Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM CHEMICZNYM

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Strona internetowa: link

Studia są adresowane do kadry zarządzającej i/lub pracowników pionu technicznego, kontroli jakości, administracji, specjalistów działów BHP, ochrony środowiska posiadających wykształcenie wyższe z zakresu prawa, ekonomii, chemii, biochemii, biotechnologii, biologii, ochrony środowiska oraz absolwentów studiów II stopnia wymienionych kierunków, a także dla osób chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu prawa chemicznego.

Celem Studiów jest przygotowanie odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek chemikaliów pracowników do wypełniania obowiązków związanych z obrotem chemikaliami na rynku oraz osiągnięcie takich efektów uczenia się, aby absolwent na rynku pracy cechował się następującymi umiejętnościami:

 • znał polskie i wspólnotowe akty prawne regulujących produkcję, import, wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie chemikaliów,
 • znał klasyfikację i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych,
 • znał organy właściwe w sprawach obrotu chemikaliami oraz ich kompetencje,
 • znał obowiązki podmiotów biorących udział w obrocie chemikaliami, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków nakładanych na dalszych użytkowników,
 • znał zagrożenia wynikające z fizykochemicznych właściwości substancji chemicznych, w produkcji, dystrybucji i transporcie,
 • znał podstawy toksykologii (szkodliwe działanie substancji chemicznych na zdrowie człowieka),
 • znał podstawy ekotoksykologii (szkodliwe działanie substancji chemicznych na środowisko),
 • znał wymagania dla kart charakterystyki,
 • znał wymagania bhp i ochrony przeciwpożarowej wobec chemikaliów
 • Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 6. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Warunki ukończenia studiów: uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń określonych w programie studiów i zdanie końcowego egzaminu oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia.

   

   


   

  Rekrutacja 2024/2025:

  Wymagania: ukończone studia wyższe.

  Zasady naboru: przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów – obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

  Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia  studiów w razie braku odpowiedniej liczby Kandydatów.

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  Termin rejestracji internetowej: 

  Składanie dokumentów:

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  ul. Uniwersytecka 22/26, pok. 4, 6
  50-145 Wrocław

  Termin rozpoczęcia studiów: 

  Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem  – notarialnie bądź przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej dokumenty;
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli jest wymagane;
  • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli);
  • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, określone przez kierownika studiów w zasadach rekrutacji.

  W przypadku wątpliwości, kierownik studiów może zażądać od cudzoziemców i obywateli polskich posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą legalizacji dyplomu lub apostille. Kierownik studiów może także zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dyplomu i zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

  Uwaga!
  Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

  1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
  2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
  3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

  Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

  Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

  1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
   1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
   2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
  2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
  KierunekOpłata semestralna [PLN]
  Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym2450 (Absolwentom, Studentom oraz Pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego przysługuje 10% zniżki w opłacie za studia. Zniżki w opłacie za studia z różnych tytułów nie podlegają łączeniu (sumowaniu))

  Miejsce składania dokumentów:

  Dziekanat Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
  pok. 4, 6
  ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

   

  Kierownik studiów: prof. dr hab. Karol Kiczka
  Zastępca Kierownik studiów: mgr Dawid Piekarski

  Dziekanat
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
  tel.: + 48 71 375 23 71
  podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl

  Miejsce składania dokumentów:

  Dziekanat Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
  pok. 4, 6
  ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław