Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI SOCJOLOGICZNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Socjologii
Dyscyplina naukowa Nauki socjologiczne
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny

 

1) ocena projektu badawczego

2) egzamin ustny

2) ocena aktywności naukowej i dydaktycznej przed rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej

2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej

 

Lista zagadnień do egzaminu:

·       Podstawowe pojęcia socjologii.

·       Społeczeństwo w ujęciu makro i mikrostrukturalnym.

·       Teorie socjologiczne: podstawowe założenia i twierdzenia.

·       Podstawowe problemy socjologii szczegółowych.

·       Współczesne teorie zmian społecznych.

·       Socjologiczne ujęcia globalizacji.

·       Kultura i tożsamość.

·       Konceptualizacja i projektowanie badań społecznych.

·       Kluczowe debaty we współczesnej metodologii badań społecznych.

·       Podejścia ilościowe i jakościowe do analizy danych w socjologii.

3. Zalecana literatura

 

 

·      Berger, Peter (2007) Zaproszenie do socjologii,Warszawa: PWN.

·      Creswell, John, (2013) Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków: Wydawnictwo UJ.

·      Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S. (2019) Metody badań jakościowych. Tom I I II: Warszawa: PWN.

·      Giddens, Anthony (2012) Socjologia, Warszawa: PWN.

·      Mills, C. Wright (2007) Wyobraźnia socjologiczna, Warszawa: PWN.

·      Silverman, David (2008) Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa: PWN.

·      Szacki, Jerzy (2005) Historia myśli socjologicznej, Warszawa: PWN.

·      Sztompka, Piotr (2012) Socjologia: analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.

·      Turner, Johnatan H. (2015) Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: PWN.

·      Babbie Earl (2016) The Basics of Social Research, Boston: Cengage Learning.

·      Berger, Peter (2011) Invitation to Sociology. A Humanistic Perspective, Open Road Media.

·      Cresswell, John (2019) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, London: Sage.

·      Denzin, Norman., Lincoln, Yvonna (2011) The Sage Handbook of Qualitative Research, 4th edition, London: Sage.

·      Giddens, Anthony (2009) Sociology, London: Polity Press.

·      Mills, C. Wright (2000) The Sociological Imagination, Oxford: Oxford University Press.

·      Ritzer, George, Stepinsky, Jeffrey (2018) Sociological theory (10th edition), London: Sage Publications.

·      Roberts, Kenneth (2009) Key concepts in sociology, Basingstoke: Palgrave.

·      Silverman David (2010) Doing Qualitative Research, Sage: London.

·      Turner, Johnatan H. (2002) The Structure of Sociological Theory. Wadsworth Publishing

4. Kryteria oceny  
  Szczegółowe kryteria oceny

 

1) KRYTERIA OCENY PROJEKTU BADAŃ:

·       sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego: poprawność postawienia problemu w kontekście debat toczonych w socjologii, znaczenie podejmowanej problematyki, nowatorstwo proponowanych badań (0-10 pkt.)

·       konceptualizacja problemu badawczego, w tym osadzenie w teorii z zakresu socjologii, przyjęta aparatura pojęciowa (0-10 pkt.)

·       przegląd literatury: przedstawienie stanu wiedzy i badań, adekwatność doboru źródeł i ich aktualność (0-5 pkt.)

·       metodologia: adekwatność używanych metod i technik badawczych , sposób ich implementacji w projektowanych badaniach (0-10 pkt.)

·       plan badań, zawierający opis  zadań badawczych i ich celowość (zakładane efekty) wraz z harmonogramem prac (0-10 pkt.)

·       wykonalność projektu: ocena możliwości realizacji badań oraz ich wpływu na poszerzenie granic istniejącej wiedzy (0-5 pkt.)

ŁĄCZNIE ZA PROJEKT BADAWCZY: 0-50 pkt.

2) EGZAMIN:

·       dwa pytania dotyczące ogólnej wiedzy z zakresu socjologii zgodne z podaną listą zagadnień;

·       pytanie dotyczące przedstawionego projektu badawczego, obejmujące jedną z poniższych kwestii:

1) metodologii proponowanych badań,

2) problemu badawczy, m.in. jego uzasadnienie, aktualność, znaczenie dla rozwoju dyscypliny, powiązania pytań szczegółowych i hipotez,

3) podejmowanego tematu / obszaru badań, w tym  np. stanu teorii, literatury przedmiotu, prowadzonych badań.

Każde pytanie oceniane jest w skali 0-10 pkt.

ŁĄCZENIE ZA EGZAMIN: 0-30 pkt.

3) AKTYWNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA

ocena na podstawie przedstawionych dokumentów, obejmująca:

·       recenzowane publikacje naukowe, ze szczególnym wskazaniem na publikacje indeksowane w bazach SCOPUS i Web of Science

·       uczestnictwo z wystąpieniem w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

·       udział w projektach badawczych

·       aktywność na rzecz popularyzacji nauki

·       aktywność w naukowych kołach studenckich itp.

·       prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie wyższym

·       inne

ŁĄCZNIE ZA AKTYWNOŚĆ NAUKOWĄ I DYDAKTYCZNĄ: 0-20 pkt.

  Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100
5. Język postępowania rekrutacyjnego język polski/język angielski
6. Wymagane dokumenty 1.  podanie z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna naukowego);

2.  podanie w sprawie przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w szkole doktorskiej;

3.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich  wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille.

4.  pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcie kandydata opieką naukową;

5.  wstępny projekt badań realizowanych na potrzeby rozprawy doktorskiej;

6.  certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,5, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

7.  dokumenty potwierdzające dotychczasową działalność naukową i dydaktyczną, w tym wykaz publikacji (wraz z kopiami), konferencji naukowych (wraz z zaświadczeniami o udziale) oraz dokumenty poświadczające aktywność badawczą, dydaktyczną, studencką i popularyzatorską;

8.  oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające  informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru).

Dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim.

9.  potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2.kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu, potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

7. Informacje dodatkowe

 

 

Kształcenie w Kolegium odbywa się w języku angielskim.

Dokumenty wskazane w punkcie 6. należy złożyć w języku polskim lub języku angielskim. Wyjątek stanowi dokument w pkt.6.3, który obowiązkowo muszą być przede wszystkim przetłumaczone na język polski.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 będzie opublikowany w marcu 2020 r.

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE SOCJOLOGII

w dyscyplinie naukowej:

nauki socjologiczne

L.p.  

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1 Termin elektronicznej rejestracji 05 lipca 2019 r. –  04 września 2019 r.
2 Termin i miejsce składania dokumentów do 12 września 2019 r.,
ul. Koszarowa 3/20, pok. 35
51-149 Wrocław
3 Termin i miejsce egzaminu 18 września 2019 r., od godz. 9:00
ul. Koszarowa 3/21, sala 229
51-149 Wrocław
4 Termin ogłoszenia wyników rekrutacji 19 września 2019 r.

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr
e- mail: adam.mrozowicki@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 51 19