Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI SOCJOLOGICZNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Rekrutacja 2022/2023:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Socjologii
Dyscyplina naukowa Nauki socjologiczne
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny

 

1) ocena projektu badawczego

2) egzamin ustny

2) ocena aktywności naukowej i dydaktycznej przed rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej

 

Lista zagadnień do egzaminu:

·     Podstawowe pojęcia socjologii.

·     Społeczeństwo w ujęciu makro i mikrostrukturalnym.

·     Teorie socjologiczne: podstawowe założenia i twierdzenia.

·     Podstawowe problemy socjologii szczegółowych.

·     Współczesne teorie zmian społecznych.

·     Socjologiczne ujęcia globalizacji.

·     Kultura i tożsamość.

·     Konceptualizacja i projektowanie badań społecznych.

·     Kluczowe debaty we współczesnej metodologii badań społecznych.

·     Podejścia ilościowe i jakościowe do analizy danych w socjologii.

 

3. Zalecana literatura

 

 

·        Babbie Earl (2017, 7th edition or earlier) The Basics of Social Research, Boston: Cengage Learning.

·        Berger, Peter (2011) Invitation to Sociology. A Humanistic Perspective, Open Road Media.

·        Cresswell, John (2019) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, London: Sage.

·        Denzin, Norman., Lincoln, Yvonna (2011) The Sage Handbook of Qualitative Research, 4th edition, London: Sage.

·        Giddens, Anthony, Sutton P. (2017 or earlier) Sociology, London: Polity Press.

·        Mills, C. Wright (2000) The Sociological Imagination, Oxford: Oxford University Press.

·        Ritzer, George, Stepinsky, Jeffrey (2018) Sociological theory (10th edition), London: Sage Publications.

·        Roberts, Kenneth (2009) Key concepts in sociology, Basingstoke: Palgrave.

·        Silverman David (2017, 5th edition or earlier) Doing Qualitative Research, Sage: London.

·        Turner, Johnatan H. (2002) The Structure of Sociological Theory. Wadsworth Publishing

 

4. Kryteria oceny  
  Szczegółowe kryteria oceny

 

1) KRYTERIA OCENY PROJEKTU BADAŃ:

·     sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego: poprawność postawienia problemu w kontekście debat toczonych w socjologii, znaczenie podejmowanej problematyki, nowatorstwo proponowanych badań (0-10 pkt.)

·     konceptualizacja problemu badawczego, w tym osadzenie w teorii z zakresu socjologii, przyjęta aparatura pojęciowa (0-10 pkt.)

·     przegląd literatury: przedstawienie stanu wiedzy i badań, adekwatność i aktualność źródeł (0-5 pkt.)

·     metodologia: adekwatność używanych metod i technik badawczych, sposób ich wykorzystania w projektowanych badaniach (0-10 pkt.)

·     plan badań, zawierający opis zadań badawczych i ich celowość (zakładane efekty) wraz z harmonogramem prac (0-10 pkt.)

·     wykonalność projektu: ocena możliwości realizacji badań oraz ich wpływu na poszerzenie granic istniejącej wiedzy (0-5 pkt.)

ŁĄCZNIE ZA PROJEKT BADAWCZY: 0-50 pkt.

2) EGZAMIN USTNY:

·     dwa pytania dotyczące ogólnej wiedzy z zakresu socjologii zgodne z podaną listą zagadnień;

·     pytanie dotyczące przedstawionego projektu badawczego, obejmujące jedną z poniższych kwestii:

1)   metodologię proponowanych badań,

2)   problem badawczy, m.in. jego uzasadnienie, aktualność, znaczenie dla rozwoju dyscypliny, powiązania pytań szczegółowych i hipotez,

3)   podejmowany temat/obszar badań, w tym np. stan teorii, literatury przedmiotu, prowadzonych badań.

Każde pytanie oceniane jest w skali 0-10 pkt.

ŁĄCZNIE ZA EGZAMIN: 0-30 pkt.

3) AKTYWNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA

ocena na podstawie przedstawionych dokumentów, obejmująca:

·     recenzowane publikacje naukowe, ze szczególnym wskazaniem na publikacje indeksowane w bazach SCOPUS i Web of Science,

·     uczestnictwo z wystąpieniem w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,

·     udział w projektach badawczych,

·     aktywność na rzecz popularyzacji nauki,

·     aktywność w naukowych kołach studenckich itp.,

·     prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie wyższym,

·     inne

ŁĄCZNIE ZA AKTYWNOŚĆ NAUKOWĄ I DYDAKTYCZNĄ: 0-20 pkt.

 

         Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100
5. Język postępowania rekrutacyjnego  Język angielski
6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty 1.  podanie z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna naukowego;

2.  podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

3.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille.

4.  pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcia kandydata opieką naukową;

5.  wstępny projekt badań realizowanych na potrzeby rozprawy doktorskiej;

6.  certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL, IELTS 5,5-6,5, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

7.  dokumenty potwierdzające dotychczasową działalność naukową i dydaktyczną, w tym wykaz publikacji (wraz z kopiami), konferencji naukowych (wraz z zaświadczeniami o udziale) oraz dokumenty poświadczające aktywność badawczą, dydaktyczną, studencką i popularyzatorską;

8.  oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej.

9.  potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.    tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2.    kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu, potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

 

7. Informacje dodatkowe Kształcenie w Kolegium odbywa się w języku angielskim. Dokumenty wskazane w punkcie 6. należy złożyć w języku polskim lub języku angielskim. Wyjątek stanowi dokument w pkt. 6.3, który obowiązkowo musi być przede wszystkim przetłumaczony na język polski.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE SOCJOLOGII

w dyscyplinie naukowej:

nauki socjologiczne

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla obywateli polskich 1 czerwca 2022 r.

(www.irka.uni.wroc.pl)

 

 

 

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla cudzoziemców 1 czerwca 2022 r.

(https://international-applications.uni.wroc.pl)

 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 30 sierpnia 2022 r. godz. 10:00
Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
ul. Koszarowa 3, pok. 36

51-149 Wrocław

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

 

Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00

Biuro Współpracy Międzynarodowej
pok. 36

pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
https://international-applications.uni.wroc.pl

 

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

 

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 Do dnia 23 września 2022 r.

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich i cudzoziemców 12 września 2022 r. godz. 9:00
Instytut Socjologii
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

W uzasadnionych przypadkach postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

 

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 13 września 2022 r. godz.13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Egzamin on-line przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Skype /MS Teams /Cisco Webex) po uprzednim indywidualnym ustaleniu godziny (z uwzględnieniem ewentualnych różnic czasowych) z Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej.
 • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (PL) Pobierz pdf
 • Declaration of the candidate for the Doctoral School of the University of Wrocław (ENG) Pobierz pdf
L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 4
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 8
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 5
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 4
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 7
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 19
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii ·        nauki chemiczne 12
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
 6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Uni.wroc.pl

Uni.wroc.pl postępowanie rekrutacyjne.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;
 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu, potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Admissions Committee

dr Łukasz Moll
e- mail: lukasz.moll@uwr.edu.pl

tel. 71 375 51 26

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich i cudzoziemców:

12 września 2022 r. godz. 9:00
Instytut Socjologii
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

W uzasadnionych przypadkach postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich:

Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
ul. Koszarowa 3, pok. 36,

51-149 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców:

Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00

Biuro Współpracy Międzynarodowej , pok. 36

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
https://international-applications.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 23 września 2022 r.