Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

PSYCHOLOGIA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Psychologii
Dyscyplina naukowa Psychologia
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  Egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny) Egzamin kwalifikacyjny

 

  1.    O przyjęcie może ubiegać się absolwent studiów drugiego stopnia (z tytułem magistra lub równorzędnym)  lub absolwent studiów pierwszego stopnia lub student, którzy ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, w przypadku beneficjenta programu „Diamentowy Grant”,

2.    O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa, powstała po zsumowaniu punktów egzaminacyjnych zdobytych przez poszczególnych kandydatów podczas egzaminu kwalifikacyjnego,

3.    Absolwenci kierunków niepsychologicznych, mogą ubiegać się o przyjęcie do Kolegium Doktorskiego Psychologii pod warunkiem zdania egzaminu z psychologii (lektura podstawowa: Psychologia. Podręcznik akademicki, pod red. J. Strelau, D. Doliński tom I-II, Gdańsk: GWP, 2008) na ocenę co najmniej 4,0,

4.    Cudzoziemców obowiązują takie same warunki rekrutacji, jak dla obywateli polskich.

2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego
  1)    znajomość podstawowych problemów teoretycznych i metodologicznych oraz literatury przedmiotu z zakresu obejmującego obszar planowanej pracy doktorskiej

2)    znajomość problemów teoretycznych  i metodologicznych oraz literatury przedmiotu z zakresu wszystkich podstawowych działów psychologii (z wyłączeniem działów psychologii stosowanej)

3)    lista zagadnień:

http://psychologia.uni.wroc.pl/Instytut-Psychologii/Studenci-i-doktoranci/Studia-Doktorskie-Psychologia

3. Zalecana literatura Psychologia. Podręcznik akademicki, pod red. J. Strelau, D. Doliński tom I-II, Gdańsk: GWP, 2008
4. Kryteria oceny
  Szczegółowe kryteria oceny  
 A Za średnią ze studiów  ( I i II stopnia lub z jednolitych studiów magisterskich) i ocenę pracy magisterskiej max. 10 pkt.
A-1 za średnią ze studiów: punkty liczone wg zasady: liczba punktów odpowiada wysokości średniej, np.  3,58 pkt. za średnią 3,58
A-2

 

za ocenę pracy magisterskiej lub licencjackiej w przypadku kandydata, który legitymuje się najwyższą jakością osiągnięć naukowych (np. jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”): punkty liczone wg zasady: liczba punktów odpowiada wysokości oceny, np. 4,50 pkt. za ocenę  4,5.
B Za egzamin kwalifikacyjny max. 10 pkt.
B1

 

 

B2

znajomość podstawowych problemów teoretycznych                                i metodologicznych oraz literatury przedmiotu z zakresu obejmującego obszar planowanej pracy doktorskiej.

znajomość problemów teoretycznych i literatury przedmiotu z zakresu: psychologii poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, rozwojowej i społecznej oraz metodologii badań naukowych w psychologii

ocena  5,0   – 10 pkt.

ocena  4,5   –   8 pkt.

ocena  4,0   –   6 pkt.

ocena  3,5   –   4 pkt.

ocena  3,0   –   2 pkt.

C Ocena projektu (walorów poznawczych, poprawności metodologicznej i możliwości realizacji) 0 – 10 pkt.
D  Dodatkowa aktywność max. 25 pkt.
D-1 za aktywność naukową, w tym za: max.  22 pkt.
  – udokumentowaną aktywną działalność w Kole Naukowym max. 0,5 pkt.
  – autorstwo/współautorstwo wystąpień na konferencji naukowej max. 1 pkt.
  – uczestnictwo w projektach badawczych i grantach max 2,5 pkt.
  – uzyskane stypendium MNiSW (2 pkt), wyróżnienia za pracę magisterską i inne zewnętrzne wyróżnienia naukowe (po 1 pkt) max. 2 pkt.
  – zdobycie „Diamentowego Grantu” 3 pkt.
  – autorstwo/współautorstwo recenzowanej publikacji 1 max. 13 pkt.
  1 Zasady punktacji publikacji będą stosowane zgodnie z wykazem oceny parametrycznej MNiSW https://konstytucjadlanauki.gov.pl/

–     samodzielna lub pierwszo-autorska książka lub artykuł naukowy lub rozdział w monografii wedle punktacji MNiSW (czasopism i wydawnictw) z 2019 roku za 70pkt lub więcej  – 13 pkt.;

–     współautorstwo książki lub artykułu naukowego lub rozdział w monografii wedle punktacji MNiSW z 2019 roku za 70pkt lub więcej: iloraz 13pkt i liczby autorów, ale nie mniej niż 6 pkt.;

–     artykuł samodzielny (lub pierwszy autor) w czasopiśmie lub rozdział w monografii z list MNiSW (czasopism i wydawnictw) – 6 pkt..;

–     współautorstwo artykułu w czasopiśmie lub rozdziału w monografii: iloraz liczby 6 i liczby autorów, ale nie mniej niż 2 pkt.

