Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

PSYCHOGERONTOLOGIA

studia podyplomowe

Opis kierunku:

To idzie starość, Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań:

Świadomość nieuchronnego starzenia się społeczeństw powoli staje się stałym elementem wszystkich wizji przyszłości, które siłą rzeczy muszą uwzględniać skutki wzrostu frakcji osób starszych. Ten proces demograficzny pociąga za sobą wiele ważkich konsekwencji, których nie zawsze jesteśmy świadomi i na które nie zawsze możemy się przygotować. Demografia to jednak taka dziedzina nauki, która jest dość dobrze rozpoznana i która pozwala na budowanie wiarygodnych osądów dotyczących przyszłości. Gorzej jest z przygotowaniem się na skutki owych zmian, zwłaszcza gdy związane są one z podejmowaniem ryzykownych decyzji politycznych.
W niniejszym opracowaniu zajmujemy się takim właśnie zagadnieniem, a mianowicie starzeniem się ludności Polski. Jest to proces łatwo przewidywalny co do przebiegu, trudniej natomiast prognozować jego rezultaty. Starzenie się generacji powojennego wyżu demograficznego przekładać się będzie nie tylko na sferę ubezpieczeń społecznych, czy szerzej – zabezpieczenia społecznego (choć również wciąż niedoceniane pozostają kwestie zapewnienia w przyszłości opieki zdrowotnej i usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych). Proces ten będzie bowiem oddziaływać w zasadzie na każdą sferę życia, od mieszkalnictwa i usług rynkowych, do transportu publicznego czy funkcjonowania Internetu.

Są to studia wyjątkowe mające na celu interdyscyplinarne kształcenie osób, które pracują lub będą pracować z seniorami, wspierać  i aktywizować, doceniając wszechstronną wiedzę i mądrość osób starszych.

Dają możliwość praktycznego wykorzystania w pracy z seniorami wiedzy na temat:
– zmian rozwojowych charakterystycznych dla okresu starości, kondycji fizycznej  i psychicznej osób starszych oraz typowych dla tej grupy wiekowej problemów zdrowotnych, psychologicznych i społecznych,
– nawiązywania satysfakcjonującego kontaktu z seniorami, udzielania wsparcia emocjonalnego osobie starszej i rodzinie oraz opiekunom seniorów,
– diagnozowania potrzeb i problemów seniorów oraz planowania działań pomocowych, a także podnoszących jakość życia osób starszych,
– współpracy ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych,
– organizowania czasu wolnego osób starszych w zakresie rehabilitacyjnym, kulturalnym oraz edukacyjnym,
– korzystania ze wsparcia instytucji prawnych oraz społecznych w organizowaniu pomocy seniorom oraz opiekunom osób starszych.

PROFIL STUDIÓW

Studia są odpowiedzią na potrzeby przyszłych pracodawców – powstały przy współpracy oraz dzięki wsparciu doświadczonych naukowców, badaczy i praktyków reprezentujących różne dyscypliny.

Program został opracowany w oparciu o analizę potrzeb seniorów oraz ich rodzin i opiekunów, instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi, przyszłych słuchaczy.

Jest to oferta dla osób na co dzień pracujących z osobami starszymi i ich rodzinami, osób zamierzających pracować jako asystenci seniorów oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych w tym zakresie.

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, pracujących z osobami starszymi lub planujących podjęcie pracy z seniorami.

 

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 1.06–20.10.2023 r.

Termin składania dokumentów: 1.06–20.10.2023 r.

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Psychologii
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
pokój 2-3

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2023 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
   3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

   1. zezwolenie na pobyt stały;
   2. Kartę Polaka;
   3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe z Psychogerontologii2500

Instytut Psychologii
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
pokój 2-3

Kierownik studiów: dr Bogna Bartosz
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
www.psychologia.uni.wroc.pl

Sekretarz: Urszula Mazur
tel: + 48 71 367 18 14, urszula.mazur@uwr.edu.pl

Instytut Psychologii
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
pokój 2-3