Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI SOCJOLOGICZNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

O Kolegium Doktorskim Socjologii

Pasjonują cię zjawiska społeczne – zarówno te najbliższe, dziejące się pomiędzy ludźmi i grupami, po te najbardziej złożone, w których główną rolę odgrywają wielkie organizacje, państwa i narody? Chcesz nauczyć się je dostrzegać, badać, rozumieć oraz wyjaśniać? Marzysz o karierze akademickiej w międzynarodowym środowisku?

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Socjologii to dobry wybór dla osób, które pasjonuje socjologia i które chcą rozwijać się prowadząc własne badania w tym obszarze. Głównym komponentem tego programu jest prowadzenie przez doktorantów samodzielnych badań, które są podstawą przygotowywanej przez nich rozprawy doktorskiej.

Oprócz tego doktoranci uczestniczą w zajęciach, które rozwijają kompetencje w zakresie metodologii nauki i metodyki badań społecznych, klasycznych i współczesnych koncepcji teoretycznych z obszaru nauk społecznych oraz warsztatu pracy akademickiej. Zajęcia służą poszerzaniu wiedzy i pogłębianiu umiejętności potrzebnych do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej w międzynarodowym środowisku.

Program kształcenia zakłada także promowanie mobilności, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i w ramach uczelni pomiędzy dyscyplinami. Doktoranci mają możliwość wziąć udział w kilkumiesięcznych, zagranicznych stażach badawczych i naukowych. Wszystkie osoby kształcące się w Kolegium otrzymują gwarantowane stypendium.

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Socjologii jest przepustką do fascynującej kariery akademickiej, zarówno na stanowiskach badawczych, jak i dydaktycznych. Stopień doktora umożliwia także rozwój kariery poza sektorem nauki, m.in. w instytucjach publicznych, badaniach opinii i rynku, organizacjach pozarządowych, zarządzaniu i innych.

Kogo szukamy?

Kolegium Doktorskie Socjologii poszukuje osób zorientowanych na rozwój kariery akademickiej w międzynarodowym środowisku, otwartych na nowe wyzwania naukowe oraz zdeterminowanych do prowadzenia wysokiej jakości badań w zakresie socjologii i innych nauk społecznych. Od kandydatów oczekujemy przede wszystkim tytułu magistra (lub równoważnego) w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, potwierdzonej, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz ogólnej wiedzy z zakresu socjologii.

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Socjologii (Załącznik do Uchwały): Uchwala nr 224 2023 Senatu UWr  z 2023-12-20-w sprawie programów kształcenia w szkole doktorskiej dla cykli kształcenia rozpsie-w-ra20212022-i-nast-po-zmianach.pdf (uni.wroc.pl)

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Socjologii (Załącznik nr 5 do Uchwały): Uchwała Nr 223_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na programy kształcenia rozpoczynające się w r.a. 2024_2025

Kontakt: Kierownik Kolegium Doktorskiego Socjologii – dr hab. prof. UWr Katarzyna Kajdanek, katarzyna.kajdanek@uwr.edu.pl

 

 

About the Doctoral College of Sociology

Are you passionate about social phenomena – both the closest, happening between people and groups, and the most complex ones, in which the major role is played by large organizations, countries and nations? Do you want to learn to study, understand and explain them? Do you dream of an academic career in an international environment?

The education at the Doctoral College of Sociology is a good choice for people who are passionate about sociology and who are eager to develop career by conducting their own research in this area. The main component of this program is the conduct of independent research by doctoral students, which forms the basis of their doctoral dissertation.

In addition, doctoral students participate in classes that develop competence in the field of methodology of science and methodology of social research, classical and contemporary theoretical concepts in the field of social sciences and the tools which are essential in academic work. Classes are composed in order to broaden knowledge and deepen the skills that remain needed to conduct independent scientific work in an international environment.

The education program also envisages promoting mobility, both internationally and within universities between disciplines. Doctoral students have the opportunity to participate in several months of foreign research and scientific internships. All students at the College receive a guaranteed scholarship.

The education at the Doctoral College of Sociology opens the possibility of academic career, both in research and didactic positions. The doctoral degree also enables career development outside the science sector, including public institutions, opinion and market research, non-governmental organizations, management and others.

Who are we looking for?

The Doctoral College of Sociology is looking for candidates oriented on the development of an academic career in an international environment, open to new scientific challenges and determined to conduct high-quality research in the field of sociology and other social sciences. We expect from the candidates a master’s degree (or equivalent) in the field of social sciences or humanities, high language competence in English and general knowledge in the field of sociology.

The complete programme can be found in the section Curriculum

Interested in applying? Please check our Recruitment section!

Contact: the Head of the Doctoral College of Sociology: Professor Katarzyna Kajdanek: katarzyna.kajdanek@uwr.edu.pl

 

Rekrutacja 2023/2024:

ZASADY REKRUTACJI

1. Forma postępowania rekrutacyjnego 1) ocena projektu badawczego;

2) egzamin ustny;

2) ocena aktywności naukowej i dydaktycznej przed rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej.

egzamin kwalifikacyjny
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego

 

Lista zagadnień do egzaminu:

·        Podstawowe pojęcia socjologii.

·        Społeczeństwo w ujęciu makro i mikrostrukturalnym.

