Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

PSYCHOLOGIA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Wrocławskiego

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Psychologii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierownik: dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr

Okres kształcenia – 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Program obejmuje ponad 300 godzin dydaktycznych (w tym ponad 50 godzin przedmiotów ogólnouniwersyteckich) oraz do 240 godzin praktyki polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktycznych. W ramach zajęć specjalistycznych doktoranci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia badań naukowych (z zachowaniem zasad etycznych i prawnych), prezentowania wyników na konferencjach i w publikacjach, zdobywania grantów zewnętrznych itp. Doktoranci mają możliwość włączania się w życie naukowe Instytutu poprzez udział w organizacji przedsięwzięć naukowych, w działaniach promocyjnych czy w pracach zespołów naukowych.

Program kształcenia

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Psychologii  (Załącznik do Uchwały):  Uchwała Nr 224_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej dla cykli kształcenia rozp.się w r.a.20212022 i nast.-po zmianach.pdf

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Psychologii  (Załącznik do Uchwały)Uchwała Nr 223_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na programy kształcenia rozpoczynające się w r.a. 2024_2025.pdf

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę na temat znaczenia i roli psychologii we współczesnym świecie. Zna główne paradygmaty badawcze stosowane we współczesnej nauce i potrafi wykorzystywać wiedzę z tego zakresu do krytycznej analizy tekstów oraz projektowania własnych badań naukowych.

Odznacza się wysokimi kompetencjami metodologicznymi upoważniającymi do samodzielnego prowadzenia badań i przedstawiania ich rezultatów na forum krajowym i międzynarodowym. Ponadto zna i rozumie istotę norm etycznych obowiązujących w pracy naukowej i ma świadomość konieczności respektowania ich w praktyce badawczej.

Jest przygotowany do pełnienia roli uczonego wraz z przypisaną jej niezależnością w myśleniu, dążeniem do prawdy. Potrafi przekazywać wiedzę w sposób rzeczowy, opierając się na argumentach naukowych, z poszanowaniem dla innych stanowisk i poglądów wyrażanych w dyskursie naukowym.

Dodatkowe informacje

Doktorant w trakcie studiów ma obowiązek uczestniczenia w co najmniej dwóch konferencjach ogólnokrajowych i jednej zagranicznej. Ponadto zobowiązany jest udziału w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Psychologii.

Pozostałe informacje

Rekrutacja 2023/2024:

ZASADY REKRUTACJI

1 Forma postępowania rekrutacyjnego Ustny egzamin kwalifikacyjny; w uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o realizacji egzaminu ustnego w formie zdalnej.

1. O przyjęcie może ubiegać się absolwent szkoły wyższej posiadający tytuł magistra lub równorzędny lub absolwent studiów pierwszego stopnia lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, legitymujący się najwyższą jakością osiągnięć naukowych (np. jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”).

2. O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej na program kształcenia w dyscyplinie naukowej psychologia decyduje lista rankingowa, powstała po zsumowaniu punktów egzaminacyjnych zdobytych przez poszczególnych kandydatów podczas egzaminu kwalifikacyjnego.

3. Absolwenci kierunków niepsychologicznych, mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej – Kolegium Doktorskiego Psychologii pod warunkiem zdania egzaminu z psychologii (lektura podstawowa: Psychologia. Podręcznik akademicki, pod red. J. Strelau, D. Doliński tom I-II, Gdańsk: GWP, 2020) na ocenę co najmniej 4,0.

