Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

PEDAGOGIKA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Pedagogika

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Pedagogiki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierowniczka: dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Program obejmuje 290 godziny dydaktyczne (w tym 66 godzin przedmiotów ogólnouniwersyteckich) oraz do 240 godzin praktyki polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktycznych. W ramach zajęć specjalistycznych doktoranci/doktorantki poszerzają swoją wiedzę w zakresie współczesnych nurtów psychologicznych oraz dyskursów pedagogicznych; zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia badań naukowych (z zachowaniem zasad etycznych i prawnych), prezentowania wyników badań na konferencjach i w publikacjach naukowych, zdobywania grantów zewnętrznych itp. Doktoranci/doktorantki mają możliwość włączania się w życie naukowe Instytutu poprzez udział w organizacji przedsięwzięć naukowych, w działaniach promocyjnych, czy w pracach zespołów naukowych.

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Pedagogiki (Załącznik nr 9a do Uchwały): uchwala-nr-139_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-12-22-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej-uwr.pdf (uni.wroc.pl)

Sylwetka absolwenta/absolwentki

Absolwent/ka zna światowy dorobek pedagogiki, jej współczesne trendy rozwoju; zna i rozumie metodologię prowadzonych badań naukowych oraz zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, a także przełożenia wyników badań naukowych na działania praktyczne Zna i rozumie podstawowe zasady transferu wiedzy z zakresu pedagogiki do sfery społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej.

Odznacza się wysokimi kompetencjami metodologicznymi upoważniającymi do samodzielnego prowadzenia badań i przedstawiania ich rezultatów na forum krajowym i międzynarodowym. Ponadto zna i rozumie istotę norm etycznych obowiązujących w pracy naukowej i ma świadomość konieczności respektowania ich w praktyce badawczej.

Jest przygotowany/a do pełnienia roli uczonego/j wraz z przypisaną jej niezależnością w myśleniu. Potrafi krytycznie oceniać dorobek naukowy pedagogów i swój własny wkład w rozwój dyscypliny. Jest gotów/owa do wypełniania zobowiązań społecznych i edukacyjnych badaczy i podejmowania działań edukacyjnych na rzecz interesu publicznego i organizacyjnego. Potrafi przekazywać wiedzę w sposób rzeczowy, opierając się na argumentach naukowych, z poszanowaniem dla innych stanowisk i poglądów wyrażanych w dyskursie naukowym.

Dodatkowe informacje

Doktorant/ka w trakcie studiów ma obowiązek uczestniczenia w przygotowaniu organizowanych konferencji, sympozjów, zjazdów i wykładów gościnnych, a także pomoc w przeprowadzaniu egzaminów. Ponadto powinien/na aktywnie uczestniczyć w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Pedagogiki. Jest też zobligowany/a do realizacji praktyk zawodowych.

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE PEDAGOGIKI

w dyscyplinie naukowej:

pedagogika

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 1 czerwca 2022 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 8 września 2022 r. godz. 10:00
Termin i miejsce składania dokumentów   Do dnia 8 września 2022 r.
w godz. 10:00-14:00

Instytut Pedagogiki UWr (sekretariat)

ul. Dawida 1

50-527 Wrocław

lub do dnia 8 września 2022 r. za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

(na wniosek aplikującego)

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

19 września 2022 r., w godz. 10.00-12.00

Instytut Pedagogiki UWr (pok. 48c)

ul. Dawida 1

50-527 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej) 15 września 2022 r., godz. 10:00

Instytut Pedagogiki UWr (pok. 33a)

ul. Dawida 1

50-527 Wrocław

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 16 września 2022 r. godz. 13.00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca sytuację epidemiczną Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona za pomocą platformy MS TEAMS, we wskazanym wyżej terminie.
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
  • Pobierz pdf
L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 4
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 8
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 5
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 4
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 7
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 19
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii ·        nauki chemiczne 12

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. 
osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
3.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);
4.
osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
5.
osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)
6.
osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);
7.
osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
8.
osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;
9.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
10.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
11.
osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;
12. 
osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 8 września 2022 r.
w godz. 10:00-14:00

Instytut Pedagogiki UWr (sekretariat)

ul. Dawida 1

50-527 Wrocław

lub do dnia 8 września 2022 r. za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

(na wniosek aplikującego)

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

19 września 2022 r., w godz. 10.00-12.00

Instytut Pedagogiki UWr (pok. 48c)

ul. Dawida 1

50-527 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej):

15 września 2022 r., godz. 10:00

Instytut Pedagogiki UWr (pok. 33a)

ul. Dawida 1

50-527 Wrocław

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula.
  2. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem. Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępneg

Przewodnicząca Komisji  – dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr

Sekretarz Komisji  – dr Jolanta Kędzior

e-mail: jolanta.kedzior@uwr.edu.pl

tel. +48 71 367 20 01 w. 169

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej):

15 września 2022 r., godz. 10:00

Instytut Pedagogiki UWr (pok. 33a)

ul. Dawida 1

50-527 Wrocław

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 8 września 2022 r.
w godz. 10:00-14:00

Instytut Pedagogiki UWr (sekretariat)

ul. Dawida 1

50-527 Wrocław

lub do dnia 8 września 2022 r. za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

(na wniosek aplikującego)

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

19 września 2022 r., w godz. 10.00-12.00

Instytut Pedagogiki UWr (pok. 48c)

ul. Dawida 1

50-527 Wrocław