·        Teorie socjologiczne: podstawowe założenia i twierdzenia.

·        Podstawowe problemy socjologii szczegółowych.

·        Współczesne teorie zmian społecznych.

·        Socjologiczne ujęcia globalizacji.

·        Kultura i tożsamość.

·        Konceptualizacja i projektowanie badań społecznych.

·        Kluczowe debaty we współczesnej metodologii badań społecznych.

·        Podejścia ilościowe i jakościowe do analizy danych w socjologii.

 

3. Zalecana literatura ·        Babbie Earl (2017, 7th edition or earlier) The Basics of Social Research, Boston: Cengage Learning.

·        Berger, Peter (2011) Invitation to Sociology. A Humanistic Perspective, Open Road Media.

·        Cresswell, John (2019) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, London: Sage.

·        Denzin, Norman., Lincoln, Yvonna (2011) The Sage Handbook of Qualitative Research, 4th edition, London: Sage.

·        Giddens, Anthony, Sutton P. (2017 or earlier) Sociology, London: Polity Press.

·        Mills, C. Wright (2000) The Sociological Imagination, Oxford: Oxford University Press.

·        Ritzer, George, Stepinsky, Jeffrey (2018) Sociological theory (10th edition), London: Sage Publications.

·        Roberts, Kenneth (2009) Key concepts in sociology, Basingstoke: Palgrave.

·        Silverman David (2017, 5th edition or earlier) Doing Qualitative Research, Sage: London.

Turner, Johnatan H. (2002) The Structure of Sociological Theory. Wadsworth Publishing

4. Kryteria oceny
  Szczegółowe kryteria oceny 1) KRYTERIA OCENY PROJEKTU BADAŃ:

·        sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego: poprawność postawienia problemu w kontekście debat toczonych w socjologii, znaczenie podejmowanej problematyki, nowatorstwo proponowanych badań (0-10 pkt.);

·        konceptualizacja problemu badawczego, w tym osadzenie w teorii z zakresu socjologii, przyjęta aparatura pojęciowa (0-10 pkt.);

·        przegląd literatury: przedstawienie stanu wiedzy i badań, adekwatność i aktualność źródeł (0-5 pkt.);

·        metodologia: adekwatność używanych metod i technik badawczych, sposób ich wykorzystania w projektowanych badaniach (0-10 pkt.);

·        plan badań, zawierający opis zadań badawczych i ich celowość (zakładane efekty) wraz z harmonogramem prac (0-10 pkt.);

·        wykonalność projektu: ocena możliwości realizacji badań oraz ich wpływu na poszerzenie granic istniejącej wiedzy (0-5 pkt.).

ŁĄCZNIE ZA PROJEKT BADAWCZY: 0-50 pkt.

2) EGZAMIN:

·        dwa pytania dotyczące ogólnej wiedzy z zakresu socjologii zgodne z podaną listą zagadnień;

·        pytanie dotyczące przedstawionego projektu badawczego, obejmujące jedną z poniższych kwestii:

1) metodologię proponowanych badań,

2) problem badawczy, m.in. jego uzasadnienie, aktualność, znaczenie dla rozwoju dyscypliny, powiązania pytań szczegółowych i hipotez,

3) podejmowany temat / obszar badań, w tym np. stan teorii, literatury przedmiotu, prowadzonych badań.

Każde pytanie oceniane jest w skali 0-10 pkt.

ŁĄCZENIE ZA EGZAMIN: 0-30 pkt.

3) AKTYWNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA

Ocena na podstawie przedstawionych dokumentów, obejmująca:

·        recenzowane publikacje naukowe, ze szczególnym wskazaniem na publikacje indeksowane w bazach SCOPUS i Web of Science,

·        uczestnictwo z wystąpieniem w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,

·        udział w projektach badawczych,

·        aktywność na rzecz popularyzacji nauki,

·        aktywność w naukowych kołach studenckich itp.,

·        prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie wyższym,

·        inne

ŁĄCZNIE ZA AKTYWNOŚĆ NAUKOWĄ I DYDAKTYCZNĄ: 0-20 pkt.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język angielski
6. Wymagane dokumenty
 • podanie w sprawie przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Pereł nauki”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;
 • pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcia kandydata opieką naukową;
 • wstępny projekt badań realizowanych na potrzeby rozprawy doktorskiej;
 • certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego może być:
 • a)   zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium intensywnej Nauki języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie co najmniej B2;

  b)  zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego;

  c)   certyfikat językowy (FCE, IELTS 5,5-6,0, TOEFL, BEC Vantage} lub inny równoważny międzynarodowy certyfikat, honorowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

  Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia mogą być kandydaci:

  a)   dla których język angielski był językiem wykładowym podczas ukończonych studiów (informacja o języku wykładowym musi być podana na dyplomie lub w suplemencie do dyplomu, ewentualnie transkrypcie ocen);

  b)  dla których język angielski jest językiem ojczystym;

  c)   którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

 • dokumenty potwierdzające dotychczasową działalność naukową i dydaktyczną, w tym wykaz publikacji (wraz z kopiami), konferencji naukowych (wraz z zaświadczeniami o udziale) oraz dokumenty poświadczające aktywność badawczą, dydaktyczną, studencką i popularyzatorską;
 • oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej.
 • Dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim.