4. Cudzoziemców obowiązują takie same warunki rekrutacji, jak dla obywateli polskich.

  egzamin kwalifikacyjny ustny

 

2 Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego ·      znajomość podstawowych problemów teoretycznych i metodologicznych oraz literatury przedmiotu z zakresu obejmującego obszar planowanej pracy doktorskiej,

·      znajomość problemów teoretycznych i metodologicznych oraz literatury przedmiotu z zakresu wszystkich podstawowych działów psychologii (z wyłączeniem działów psychologii stosowanej),

·      lista zagadnień: http://psychologia.uni.wroc.pl/Instytut-Psychologii/Studenci-i-doktoranci/Studia-Doktorskie-Psychologia

3 Zalecana literatura Psychologia. Podręcznik akademicki, pod red. J. Strelau, D. Doliński tom I-II, wyd. II, Gdańsk: GWP, 2020.
4 Kryteria oceny  
  Szczegółowe kryteria oceny  

 

 

A Za średnią ze studiów (I i II stopnia lub z jednolitych studiów magisterskich) max. 5 pkt.
  Punkty liczone wg zasady: liczba punktów odpowiada wysokości średniej, np. 3,58 pkt. za średnią 3,58; W przypadku kandydata, który jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”, średnia z dotychczasowo ukończonych lat studiów.
B Za egzamin kwalifikacyjny max. 10 pkt.
B-1

 

 

B-2

znajomość podstawowych problemów teoretycznych i metodologicznych oraz literatury przedmiotu z zakresu obejmującego obszar planowanej pracy doktorskiej.

znajomość problemów teoretycznych i literatury przedmiotu z zakresu: psychologii poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, rozwojowej i społecznej oraz metodologii badań naukowych w psychologii

ocena 5,0 – 10 pkt.

ocena 4,5 – 8 pkt.

ocena 4,0 – 6 pkt.

ocena 3,5 – 4 pkt.

ocena 3,0 – 2 pkt.

C Ocena projektu max. 10 pkt.
  ocena walorów poznawczych, poprawności metodologicznej i możliwości realizacji ocena 5,0 – 10 pkt.

ocena 4,5 – 8 pkt.

ocena 4,0 – 6 pkt.

ocena 3,5 – 4 pkt.

ocena 3,0 – 2 pkt.

D  Dodatkowa aktywność max. 25 pkt.
D-1 za aktywność naukową, w tym za: max 7 pkt.
  wystąpienia na konferencjach naukowych: autorstwo (1 punkt), lub współautorstwo (0,5 punktu za 1 wystąpienie), brak punktów za udział pasywny max. 1 pkt.
  udokumentowane uczestnictwo w projektach badawczych i grantach max 1 pkt.
  uzyskane stypendium MEiN 2 pkt.
  Zdobycie grantu w programie „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki” 3 pkt.
D-2 autorstwo/współautorstwo recenzowanych publikacji naukowych[1] max. 16 pkt.
  Artykuł naukowy lub książka za 140 pkt lub więcej zgodnie  z punktacją MEiN Artykuł samodzielny lub pierwszo-autorski 16 pkt. za 1 publikację
  Współautorstwo Iloraz 16 pkt i liczby autorów, ale nie mniej niż 2 pkt za publikację
  Artykuł naukowy lub książka za 70-100 pkt lub więcej zgodnie  z punktacją MEiN Artykuł samodzielny lub pierwszo-autorski 8 pkt. za 1 publikację
  Współautorstwo Iloraz 8 pkt i liczby autorów, ale nie mniej niż 2 pkt za publikację
  Artykuł naukowy lub książka za mniej niż 70 pkt zgodnie  z punktacją MEiN Artykuł samodzielny lub pierwszo-autorski 4 pkt. za 1 publikację, max. 8 pkt.
  Współautorstwo Iloraz 4 pkt i liczby autorów, ale nie mniej niż 1 pkt. za 1 publikację, max. 4 pkt.
  Rozdział w monografii lub artykuł w innym czasopiśmie Artykuł samodzielny lub pierwszo-autorski 1 pkt. za 1 publikację, max. 4 pkt.
  Współautorstwo 0,5 pkt. za publikację, max. 4 pkt.
D-3 co najmniej 2 letnią pracę zawodową zgodną z planowanym obszarem badawczym 1 pkt.
D-4 znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym niż B2+ (udokumentowany poziom C1 lub C2)[2] 1 pkt.
Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 20
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 50
5 Język postępowania rekrutacyjnego język polski, język angielski (dla obcokrajowców)
6 Wymagane dokumenty 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata;

