Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

PRAWO KARNE WYKONAWCZE

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Studia zostały wpisane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej na listę kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego z zakresu zarządzania jest jednak uzyskanie formalnego skierowania (akceptacji) na kurs z Centralnego Zarządu Służby Więziennej bądź Okręgowych Inspektoratów SW do dnia 26 września 2014 roku.

Zadaniem Studiów jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności sędziów zajmujących się orzekaniem i wykonywaniem kar, kuratorów sądowych, pracowników Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Policji, Żandarmerii Wojskowej i prokuratorów uczestniczących w szeroko rozumianym postępowaniu wykonawczym. Studia sprzyjać będą pogłębieniu i uzupełnieniu wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych aspektów prowadzenia działalności penitencjarnej wśród osób karnie izolowanych oraz pracy ze skazanymi w środowisku wolnościowym.

Słuchacze zostaną zapoznani z problematyką współczesnej przestępczości i jej zwalczania, instytucjami i organizacjami powołanymi do ochrony praw skazanego (sędziowski nadzór penitencjarny, RPO, ETPCz i inne). Ważnym elementem zajęć będą wykłady i warsztaty poświęcone międzynarodowym aspektom wykonywania kar i innych środków penalnych. W ich ramach zostaną przybliżone także modele postępowania wykonawczego funkcjonujące w wybranych państwach na świecie. Znacznie poszerzony  blok wykładów poświęcony zostanie problematyce środków probacyjnych i kar wolnościowych. W jego ramach, co szczególnie istotne dla pracowników Służby Kuratorskiej i Służby Więziennej, przybliżona zostanie tematyka dozoru elektronicznego. Najwięcej zajęć dotyczyć będzie wykonywania kary pozbawienia wolności i funkcjonowania instytucji izolacyjnych. Program Studiów wzbogacony został także o blok wykładów i zajęć warsztatowych z zarządzania jednostkami penitencjarnymi. Tematyka i rozkład zajęć z zarządzania była konsultowana ze Służbą Więzienną.

Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym nauczeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce. W tym celu zakładana proporcja wykładów do zajęć warsztatowych wynosi: 108 godzin wykładowych i 52 godzin warsztatowych na ogólną liczbę godzin przyjętą dla studiów – 160 (w tym 4 godziny egzaminów).

Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego podniesie swoje kwalifikacje w zakresie zrozumienia prawnej istoty wykonywania zawodów łączących się z postępowaniem karnym wykonawczym, sprawnego posługiwania się przepisami prawa w codziennej praktyce zawodowej, przestrzegania standardów wykonywania zawodu, zabezpieczenia praw i interesów stron w stosunkach organ postępowania wykonawczego-skazany. Przedstawiciele zawodów prawniczych zaś pogłębią i uszczegółowią swoją wiedzę w wyspecjalizowanej dziedzinie prawa.

Absolwent, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia, rozszerzy wiedzę na temat prawa karnego wykonawczego i jego miejsca w systemie nauk społecznych, w tym prawnych. Pozna mechanizmy tworzenia prawa w dziedzinie postępowania z osobami skazanymi, zarządzania jednostkami penitencjarnymi. Wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych uzupełni o treści specjalistyczne z innych dziedzin, takich jak np.: pedagogika resocjalizacyjna, psychologia, socjologia, informatyka i zarządzanie.

Po ukończeniu Studiów Prawa Karnego Wykonawczego absolwent nabędzie umiejętności istotne dla prawidłowego wykonywania zawodów prawniczych w związku z zagadnieniami karnowykonawczymi. Przede wszystkim będzie świadomy interdyscyplinarnych i wielowymiarowych związków między zjawiskami prawnymi a  społecznymi. Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętność rozwiązywania problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej w związku z pedagogiką i zarządzaniem.

W zakresie kompetencji społecznych, efektem ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego będzie większa otwartość w nawiązywaniu relacji społecznych. Absolwent będzie również potrafił sprawnie pracować w grupie, mając na uwadze, że  proces społecznej readaptacji osób względem których wykonuje się orzeczenia wydane przez sądy karne często wymaga interdyscyplinarnej pracy zespołowej. Wzrośnie ponadto poziom samoświadomości absolwenta co do złożoności pozycji prawa karnego wykonawczego w obrębie nauk społecznych oraz odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe.

Ukończenie Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego zapewni słuchaczom prawidłowe wykonywanie dotychczasowych czynności zawodowych i spowoduje eliminację zachowań sprzecznych z wymogami prawa. To z kolei podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy, jako specjalistów i zapewni bezpieczeństwo pracodawców, co jest szczególnie potrzebne w pracy w jednostkach penitencjarnych, Policji, sądach, prokuraturach i zespołach kuratorskiej służby sądowej. Osobom ubiegającym się o zatrudnienie w tych podmiotach stworzy szansę zaoferowania pracodawcy profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania obowiązków w zakresie funkcjonowania tych jednostek. Prawnikom umożliwi zaś specjalizację w bardzo aktualnej dziedzinie pracy z osobami wykluczonymi społecznie, skazanymi za przestępstwo na sankcję izolacyjną lub środek wolnościowy, co uatrakcyjni ich pozycję na rynku pracy.

W ramach Studiów przewidziano blok specjalistycznych zajęć z zarządzania jednostkami penitencjarnymi dedykowany osobom, które są funkcjonariuszami Służby Więziennej i ubiegają się bądź są przewidziane do objęcia funkcji kierowniczych w zakładach karnych i aresztach śledczych albo już piastują takie stanowiska. Do złożenia egzaminu z zarządzania będą mogły przystąpić wyłącznie osoby, które uzyskają wcześniej zgodę centralnych bądź okręgowych władz więziennictwa.

Osoby zainteresowane dalszym kształceniem będą przygotowane do udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach w dziedzinie prawa karnego wykonawczego i dyscyplin pokrewnych.

Wykaz przedmiotów:
Strona internetowa: link

Czas trwania studiów: 1 rok (2 semestry)

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja 2023/2024:

Wymagania: ukończone studia wyższe.

Zasady naboru: przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów – obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia  studiów w razie braku odpowiedniej liczby Kandydatów.

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 1.06 – 31.10.2022 r.

Składanie dokumentów do 4.11.2022 r.

Miejsce składania dokumentów:

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22/26, pok. 4, 5, 6
50-145 Wrocław

Godziny przyjmowania dokumentów:

poniedziałek, wtorek, środa 12:00 – 15:00
czwartek, piątek 9:00 – 12:00
sobota: 9:00 – 13:00

Termin rozpoczęcia studiów: 19-20.11.2022 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
   3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

   1. zezwolenie na pobyt stały;
   2. Kartę Polaka;
   3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego1350 (Specjalna zniżka dla Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego - 10%)

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Studenta
Dziekanat Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
pok. 22
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Dziekanat Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
pok. 4,5,6
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

 

 

Kierownik studiów: dr hab. Adam Kwieciński

Dziekanat
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
tel.: + 48 71 375 23 71
podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Studenta
Dziekanat Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
pok. 22
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Dziekanat Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
pok. 4,5,6
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław