Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

PEDAGOGIKA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Pedagogika

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Pedagogiki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierowniczka: dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Program obejmuje 290 godziny dydaktyczne (w tym 66 godzin przedmiotów ogólnouniwersyteckich) oraz do 240 godzin praktyki polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktycznych. W ramach zajęć specjalistycznych doktoranci/doktorantki poszerzają swoją wiedzę w zakresie współczesnych nurtów psychologicznych oraz dyskursów pedagogicznych; zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia badań naukowych (z zachowaniem zasad etycznych i prawnych), prezentowania wyników badań na konferencjach i w publikacjach naukowych, zdobywania grantów zewnętrznych itp. Doktoranci/doktorantki mają możliwość włączania się w życie naukowe Instytutu poprzez udział w organizacji przedsięwzięć naukowych, w działaniach promocyjnych, czy w pracach zespołów naukowych.

Program kształcenia (elektroniczne odniesienie do programu)

Sylwetka absolwenta/absolwentki

Absolwent/ka zna światowy dorobek pedagogiki, jej współczesne trendy rozwoju; zna i rozumie metodologię prowadzonych badań naukowych oraz zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, a także przełożenia wyników badań naukowych na działania praktyczne Zna i rozumie podstawowe zasady transferu wiedzy z zakresu pedagogiki do sfery społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej.

Odznacza się wysokimi kompetencjami metodologicznymi upoważniającymi do samodzielnego prowadzenia badań i przedstawiania ich rezultatów na forum krajowym i międzynarodowym. Ponadto zna i rozumie istotę norm etycznych obowiązujących w pracy naukowej i ma świadomość konieczności respektowania ich w praktyce badawczej.

Jest przygotowany/a do pełnienia roli uczonego/j wraz z przypisaną jej niezależnością w myśleniu. Potrafi krytycznie oceniać dorobek naukowy pedagogów i swój własny wkład w rozwój dyscypliny. Jest gotów/owa do wypełniania zobowiązań społecznych i edukacyjnych badaczy i podejmowania działań edukacyjnych na rzecz interesu publicznego i organizacyjnego. Potrafi przekazywać wiedzę w sposób rzeczowy, opierając się na argumentach naukowych, z poszanowaniem dla innych stanowisk i poglądów wyrażanych w dyskursie naukowym.

Dodatkowe informacje

Doktorant/ka w trakcie studiów ma obowiązek uczestniczenia w przygotowaniu organizowanych konferencji, sympozjów, zjazdów i wykładów gościnnych, a także pomoc w przeprowadzaniu egzaminów. Ponadto powinien/na aktywnie uczestniczyć w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Pedagogiki. Jest też zobligowany/a do realizacji praktyk zawodowych.

Rekrutacja 2021/2022:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Pedagogiki
Dyscyplina naukowa Pedagogika
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego
egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Rozmowa kwalifikacyjna
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/ rozmowy kwalifikacyjnej Znajomość podstawowych problemów metodologicznych wybranej dyscypliny oraz literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z zakresu wybranej specjalności badawczej.
3. Zalecana literatura Frankfort – Nachmias Ch., Nachmias D. „Metody badawcze w naukach społecznych”, Zysk i S-ka, Warszawa 2001

–  Metody badań jakościowych (red. N. Denzin i Y.

Lincoln), PWN 2009 i nowsze

–  Znajomość literatury wykorzystanej do przygotowania projektu pracy doktorskiej

4. Kryteria oceny
Szczegółowe kryteria oceny 1)           ogólna ocena przygotowania kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zagadnień metodologicznych i źródeł w zakresie pedagogiki: 0-5 pkt.;

2)           ocena walorów poznawczych oraz realności projektu: 0-5 pkt.;

3)           punkty za pracę magisterską lub licencjacką – w przypadku beneficjentów programu Diamentowy Grant (liczba punktów równa się ocenie pracy): 3-5 pkt.;

4)           komisja rekrutacyjna może dodatkowo podwyższyć punktową ocenę pracy magisterskiej lub licencjackiej (w przypadku beneficjentów programu Diamentowy Grant), jeśli uzna, że przedłożona do wglądu rozprawa wyróżnia się pod względem zakresu i ważności podjętego zagadnienia badawczego: 1-2 pkt.;

5)           punkty za średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia (w przypadku beneficjentów programu Diamentowy Grant), pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, z zaokrągleniem do części setnych po przecinku: 3-5 pkt.;

6)           punkty za drugi kierunek studiów (zgodny z obranymkierunkiem badawczym): 0-2 pkt. (1 pkt za realizowany, a 2 pkt. za kierunek ukończony);

7)           punkty za aktywność naukową kandydata; publikacje naukowe, aktywny udział w konferencjach, wyjazdy studyjne, wyjazdy w ramach Programów LLP-ERASMUS,

Ceppus I, itp.): 0-4 pkt.;

8)           punkty za osiągniętą sprawność językową (wymagany poziom B2) w zakresie języka przydatnego dla realizowanego w ramach doktoratu projektu badawczego (albo jednego z języków kongresowych), poświadczone zaświadczeniem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego o znajomości języka na poziomie B2. Posiadane certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne świadectwa poświadczające aktualną znajomość języka, są uznawane pod warunkiem dołączenia dokumentu ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, poświadczającego

 

autentyczność dokumentu, znajomość języka na poziomie B2, a także zawierającego sugestie co do należnej ilości punktów: 3-5 pkt.
Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 23 pkt. (przy minimalnej liczbie 3 pkt. za ocenę projektu badawczego)
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 33 pkt.
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski
6. Wymagane dokumenty

Uwaga: 

 • Kandydat jest zobowiązany dostarczyć wymagane (właściwe dla danego programu kształcenia w Szkole Doktorskiej) dokumenty w wersji papierowej w terminie i miejscu składania dokumentów określonych w harmonogramie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr w roku akad.  2021/2022 (Zarządzenie  Rektora UWr nr 71/2021 z dnia 25 maja 2021 r.).
 • W przypadku niemożności bezpośredniego złożenia przez kandydata oryginalnych dokumentów w w/w terminie (zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022) kandydat załącza skany dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji określonych dla danego programu. Kandydat w zaistniałej sytuacji jest zobowiązany wcześniej wystąpić z prośbą do przewodniczącego lub sekretarza komisji rekrutacyjnej o wyrażenie zgody na załączenie dokumentów w wersji elektronicznej z podaniem powodu niemożności bezpośredniego złożenia dokumentów w wersji papierowej. 
 • 1)     podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej;

  2)     kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRKa podpisany przez kandydata;

  3)     poświadczona przez uczelnię kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców);

  4)     kserokopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Uczelnię, lub w przypadku beneficjentów programu Diamentowy Grant – kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta programu Diamentowy Grant, lub kserokopię dyplomu potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, dający prawo do kontynuacji kształcenia w Szkole Doktorskiej lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała

  5)     zaświadczenie o średniej ze studiów: pierwszego stopnia (w przypadku beneficjentów programu Diamentowy Grant) i drugiego stopnia lub z jednolitych studiów magisterskich (beneficjenci programu Diamentowy Grant – średnia z pierwszych trzech lat studiów);

  6)     zaświadczenie o ocenie pracy magisterskiej lub licencjackiej – w przypadku beneficjentów programu Diamentowy Grant;

  7)     oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej lub innej Szkoły Doktorskiej

  8)     opinie od dwóch profesorów (doktorów habilitowanych), w tym:

  –    opinia o pracy magisterskiej (lub licencjackiej wprzypadku beneficjentów programu Diamentowy Grant) kandydata pochodząca od profesora (doktora habilitowanego) znającego pracę magisterską kandydata (np. recenzenta);

  –    opinia opiekuna naukowego – pracownika Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierająca deklarację o sprawowaniu opieki naukowej nad kandydatem w przypadku jego przyjęcia do Szkoły Doktorskiej;

  9)       projekt pracy doktorskiej zatwierdzony przez przyszłego opiekuna naukowego;

  10)     egzemplarz pracy magisterskiej (lub licencjackiej w przypadku beneficjentów programu Diamentowy Grant) do wglądu dla komisji rekrutacyjnej podczas egzaminu;

  11)     potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej;

  12)     oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów;

  Dokumenty dodatkowe:

  13)     zaświadczenie o ukończonych lub trwających studiach na drugim kierunku (studia pierwszego lub drugiego stopnia, zgodne z obranym kierunku badawczym);

  14)     dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata (potwierdzone stosownymi zaświadczeniami).

  15)     zaświadczenie o sprawności językowej na poziomie B2 (wystawione przez Studium Praktycznej Nauki

  Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego)

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  KOLEGIUM DOKTORSKIE PEDAGOGIKI w dyscyplinie naukowej:

  pedagogika

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 01.06.2021 r.
  Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 09.09.2021 r.
  Termin i miejsce składania dokumentów Od dnia 08.09.2021 r. do dnia 09.09.2021 r. w godz. 10:00-12:00

  Instytut Pedagogiki UWr (pok. 48c) ul. Dawida 1 50-527 Wrocław

  lub do dnia 09.09.2021 r. za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

  (na wniosek aplikującego) w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu

  Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu   Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

  Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  20.09.2021 r., w godz. 10.00-12.00 Instytut Pedagogiki UWr (pok. 48c) ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej) 16.09.2021 r., godz. 10:00

  Instytut Pedagogiki UWr (pok. 33a) ul. Dawida 1   50-527 Wrocław

  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 17.09.2021 r. do godz. 13.00
  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona za

  pomocą platformy MS TEAMS, we wskazanym wyżej terminie.

   

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
  Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
  Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

  ·         literaturoznawstwo

  ·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

  16
  Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 4
  Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 3
  Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 8
  Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 5
  Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·         pedagogika 4
  Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 4
  Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

  ·         nauki o sztuce

  ·         nauki o kulturze i religii

  8
  Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 7
  Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 19
  Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

  ·         geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  8
  Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 7
  Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 7
  Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

  ·         astronomia

  9
  Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 12
  Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 2

  Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

  Przewodnicząca Komisji  – dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr

  Sekretarz Komisji  – dr Jolanta Kędzior

  e-mail: jolanta.kedzior@uwr.edu.pl

  tel. +48 71 367 20 01 w. 169

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej)

  16.09.2021 r., godz. 10:00

  Instytut Pedagogiki UWr (pok. 33a) ul. Dawida 1   50-527 Wrocław

  Termin i miejsce składania dokumentów

  Od dnia 08.09.2021 r. do dnia 09.09.2021 r. w godz. 10:00-12:00

  Instytut Pedagogiki UWr (pok. 48c) ul. Dawida 1 50-527 Wrocław

  lub do dnia 09.09.2021 r. za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

  (na wniosek aplikującego) w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu   Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

  Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  20.09.2021 r., w godz. 10.00-12.00 Instytut Pedagogiki UWr (pok. 48c) ul. Dawida 1 50-527 Wrocław