2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Uczelnię (ewentualnie zaświadczenie o obronie pracy magisterskiej w przypadku tegorocznych absolwentów)  lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub odpowiednio zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata, który jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant ” lub „Perły nauki”; w przypadku niedostarczenia tych dokumentów w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej; dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

3. dokument potwierdzający średnią ze studiów (ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich); w przypadku kandydata, który legitymuje się najwyższą jakością osiągnięć naukowych (beneficjentów programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”) będą brane pod uwagę średnia ze studiów pierwszego stopnia lub średnia z trzech ukończonych lat jednolitych studiów magisterskich;

4. oświadczenie planowanego promotora – pracownika Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego – o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów;

5. projekt pracy doktorskiej zatwierdzony przez przyszłego promotora;

6. oświadczenie kandydata zawierające dwie informacje: czy posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym;

7. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty dodatkowe, potwierdzające aktywność kandydata – dotyczące aktywności naukowej.

UWAGA – przed załączeniem dokumentów w IRK należy skompresować pliki (zip):

a)   zaświadczenia potwierdzające:

·   autorstwo/współautorstwo wystąpienia (referat, poster) na konferencji naukowej krajowej/międzynarodowej (konieczne dane: program),

·   uczestnictwo w projektach badawczych i grantach (konieczne dane: kierownik projektu, temat badań, zakres zadań powierzonych przez kierownika, potwierdzenie ich wykonania),

·   otrzymanie stypendium MEiN, „Diamentowego Grantu”, „Perły nauki” itp.

b)   kserokopie recenzowanych prac naukowych opublikowanych lub przyjętych do druku (w tym wypadku wymagane jest zaświadczenie wydane przez Kolegium Redakcyjne). W przypadku publikacji w czasopismach – tradycyjnych lub internetowych – konieczne jest dołączenie informacji o liczbie punktów wg aktualnej punktacji MEiN. Szczegółowe wyjaśnienia:

· za publikację nie uznaje się abstraktów konferencyjnych, notek recenzyjnych, sprawozdań pokonferencyjnych, a także recenzji, pozbawionych aparatu krytycznego,

· za monografię uznaje się recenzowany druk zwarty o charakterze naukowym, z numerem ISBN i bibliografią,

· w przypadku publikacji przyjętej do druku wymagane jest zaświadczenie od redakcji czasopisma, redakcji wydawnictwa lub redaktorów monografii wieloautorskiej, potwierdzający ten fakt.

c)    zaświadczenie o co najmniej 2 letniej pracy zawodowej zgodnej z planowanym obszarem badawczym.

d)   zaświadczenie dokumentujące znajomość języka angielskiego (lub innego, dla studentów anglojęzycznych) na poziomie wyższym niż B2+, np. na poziomie C1, wystawione przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadane certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne świadectwa poświadczające aktualną znajomość języka, będą uznawane pod warunkiem dołączenia dokumentu ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., poświadczającego autentyczność dokumentu, określającego stopień aktualnej znajomości języka.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

e)   tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

f)     kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

7 Osiągnięcia najwyższej jakości Beneficjenci programów „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki” otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym (zob. p. 4 D-1).
8 Informacje dodatkowe W wypadkach uzasadnionych krajową sytuacją epidemiologiczną, komisja rekrutacyjna może zadecydować, że ustny egzamin kwalifikacyjny będzie przeprowadzony w formie zdalnej za pomocą platformy MS Teams. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, kandydaci zostaną poinformowani o zdalnej formie egzaminu.

[1] Zasady punktacji publikacji będą stosowane zgodnie z wykazem oceny parametrycznej MEN

[2] W przypadku cudzoziemców, w których kraju językiem urzędowym jest język angielski, możliwość przedłożenia certyfikatu z innego, kongresowego języka obcego

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

ZASADY REKRUTACJI
1 Forma postępowania rekrutacyjnego Ustny egzamin kwalifikacyjny; w uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o realizacji egzaminu ustnego w formie zdalnej.

1. O przyjęcie może ubiegać się absolwent szkoły wyższej posiadający tytuł magistra lub równorzędny lub absolwent studiów pierwszego stopnia lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, legitymujący się najwyższą jakością osiągnięć naukowych (np. jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”).

2. O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej na program kształcenia w dyscyplinie naukowej psychologia decyduje lista rankingowa, powstała po zsumowaniu punktów egzaminacyjnych zdobytych przez poszczególnych kandydatów podczas egzaminu kwalifikacyjnego.

3. Absolwenci kierunków niepsychologicznych, mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej – Kolegium Doktorskiego Psychologii pod warunkiem zdania egzaminu z psychologii (lektura podstawowa: Psychologia. Podręcznik akademicki, pod red. J. Strelau, D. Doliński tom I-II, Gdańsk: GWP, 2020) na ocenę co najmniej 4,0.

4. Absolwenci kierunku psychologia mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej – Kolegium Doktorskiego Psychologii pod warunkiem uzyskania średniej oceny ze studiów wysokości co najmniej 4,0.

5. Cudzoziemców obowiązują takie same warunki rekrutacji, jak dla obywateli polskich.

  egzamin kwalifikacyjny ustny  

 

2 Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego ·         znajomość podstawowych problemów teoretycznych i metodologicznych oraz literatury przedmiotu z zakresu obejmującego obszar planowanej pracy doktorskiej,

·         znajomość problemów teoretycznych i metodologicznych oraz literatury przedmiotu z zakresu wszystkich podstawowych działów psychologii (z wyłączeniem działów psychologii stosowanej),

·         lista zagadnień: http://psychologia.uni.wroc.pl/Instytut-Psychologii/Studenci-i-doktoranci/Studia-Doktorskie-Psychologia

3 Zalecana literatura Psychologia. Podręcznik akademicki, pod red. J. Strelau, D. Doliński tom I-II, wyd. II, Gdańsk: GWP, 2020.
4 Kryteria oceny   
  Szczegółowe kryteria oceny  

 

 

A Za średnią ze studiów (I i II stopnia lub z jednolitych studiów magisterskich) max. 5 pkt.
  Punkty liczone wg zasady: liczba punktów odpowiada wysokości średniej, np. 4,12 pkt. za średnią 4,12; W przypadku kandydata, który jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”, średnia z dotychczasowo ukończonych lat studiów.
B Za egzamin kwalifikacyjny max. 10 pkt.
B-1

 

 

B-2

znajomość podstawowych problemów teoretycznych i metodologicznych oraz literatury przedmiotu z zakresu obejmującego obszar planowanej pracy doktorskiej.

znajomość problemów teoretycznych i literatury przedmiotu z zakresu: psychologii poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, rozwojowej i społecznej oraz metodologii badań naukowych w psychologii

 ocena 5,0 – 10 pkt.

ocena 4,5 – 8 pkt.

ocena 4,0 – 6 pkt.

ocena 3,5 – 4 pkt.

ocena 3,0 – 2 pkt.

Ocena projektu max. 10 pkt.
  ocena walorów poznawczych, poprawności metodologicznej i możliwości realizacji   ocena 5,0 – 10 pkt.

ocena 4,5 – 8 pkt.

ocena 4,0 – 6 pkt.

ocena 3,5 – 4 pkt.

ocena 3,0 – 2 pkt.

