Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

kwalifikacyjne studia podyplomowe

Opis kierunku:

Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej (klasy IV-VIII) i szkołach ponadpodstawowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia adresowane są do absolwentów jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia zrealizowanych na tym samym (lub analogicznym) kierunku. Studia trwają trzy semestry. Absolwent uzyskuje przygotowanie określone Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie:

 • psychologiczno-pedagogicznym,
 • podstaw dydaktyki i emisji głosu,
 • dydaktycznym.

Wykaz przedmiotów:

 • Pedagogika dla nauczycieli
 • Psychologia dla nauczycieli
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe
 • Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole
 • Pedagogika – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Podstawy dydaktyki
 • Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela
 • Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela
 • Emisja głosu
 • Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
 • Praktyki zawodowe
 • Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela

Program Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Przygotowanie do zawodu nauczyciela obejmuje trzy semestry i zakłada 540 godzi zajęć ( w tym 150 godzin praktyk).

W ramach studiów możliwe jest zdobycie uprawnień do bycia nauczycielem: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, języka rosyjskiego, języka ukraińskiego, matematyki, muzykologii, pedagogiem, bibliotekarzem.

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Kandydaci na studia podyplomowe Przygotowanie do zawodu nauczyciela muszą mieć ukończone studia pierwszego i drugiego stopnia na tym samym kierunku (lub analogicznym) lub ukończone jednolite studia magisterskie oraz złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną notarialne bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty.

Zasady naboru: przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia studiów w razie braku odpowiedniej liczby Kandydatów.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 3.06 – 30.09.2024 r.

Termin przyjmowania dokumentów: 3.06 – 30.09.2024 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia studiów: październik 2024 r.

Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia studiów w razie braku odpowiedniej liczby Kandydatów.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem  – notarialnie bądź przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej dokumenty;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli jest wymagane;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli);
 • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, określone przez kierownika studiów w zasadach rekrutacji.

W przypadku wątpliwości, kierownik studiów może zażądać od cudzoziemców i obywateli polskich posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą legalizacji dyplomu lub apostille. Kierownik studiów może także zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dyplomu i zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
kierunekOpłata semestralna [PLN]
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe "Przygotowanie do Zawodu Nauczyciela"2500

Centrum Edukacji Nauczycielskiej, Biuro Centrum
ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

Godziny przyjmowania dokumentów:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00
lub listownie

Kierownik studiów:
Uniwersytet Wrocławski. Centrum Edukacji Nauczycielskiej,
ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław,
Tel. 71 375 92 68
cen@uwr.edu.pl

Centrum Edukacji Nauczycielskiej, Biuro Centrum
ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

Godziny przyjmowania dokumentów:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00
lub listownie