 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 • Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

  2. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem). Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu, potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

  7. Osiągnięcia najwyższej jakości W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie  do Kolegium Doktorskiego Socjologii będących jednocześnie beneficjentami programu „Perły nauki”, jakościowej ocenie podlegać będą poniższe osiągnięcia naukowe:

  1) autorstwo albo współautorstwo monografii naukowej albo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  2) autorstwo albo współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  3) znaczący udział, pod kierunkiem opiekuna naukowego, w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa albo odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego albo międzynarodowego;

  4) autorstwo referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności i jego wygłoszenie na prestiżowej ogólnopolskiej albo międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagraniczną uczelnię albo zagraniczną instytucję naukową;

  5) uzyskanie nagrody indywidualnej albo znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w prestiżowym konkursie o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni z co najmniej pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych;

  6) zastosowanie praktyczne wyników badań lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenie patentowe, przyznany patent albo wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie.

   

  RECRUITMENT RULES

  1. Form of the recruitment procedure 1) assessment of the research project;

  2) oral examination;

  2) assessment of research and teaching activity prior to commencement of training at the Doctoral School.

  recruitment examination
  2. Content of the qualification examination

   

  List of topics for the exam:

  ·        Basic concepts of sociology.

  ·        Society in macro- and micro-structural terms.

  ·        Sociological theories: basic assumptions and claims.

  ·        Basic problems of detailed sociologies.

  ·        Contemporary theories of social change.

  ·        Sociological approaches to globalisation.

  ·        Culture and identity.

  ·        Conceptualisation and design of social research.

  ·        Key debates in contemporary social research methodology.

  ·        Quantitative and qualitative approaches to data analysis in sociology.

   

  3. Recommended literature ·        Babbie Earl (2017, 7th edition or earlier) The Basics of Social Research, Boston: Cengage Learning.

  ·        Berger, Peter (2011) Invitation to Sociology. A Humanistic Perspective, Open Road Media.

  ·        Cresswell, John (2019) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, London: Sage.

  ·        Denzin, Norman., Lincoln, Yvonna (2011) The Sage Handbook of Qualitative Research, 4th edition, London: Sage.

  ·        Giddens, Anthony, Sutton P. (2017 or earlier) Sociology, London: Polity Press.

  ·        Mills, C. Wright (2000) The Sociological Imagination, Oxford: Oxford University Press.

  ·        Ritzer, George, Stepinsky, Jeffrey (2018) Sociological theory (10th edition), London: Sage Publications.

  ·        Roberts, Kenneth (2009) Key concepts in sociology, Basingstoke: Palgrave.

  ·        Silverman David (2017, 5th edition or earlier) Doing Qualitative Research, Sage: London.

  Turner, Johnatan H. (2002) The Structure of Sociological Theory. Wadsworth Publishing

  4. Assessment criteria
    Specific assessment criteria 1) CRITERIA FOR EVALUATING THE RESEARCH DESIGN:

  ·        formulation and justification of the research problem: correctness of posing the problem in the context of debates in sociology, relevance of the issues addressed, innovative proposed research (0-10 points);

  ·        conceptualisation of the research problem, including grounding in theory in sociology, conceptual apparatus adopted (0-10 points);

  ·        literature review: presentation of the state of knowledge and research, relevance and timeliness of sources (0-5 points);

  ·        methodology: appropriateness of the research methods and techniques used, their use in the research design (0-10 points);

  ·        a research plan, including a description of the research tasks and their advisability (intended effects), together with a timetable for the work (0-10 points);

  ·        feasibility of the project: assessment of the feasibility of the research and its impact on extending the frontiers of existing knowledge (0-5 points).

  TOTAL FOR THE RESEARCH PROJECT: 0-50 pts.

  2) EXAMINATION:

  ·        two questions on general knowledge of sociology according to the list of topics given;

  ·        a question on the research project presented, covering one of the following:

  1) the methodology of the proposed research,

  2) the research problem, including its justification, relevance, importance for the development of the discipline, links between specific questions and hypotheses,

  3) the topic/area of research undertaken, including, for example, the state of theory, the literature on the subject, the research conducted.

  Each question is scored on a scale of 0-10 pts.

  TOTAL FOR THE EXAMINATION: 0-30 pts.

  3. SCIENTIFIC AND TEACHING ACTIVITY

  Assessment on the basis of the documents presented, including:

  ·        reviewed scientific publications, with particular emphasis on publications indexed in SCOPUS and Web of Science databases,

  ·        participation with presentations at national and international scientific conferences,

  ·        participation in research projects,

  ·        activity to popularise science,

  ·        activity in academic student scientific circles, etc,

  ·        teaching at tertiary level,

  ·        other

  TOTAL FOR SCIENTIFIC AND TEACHING ACTIVITY: 0-20 pts.

