Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

studia podyplomowe

Opis kierunku:

KIERUNEK OBJĘTY PATRONATEM PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Istotą studiów jest problematyka zasad i trybów udzielania zamówień publicznych, ale w szerokim kontekście prawnym, w tym swobody działalności gospodarczej, etyki, czytelności dokumentów występujących w procedurze zamówień w szerokim kontekście prawnym, ekonomicznym a także socjologicznym. Dokonywana w ramach studiów egzegeza przepisów ustawy poparta jest poparta praktyką przedstawioną przez pracowników podmiotów uczestniczących i kontrolujących prawidłowość procedur zamówień publicznych, czyli praktyków pracujących w podmiotach zamawiających i wykonujących zamówienia publiczne oraz sędziów sądów cywilnych i administracyjnych.

Znaczna część wykładów uwzględnia problematykę przejrzystości postępowania w sprawach zamówień publicznych związaną z ustawowymi wymaganiami gospodarowania finansami publicznymi oraz nabycia umiejętnością takiego prowadzenia postępowania aby z jednej strony zapewniał skuteczność realizowanej procedury a z drugiej zaś umożliwiał bezproblemowe dokonanie kontroli jej przeprowadzenia przez podmioty zewnętrzne .

Słuchacze studiów mają możliwość zgłaszania zagadnień, które objęte zostały programem studiów a także zadawania wykładowcą pytań. Mile widziana a nawet stymulowana jest także wszelka aktywność słuchaczy studiów w czasie wykładów, w tym zgłaszania i prezentowania swoich poglądów i doświadczeń. Celem studiów podyplomowych Prawa zamówień publicznych jest kompleksowe zaprezentowanie procedury zamówień publicznych w oparciu o szeroki kontekst prawny, gospodarczy, etyczny, także na tle doświadczeń europejskich, wskazanie wielu aspektów poruszania się w obrocie gospodarczym i roli przypisanej przez ustawodawcę pracownikom samorządów i administracji centralnej w tym zakresie. Ze względu na znaczną część zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń, studia umożliwiają bezpośredni kontakt ze specjalistami i praktykami, wymianę poglądów i zadawanie pytań oraz podejmowanie prób rozwiązywania realnych problemów postawionych przez słuchaczy.

Prowadzący i wykaz przedmiotów:

Małgorzata Stręciwilk – radca prawny, była Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Pracownik naukowy. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zamówieniach publicznych. Autorka wielu publikacji naukowych i oraz eksperckich. Organizatorka i uczestniczka wielu konferencji naukowych oraz szkoleń dotyczących zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

Przedmiot: Praktyka orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej wobec zamówień publicznych

 • Funkcjonowanie Krajowej Izby Odwoławczej – struktura i miejsce w systemie zamówień publicznych
 • Zadania KIO
 • Środki ochrony prawnej przed KIO
 • Nadzór nad działalnością KIO
 • Case study z działalności KIO
 • Jacek Sadowy – z zamówieniami publicznymi związany od 2000 r. Od 2008r.
  do 2013r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Inicjator i autor zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Pełnił również funkcje Naczelnika Wydziału Opinii, Orzecznictwa i Spraw Sądowych oraz Dyrektora Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Doświadczenie obejmuje sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, a także reprezentację przed sądami powszechnymi w sprawach związanych  z zamówieniami publicznymi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych, wieloletni wykładowca. Obecnie prowadzi Ośrodek Doradztwa ZP współpracują z instytucjami kontrolnymi oraz zamawiającymi i wykonawcami wspierając ich w procesie udzielania zamówień publicznych.

  Przedmiot: Praktyczne aspekty zamówień publicznych z punktu widzenia Prezesa UZP

 • Kryteria oceny ofert
 • Rażąco niska cena
 • Podział zamówienia na części a szacowanie wartości zamówienia
 • Zmiana umowy o zamówienie publiczne w związku ze zmianą ceny
 • Iwona Ziarniak – Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Posiada ponad 20.letnie doświadczenie z zakresu przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Autorka publikacji naukowych, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”. Wieloletni szkoleniowiec i wykładowca zajmujący się tematyką zamówień publicznych.

