Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

PEDAGOGIKA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Pedagogika

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Pedagogiki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierowniczka: dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Program obejmuje 290 godziny dydaktyczne (w tym 66 godzin przedmiotów ogólnouniwersyteckich) oraz do 240 godzin praktyki polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktycznych. W ramach zajęć specjalistycznych doktoranci/doktorantki poszerzają swoją wiedzę w zakresie współczesnych nurtów psychologicznych oraz dyskursów pedagogicznych; zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia badań naukowych (z zachowaniem zasad etycznych i prawnych), prezentowania wyników badań na konferencjach i w publikacjach naukowych, zdobywania grantów zewnętrznych itp. Doktoranci/doktorantki mają możliwość włączania się w życie naukowe Instytutu poprzez udział w organizacji przedsięwzięć naukowych, w działaniach promocyjnych, czy w pracach zespołów naukowych.

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Pedagogiki (Załącznik do Uchwały):   Uchwała Nr 224_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej dla cykli kształcenia rozp.się w r.a.20212022 i nast.-po zmianach.pdf

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Pedagogiki (Załącznik do Uchwały)Uchwała Nr 223_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na programy kształcenia rozpoczynające się w r.a. 2024_2025.pdf

Sylwetka absolwenta/absolwentki

Absolwent/ka zna światowy dorobek pedagogiki, jej współczesne trendy rozwoju; zna i rozumie metodologię prowadzonych badań naukowych oraz zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, a także przełożenia wyników badań naukowych na działania praktyczne Zna i rozumie podstawowe zasady transferu wiedzy z zakresu pedagogiki do sfery społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej.

Odznacza się wysokimi kompetencjami metodologicznymi upoważniającymi do samodzielnego prowadzenia badań i przedstawiania ich rezultatów na forum krajowym i międzynarodowym. Ponadto zna i rozumie istotę norm etycznych obowiązujących w pracy naukowej i ma świadomość konieczności respektowania ich w praktyce badawczej.

Jest przygotowany/a do pełnienia roli uczonego/j wraz z przypisaną jej niezależnością w myśleniu. Potrafi krytycznie oceniać dorobek naukowy pedagogów i swój własny wkład w rozwój dyscypliny. Jest gotów/owa do wypełniania zobowiązań społecznych i edukacyjnych badaczy i podejmowania działań edukacyjnych na rzecz interesu publicznego i organizacyjnego. Potrafi przekazywać wiedzę w sposób rzeczowy, opierając się na argumentach naukowych, z poszanowaniem dla innych stanowisk i poglądów wyrażanych w dyskursie naukowym.

Dodatkowe informacje

Doktorant/ka w trakcie studiów ma obowiązek uczestniczenia w przygotowaniu organizowanych konferencji, sympozjów, zjazdów i wykładów gościnnych, a także pomoc w przeprowadzaniu egzaminów. Ponadto powinien/na aktywnie uczestniczyć w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Pedagogiki. Jest też zobligowany/a do realizacji praktyk zawodowych.

Rekrutacja 2023/2024:

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego Rozmowa kwalifikacyjna
2. Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej Znajomość podstawowych problemów metodologicznych wybranej dyscypliny oraz literatury przedmiotu i

materiałów źródłowych z zakresu wybranej specjalności

badawczej.

3. Zalecana literatura ·        Frankfort – Nachmias Ch., Nachmias D. „Metody badawcze w naukach społecznych”, Zysk i S-ka, Warszawa 2001;

·        Metody badań jakościowych (red. N. Denzin i Y. Lincoln), PWN 2009 i nowsze;

·        Znajomość literatury wykorzystanej do

przygotowania projektu pracy doktorskiej.

