Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI SOCJOLOGICZNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

O Kolegium Doktorskim Socjologii

Pasjonują cię zjawiska społeczne – zarówno te najbliższe, dziejące się pomiędzy ludźmi i grupami, po te najbardziej złożone, w których główną rolę odgrywają wielkie organizacje, państwa i narody? Chcesz nauczyć się je dostrzegać, badać, rozumieć oraz wyjaśniać? Marzysz o karierze akademickiej w międzynarodowym środowisku?

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Socjologii to dobry wybór dla osób, które pasjonuje socjologia i które chcą rozwijać się prowadząc własne badania w tym obszarze. Głównym komponentem tego programu jest prowadzenie przez doktorantów samodzielnych badań, które są podstawą przygotowywanej przez nich rozprawy doktorskiej.

Oprócz tego doktoranci uczestniczą w zajęciach, które rozwijają kompetencje w zakresie metodologii nauki i metodyki badań społecznych, klasycznych i współczesnych koncepcji teoretycznych z obszaru nauk społecznych oraz warsztatu pracy akademickiej. Zajęcia służą poszerzaniu wiedzy i pogłębianiu umiejętności potrzebnych do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej w międzynarodowym środowisku.

Program kształcenia zakłada także promowanie mobilności, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i w ramach uczelni pomiędzy dyscyplinami. Doktoranci mają możliwość wziąć udział w kilkumiesięcznych, zagranicznych stażach badawczych i naukowych. Wszystkie osoby kształcące się w Kolegium otrzymują gwarantowane stypendium.

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Socjologii jest przepustką do fascynującej kariery akademickiej, zarówno na stanowiskach badawczych, jak i dydaktycznych. Stopień doktora umożliwia także rozwój kariery poza sektorem nauki, m.in. w instytucjach publicznych, badaniach opinii i rynku, organizacjach pozarządowych, zarządzaniu i innych.

Kogo szukamy?

Kolegium Doktorskie Socjologii poszukuje osób zorientowanych na rozwój kariery akademickiej w międzynarodowym środowisku, otwartych na nowe wyzwania naukowe oraz zdeterminowanych do prowadzenia wysokiej jakości badań w zakresie socjologii i innych nauk społecznych. Od kandydatów oczekujemy przede wszystkim tytułu magistra (lub równoważnego) w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, potwierdzonej, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz ogólnej wiedzy z zakresu socjologii.

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Socjologii (Załącznik nr 15a do Uchwały): uchwala-nr-139_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-12-22-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej-uwr.pdf (uni.wroc.pl)

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Socjologii (Załącznik nr 5 do Uchwały): Microsoft Word – Uchwała Nr 140_2021 Senatu UWr z dnia 2021-12-22 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr w roku a (uni.wroc.pl)

Kontakt: Kierownik Kolegium Doktorskiego Socjologii – dr hab. prof. UWr Katarzyna Kajdanek, katarzyna.kajdanek@uwr.edu.pl

 

 

About the Doctoral College of Sociology

Are you passionate about social phenomena – both the closest, happening between people and groups, and the most complex ones, in which the major role is played by large organizations, countries and nations? Do you want to learn to study, understand and explain them? Do you dream of an academic career in an international environment?

The education at the Doctoral College of Sociology is a good choice for people who are passionate about sociology and who are eager to develop career by conducting their own research in this area. The main component of this program is the conduct of independent research by doctoral students, which forms the basis of their doctoral dissertation.

In addition, doctoral students participate in classes that develop competence in the field of methodology of science and methodology of social research, classical and contemporary theoretical concepts in the field of social sciences and the tools which are essential in academic work. Classes are composed in order to broaden knowledge and deepen the skills that remain needed to conduct independent scientific work in an international environment.

The education program also envisages promoting mobility, both internationally and within universities between disciplines. Doctoral students have the opportunity to participate in several months of foreign research and scientific internships. All students at the College receive a guaranteed scholarship.

The education at the Doctoral College of Sociology opens the possibility of academic career, both in research and didactic positions. The doctoral degree also enables career development outside the science sector, including public institutions, opinion and market research, non-governmental organizations, management and others.

Who are we looking for?

The Doctoral College of Sociology is looking for candidates oriented on the development of an academic career in an international environment, open to new scientific challenges and determined to conduct high-quality research in the field of sociology and other social sciences. We expect from the candidates a master’s degree (or equivalent) in the field of social sciences or humanities, high language competence in English and general knowledge in the field of sociology.

The complete programme can be found in the section Curriculum

Interested in applying? Please check our Recruitment section!

Contact: the Head of the Doctoral College of Sociology: Professor Katarzyna Kajdanek: katarzyna.kajdanek@uwr.edu.pl

 

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE SOCJOLOGII

w dyscyplinie naukowej:

nauki socjologiczne

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla obywateli polskich 1 czerwca 2022 r.

(www.irka.uni.wroc.pl)

 

 

 

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla cudzoziemców 1 czerwca 2022 r.

(https://international-applications.uni.wroc.pl)

 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 30 sierpnia 2022 r. godz. 10:00
Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
ul. Koszarowa 3, pok. 36

51-149 Wrocław

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

 

Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00

Biuro Współpracy Międzynarodowej
pok. 36

pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
https://international-applications.uni.wroc.pl

 

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

 

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 Do dnia 23 września 2022 r.

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich i cudzoziemców 12 września 2022 r. godz. 9:00
Instytut Socjologii
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

W uzasadnionych przypadkach postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

 

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 13 września 2022 r. godz.13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Egzamin on-line przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Skype /MS Teams /Cisco Webex) po uprzednim indywidualnym ustaleniu godziny (z uwzględnieniem ewentualnych różnic czasowych) z Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej.
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (PL) Pobierz pdf
  • Declaration of the candidate for the Doctoral School of the University of Wrocław (ENG) Pobierz pdf
L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 4
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 8
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 5
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 4
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 7
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 19
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii ·        nauki chemiczne 12
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. 
osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
3.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);
4.
osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
5.
osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)
6.
osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);
7.
osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
8.
osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;
9.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
10.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
11.
osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;
12. 
osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich:

Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
ul. Koszarowa 3, pok. 36,

51-149 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców:

Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00

Biuro Współpracy Międzynarodowej , pok. 36

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
https://international-applications.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 23 września 2022 r.

 

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich i cudzoziemców:

12 września 2022 r. godz. 9:00
Instytut Socjologii
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

W uzasadnionych przypadkach postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;
  2. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu, potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Admissions Committee

dr Łukasz Moll
e- mail: lukasz.moll@uwr.edu.pl

tel. 71 375 51 26

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich i cudzoziemców:

12 września 2022 r. godz. 9:00
Instytut Socjologii
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

W uzasadnionych przypadkach postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich:

Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
ul. Koszarowa 3, pok. 36,

51-149 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców:

Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00

Biuro Współpracy Międzynarodowej , pok. 36

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
https://international-applications.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 23 września 2022 r.