Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

PSYCHOGERONTOLOGIA

studia podyplomowe

Opis kierunku:

To idzie starość, Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań:

Świadomość nieuchronnego starzenia się społeczeństw powoli staje się stałym elementem wszystkich wizji przyszłości, które siłą rzeczy muszą uwzględniać skutki wzrostu frakcji osób starszych. Ten proces demograficzny pociąga za sobą wiele ważkich konsekwencji, których nie zawsze jesteśmy świadomi i na które nie zawsze możemy się przygotować. Demografia to jednak taka dziedzina nauki, która jest dość dobrze rozpoznana i która pozwala na budowanie wiarygodnych osądów dotyczących przyszłości. Gorzej jest z przygotowaniem się na skutki owych zmian, zwłaszcza gdy związane są one z podejmowaniem ryzykownych decyzji politycznych.
W niniejszym opracowaniu zajmujemy się takim właśnie zagadnieniem, a mianowicie starzeniem się ludności Polski. Jest to proces łatwo przewidywalny co do przebiegu, trudniej natomiast prognozować jego rezultaty. Starzenie się generacji powojennego wyżu demograficznego przekładać się będzie nie tylko na sferę ubezpieczeń społecznych, czy szerzej – zabezpieczenia społecznego (choć również wciąż niedoceniane pozostają kwestie zapewnienia w przyszłości opieki zdrowotnej i usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych). Proces ten będzie bowiem oddziaływać w zasadzie na każdą sferę życia, od mieszkalnictwa i usług rynkowych, do transportu publicznego czy funkcjonowania Internetu.

Są to studia wyjątkowe mające na celu interdyscyplinarne kształcenie osób, które pracują lub będą pracować z seniorami, wspierać  i aktywizować, doceniając wszechstronną wiedzę i mądrość osób starszych.

Dają możliwość praktycznego wykorzystania w pracy z seniorami wiedzy na temat:
– zmian rozwojowych charakterystycznych dla okresu starości, kondycji fizycznej  i psychicznej osób starszych oraz typowych dla tej grupy wiekowej problemów zdrowotnych, psychologicznych i społecznych,
– nawiązywania satysfakcjonującego kontaktu z seniorami, udzielania wsparcia emocjonalnego osobie starszej i rodzinie oraz opiekunom seniorów,
– diagnozowania potrzeb i problemów seniorów oraz planowania działań pomocowych, a także podnoszących jakość życia osób starszych,
– współpracy ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych,
– organizowania czasu wolnego osób starszych w zakresie rehabilitacyjnym, kulturalnym oraz edukacyjnym,
– korzystania ze wsparcia instytucji prawnych oraz społecznych w organizowaniu pomocy seniorom oraz opiekunom osób starszych.

PROFIL STUDIÓW

Studia są odpowiedzią na potrzeby przyszłych pracodawców – powstały przy współpracy oraz dzięki wsparciu doświadczonych naukowców, badaczy i praktyków reprezentujących różne dyscypliny.

Program został opracowany w oparciu o analizę potrzeb seniorów oraz ich rodzin i opiekunów, instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi, przyszłych słuchaczy.

Jest to oferta dla osób na co dzień pracujących z osobami starszymi i ich rodzinami, osób zamierzających pracować jako asystenci seniorów oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych w tym zakresie.

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, pracujących z osobami starszymi lub planujących podjęcie pracy z seniorami.

 

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Wymagania: studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich), które zajmują się opieką nad seniorami lub przygotowują się do pełnienia roli asystenta/opiekuna osób starszych, a w szczególności dla pedagogów, psychologów, socjologów, specjalistów pracy socjalnej i pracowników opieki społecznej, pracowników opieki zdrowotnej, paliatywnej oraz animatorów środowisk osób starszych.

Zasady naboru: kandydat/ka ma obowiązek zarejestrować się w systemie IRK i wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, należy wydrukować kwestionariusz i dostarczyć go do sekretariatu Instytutu Psychologii wraz z pozostałymi dokumentami.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 3.06 – 20.10.2024 r.

Termin składania dokumentów: 2.09 – 21.10.2024 r.

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Psychologii
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
pokój 33 d (I piętro)

Termin rozpoczęcia studiów:  październik 2024 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem  – notarialnie bądź przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej dokumenty;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli jest wymagane;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli);
 • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, określone przez kierownika studiów w zasadach rekrutacji.

W przypadku wątpliwości, kierownik studiów może zażądać od cudzoziemców i obywateli polskich posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą legalizacji dyplomu lub apostille. Kierownik studiów może także zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dyplomu i zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe z Psychogerontologii2500

Instytut Psychologii
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
pokój 33 d (I piętro)

Kierownik studiów: dr Bogna Bartosz
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
www.psychologia.uni.wroc.pl

Sekretarz: Urszula Mazur
tel: + 48 71 367 20 01 wew. 117, joanna.pasiewicz@uwr.edu.pl

Instytut Psychologii
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
pokój 33 d (I piętro)