  Minimum number of points necessary to achieve a positive result in the recruitment procedure 60
  Maximum number of points possible to obtain during the recruitment procedure 100
  5. Language of the recruitment procedure English
  6. Required documents
 • an application for admission to the Doctoral School printed out from the IRK/IRC system, signed by the candidate, together with consent to the processing of personal data for the purposes of the admission procedure and possible training at the Doctoral School;
 • a photocopy of a diploma of completion of second-cycle studies or a long-cycle studies or an equivalent, together with the original to be presented for inspection to confirm conformity by the university, or in the case of the recipients of the “Pearls of Science” programme – a photocopy of the first-cycle studies diploma (with the original to be inspected to confirm compliance by the university) or a certificate of completion of the third year of a long-cycle studies together with a certificate, confirming achievement of the status of a beneficiary of the “Pearls of Science” programme. Diplomas obtained abroad require authentication in the form of legalisation or apostille;
 • a written opinion of a scientific supervisor selected from among independent scientific workers of the Faculty of Social Sciences at the University of Wrocław on the dissertation project together with a declaration of taking the candidate under scientific supervision;
 • preliminary design of the research being carried out for the dissertation;
 • certificate or confirmation of English language proficiency at B2 level or equivalent. Confirmation of English language skills can be:
 • a)   certificate of completion of a preparatory course in English issued by the Centre for Intensive English Language Teaching of the University of Wrocław at a level of at least B2;

  b)  certificate of proficiency in English at the level of at least B2 issued by the Centre for Intensive English Language Teaching of the University of Wrocław or the Foreign Languages Centre of the University of Wrocław;

  c)   language certificate (FCE, IELTS 5.5-6.0, TOEFL, BEC Vantage} or other equivalent international certificate, recognised by the Ministry of Education and Science.

  Candidates may be exempted from having to provide a certificate:

  a)   for whom English was the language of instruction during their studies (the language of instruction must be stated on the diploma or the diploma supplement, or on the transcript of grades);

  b)  for whom English is the mother tongue,

  c)   who have passed the English language examination at B2 level during the studies and this is shown in the diploma supplement,

 • documents confirming previous scientific and teaching activities, including a list of publications (with copies), scientific conferences (with certificates of attendance) and documents proving research, teaching, student and popularisation activities;
 • a statement by the candidate for the Doctoral School at the University of Wrocław, including information on whether or not he/she holds a doctoral degree, is an academic teacher or researcher, or is a doctoral student at another college of the Doctoral School at the University of Wrocław or another Doctoral School.
 • Documents should be submitted in Polish or English;

 • confirmation of payment of the enrolment fee.
 • Foreigners additionally submit:

  1. a translation into Polish of the diploma or other document entitling the candidate to study at the Doctoral School.  The translation must be certified by a Polish sworn translator (entered in the list of sworn translators kept by the Minister of Justice), a sworn translator from the EU (if there is a sworn translator’s institution in that country) or a Polish consul.

  2. a photocopy of a document confirming legalisation of residence with the original to be presented for verification. It is possible for a candidate to be admitted to the entrance examination without a photocopy of the document confirming the legalisation of residence and to provide it only in the event of a positive outcome of the entrance examination.

  7. Top quality achievements For candidates with “Pearls of Science” beneficiary status applying for admission to the Doctoral College of Security Studies, the following academic achievements shall be qualitatively assessed:

  1) authorship or co-authorship of a scientific monograph or a chapter in a scientific monograph published by a publishing house included in the list of publishing houses drawn up in accordance with the regulations issued pursuant to Article 267(2)(2) of the Act of 20 July 2018. – Law on Higher Education and Science;

  2) authorship or co-authorship of a scientific article published in a scientific journal or in peer-reviewed materials of international conferences included in the list of such journals and materials drawn up in accordance with the regulations issued pursuant to Article 267(2)(2) of the Act of 20 July 2018. – Law on Higher Education and Science;

  3) significant participation, under the guidance of an academic supervisor, in a research project of a high level of innovation, carried out by the university in which the student is or was studying, including participation in a research project financed as part of a national or international competition;

  4) authorship of a scientific paper on highly innovative research and its presentation at a prestigious national or international scientific conference organised by an entity referred to in Article 7(1) of the Act of 20 July 2018. – Law on Higher Education and Science, a foreign university or a foreign scientific institution;

  5) winning an individual prize or making a significant contribution to an achievement for which a team prize has been won in a prestigious international competition involving students from at least five countries, excluding competitions organised as part of international scientific conferences;

  6) the practical application of the results of the research or development work, including a patent application, an awarded patent or the implementation of the results of the scientific activity in another form.

   


   

  Rekrutacja 2024/2025:

  ZASADY REKRUTACJI
  1. Forma postępowania rekrutacyjnego 1) ocena projektu badawczego;

  2) egzamin ustny;

  3) ocena aktywności naukowej i dydaktycznej przed rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej.

  egzamin kwalifikacyjny  
  2.  Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego

   

  Lista zagadnień do egzaminu:

  · Podstawowe pojęcia socjologii.

  · Społeczeństwo w ujęciu makro i mikrostrukturalnym.

  · Teorie socjologiczne: podstawowe założenia i twierdzenia.

  · Podstawowe problemy socjologii szczegółowych.

  · Współczesne teorie zmian społecznych.

  · Socjologiczne ujęcia globalizacji.

  · Kultura i tożsamość.

  · Konceptualizacja i projektowanie badań społecznych.

  · Kluczowe debaty we współczesnej metodologii badań społecznych.

  · Podejścia ilościowe i jakościowe do analizy danych w socjologii.

   

  3. Zalecana literatura · Babbie Earl (2017, 7th edition or earlier) The Basics of Social Research, Boston: Cengage Learning.

  · Berger, Peter (2011) Invitation to Sociology. A Humanistic Perspective, Open Road Media.

  · Cresswell, John (2019) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, London: Sage.

  · Denzin, Norman., Lincoln, Yvonna (2011) The Sage Handbook of Qualitative Research, 4th edition, London: Sage.

  · Giddens, Anthony, Sutton P. (2017 or earlier) Sociology, London: Polity Press.

  · Mills, C. Wright (2000) The Sociological Imagination, Oxford: Oxford University Press.

  · Ritzer, George, Stepinsky, Jeffrey (2018) Sociological theory (10th edition), London: Sage Publications.

  · Roberts, Kenneth (2009) Key concepts in sociology, Basingstoke: Palgrave.

  · Silverman David (2017, 5th edition or earlier) Doing Qualitative Research, Sage: London.

  · Turner, Johnatan H. (2002) The Structure of Sociological Theory. Wadsworth Publishing

  4. Kryteria oceny 
  Szczegółowe kryteria oceny 1) KRYTERIA OCENY PROJEKTU BADAŃ:

  · sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego: poprawność postawienia problemu w kontekście debat toczonych w socjologii, znaczenie podejmowanej problematyki, nowatorstwo proponowanych badań (0-10 pkt.);

  · konceptualizacja problemu badawczego, w tym osadzenie w teorii z zakresu socjologii, przyjęta aparatura pojęciowa (0-10 pkt.);

  · przegląd literatury: przedstawienie stanu wiedzy i badań, adekwatność i aktualność źródeł (0-5 pkt.);

  · metodologia: adekwatność używanych metod i technik badawczych, sposób ich wykorzystania w projektowanych badaniach (0-10 pkt.);

  · plan badań, zawierający opis zadań badawczych i ich celowość (zakładane efekty) wraz z harmonogramem prac (0-10 pkt.);

  · wykonalność projektu: ocena możliwości realizacji badań oraz ich wpływu na poszerzenie granic istniejącej wiedzy (0-5 pkt.).

  ŁĄCZNIE ZA PROJEKT BADAWCZY: 0-50 pkt.

  2) EGZAMIN:

  · dwa pytania dotyczące ogólnej wiedzy z zakresu socjologii zgodne z podaną listą zagadnień;

  · pytanie dotyczące przedstawionego projektu badawczego, obejmujące jedną z poniższych kwestii:

  1) metodologię proponowanych badań,

  2) problem badawczy, m.in. jego uzasadnienie, aktualność, znaczenie dla rozwoju dyscypliny, powiązania pytań szczegółowych i hipotez,

  3) podejmowany temat / obszar badań, w tym np. stan teorii, literatury przedmiotu, prowadzonych badań.

  Każde pytanie oceniane jest w skali 0-10 pkt.

  ŁĄCZENIE ZA EGZAMIN: 0-30 pkt.

  3) AKTYWNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA

  Ocena na podstawie przedstawionych dokumentów, obejmująca:

  · recenzowane publikacje naukowe, ze szczególnym wskazaniem na publikacje indeksowane w bazach SCOPUS i Web of Science,

  · uczestnictwo z wystąpieniem w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,

  · udział w projektach badawczych,

  · aktywność na rzecz popularyzacji nauki,

  · aktywność w naukowych kołach studenckich itp.,

  · prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie wyższym,

  · inne

  ŁĄCZNIE ZA AKTYWNOŚĆ NAUKOWĄ I DYDAKTYCZNĄ:

  0-20 pkt.

  Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100
  5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski, język angielski
  6. Wymagane dokumenty 1.    podanie w sprawie przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

  2.    kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Pereł nauki”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

  3.    pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcia kandydata opieką naukową;

  4.    wstępny projekt badań realizowanych na potrzeby rozprawy doktorskiej;

  5.    certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego może być:

  a)  zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium intensywnej Nauki języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie co najmniej B2;

  b)  zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego;

  c)   certyfikat językowy (FCE, IELTS 5,5-6,0, TOEFL, BEC Vantage} lub inny równoważny międzynarodowy certyfikat, honorowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

  Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia mogą być kandydaci:

  a)  dla których język angielski był językiem wykładowym podczas ukończonych studiów (informacja o języku wykładowym musi być podana na dyplomie lub w suplemencie do dyplomu, ewentualnie transkrypcje ocen);

  b)  dla których język angielski jest językiem ojczystym;

  c)   którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

  6.    dokumenty potwierdzające dotychczasową działalność naukową i dydaktyczną, w tym wykaz publikacji (wraz z kopiami), konferencji naukowych (wraz z zaświadczeniami o udziale) oraz dokumenty poświadczające aktywność badawczą, dydaktyczną, studencką i popularyzatorską;

  7.    oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej.

  Dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim.

  8.    potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

  Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

  2. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem). Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu, potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

  7.  Osiągnięcia najwyższej jakości      W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie  do Kolegium Doktorskiego Socjologii będących jednocześnie beneficjentami programu „Perły nauki”, jakościowej ocenie podlegać będą poniższe osiągnięcia naukowe:

  1) autorstwo albo współautorstwo monografii naukowej albo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  2) autorstwo albo współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  3) znaczący udział, pod kierunkiem opiekuna naukowego, w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa albo odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego albo międzynarodowego;

  4)  autorstwo referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności i jego wygłoszenie na prestiżowej ogólnopolskiej albo międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagraniczną uczelnię albo zagraniczną instytucję naukową;

  5) uzyskanie nagrody indywidualnej albo znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w prestiżowym konkursie o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni z co najmniej pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych;

  6)  zastosowanie praktyczne wyników badań lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenie patentowe, przyznany patent albo wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie.

