Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

PRZEKŁAD (filologia angielska)

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Studia przeznaczone są dla osób biegle posługujących się językiem angielskim i pragnących poszerzyć swe kwalifikacje zawodowe o przekład tekstów gospodarczych, prawnych, ekonomicznych i sądowych. Studia są dokształcające.

Wykaz przedmiotów:

 • Polska i angielska terminologia prawna i gospodarcza – 30 godzin
 • Przekład umów – 30 godzin
 • Przekład ustny – 30 godzin
 • Przekład dokumentów gospodarczych – 16 godzin
 • Przekład dokumentów przysięgłych – 30 godzin
 • Przekład dokumentów finansowych – 16 godzin
 • Praktyczna stylistyka polska – 14 godzin
 • Komputerowe wspomaganie przekładu – 14 godzin

Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin

Uzyskane kwalifikacje: celem studiów jest praktyczne opanowanie przez uczestników sprawnego przekładania polskich i angielskich tekstów gospodarczych, ekonomicznych, prawnych i sądowych. Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Studia Przekładu są studiami dokształcającymi.

Rekrutacja 2023/2024:

Wymagania: Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich filologii angielskiej oraz innych kierunków studiów, legitymujących się świadectwem (certyfikatem) potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, bądź posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni angielskojęzycznej.

Na potrzeby procesu rekrutacyjnego potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia angielska, dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni angielskojęzycznej lub świadectwo (certyfikat) potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Zasady naboru: wolny zapis – obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 1.06–15.10.2023 r.

Termin składania dokumentów: 1.06–15.10.2023 r.

Instytut Filologii Angielskiej
ul. Kuźnicza 21—22
50-138 Wrocław
pokój 102

Termin rozpoczęcia studiów:  październik 2023 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
   3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

   1. zezwolenie na pobyt stały;
   2. Kartę Polaka;
   3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Przekładu2250

Instytut Filologii Angielskiej
ul. Kuźnicza 21—22
50-138 Wrocław
pokój 102

Kierownik studiów: prof. dr hab. Leszek Berezowski
Instytut Filologii Angielskiej
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław
tel. +48 71 37 52 439, fax:+48 71 37 52 440
elac@uni.wroc.pl
www.studiumprzekladu.uni.wroc.pl

Instytut Filologii Angielskiej
ul. Kuźnicza 21—22
50-138 Wrocław
pokój 102