Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ROLA I ZADANIA INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH W UJĘCIU PRAKTYCZNYM

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Studia skierowane są do:

 • osób zatrudnionych w organach administracji publicznej, rządowej i samorządowej, wykonujących funkcje Inspektora Danych Osobowych lub pracujących w zespole wspomagającym Inspektora Danych Osobowych;
 • osób zatrudnionych w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność, w której przetwarzanie danych osobowych osiąga skalę wymagającą powołania Inspektora Ochrony Danych;
 • osób świadczących usługi consultingowe w zakresie ochrony danych osobowych, które planują zmianę formy i zakresu usług na uwzględniającą wykonywanie funkcji Inspektora Danych Osobowych;

absolwentów wyższych uczelni (zwłaszcza studiów podyplomowych obejmujących zagadnienia ochrony danych osobowych), którzy posiadając wiedzę i podstawowe doświadczenie w zakresie realizacji zadań Inspektora Danych Osobowych, zamierzają ubiegać się o zatrudnienie we wskazanych powyżej instytucjach i podmiotach lub podjąć własną działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług Inspektora Danych Osobowych.

W rezultacie ukończenia studiów podwyższeniu ulegną merytoryczne kompetencje ich absolwentów w zakresie znajomości prawa ochrony danych osobowych i powiązanych z nim funkcjonalnie aktów prawnych z innych gałęzi prawa oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania. Absolwenci uzyskają również możliwość nabycia lub zwiększenia umiejętności praktycznych związanych z realizacją zadań przypisanych do funkcji Inspektora Ochrony Danych. W założeniu absolwent podniesie swoje kwalifikacje w zakresie zrozumienia prawnej i organizacyjnej istoty wykonywania zadań w obszarze ochrony danych, sprawnego posługiwania się przepisami prawa krajowego i unijnego, praktycznego tworzenia dokumentacji wewnętrznej, przestrzegania obowiązujących standardów, zabezpieczenia ochrony interesów osób, których dane podlegają przetwarzaniu, współpracy z krajowym organem ochrony danych osobowych.

W zakresie kompetencji społecznych, efektem ukończenia Studiów Podyplomowych  Ochrony Danych Osobowych będzie takie ulepszenie ogólnej i szczególnej wiedzy z zakresu ochrony danych, która wzmoże nie tylko erudycję, ale też otwartość w kreacji relacji społecznych. Absolwent będzie również mógł sprawniej wykonywać funkcję Inspektora Danych Osobowych współpracując w zespołach, mających na celu wykonywanie zadań związanych z procesami przetwarzania informacji. Wzrośnie ponadto poziom samoświadomości absolwenta co do złożoności prawa dotyczącego ustroju i funkcjonowania administracji publicznej w ochronie danych osobowych, a także wiedza o wielorakich uzależnieniach rozwoju/ochrony różnych wartości od realnego wdrożenia ochrony danych osobowych.

Podwyższenie merytorycznych kwalifikacji absolwentów studiów będzie sprzyjało polepszeniu ich pozycji zawodowej poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia w organach administracji publicznej i podmiotach gospodarczych, których działalności (z uwagi na rodzaj lub skalę) wymaga powołania Inspektora Danych Osobowych lub specjalisty zajmującego analogiczną pozycję, lub dalszego rozwoju zawodowego w ramach dotychczasowej działalności w tych jednostkach. Kompetencje uzyskane przez absolwentów studiów będą miały charakter interdyscyplinarny, jako że w programie studiów znajdują się nie tylko przedmioty stricte prawnicze, lecz także przedmioty z zakresu nauk organizacji
i zarządzania, psychologii i filologii polskiej.

Rekrutacja 2022/2023:

Wymagania: ukończone studia wyższe.

Zasady naboru: przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów – obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia  studiów w razie braku odpowiedniej liczby Kandydatów.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: do 24.10.2021 r.

Termin składania dokumentów:
do 29.10.2021 r.
pon., wt., śr., godz. 12:00–15:00
czw., pt., godz. 9:00–12:00
sob., godz. 9:00–13:00

Miejsce składania dokumentów:

korespondencyjnie:
Uniwersytet Wrocławski
Dziekanat Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

lub osobiście:
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22/26
pok. 4, 5, 6

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym (sobota i niedziela)

Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2021 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
   3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

   1. zezwolenie na pobyt stały;
   2. Kartę Polaka;
   3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Twój dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeśli został wydany w państwie członkowskim UE, EFTA, OECD lub jest objęty umowami międzynarodowymi o równoważności wykształcenia i spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • uprawnia do podejmowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany,
 • potwierdza ukończenie programu studiów prowadzonego wspólnie przez zagraniczne uczelnie i uprawnia do podjęcia kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie.

W przypadku dyplomów z pozostałych państw przyjęcie na studia podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji, na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

Uzyskane za granicą dyplomy nie uprawniają do kontynuacji kształcenia w Polsce, jeśli:

 • instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 • program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe ROLA I ZADANIA INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH W UJĘCIU PRAKTYCZNYM3000 (dla absolwentów SPODO cena 2500 zł)

Kierownik studiów: prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
Zastępca Kierownika studiów: dr Krzysztof Wygoda

Dziekanat
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
tel.: + 48 71 375 23 71
podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:

korespondencyjnie:
Uniwersytet Wrocławski
Dziekanat Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

lub osobiście:
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22/26
pok. 4, 5, 6