  Appendix No. 5 to Resolution No. 223/2023 of the Senate of the University of Wrocław of 20 December 2023

  Detailed terms and conditions of admission to the Doctoral School University of Wrocław for the training program starting in the academic year 2024/2025

   

  Name of the Faculty Faculty of Social Sciences
  Name of the Doctoral College Doctoral College of Sociology 
  Scientific discipline

   

  Sociological sciences 
  RECRUITMENT RULES
  1. Form of the recruitment procedure 1) assessment of the research project;

  2) oral examination;

  3) assessment of research and teaching activity prior to commencement of training at the Doctoral School.

  qualification exam  
  2.  Content of the qualifying examination

   

  List of topics for the exam:

  · Basic concepts of sociology.

  · Society in macro- and micro-structural terms.

  · Sociological theories: basic assumptions and claims.

  · Basic problems of detailed sociologies.

  · Contemporary theories of social change.

  · Sociological approaches to globalisation.

  · Culture and identity.

  · Conceptualisation and design of social research.

  · Key debates in contemporary social research methodology.

  · Quantitative and qualitative approaches to data analysis in sociology.

  3. Recommended literature · Babbie Earl (2017, 7th edition or earlier) The Basics of Social Research, Boston: Cengage Learning.

  · Berger, Peter (2011) Invitation to Sociology. A Humanistic Perspective, Open Road Media.

  · Cresswell, John (2019) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, London: Sage.

  · Denzin, Norman., Lincoln, Yvonna (2011) The Sage Handbook of Qualitative Research, 4th edition, London: Sage.

  · Giddens, Anthony, Sutton P. (2017 or earlier) Sociology, London: Polity Press.

  · Mills, C. Wright (2000) The Sociological Imagination, Oxford: Oxford University Press.

  · Ritzer, George, Stepinsky, Jeffrey (2018) Sociological theory (10th edition), London: Sage Publications.

  · Roberts, Kenneth (2009) Key concepts in sociology, Basingstoke: Palgrave.

  · Silverman David (2017, 5th edition or earlier) Doing Qualitative Research, Sage: London.

  · Turner, Johnatan H. (2002) The Structure of Sociological Theory. Wadsworth Publishing

  4. Assessment criteria 
  Specific assessment criteria 1) CRITERIA FOR EVALUATING THE RESEARCH DESIGN:

  · formulation and justification of the research problem: correctness of posing the problem in the context of debates in sociology, relevance of the issues addressed, innovative proposed research (0-10 points);

  · conceptualisation of the research problem, including grounding in theory in sociology, conceptual apparatus adopted (0-10 points);

  · literature review: presentation of the state of knowledge and research, relevance and timeliness of sources (0-5 points);

  · methodology: appropriateness of the research methods and techniques used, their use in the research design (0-10 points);

  · a research plan, including a description of the research tasks and their advisability (intended effects), together with a timetable for the work (0-10 points);

  · feasibility of the project: evaluation of the feasibility of the research and its impact on extending the frontiers of existing knowledge (0-5 points).

  TOTAL FOR THE RESEARCH PROJECT:0-50 points

  2) EXAM:

  · two questions on general knowledge of sociology according to the list of topics given;

  · a question on the research project presented, covering one of the following:

  1) an indication of the research methodology;

  2) the research problem, including its justification, relevance, importance for the development of the discipline, links between specific questions and hypotheses,

  3) the topic/area of research undertaken, including, for example, the state of theory, the literature on the subject, the research conducted.

  Each question is scored on a scale of 0-10 pts.

  TOTAL FOR THE EXAM:0-30 points

  3) SCIENTIFIC AND TEACHING ACTIVITY

  Assessment on the basis of the documents presented, including:

  · reviewed scientific publications, with particular emphasis on publications indexed in SCOPUS and Web of Science databases,

  · participation with presentations at national and international scientific conferences,

  · participation in research projects,

  · activity to popularise science,

  · activity in academic student scientific circles, etc,

  · teaching at tertiary level,

  · other

  TOTAL FOR SCIENTIFIC AND TEACHING ACTIVITY:

  0-20 points

  Minimum number of points required to be successful in the recruitment procedure 60
  Maximum number of points available for the recruitment procedure 100
  5. Language of the recruitment procedure Polish, English
  6. Required documents 1.    an application for admission to the Doctoral School, printed out from the IRK system, signed by the candidate, together with consent to the processing of personal data for the purposes of the admission procedure and possible training at the Doctoral School;

  2.    a photocopy of a diploma of completion of second-cycle studies or a long-cycle studies or an equivalent, together with the original to be presented for inspection to confirm conformity by the university, or in the case of the recipients of the “Pearls of Science” programme – a photocopy of the first-cycle studies diploma (with the original to be inspected to confirm compliance by the university) or a certificate of completion of the third year of a long-cycle studies together with a certificate, confirming achievement of the status of a recipient of the “Pearls of Science” programme. Diplomas obtained abroad require authentication in the form of either legalisation or apostille.

  3.    a written opinion of a scientific supervisor selected from among independent scientific workers of the Faculty of Social Sciences at the University of Wrocław on the dissertation project together with a declaration of taking the candidate under scientific supervision;

  4.    preliminary design of the research being carried out for the dissertation;

  5.    certificate or confirmation of English language proficiency at B2 level or equivalent. Confirmation of English language skills can be:

  a)  certificate of completion of a preparatory course in English issued by the Centre for Intensive English Language Teaching of the University of Wrocław at a level of at least B2;

  b)  certificate of proficiency in English at the level of at least B2 issued by the Centre for Intensive English Language Teaching of the University of Wrocław or the Foreign Languages Centre of the University of Wrocław;

  c)   language certificate (FCE, IELTS 5.5-6.0, TOEFL, BEC Vantage} or other equivalent international certificate, recognised by the Ministry of Education and Science.

  Candidates may be exempted from having to provide a certificate:

  a)  for whom English was the language of instruction during their studies (the language of instruction must be stated on the diploma or the diploma supplement, or on the transcript of grades);

  b)  for whom English is the mother tongue,

  c)   who have passed the English language examination at B2 level during the studies and this is shown in the diploma supplement,

  6.    documents confirming previous scientific and teaching activities, including a list of publications (with copies), scientific conferences (with certificates of attendance) and documents proving research, teaching, student and popularisation activities;

  7.    a statement by the candidate for the Doctoral School at the University of Wrocław, including information on whether or not he/she holds a doctoral degree, is an academic teacher or researcher, or is a doctoral student at another college of the Doctoral School at the University of Wrocław or another doctoral school.

  Documents should be submitted in Polish or English.

  8.    confirmation of payment of the enrolment fee.

  Foreigners additionally submit:

  1. a translation into Polish of the diploma or other document entitling the student to study at the Doctoral School.The translation must be certified by a Polish sworn translator (entered in the list of sworn translators kept by the Minister of Justice), a sworn translator from the EU (if there is a sworn translator’s institution in that country) or a Polish consul.

  2. a photocopy of a document confirming the legalisation of your stay (original to be presented for verification). It is possible for a candidate to be admitted to the entrance examination without a photocopy of the document confirming the legalisation of residence and to provide it only in the event of a positive outcome of the entrance examination.

  7.  Top quality achievements      For candidates with “Pearls of Science” recipient status applying for admission to the Doctoral College of Security Studies, the following academic achievements shall be qualitatively assessed:

  1) authorship or co-authorship of a scientific monograph or a chapter in a scientific monograph published by a publishing house included in the list of publishing houses drawn up in accordance with the regulations issued pursuant to Article 267(2)(2) of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science;

  2) authorship or co-authorship of a scientific article published in a scientific journal or in peer-reviewed materials of international conferences included in the list of such journals and materials drawn up in accordance with the regulations issued pursuant to Article 267(2)(2) of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science;

  3) significant participation, under the guidance of an academic supervisor, in a research project of a high level of innovation, carried out by the university in which the student is or was studying, including participation in a research project financed as part of a national or international competition;

  4) authorship of a scientific paper on highly innovative research and its presentation at a prestigious national or international scientific conference organised by an entity referred to in Article 7(1) of the Act of 20 July 2018. – Law on Higher Education and Science, a foreign university or a foreign scientific institution;

  5) winning an individual prize or making a significant contribution to an achievement for which a team prize has been won in a prestigious international competition involving students from at least five countries, excluding competitions organised as part of international scientific conferences;

  6) the practical application of the results of the research or development work, including a patent application, an awarded patent or the implementation of the results of the scientific activity in another form.

   

   

   

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

   

  KOLEGIUM DOKTORSKIE SOCJOLOGII

  w dyscyplinie naukowej:

  nauki socjologiczne

   

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla obywateli polskich 3 czerwca 2024 r.

  www.irka.uni.wroc.pl

  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla cudzoziemców 3 czerwca 2024 r.

  www.irka.uni.wroc.pl

  Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) dla obywateli polskich 12 sierpnia 2024 r.
  Ostatni dzień składania aplikacji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla cudzoziemców 12 sierpnia 2024 r.
  Ostatni dzień dołączania brakujących dokumentów dla cudzoziemców 26 sierpnia 2024 r.
  Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich Do dnia 19 sierpnia 2024 r. do godziny 13:00

  Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

  Ul. Koszarowa 3, pok. 36

  51-149 Wrocław

   

   

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2032 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców Do dnia 19 sierpnia 2024 r. do godziny 13:00

  Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

  Ul. Koszarowa 3, pok. 36

  51-149 Wrocław

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 Do dnia 25 września 2024 r. godz. 12:00
  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich i cudzoziemców 11 września 2024 r. godzina 9:00 Instytut Socjologii Ul. Koszarowa 3, sala 203 (II piętro)
  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 13 września 2024 r. godzina 12:00
  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Egzamin stacjonarny

  Egzamin on-line przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Skype /MS Teams/Cisco Webex) po uprzednim indywidualnym ustaleniu godziny (z uwzględnieniem ewentualnych różnic czasowych) z Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej.

   

  DOCTORAL COLLEGE OF SOCIOLOGY

  in scientific discipline:

  sociology

   

  STAGES OF RECRUITMENT PROCESS

   

  Start of online registration for Polish citizens 3 June 2024 via:

  www.irka.uni.wroc.pl

  Start of online registration for foreign nationals 3 June 2024 via:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  Last day for registration and payment of enrolment fees (transfer date is decisive) for Polish citizens 12 August 2024
  Last day for submission of applications and payment of enrolment fees (transfer date is decisive) for foreign nationals 12 August 2024
  Last day for submission of missing documents for foreign nationals 26 August 2024
  Date and place for submission of documents for Polish citizens

   

  by 19 August 2024, 1pm

  Office of the Dean of the Faculty of Social Sciences

  ul. Koszarowa 3, room 36

  51-149 Wrocław

   

   

  or at the applicant’s request via:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  in the case referred to in § 11 sections 3 and 4 of Resolution 223/2023 of the Senate of the University of Wrocław of 20 December 2023 on the rules of recruitment for the Doctoral School of the University of Wrocław for the education programme commencing in the academic year 2024/2025

   

  Date and place for submission of documents for foreign nationals by 19 August 2024, 1pm

  Office of the Dean of the Faculty of Social Sciences

  ul. Koszarowa 3, room 36

  51-149 Wrocław

   

  or at the applicant’s request via:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  in the case referred to in § 11 sections 3 and 4 of Resolution 223/2023 of the Senate of the University of Wrocław of 20 December 2023 on the rules of recruitment for the Doctoral School of the University of Wrocław for the education programme commencing in the academic year 2024/2025

  Final deadline for submission of paper documents

   

  in the case referred to in § 11 sections 3 and 4 of Resolution 223/2023 of the Senate of the University of Wrocław of 20 December 2023 on the rules of recruitment for the Doctoral School of the University of Wrocław for the education programme commencing in the academic year 2024/2025

   

  by 25 September 2024, 12pm

  Date and place of qualifying examination for Polish citizens and foreign nationals 11 September 2024, 9am

  Faculty of Social Sciences

  Institute of Sociology, room 203 (2nd floor)

  ul. Koszarowa 3, Wrocław

  Announcement of results of qualifying process 13 September 2024, 12pm
  Qualifying procedure taking into account current epidemic situation In-person exam

   

  On-line exam using means of electronic communication (Skype/MS Teams/Cisco Webex) after making prior individual arrangements regarding time (taking into consideration time zone differences) with the Secretary of the Recruitment Committee.

   

   

   

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (PL) Pobierz pdf
  • Declaration of the candidate for the Doctoral School of the University of Wrocław (ENG) Pobierz pdf

   

  L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
  1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

  ·        literaturoznawstwo

  ·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

  16
  2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
  3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
  4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 5
  5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
  6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

  ·        nauki o sztuce

  ·        nauki o kulturze i religii

  9
  7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 6
  8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
  9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
  10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
  11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
  12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

  ·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  8
  13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
  14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
  15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

  ·        astronomia

  7
  16 Kolegium Doktorskie Chemii · nauki chemiczne 12
  17 Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych · nauki medyczne
  . inżynieria biomedyczna
  12
  18 Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych · stosunki międzynarodowe 3

   

  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
  .

  Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

        a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


  2. 
  osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


  3.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


  4.
  osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


  5.
  osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


  6.
  osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


  7.
  osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


  8.
  osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


  9.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


  10.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


  11.
  osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


  12. 
  osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

   

  Ostatni dzień dołączania brakujących dokumentów dla cudzoziemców 26 sierpnia 2024 r.
  Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich Do dnia 19 sierpnia 2024 r. do godziny 13:00

  Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

  Ul. Koszarowa 3, pok. 36

  51-149 Wrocław

   

   

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2032 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców Do dnia 19 sierpnia 2024 r. do godziny 13:00

  Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

  Ul. Koszarowa 3, pok. 36

  51-149 Wrocław

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 Do dnia 25 września 2024 r. godz. 12:00
  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich i cudzoziemców 11 września 2024 r. godzina 9:00 Instytut Socjologii Ul. Koszarowa 3, sala 203 (II piętro)
  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 13 września 2024 r. godzina 12:00
  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Egzamin stacjonarny

  Egzamin on-line przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Skype /MS Teams/Cisco Webex) po uprzednim indywidualnym ustaleniu godziny (z uwzględnieniem ewentualnych różnic czasowych) z Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej.

  Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;
  2. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem). Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu, potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

   

  Foreigners additionally submit:

  1. a translation into Polish of the diploma or other document entitling the candidate to study at the Doctoral School.  The translation must be certified by a Polish sworn translator (entered in the list of sworn translators kept by the Minister of Justice), a sworn translator from the EU (if there is a sworn translator’s institution in that country) or a Polish consul.

  2. a photocopy of a document confirming legalisation of residence with the original to be presented for verification. It is possible for a candidate to be admitted to the entrance examination without a photocopy of the document confirming the legalisation of residence and to provide it only in the event of a positive outcome of the entrance examination.

   

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

  dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr

   

  Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Admissions Committee

  dr Łukasz Moll
  e- mail: lukasz.moll@uwr.edu.pl

  tel. 71 375 51 26