4. Kryteria oceny
Szczegółowe kryteria oceny 1)    ogólna ocena przygotowania kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zagadnień metodologicznych i źródeł w zakresie pedagogiki: 0-5 pkt.;

2)    ocena walorów poznawczych oraz realności projektu:

0-5 pkt.;

3)    punkty za pracę magisterską lub licencjacką – w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki” (liczba punktów równa się ocenie pracy): 3-5 pkt.;

4)    komisja rekrutacyjna może dodatkowo podwyższyć punktową ocenę pracy magisterskiej lub licencjackiej (w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”), jeśli uzna, że przedłożona do wglądu rozprawa wyróżnia się pod względem zakresu i ważności podjętego zagadnienia badawczego: 1-2 pkt.;

5)    punkty za średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia (w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”), pierwszego i drugiego stopnia lub trzech ukończonych lat jednolitych studiów magisterskich, z zaokrągleniem do części setnych po przecinku: 3-5 pkt.;

6)    punkty za drugi kierunek studiów (zgodny z obranym kierunkiem badawczym): 0-2 pkt. (1 pkt za realizowany, a 2 pkt. za kierunek ukończony);

7)    punkty za aktywność naukową kandydata; publikacje naukowe, aktywny udział w konferencjach, wyjazdy studyjne, wyjazdy w ramach Programów LLP- ERASMUS, Ceppus I, itp.): 0-4 pkt.;

8)    punkty za osiągniętą sprawność językową w zakresie języka przydatnego dla realizowanego w ramach doktoratu projektu badawczego (albo jednego z języków kongresowych), potwierdzone zaświadczeniem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego o znajomości języka na poziomie co najmniej B2. Posiadane certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne świadectwa potwierdzające aktualną znajomość języka, są uznawane pod warunkiem dołączenia zaświadczenia ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, stwierdzającego autentyczność dokumentu: 3-5 pkt.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku

postępowania rekrutacyjnego

23 pkt. (przy minimalnej liczbie 3 pkt. za ocenę

projektu badawczego)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 33 pkt.
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

Wymagane dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2)      kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Uczelnię, lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”, lub kserokopia dyplomu potwierdzająca ukończenie studiów wyższych za granicą, dająca prawo do kontynuacji kształcenia w Szkole Doktorskiej lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała;

3)   zaświadczenie o średniej ze studiów:

pierwszego i drugiego stopnia lub z jednolitych studiów magisterskich  (w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki” – średnia ze studiów pierwszego stopnia lub z pierwszych trzech lat jednolitych studiów magisterskich);

4)    zaświadczenie o ocenie pracy magisterskiej lub licencjackiej (w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”);

5)    oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje o: posiadaniu lub nie stopnia doktora, zatrudnieniu lub nie na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego oraz o posiadaniu statusu doktoranta innego kolegium Szkoły Doktorskiej UWr lub innej Szkoły Doktorskiej;

6)      opinie   od   dwóch   profesorów   (doktorów

habilitowanych), w tym:

–         opinia o pracy magisterskiej (lub licencjackiej w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”) kandydata pochodząca od profesora (doktora habilitowanego) znającego pracę magisterską kandydata (np. recenzenta);

–     opinia opiekuna naukowego (planowanego promotora

lub promotora pomocniczego) pracownika Wydziału

Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu

Wrocławskiego – dotycząca walorów poznawczych i realności projektu pracy doktorskiej;

9)      projekt pracy doktorskiej zatwierdzony przez przyszłego opiekuna naukowego (planowanego promotora);

10)   oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki naukowej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów;

11)     egzemplarz pracy magisterskiej (lub licencjackiej w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”) do wglądu dla komisji rekrutacyjnej podczas egzaminu;

12)   potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty dodatkowe:

13)   zaświadczenie o ukończonych lub trwających studiach na drugim kierunku (studia pierwszego lub drugiego stopnia, lub studia podyplomowe, zgodne z obranym kierunkiem badawczym);

14)   dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata           (potwierdzone           stosownymi zaświadczeniami);

15)   zaświadczenie o sprawności językowej na poziomie co najmniej B2 (wystawione przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego) lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (jednego z języków kongresowych) z zaświadczeniem o jego autentyczności wydanym przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.     tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego                  na listę                  tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2.     kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem. Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

 

 