D  Dodatkowa aktywność  max. 25 pkt.
D-1 za aktywność naukową, w tym za: max 7 pkt.
  wystąpienia na konferencjach naukowych: autorstwo (1 punkt), lub współautorstwo (0,5 punktu za 1 wystąpienie), brak punktów za udział pasywny max. 1 pkt.
  udokumentowane uczestnictwo w projektach badawczych i grantach max 1 pkt.
  uzyskane stypendium MEiN 2 pkt.
  Zdobycie grantu w programie „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki” 3 pkt.
D-2 autorstwo/współautorstwo recenzowanych publikacji naukowych1 max. 16 pkt.
  Artykuł naukowy lub książka za 140 pkt lub więcej zgodnie  z punktacją MEiN Artykuł samodzielny lub pierwszo-autorski 16 pkt. za 1 publikację
  Współautorstwo Iloraz 16 pkt i liczby autorów, ale nie mniej niż 2 pkt za publikację
  Artykuł naukowy lub książka za 70-100 pkt lub więcej zgodnie  z punktacją MEiN Artykuł samodzielny lub pierwszo-autorski 8 pkt. za 1 publikację
  Współautorstwo Iloraz 8 pkt i liczby autorów, ale nie mniej niż 2 pkt za publikację
  Artykuł naukowy lub książka za mniej niż 70 pkt zgodnie  z punktacją MEiN Artykuł samodzielny lub pierwszo-autorski 4 pkt. za 1 publikację, max. 8 pkt.
  Współautorstwo Iloraz 4 pkt i liczby autorów, ale nie mniej niż 1 pkt. za 1 publikację, max. 4 pkt.
  Rozdział w monografii lub artykuł w innym czasopiśmie Artykuł samodzielny lub pierwszo-autorski 1 pkt. za 1 publikację, max. 4 pkt.
  Współautorstwo 0,5 pkt. za publikację, max. 4 pkt.
D-3 co najmniej 2 letnią pracę zawodową zgodną z planowanym obszarem badawczym  1 pkt.
D-4 znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym niż B2+ (udokumentowany poziom C1 lub C2)2 1 pkt.
Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 20
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 50
5 Język postępowania rekrutacyjnego Język polski, język angielski (dla obcokrajowców)
6 Wymagane dokumenty 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata;

2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Uczelnię (ewentualnie zaświadczenie o obronie pracy magisterskiej w przypadku tegorocznych absolwentów)  lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub odpowiednio zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata, który jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant ” lub „Perły nauki”; w przypadku niedostarczenia tych dokumentów w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej; dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

3. dokument potwierdzający średnią ze studiów (ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich); w przypadku kandydata, który legitymuje się najwyższą jakością osiągnięć naukowych (beneficjentów programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”) będą brane pod uwagę średnia ze studiów pierwszego stopnia lub średnia z trzech ukończonych lat jednolitych studiów magisterskich;

4. oświadczenie planowanego promotora – pracownika Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego – o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów;

5. projekt pracy doktorskiej zatwierdzony przez przyszłego promotora;

6. oświadczenie kandydata zawierające dwie informacje: czy posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym;

7. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty dodatkowe, potwierdzające aktywność kandydata – dotyczące aktywności naukowej.

UWAGA – przed załączeniem dokumentów w IRK należy skompresować pliki (zip):

a) zaświadczenia potwierdzające:

·              autorstwo/współautorstwo wystąpienia (referat, poster) na konferencji naukowej krajowej/międzynarodowej (konieczne dane: program),

·              uczestnictwo w projektach badawczych i grantach (konieczne dane: kierownik projektu, temat badań, zakres zadań powierzonych przez kierownika, potwierdzenie ich wykonania),

·              otrzymanie stypendium MEiN, „Diamentowego Grantu”, „Perły nauki” itp.

b) kserokopie recenzowanych prac naukowych opublikowanych lub przyjętych do druku (w tym wypadku wymagane jest zaświadczenie wydane przez Kolegium Redakcyjne). W przypadku publikacji w czasopismach – tradycyjnych lub internetowych – konieczne jest dołączenie informacji o liczbie punktów wg aktualnej punktacji MEiN. Szczegółowe wyjaśnienia:

·            za publikację nie uznaje się abstraktów konferencyjnych, notek recenzyjnych, sprawozdań pokonferencyjnych, a także recenzji, pozbawionych aparatu krytycznego,

·            za monografię uznaje się recenzowany druk zwarty o charakterze naukowym, z numerem ISBN i bibliografią,

·            w przypadku publikacji przyjętej do druku wymagane jest zaświadczenie od redakcji czasopisma, redakcji wydawnictwa lub redaktorów monografii wieloautorskiej, potwierdzający ten fakt.

c) zaświadczenie o co najmniej 2 letniej pracy zawodowej zgodnej z planowanym obszarem badawczym.

d) zaświadczenie dokumentujące znajomość języka angielskiego (lub innego, dla studentów anglojęzycznych) na poziomie wyższym niż B2+, np. na poziomie C1, wystawione przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadane certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne świadectwa poświadczające aktualną znajomość języka, będą uznawane pod warunkiem dołączenia dokumentu ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., poświadczającego autentyczność dokumentu, określającego stopień aktualnej znajomości języka.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

e) tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego nalistę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

f) kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

7 Osiągnięcia najwyższej jakości  Beneficjenci programów „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki” otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym (zob. p. 4 D-1).
8 Informacje dodatkowe W wypadkach uzasadnionych krajową sytuacją epidemiologiczną, komisja rekrutacyjna może zadecydować, że ustny egzamin kwalifikacyjny będzie przeprowadzony w formie zdalnej za pomocą platformy MS Teams. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, kandydaci zostaną poinformowani o zdalnej formie egzaminu.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE PSYCHOLOGII

w dyscyplinie naukowej:

psychologia

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 3 czerwca 2024 r.

www.irka.uni.wroc.pl

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)  6 września 2024 roku, godzina 12:00
Termin i miejsce składania dokumentów 4 – 6 września 2024 roku

w godz. 10:00-14:00

 

Instytut Psychologii UWr

Pracownia Metod (sala 2)

ul. Dawida 1, 50 -527 Wrocław

tel. tel. +48 71 367 20 01 wew. 163

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

 

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

20 września 2024 roku

w godz. 10:00-14:00

 

Instytut Psychologii UWr

Pracownia Metod (sala 2)

ul. Dawida 1, 50 -527 Wrocław

tel. tel. +48 71 367 20 01 wew. 163

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego  12 września 2024, godziny 10:00 – 17:00 Instytut Psychologii
Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 13 września 2024 roku, do godz. 14:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną  

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona za pomocą platformy MS Teams, we wskazanym wyżej terminie.

 

  • Wzory formularzy - Kolegium doktorskie psychologii Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf

 

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 5
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 6
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii · nauki chemiczne 12
17 Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych · nauki medyczne
. inżynieria biomedyczna
12
18 Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych · stosunki międzynarodowe 3

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

      a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


2. 
osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


3.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


4.
osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


5.
osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


6.
osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


7.
osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


8.
osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


9.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


10.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


11.
osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


12. 
osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów 4 – 6 września 2024 roku

w godz. 10:00-14:00

Instytut Psychologii UWr

Pracownia Metod (sala 2)

ul. Dawida 1, 50 -527 Wrocław

tel. tel. +48 71 367 20 01 wew. 163

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 20 września 2024 roku

w godz. 10:00-14:00

Instytut Psychologii UWr

Pracownia Metod (sala 2)

ul. Dawida 1, 50 -527 Wrocław

tel. tel. +48 71 367 20 01 wew. 163

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego  12 września 2024, godziny 10:00 – 17:00 Instytut Psychologii
Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 13 września 2024 roku, do godz. 14:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona za pomocą platformy MS Teams, we wskazanym wyżej terminie.
Cudzoziemcy dodatkowo składają:

a) tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;
b) kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr

tel. 71 367 20 01 w. 119

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Katarzyna Piątek

tel. 71 367 20 01 w. 126

e- mail: katarzyna.piatek@uwr.edu.pl