D-2 co najmniej 2 letnią pracę zawodową zgodną z planowanym obszarem badawczym 1 pkt.
D-3 znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym niż B2+ (udokumentowany poziom C) max 2 pkt.
  Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 20
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 55
5. Język postępowania rekrutacyjnego język polski
6. Wymagane dokumenty  
  1.     podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej (z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem osoby, która zgodziła się pełnić funkcję promotora pracy);

2.     podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) lub Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC), podpisany przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

3.     kserokopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Uczelnię (ewentualnie zaświadczenie o obronie pracy magisterskiej w przypadku tegorocznych absolwentów), lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub odpowiednio zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”; w przypadku niedostarczenia tych dokumentów w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej; dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

4.     zaświadczenie o średniej ze studiów (ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich); w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – zaświadczenie ze studiów pierwszego stopnia lub trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

5.     zaświadczenie o ocenie pracy magisterskiej (minimum 4,0) lub licencjackiej w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant”);

6.     oświadczenie planowanego promotora – pracownika Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego – o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów;

7.     projekt pracy doktorskiej zatwierdzony przez przyszłego promotora;

8.     oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytet Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

9.      potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty dodatkowe, potwierdzające aktywność kandydata 

1.     dotyczące aktywności naukowej:

a.     zaświadczenia potwierdzające

i.       zaangażowanie w studencki ruch naukowy (np. wystawione przez opiekuna Koła Naukowego),

ii.       autorstwo/współautorstwo wystąpienia (referat, poster) na konferencji naukowej krajowej/międzynarodowej (konieczne dane: program),

iii.       uczestnictwo w projektach badawczych i grantach (konieczne dane: kierownik projektu, temat badań, zakres zadań powierzonych przez kierownika, potwierdzenie ich wykonania)

iv.       otrzymanie stypendium MNiSW, nagroda za pracę magisterską, itp.

b.     kserokopie recenzowanych prac naukowych1 opublikowanych lub przyjętych do druku (w tym wypadku wymagane jest zaświadczenie wydane przez Kolegium Redakcyjne). W przypadku publikacji w czasopismach – tradycyjnych lub internetowych – konieczne jest dołączenie informacji o liczbie punktów wg aktualnej oceny parametrycznej MNiSW.

2.     zaświadczenie o co najmniej 2 letniej pracy zawodowej zgodnej z planowanym obszarem badawczym.

3.     dokumentujące znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym niż B2+, np. na poziomie C, wystawione przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadane certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne świadectwa poświadczające aktualną znajomość języka, będą uznawane pod warunkiem dołączenia dokumentu ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr, poświadczającego autentyczność dokumentu, określającego stopień aktualnej znajomości języka.

1)

·         za publikację nie uznaje się abstraktów konferencyjnych, notek recenzyjnych, sprawozdań pokonferencyjnych, a także recenzji, pozbawionych aparatu krytycznego,

·         za monografię uznaje się recenzowany druk zwarty o charakterze naukowym, z numerem ISBN i bibliografią,

·         w przypadku publikacji przyjętej do druku wymagane jest zaświadczenie od redakcji czasopisma, redakcji wydawnictwa lub redaktorów monografii wieloautorskiej, potwierdzający ten fakt.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.      tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula.

2.      kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

  UWAGA: w wymaganym terminie należy złożyć komplet niezbędnych dokumentów. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 będzie opublikowany w marcu 2020 r.

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE PSYCHOLOGII

w dyscyplinie naukowej:
psychologia

L.p.  

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1 Termin elektronicznej rejestracji 05 lipca 2019 r. –  10 września 2019 r.
2 Termin i miejsce składania dokumentów 11-12 września 2019 r.,

w godz. 10:30-15:30
Instytut  Psychologii

ul. J. Dawida 1; pok. 36 (Sekretariat)

50-527 Wrocław

3 Termin i miejsce egzaminu  z psychologii dla absolwentów kierunków niepsychologicznych 17 września 2019 r., godz. 9:00
Instytut  Psychologiiul. J. Dawida 1; sala 17a

50-527 Wrocław

4 Termin i miejsce konkursu kwalifikacyjnego 17-18 września 2019 r., od godz. 11:00
Instytut  Psychologiiul. J. Dawida 1; sala 17a

50-527 Wrocław

5 Termin ogłoszenia wyników rekrutacji 23 września 2019 r., o godz. 10:00

 

  • Wzory formularzy - Kolegium doktorskie psychologii Pobierz pdf

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Ewa Okręglicka-Forysiak

tel. 71 367 20 01 w. 163

e- mail: ewa.okreglicka-forysiak@uwr.edu.pl