Osiągnięcia najwyższej jakości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandydat/ka do Kolegium Doktorskiego Pedagogiki Szkoły Doktorskiej UWr (dotyczy beneficjentów programów ministerialnych, takich jak „Diamentowy Grant” czy „Perły nauki”) powinien spełnić co najmniej 3 spośród następujących osiągnięć:

1.    autorstwo lub współautorstwo (wiodące) artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie zamieszczonym na stronie MEiN;

2.    autorstwo lub współautorstwo (wiodące) monografii lub rozdziału w monografii naukowej wydanych przez wydawnictwo ujęte w wykazie zamieszczonym na stronie MEiN;

3.    udział w projekcie badawczym o znaczeniu ogólnopolskim lub międzynarodowym, lub kierowanie projektem badawczym realizowanym przez uczelnię, w której odbywał/a kształcenie;

4.    autorstwo lub współautorstwo (wiodące) referatu wygłoszonego na konferencji międzynarodowej lub zagranicznej;

5.    uzyskanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe (indywidualnej lub z zespołem, który taką nagrodę uzyskał);

6.    wykazanie działalności badawczej/naukowej/szkoleniowej, która znacząco wpływa/wpłynęła na określoną społeczność (np. uczniowską, rodzicielską) i/lub środowisko pedagogiczne (nauczycielskie, wychowawcze, opiekuńcze, terapeutyczne itp.).

Informacje dodatkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   O przyjęcie może ubiegać się absolwent szkoły wyższej posiadający tytuł zawodowy magistra  lub absolwent studiów pierwszego stopnia, lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, legitymujący się najwyższą jakością osiągnięć naukowych. (np. jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”);

2.   O przyjęciu do Kolegium Doktorskiego Pedagogiki decyduje lista rankingowa powstała po zsumowaniu punktów zdobytych zgodnie ze szczegółowymi kryteriami rekrutacyjnymi;

3.  Cudzoziemców obowiązują takie same warunki rekrutacji, jak obywateli polskich.

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
    Rozmowa kwalifikacyjna
2. Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej Znajomość podstawowych problemów metodologicznych wybranej dyscypliny oraz literatury przedmiotu i

materiałów źródłowych z zakresu wybranej specjalności

badawczej.

3. Zalecana literatura  bez wskazania
4. Kryteria oceny O przyjęciu do Kolegium Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie pedagogika decyduje suma punktów osiągniętych przez kandydatów w toku postępowania kwalifikacyjnego. Na tej podstawie sporządzana jest lista rankingowa.

 

  Szczegółowe kryteria oceny 1. ocena w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przygotowania kandydata w zakresie:

·         znajomości zagadnień stanowiących podstawę teoretyczną projektu badawczego (0-4 pkt.),

·         wiedzy dotyczącej metodologii badań prowadzonych w dyscyplinie pedagogika w kontekście przygotowanego projektu pracy doktorskiej (0-3 pkt.)

1.    ocena złożonego projektu badawczego pod względem:

· konceptualizacji badań: osadzenie w literaturze i teorii z zakresu pedagogiki, przedstawienie stanu wiedzy i badań, adekwatność i aktualność źródeł (0-4 pkt.),

·  sformułowania i uzasadnienia problemu badawczego: poprawność postawienia problemu, znaczenie podejmowanej problematyki, nowatorstwo proponowanych badań (0-2 pkt.),

· metodologii badań: adekwatność proponowanych metod i technik badawczych, sposób ich wykorzystania w projektowanych badaniach (0-2 pkt.),

·  realności i wykonalności projektu: ocena możliwości realizacji badań oraz ich znaczenia dla dyscypliny naukowej (0-2 pkt.).

