Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

PRZEKŁAD (filologia angielska)

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Uwaga, w roku akademickim 2021/2022 – zajęcia planowane na studiach w 100% będą prowadzone w trybie online.

Studia przeznaczone są dla osób biegle posługujących się językiem angielskim i pragnących poszerzyć swe kwalifikacje zawodowe o przekład tekstów gospodarczych, prawnych, ekonomicznych i sądowych. Studia są dokształcające.

Wykaz przedmiotów:

 • Polska i angielska terminologia prawna i gospodarcza – 30 godzin
 • Przekład umów – 30 godzin
 • Przekład ustny – 30 godzin
 • Przekład dokumentów gospodarczych – 16 godzin
 • Przekład dokumentów przysięgłych – 30 godzin
 • Przekład dokumentów finansowych – 16 godzin
 • Praktyczna stylistyka polska – 14 godzin
 • Komputerowe wspomaganie przekładu – 14 godzin

Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin

Uzyskane kwalifikacje: celem studiów jest praktyczne opanowanie przez uczestników sprawnego przekładania polskich i angielskich tekstów gospodarczych, ekonomicznych, prawnych i sądowych. Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Studia Przekładu są studiami dokształcającymi.

Rekrutacja 2021/2022:

Wymagania: Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich filologii angielskiej oraz innych kierunków studiów, legitymujących się świadectwem (certyfikatem) potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, bądź posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni angielskojęzycznej.

Na potrzeby procesu rekrutacyjnego potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia angielska, dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni angielskojęzycznej lub świadectwo (certyfikat) potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Zasady naboru: wolny zapis – obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 1.06–30.09.2021 r.

Termin składania dokumentów: 1.06–30.09.2021 r.

Instytut Filologii Angielskiej
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław
pokój 102
w godz. 9.00 – 14.00

Termin rozpoczęcia studiów:  październik 2021 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
   3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

   1. zezwolenie na pobyt stały;
   2. Kartę Polaka;
   3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Twój dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeśli został wydany w państwie członkowskim UE, EFTA, OECD lub jest objęty umowami międzynarodowymi o równoważności wykształcenia i spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • uprawnia do podejmowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany,
 • potwierdza ukończenie programu studiów prowadzonego wspólnie przez zagraniczne uczelnie i uprawnia do podjęcia kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie.

W przypadku dyplomów z pozostałych państw przyjęcie na studia podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji, na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

Uzyskane za granicą dyplomy nie uprawniają do kontynuacji kształcenia w Polsce, jeśli:

 • instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 • program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Przekładu1950

Kierownik studiów: prof. dr hab. Leszek Berezowski
Instytut Filologii Angielskiej
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław
tel. +48 71 37 52 439, fax:+48 71 37 52 440
elac@uni.wroc.pl
www.studiumprzekladu.uni.wroc.pl

Instytut Filologii Angielskiej
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław
pokój 102

w godz. 9.00 – 14.00