Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

PSYCHODIETETYKA

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Jak donosi FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), podaż żywności na jednego mieszkańca wzrosła od około 2 200 kcal na dzień we wczesnych latach sześćdziesiątych do 3 370 kcal obecnie w krajach europejskich. W dobie nadmiernej konsumpcji kluczowe wydaje się zrozumienie jaką funkcję pełni jedzenie oraz w jaki sposób można pomóc osobom mającym trudności z własnymi nawykami i zachowaniami żywieniowymi. Z uwagi na znaczące zainteresowanie zarówno zasadami zdrowego odżywiania się, jak i nieustannym wzrostem licznych chorób dietozależnych oraz zaburzeń odżywiania istnieje duże zapotrzebowanie społeczne i edukacyjne na studia podyplomowe z zakresu PSYCHODIETETYKI. Zajęcia prowadzone są w oparciu o najnowszą literaturę światową przez wybitnej klasy specjalistów.

Z uwagi na rosnącą zapadalność na zaburzenia odżywiania takie jak jadłowstręt psychiczny, bulimia czy ortoreksja oraz z powodu narastającego problemu nadwagi i otyłości w naszym społeczeństwie istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w stosunkowo młodej dziedzinie jaką jest psychodietetyka.

Istnieje bardzo duże zapotrzebowanie społeczne i edukacyjne na tego typu studia podyplomowe. Poza tym uzyskanie kompetencji w tym zakresie może pozytywnie wpłynąć na pozycję nowych specjalistów z zakresu psychodietetyki na rynku pracy. Proponowane studia stanowią odpowiedź na powyższe zapotrzebowanie zapewniając kompleksowe  i rzetelne przygotowanie specjalistów z tego zakresu.

Słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu żywienia człowieka, dietoprofilaktyki i dietoterapii. Zaznajomią się z najnowszymi wynikami badań dotyczącymi interakcji między lekami a żywnością, relacji pomiędzy jedzeniem a emocjami, a także metodami leczenia otyłości. Poznają podstawy prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.

Dzięki zajęciom warsztatowym nabędą praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia programów edukacji żywieniowej i profilaktyki żywienia. Poznają metody i techniki pracy z osobami przejawiającymi różny poziom aktywności fizycznej, a także doświadczającymi trudności w kontrolowaniu jedzenia lub  zmianie zachowań i nawyków żywieniowych.

Dowiedzą się jak skutecznie komunikować się z pacjentem i udzielić mu pomocy psychologicznej. Nauczą się elementarnych technik poznawczo-behawioralnych wykorzystywanych w pracy z osobami z różnymi nawykami żywieniowymi oraz przejawiającymi zaburzenia odżywiania.

Interdyscyplinarny program studiów (bloki tematyczne z obszaru medycyny, dietetyki, psychologii i kultury fizycznej) daje szansę na rozwój i podniesienie kompetencji zawodowych oraz możliwość wykorzystania ich w pracy własnej, a także ze specjalistami z innych dziedzin.

Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów będą pomocne zarówno w prowadzeniu praktyki prywatnej, jak i pracy  w placówkach opieki zdrowotnej.

 

Uzyskane kwalifikacje: Interdyscyplinarny program studiów podyplomowych psychodietetyka daje słuchaczom możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat:

 • wpływu wyborów żywieniowych i stylu jedzenia na (nie)prawidłowe zachowania zdrowotne;
 • podstawowych celów działania w obszarze ochrony zdrowia publicznego;
 • fizjologii wysiłku fizycznego;
 • health literacy (szeroko pojętej świadomości zdrowotnej człowieka);
 • aplikacji służących profilaktyce zdrowia, monitorowaniu parametrów zdrowotnych (e-Health i m-Health);
 • wskazań do stosowania suplementów diety;
 • etiopatogenezy zaburzeń odżywiania i otyłości oraz specyfiki funkcjonowania osób z zachowaniami ortorektycznymi;
 • psychologicznych aspektów głodu i sytości a także determinantów wyborów żywieniowych;
 • chorób dietozależnych;
 • metod pracy w zakresie żywienia różnych grup (np. dzieci, kobiet w ciąży, sportowców) oraz pacjentów (np. choroby układu krążenia, układu pokarmowego, cukrzyca);
 • różnorodnych programów leczenia otyłości (m.in. The PEACH™ program,
  The IDEFICS study);
 • regulacji prawnych zawodu dietetyka w Polsce i Europie oraz Kodeksu Etyki Zawodowej Dietetyka.

Pozwala także na opanowanie umiejętności dotyczących:

 • wykorzystania metod psychologicznych w pracy w obszarze psychodietetyki;
 • skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie żywienia;
 • interdyscyplinarnego ujęcia (medycznego, dietetycznego i psychologicznego) otyłości i sposobów jej leczenia;
 • kompetencji komunikacyjnych w pracy z pacjentem (zastosowania odpowiednich narzędzi komunikacyjnych w zależności od sytuacji klinicznej i psychologicznej pacjenta);
 • przygotowywania programów profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie żywienia;
 • zaproponowania formy treningu dla pacjenta/klienta;
 • zastosowania interwencji psychodietetycznych w pracy z osobami odchudzającymi się;
 • doboru odpowiednich technik  i narzędzi dialogu motywującego w pracy
  nad zmianą nawyków żywieniowych;
 • zastosowania wybranych technik poznawczych i/lub behawioralnych adekwatnie
  do potrzeb pacjenta/klienta.

Czas trwania studiów: 2 semestry, łącznie 205 godzin.

Wymagania: ukończone studia wyższe licencjackie lub magisterskie.

Rekrutacja 2023/2024:

Zasady naboru: przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie dokumentów –  obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 1.06–22.10.2023 r.

Termin składania dokumentów: 4.09–25.10.2023 r.

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Psychologii
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
sala numer 55 (II piętro)

Termin rozpoczęcia studiów: październik/listopad 2023 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
   3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

   1. zezwolenie na pobyt stały;
   2. Kartę Polaka;
   3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe PSYCHODIETETYKA3400

Instytut Psychologii
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
sala numer 55 (II piętro)

Kierownik studiów: prof. dr hab. Anna Brytek-Matera
Sekretarz studiów: mgr Przemysław Nowicki

Instytut Psychologii
ul. Jana Władysława Dawida 1
50-527 Wrocław
tel. +48 71 373 29 02
przemyslaw.nowicki@uwr.edu.pl
www.psychologia.uni.wroc.pl/psychodietetyka

Instytut Psychologii
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
sala numer 55 (II piętro)