1.    punkty za pracę magisterską lub licencjacką – w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” (liczba punktów równa się ocenie pracy) (3-5 pkt.);

2.    punkty za średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia lub z trzech pierwszych lat studiów jednolitych magisterskich (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki”) lub pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, z zaokrągleniem do części setnych po przecinku (3-5 pkt.);

3.    punkty za aktywność naukową kandydata:

·        publikacje naukowe (0-3 pkt.),

·        aktywny udział w konferencjach (0-2 pkt.),

·        wyjazdy studyjne, wyjazdy w ramach Programów LLP- ERASMUS, Ceppus I, itp.): (0-2 pkt.);

·        udział w projektach badawczych (0-2 pkt.);

4.    punkty za drugi kierunek studiów (zgodny z obranym kierunkiem badawczym): 0-2 pkt. (1 pkt za realizowany, a 2 pkt. za kierunek ukończony);

5.    punkty za znajomość języka angielskiego( lub innego przydatnego w pisaniu pracy doktorskiej)  na poziomie wyższym niż B2 (udokumentowany poziom B2+, C1 lub C2) (1-3 pkt., w zależności od poziomu)

6.    punkty za doświadczenie zawodowe – zgodne ze złożonym projektem badawczym(0-2)

  Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku

postępowania rekrutacyjnego

30 pkt. (przy minimalnej liczbie 7 pkt. za ocenę

projektu badawczego)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 43 pkt.
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Wymagane dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2.    kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Uczelnię, lub w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta programu  „Perły nauki”, lub kserokopia dyplomu potwierdzająca ukończenie studiów wyższych za granicą, dająca prawo do kontynuacji kształcenia w Szkole Doktorskiej lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała;

3.    zaświadczenie o średniej ze studiów:

pierwszego i drugiego stopnia lub z

jednolitych studiów magisterskich  (w

przypadku beneficjentów programu  „Perły

nauki” – średnia ze studiów pierwszego

stopnia lub z pierwszych trzech lat

jednolitych studiów magisterskich);

4.    zaświadczenie o ocenie pracy magisterskiej lub licencjackiej (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki”);

5.    oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje o: posiadaniu lub nie stopnia doktora, zatrudnieniu lub nie na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego oraz o posiadaniu statusu doktoranta innego kolegium Szkoły Doktorskiej UWr lub innej Szkoły Doktorskiej;

6.    opinia opiekuna naukowego (planowanego promotora lub promotora pomocniczego) pracownika Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego dotycząca  projektu pracy doktorskiej;

7.    projekt pracy doktorskiej zatwierdzony przez przyszłego opiekuna naukowego (planowanego promotora);

8.    oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki naukowej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów;

9.    egzemplarz pracy magisterskiej (lub licencjackiej w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki”) do wglądu dla komisji rekrutacyjnej podczas egzaminu;

10. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty dodatkowe:

11. dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata (potwierdzone stosownymi zaświadczeniami);

12. zaświadczenie dokumentujące znajomość języka angielskiego (lub innego, przydatnego w pisaniu pracy doktorskiej) na poziomie wyższym niż B2, np. na poziomie B2+ lub C1, wystawione przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadane certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne świadectwa poświadczające aktualną znajomość języka, będą uznawane pod warunkiem dołączenia dokumentu ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., poświadczającego autentyczność dokumentu, określającego stopień aktualnej znajomości języka.

13. Zaświadczenia potwierdzające doświadczenie zawodowe zgodne ze złożonym projektem badawczym

 

 

 Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.    tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2.    kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem. Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

 Osiągnięcia najwyższej    jakości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandydat/ka do Kolegium Doktorskiego Pedagogiki Szkoły Doktorskiej UWr (dotyczy beneficjentów programów ministerialnych, takich jak „Perły nauki”) powinien spełnić co najmniej 3 spośród następujących osiągnięć:

 • autorstwo lub współautorstwo (wiodące) artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie zamieszczonym na stronie MEiN;
 • autorstwo lub współautorstwo (wiodące) monografii lub rozdziału w monografii naukowej wydanych przez wydawnictwo ujęte w wykazie zamieszczonym na stronie MEiN;
 • udział w projekcie badawczym o znaczeniu ogólnopolskim lub międzynarodowym, lub kierowanie projektem badawczym realizowanym przez uczelnię, w której odbywał/a kształcenie;
 • autorstwo lub współautorstwo (wiodące) referatu wygłoszonego na konferencji międzynarodowej lub zagranicznej;
 • uzyskanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe (indywidualnej lub z zespołem, który taką nagrodę uzyskał);
 • wykazanie działalności badawczej/naukowej/szkoleniowej, która znacząco wpływa/wpłynęła na określoną społeczność (np. uczniowską, rodzicielską) i/lub środowisko pedagogiczne (nauczycielskie, wychowawcze, opiekuńcze, terapeutyczne itp.).
 •  

  Informacje dodatkowe

   

  1. O przyjęcie może ubiegać się absolwent szkoły wyższej posiadający tytuł zawodowy magistra  lub absolwent studiów pierwszego stopnia, lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, legitymujący się najwyższą jakością osiągnięć naukowych. (np. jest beneficjentem programu  „Perły nauki”);

  2. O przyjęciu do Kolegium Doktorskiego Pedagogiki decyduje lista rankingowa powstała po zsumowaniu punktów zdobytych zgodnie ze szczegółowymi kryteriami rekrutacyjnymi;

  3. Cudzoziemców obowiązują takie same warunki rekrutacji jak obywateli polskich.

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  KOLEGIUM DOKTORSKIE PEDAGOGIKI

  w dyscyplinie naukowej:

  pedagogika

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 3 czerwca 2024 r.

  www.irka.uni.wroc.pl

  Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu 5 września 2024 r.
  Termin i miejsce składania dokumentów   Do 9 września 2024 r. w godz. 10:00-14:00

   

  Sekretariat Instytutu Pedagogiki

  ul. Dawida 1

  50-527 Wrocław

   

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

   

  W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej

  przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

  20 września 2024 r. w godz. 10:00-12:00

   

  Instytut Pedagogiki

  Ul. Dawida 1

  50-527 Wrocław

  s. 48c

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej) 12 września 2024 r. godz. 10:00

   

  Instytut Pedagogiki

  ul. Dawida 1

  50-527 Wrocław

  s. 33a

   

  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 13 września 2024 r. godz. 12:00
  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca sytuację epidemiczną Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona za pomocą platformy MS Teams, we wskazanym wyżej terminie.
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_ENG Pobierz pdf

   

  L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
  1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

  ·        literaturoznawstwo

  ·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

  16
  2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
  3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
  4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 5
  5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
  6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

  ·        nauki o sztuce

  ·        nauki o kulturze i religii

  9
  7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 6
  8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
  9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
  10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
  11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
  12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

  ·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  8
  13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
  14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
  15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

  ·        astronomia

  7
  16 Kolegium Doktorskie Chemii · nauki chemiczne 12
  17 Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych · nauki medyczne
  . inżynieria biomedyczna
  12
  18 Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych · stosunki międzynarodowe 3

   

  Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

        a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


  2. 
  osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


  3.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


  4.
  osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


  5.
  osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


  6.
  osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


  7.
  osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


  8.
  osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


  9.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


  10.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


  11.
  osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


  12. 
  osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów   Do 9 września 2024 r. w godz. 10:00-14:00

  Sekretariat Instytutu Pedagogiki

  ul. Dawida 1

  50-527 Wrocław

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

  W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej

  przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

  20 września 2024 r. w godz. 10:00-12:00

   

  Instytut Pedagogiki

  Ul. Dawida 1

  50-527 Wrocław

  s. 48c

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej) 12 września 2024 r. godz. 10:00

  Instytut Pedagogiki

  ul. Dawida 1

  50-527 Wrocław

  s. 33a

  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 13 września 2024 r. godz. 12:00
  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca sytuację epidemiczną Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona za pomocą platformy MS Teams, we wskazanym wyżej terminie.

  Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;
  2. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem. Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

  Przewodnicząca Komisji  – dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr

  Sekretarz Komisji  – dr Jolanta Kędzior

  e-mail: jolanta.kedzior@uwr.edu.pl

  tel. +48 71 367 20 01 w. 169