  Przedmiot: Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Czynności zamawiającego związane z przygotowaniem i wszczęciem postępowania: wstępne konsultacje rynkowe, definiowanie potrzeb.
 • Opis przedmiotu zamówienia.
 • Szacowanie wartości zamówienia.
 • Warunki udziału w postępowaniu.
 • Kryteria oceny ofert.
 • Wybór środków komunikacji elektronicznej.
 • Przedmiot: Czynności podejmowane przez zamawiającego i wykonawców w trakcie oceny oferty – elektronizacja zamówień publicznych

  Zapoznanie słuchaczy z czynnościami podejmowanymi przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trakcie oceny ofert. Zapoznanie z elektronizacją zamówień publicznych.

  Nabycie umiejętności wykonywania czynności w trakcie oceny ofert (wyjaśnianie/ uzupełnianie dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek, wyjaśnianie ceny, odrzucenie oferty, wykluczenie wykonawcy z postępowania).

  Dr Maciej Guziński – Wieloletni pracownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w stanie spoczynku. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno – prywatnego.

  Przedmiot: Regulacja prawna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i koncesji na roboty budowlane

 • Pojęcie, zakres i regulacja postępowania.
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego  powyżej progów unijnych:
  1/ Przygotowanie postępowania, tryby udzielania zamówień,
  2/ Przygotowanie i składanie ofert,
  3/ Wyłonienie wykonawcy,  badanie i ocena ofert, wybór najkorzystniejszej,
  4/ Zakończenie postępowania.
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego poniżej progów unijnych:
  1/ Zakres stosowania ustawy, przygotowanie postępowania, tryby udzielania,
  2/ Wybór najkorzystniejszej oferty,
  3/ Zakończenie postępowania.
 • Szczególne procedury w klasycznych zamówieniach.
 • Koncesje na roboty budowlane lub usługi, zakres, zasady udzielania.
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kocowski – Dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych oraz Kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim. Pełni również funkcję Dyrektora Katedry Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor wielu publikacji naukowych poświęconych prawu zamówień publicznych oraz partnerstwu publiczno – prywatnemu. Kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowego powołanego przez centralne organy władzy publicznej.

  Przedmiot: Podmioty procesu zamówień publicznych

 • Pojęcie Zamawiającego, katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy PZP
 • Wykonawca jako przedsiębiorca
 • Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego
 • Pozycja prawna podwykonawców na gruncie przepisów ustawy PZP
 • Komisja przetargowa
 • Przedmiot: Partnerstwo publiczno – prywatne

 • Wybór partnera prywatnego
 • Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki
 • Prof. dr hab. Wiesława Miemiec – Kierownik Katedry Prawa Finansowego, obecnie na emeryturze. Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa finansów publicznych, a także opinii prawnych dla Biura Ekspertyz Prawnych Sejmu i Senatu RP oraz dla Trybunału Konstytucyjnego.

  Przedmiot: Zasady finansowania zamówień publicznych

 • Pojęcie, zakres i funkcje finansów publicznych w prawie europejskim i polskim. Środki publiczne jako źródła finansowania zadań z zakresu zamówień publicznych.
 • Finansowanie budżetowe zamówień publicznych. Pojęcie i cechy konstytutywne finansowania budżetowego.
 • Klasyfikacja i reżim prawny jednostek sektora finansów publicznych dokonujących wydatków z budżetu Państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zamówień publicznych. Podstawowe formy organizacyjno prawne jednostek sektora finansów publicznych i ich możliwości udzielania zamówień publicznych.
 • Zasady realizowania wydatków z budżetu państwa i budżetów samorządu terytorialnego przeznaczonych na finansowanie zamówień publicznych.
 • Procedura dokonywania wydatków w oparciu o reguły wykonywania budżetu, z wykorzystaniem jego zmian w trakcie roku budżetowego.
 • Szczególny reżim prawny związany z finansowaniem zamówień publicznych z udziałem bezzwrotnych środków europejskich. Skutki nieprawidłowości przy wykorzystaniu takich środków wynikające z prawa unijnego i prawa krajowego.
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako konsekwencja i sankcja nieprawidłowego wykonywania budżetu państwa i budżetów samorządu terytorialnego.
 • W trakcie prezentowania regulacji materialnoprawnych i proceduralnych dotyczących wyżej wymienionych zagadnień, omawiane jest także ukształtowane w tym zakresie orzecznictwo (Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz sądów administracyjnych).

  Dr hab. Agnieszka Chrisidu – Budnik – Pracownik naukowo – dydaktyczny Zakładu Ustroju Administracji Publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu organizacji i zarządzania. Zainteresowania badawcze związane z zamówieniami publicznymi skupiają się na organizacji zarządzania podmiotami uczestniczącymi w zamówieniach publicznych, a także asymetrii informacji w zamówieniach publicznych.

  Przedmiot: Organizacja zarządzania podmiotami uczestniczącymi w zamówieniach publicznych

 • Cechy podmiotów uczestniczących w zamówieniach publicznych
 • Klient w organizacji publicznej
 • Zarządzanie ryzykiem w zamówieniach publicznych
 • Zasady organizacji podmiotów publicznych
 • Podporządkowanie administracyjne i hierarchia
 • Organizacja pracy komisji w zamówieniach publicznych
 • Efektywność w zarządzaniu podmiotem publicznym
 • Wdrażanie procedur w zamówieniach publicznych
 • Organizacje sieciowe w sektorze publicznym
 • Anna Guzińska – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w Wydziale Cywilnym w stanie spoczynku. Orzekała w wielu sprawach z zakresu zamówień publicznych, w szczególności w ramach sporów dotyczących robót budowlanych.

  Przedmiot: Spory sądowe wynikające z zamówień publicznych

 • Podstawy prawne sporów w zamówieniach publicznych
 • Podmioty uprawnione do rozwiązywania sporów
 • Omówienie instytucji skargi do sądu na orzeczenie Izby (charakter prawny skargi, legitymacja do wniesienia, właściwości sądu, terminy, wymogi formalne skargi, rodzaj orzeczeń)
 • Przedstawienie i omówienie orzeczeń Sądu Najwyższego odnoszących się do skargi oraz wyroków Sądów Okręgowych zapadłych w związku z wniesieniem skargi
 • Przedstawienie orzeczeń Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych dotyczących sporów na tle zamówień publicznych na podstawie najczęściej występujących zagadnień, m.in. zwrotu wadium, bezpodstawnego wzbogacenia, zwrotu dofinansowania, kar umownych, zmiany umowy, odstąpienia od umowy
 • dr hab. Krzysztof Horubski, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego), absolwent aplikacji sędziowskiej w Okręgu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, radca prawny. Autor ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych
  z zakresu  prawa zamówień publicznych, publicznego prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego.

  Przedmiot: Zamówienia sektorowe

 • Stosunek przepisów o zamówieniach sektorowych do przepisów o zamówieniach klasycznych
 • Przedmiot zamówień sektorowych – rodzaje działalności sektorowej
 • Zamawiający sektorowi – rodzaje
 • Wyłączenia stosowania ustawy w zamówieniach sektorowych
 • Szczególne rozwiązania proceduralne w zamówieniach sektorowych
 • Przedmiot: Zmiana umowy o zamówienie publiczne

 • Publicznoprawne ograniczenia swobody zmian umów w zamówieniach publicznych
 • Orzecznictwo TSUE dotyczące dopuszczalnych zmian umów o zamówienia publiczne
 • Problem niedopuszczalnej zmiany istotnej umowy o zamówienie publiczne
 • Ustawowe podstawy dopuszczalnych zmian umów o zamówienia publiczne – zmiany przedmiotowe oraz zmiany podmiotowe
 • Sankcje z tytułu naruszenia przepisów o zmianach umów o zamówienia publiczne. Rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne
 • Prof. dr hab. Karol Kiczka – Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny. Prawnik i administratywista. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, w tym z zakresu zamówień publicznych.

  Przedmiot: Kontrola udzielania zamówień publicznych i procedury odwoławcze

 • Kontrola a nadzór w prawie publicznym
 • Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • Środki ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych
 • dr hab. Waldemar Dotkuś prof. PWSZ w Głogowie – profesor i długoletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Sekretarz Rady Naukowej przy ZG  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, najstarszej i największej polskiej organizacji skupiającej przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami

  Przedmiot: Podstawy finansowo – rachunkowe sporządzania ofert (aspekty praktyczne)

 • Istota kosztorysowania dla potrzeb ofertowych.
 • Baza informacyjna dla potrzeb kosztorysowania.
 • Sprawozdania finansowe jako źródło dla potrzeb konstruowania ofert oraz ich weryfikacji.
 • Metody stosowane w analizie dla potrzeb weryfikacji ofert oraz standingu oferentów
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej.
 • Kryteria oceny wiarygodności danych prezentowanych w ofertach.
 • Dr inż. Marek Leszczyński – inżynier budownictwa lądowego z bogatym doświadczeniem w kierowaniu i nadzorze nad budowami, wielokrotnie pełnił funkcję kierownika budowy oraz kierownika projektu, jak również w innych rolach uczestniczył w procesach inwestycyjnych, m.in. z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC, procedur Banku Światowego, przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Autor i współautor wielu publikacji i opracowań naukowo-badawczych oraz projektów, ekspertyz i opinii z zakresu budownictwa i górnictwa, m.in. w roli biegłego sądowego.

  Przedmiot: Projektowanie i wykonywanie robót budowlanych w systemie zamówień publicznych (aspekty praktyczne)

 • Proces inwestycyjny w budownictwie. Uczestnicy procesu inwestycyjnego, ich rola i wzajemne powiązania.
 • Przetargi na robot budowlane. Zasady opracowywania dokumentacji inwestycji budowlanych. Zakres studiów fazy przed inwestycyjnej. Wspólny Słownik Zamówień – grupy, klasy, kategorie robót.
 • Uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych: pozwolenia na budowę, pozwolenia na realizację inwestycji, pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
 • Zamawianie robót budowlanych i zarządzanie procesem inwestycyjnym.
 • Systemy realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wartość kosztorysowa robót.
 • Kosztorys inwestorski.
 • Zarządzanie kontraktami budowlanymi. Rozliczanie robót budowlanych – wynagrodzenie ryczałtowe i kosztorysowe.
 • Kontrakty budowlane. Kształtowanie warunków kontraktowych. Procedury FIDIC i Procedury Banku Światowego.
 • Zagadnienia optymalizacji rozwiązań w procesie inwestycyjnym.
 • dr Hanna Drynkorn – radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR), członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu FIDIC na Politechnice Wrocławskiej. Doradza w procesie inwestycyjnym zarówno na etapie ofertowania, negocjowania warunków umowy jak i w trakcie realizacji, w szczególności w ramach projektów infrastrukturalnych opartych o warunki kontraktowe FIDIC oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jest autorką wielu publikacji praktycznych oraz naukowych.

  Przedmiot: Umowa o zamówienie publiczne na roboty budowlane (aspekty praktyczne, warunki kontraktowe FIDIC)

 • Formułowanie umów o zamówienia: obowiązkowe elementy w umowach o zamówienia.
 • Klauzule niedozwolone w zamówieniach publicznych – nowa regulacja.
 • Kognicja KIO w zakresie umów o zamówienia publiczne,  granica swobody umów w zamówieniach publicznych, zastosowanie rebus sic stantibus w zamówieniach publicznych, stosowanie przepisów kodeksu cywilnego w zamówieniach; wpływ wykonawców na projekt umowy – wniosek o wyjaśnienie (instytucja zadawania pytań), możliwość odwołania do KIO.
 • Analiza orzecznictwa: case study – omówienie przykładowych stanów faktycznych rozpatrywanych przez KIO.
 • Formułowanie klauzul zmiany umowy – zapewnienie skutecznej zmiany kontraktu, zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawców (zmiana płac minimalnych, zmiana cen materiałów).
 • Podwykonawstwo.
 • Dr Julian Jezioro – Kierownik Zespołu Badawczego Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa własności intelektualnej.

  Przedmiot: Umowy w sprawach zamówień publicznych:

 • Definicja umowy o zamówienie publiczne
 • Klasyfikacja umowy o zamówienie publiczne w ramach prawa zobowiązań
 • Szczególne zasady konstruowania umów o zamówienia publiczne
 • Zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do umów o zamówienia publiczne
 • Artur Kosmala – Wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sędzia w III Wydziale Karnym, a także Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych.

  Przedmiot: Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych

 • Węzłowe kwestie dotyczące odpowiedzialności karnej
 • Analiza typowych przestępstw związanych z zamówieniami publicznymi
 • Studium przypadków na podstawie orzeczeń sądów
 • Konsekwencje karnoprawne nieprawidłowego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle przepisów Kodeksu karnego
 • dr Witold Małecki – adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Notariusz. Autor publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego. Zainteresowania badawcze obejmują m.in. pozycję prawa gospodarczego w systemie prawa, metody regulacji prawa gospodarczego oraz policję gospodarczą. Publikuje w językach polskim, angielskim i rosyjskim.

  Przedmiot: Zamówienia publiczne na rynku unijnym

 • Europejski system zamówień publicznych – ramy prawne: przepisy TFUE, rozporządzeń i dyrektyw unijnych
 • Wpływ prawa unijnego na krajowe regulacje prawne, implementacja prawa unijnego
 • Kluczowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Środki ochrony prawnej w unijnym prawie zamówień publicznych
 • Dr Michał Raduła – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat. Autor publikacji naukowych z zakresu zamówień publicznych. W praktyce zawodowej doradza zamawiającym oraz wykonawcom. Współpracował z największymi kancelariami prawnymi w Polsce i w Hiszpanii (klasyfikowanymi w The Legal 500 i w Chambers Europe). Pracował także jako ekspert zewnętrzny dla Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Przedmiot: Nowe podejście do zamówień publicznych i ochrona danych osobowych
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Innowacyjne zamówienia publiczne
 • Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
 • Przedmiot: Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

 • Zakres zastosowania
 • Procedura udzielenia zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 •  Czas trwania studiów: 1 rok (2 semestry)

  Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Więcej informacji na stronie – link.

  Rekrutacja 2023/2024:

  Wymagania: ukończone studia wyższe.

  Zasady naboru: przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów – obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

  Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia  studiów w razie braku odpowiedniej liczby Kandydatów.

   


   

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  Termin rejestracji internetowej: 1.06 – 13.11.2022 r.

  Składanie dokumentów do 19.11.2022 r.

  Miejsce składania dokumentów:

  Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  ul. Uniwersytecka 22/26, pok. 4, 5, 6
  50-145 Wrocław

  Godziny przyjmowania dokumentów:

  poniedziałek, wtorek, środa 12:00 – 15:00
  czwartek, piątek 9:00 – 12:00
  sobota: 9:00 – 13:00

  Termin rozpoczęcia studiów: 26 – 27.11.2022 r.

  Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
  • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
  • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

  Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

  • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

  Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

    1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
    2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
    3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

    1. zezwolenie na pobyt stały;
    2. Kartę Polaka;
    3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
    4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
  • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
  • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
  • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

  Uwaga!
  Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

  1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
  2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
  3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

  Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

  Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

  1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
   1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
   2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
  2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
  KierunekOpłata semestralna [PLN]
  Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych2200 (Specjalna zniżka dla Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego - 10%)

  Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Obsługi Studenta
  Dziekanat Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
  pok. 22
  ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

  Dziekanat Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
  pok. 4,5,6
  ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

   

   

  Kierownik studiów: prof. dr hab. Tadeusz Kocowski

  Dziekanat
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
  tel.: + 48 71 375 23 71
  podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl

  Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Obsługi Studenta
  Dziekanat Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
  pok. 22
  ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

  Dziekanat Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
  pok. 4,5,6
  ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław