Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Stosunki międzynarodowe

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych

Kierownik Kolegium Doktorskiego: dr hab. Jarosław Jarząbek, prof. UWr

Okres kształcenia: 4 lata

O Kolegium Doktorskim Stosunków Międzynarodowych

Celem działania szkół doktorskich jest kształcenie doktorantów i przygotowanie ich do uzyskania stopnia doktora. Zasady ich funkcjonowania zostały uregulowane w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742). W ramach szkół doktorskich działają kolegia doktorskie, kształcące doktorantów w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych zostało powołane do życia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w grudniu 2023 r. i prowadzi kształcenie w dyscyplinie naukowej stosunki międzynarodowe. Dyscyplina ta została utworzona na mocy decyzji Ministra Edukacji i Nauki z 27 października 2022 r. Jej obszar badawczy obejmuje następujące subdyscypliny:

1. historia myśli międzynarodowej,

2. studia polityki zagranicznej i dyplomacji,

3. międzynarodowa ekonomia polityczna,

4. międzynarodowe studia bezpieczeństwa,

5. instytucje międzynarodowe,

6. studia regionalne i globalne,

7. socjologia i antropologia stosunków międzynarodowych.

Kształcenie w szkole doktorskiej jest doskonałą okazją, by rozwijać i realizować swoje pasje naukowe poprzez prowadzenie własnych badań, służy także poszerzaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności przydatnych do funkcjonowania w środowisku akademickim w kraju i za granicą.

Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych to doskonały wybór dla osób, które interesują się wydarzeniami, zjawiskami i procesami zachodzącymi na arenie międzynarodowej. Kształcenie obejmuje:

§ samodzielną pracę, pod opieką naukową promotora, w celu przygotowania rozprawy doktorskiej,

§ udział w zajęciach przewidzianych programem,

§ zbieranie doświadczeń jako nauczyciel akademicki.

Doktorant po obronie rozprawy doktorskiej uzyskuje stopień naukowy doktora w zakresie stosunków międzynarodowych. Studia prowadzone są w języku polskim lub angielskim.

Więcej informacji na: https://wns.uwr.edu.pl/strona-glowna2-2/doktoranci/kolegium-doktorskie-stosunkow-miedzynarodowych/

Name of the study programme: International Relations

Faculty: Faculty of Social Sciences

Doctoral College: Doctoral College of International Relations

Director of the Doctoral College: dr hab. Jarosław Jarząbek, Associate Professor

Duration: 4 years

About the Doctoral College of International Relations

The aim of doctoral schools is to educate doctoral students and prepare them to obtain a doctoral degree. The principles of their operation are regulated in the Act of July 20, 2018, Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2023, item 742). Doctoral colleges operate within the framework of doctoral schools, educating doctoral students in particular scientific disciplines.

The Doctoral College of International Relations was established at the Faculty of Social Sciences of the University of Wrocław in December 2023 and provides education in the scientific discipline of international relations. This discipline was established by the decision of the Minister of Education and Science of October 27, 2022. Its research area includes the following subdisciplines:

1. history of international thought,

2. foreign policy and diplomacy,

3. international political economy,

4. international security,

5. international institutions,

6. regional and global studies,

7. sociology and anthropology of international relations.

Doctoral studies are an excellent opportunity to develop and pursue your scientific passions by conducting your own research, they also serve to expand knowledge and acquire skills useful for functioning in the academic environment in Poland and abroad.

The Doctoral College of International Relations is an excellent choice for people who are interested in events, phenomena and processes taking place in the international arena. Education includes:

• independent work, under the supervision of a research supervisor, in order to prepare a doctoral dissertation,

• participation in teaching activities provided for in the study program,

• gaining experience as an academic teacher.

After defending the doctoral dissertation, a doctoral student obtains a doctoral degree in

international relations. Studies are conducted in Polish or English.

More information at: https://wns.uwr.edu.pl/en/candidates/doctoral-colleges-en/doctoral-college-of-international-relations/

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego Egzamin ustny w formie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu

wiedzy ogólnej w dyscyplinie SM. Za zgodą Komisji Rekrutacyjnej egzamin może zostać przeprowadzony w formie wideokonferencji.

egzamin kwalifikacyjny ustny
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego 1. Historia refleksji teoretycznej o stosunkach międzynarodowych

2. Charakterystyka subdyscyplin stosunków międzynarodowych

3. Podstawowe teorie stosunków międzynarodowych

4. Regionalizm i regionalizacja we współczesnych stosunkach międzynarodowych

5. Problemy polityczne współczesnego świata

6. Ujęcia teoretyczne globalizacji

7. Uczestnicy stosunków międzynarodowych

8. Poszerzanie i pogłębianie treści bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych

9. Polityka zagraniczna – jej cele, środki i aktorzy

10. Rola handlu międzynarodowego we współczesnym świecie

 

Wersja anglojęzyczna

1. History of the theoretical reflection on international relations

2. Characteristics of international relations sub-disciplines

3. Main theories of international relations

4. Regionalism and regionalisation in contemporary international relations

5. Political Issues in the contemporary world

6. Theoretical approaches to globalization

7. Actors in international relations

8. Broadening and deepening the content of security in international relations

9. Foreign policy – its goals, means and actors

10. The role of international trade in the contemporary world

3. Zalecana literatura Czaputowicz J. (2022),Teorie stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Duduch J., Mikiewicz P., Rzeszótko S. (2006), Krytyczne wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.

Globalizacja polityki światowej(2008), J. Baylis, S. Smith (red.), przy współpr. P. Owens,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Guzzini S. (2017),Realizm w nauce o stosunkach międzynarodowych, tłum. S. Szymański,Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Jackson R.H., Sørensen G. (2006), Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunkibadawcze, tłum. A. Czwojdrak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Scholte J.A. (2006), Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, tłum. K. Ślęczka, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”,Sosnowiec.

Wallerstein I. (2007), Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, tłum. K. Gawlicz, M. Starnawski, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.

Waltz K. N. (2010), Struktura teorii stosunków międzynarodowych, tłum. R. Włoch, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Wendt A. (2008), Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, tłum. W. Derczyński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

 

Zalecana literatura anglojęzyczna:

 

The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations (2001), 2ndedition,J. Baylis, S. Smith (eds.), Oxford University Press, Oxford.

Guzzini S. (2003),Realism in international relations and international political economy : the continuing story of a death foretold, Routledge, London.

Handbook of International Relations (2012),2ndedition, W. Carlsnaes, T. Risse, B. A. Simmons (eds.), SAGE Publications Ltd,

Jackson R.H., Sørensen G. (2010), Introduction to International Relations. Theories and Approaches, 4thedition, Oxford University Press, Oxford.

Scholte J.A. (2005), Globalization: a critical introduction,2nd Edition, Palgrave Macmillan, Houndmills.

Smith S., Hadfield A., Dunne T. (2016), Foreign Policy. Theories, Actors, Cases, 3rdedition, Oxford University Press, Oxford.

Theories of International Relations(2022), 3rdedition, S. Burchill et al. [eds.], Palgrave McMillan, Houndmills.

Waltz K. N. (2010),Theory of international politics,Waveland Press, Long Grove.

Wendt A. (2001), Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, Cambridge.

4. Kryteria oceny 1.Do Kolegium Doktorskiego Stosunków Międzynarodowych  będą rekrutowani kandydaci na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc;

2.O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej na program kształcenia w dyscyplinie naukowej stosunki międzynarodowe decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach;

3.Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w   studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego  egzaminu kwalifikacyjnego na pytania dotyczącego projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.

  Szczegółowe kryteria oceny

 

1.Wstępny projekt

rozprawy doktorskiej

 

 

Akceptacja przez proponowanego

opiekuna naukowego; Objętość20-40 tys. znaków ze spacjami, zawartość obejmująca przynajmniej: wstęp i postawienie problemu badawczego wraz

uzasadnieniem, przegląd literatury przedmiotu, metodologię i metodykę badań; planowaną zawartość rozprawy doktorskiej,

bibliografię w stylu harwardzkim

 

 

 

 

 

 

 

0-30 pkt.

 

 

 

 

2. Publikacje naukowe Należy dołączyć kopię publikacji lub zaświadczenie z

potwierdzeniem przyjęcia do druku:

a. 5 pkt. – artykuły opublikowane w czasopismach w bazach Scopus, Web of Science, ERIH Plus oraz monografie autorskie oraz rozdziały w monografiach

opublikowane w wydawnictwach z listy MEiN.

b. 3 pkt.– pozostałe artykuły w czasopismach na liście czasopism MEiN, lub rozdziały w pracach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach z listy MEiN.

c. 1 pkt.– pozostałe publikacje naukowe

 

 

 

 

 

0-10 pkt.

 

3. Udział w projektach

badawczych

Należy dołączyć potwierdzenie udziału od kierownika projektu lub decyzję o przyznaniu środków.

a. 3 pkt.– rola wykonawcy lub kierownika w projektach NCN, NCBiR, MEiN, H2020, ERC,

Komisja Europejska i in. instytucji organizacji zagranicznych

b. 1 pkt.– rola wykonawcy lub

kierownika w innych projektach

 

 

 

 

0-5 pkt.

 

4. Aktywność w kołach

naukowych, udział w

komitetach organizacyjnych

konferencji lub działalność

popularyzująca naukę

Należy dołączyć zaświadczenie od organizatorów wydarzenia, a w przypadku kół naukowych –zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego. Komisja przyznaje liczbę punktów

w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

 

0-5 pkt.

 

5. Czynny udział

w konferencji naukowej

(z referatem, posterem

i in.)

Należy dołączyć program

konferencji i certyfikat/

zaświadczenie od organizatorów

a. 1 pkt. – konferencja

studencko-doktorancka,

b. 2 pkt. – konferencja

ogólnopolska / ogólnokrajowa,

c. 3 pkt. – konferencja

międzynarodowa (min. 30%uczestników z referatami spoza kraju organizatora)

 

 

 

 

0-5 pkt.

 

6. Stypendia naukowe i

nagrody przyznane w

ramach Uczelni i poza

Uczelnią, udział w

studenckich programach

wymiany (Erasmus+,

Most, inne)

Należy dołączyć certyfikat, potwierdzenie lub dyplom. Komisja przyznaje liczbę punktów

w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

 

 

0-5 pkt.

 

7. Egzamin wstępny ustny –

dyskusja nad złożonym

projektem rozprawy

doktorskiej

   

0-20 pkt.

 

8. Egzamin wstępny ustny –

ocena wiedzy ogólnej z

zakresu danej dyscypliny

Pytania losowane z listy zagadnień egzaminacyjnych

   

 

0-20 pkt.

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60 punktów
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100 punktów
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski lub angielski
6. Wymagane dokumenty 1. podanie w sprawie przyjęcie do Szkoły Doktorskiej

Uniwersytetu Wrocławskiego wydrukowane z systemu IRK,

podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie

danych osobowych na potrzeby postępowania

kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole

Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (oryginał będzie do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem). Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille oraz tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości) lub tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

3. pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, związanych z dyscypliną naukową stosunki międzynarodowe, na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcia kandydata opieką naukową. Lista opiekunów naukowych zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych do dnia 28 lutego 2024 r.

4. wstępny projekt rozprawy doktorskiej;

5. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty), a dla aplikujących w ramach programu STER C1 (CAE, TOEFL-95, IELTS 7,0, BEC Higher i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

6. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu (w przypadku cudzoziemców); istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego;

7. oświadczenie kandydata zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego Kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

8. dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim;

9. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

7. Osiągnięcia najwyższej jakości (wymagania określoneprzez radę dyscypliny naukowej) Rada Dyscypliny SM nie określiła osiągnięć najwyższej jakości.
8. Informacje dodatkowe

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

w dyscyplinie naukowej:

stosunki międzynarodowe

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji (dla obywateli polskich i dla cudzoziemców) 3 czerwca 2024 r.

www.irka.uni.wroc.pl

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 28 sierpnia 2024 r. godz. 9:00

 

Termin i miejsce składania dokumentów do dnia 29 sierpnia 2024 r. do godziny 13:00

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

ul. Koszarowa 3, pok. 36

51-149 Wrocław

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem
strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

 

do dnia 29 sierpnia 2024 r. do godziny 13:00

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 9 września 2024 r. godzina 10:00

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

ul. Koszarowa 3, sala 108 (I piętro)

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 11 września 2024 r. godz. 12:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną egzamin stacjonarny

 

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (PL) Pobierz pdf
  • Declaration of the candidate for the Doctoral School of the University of Wrocław (ENG) Pobierz pdf

 

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 5
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 6
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii · nauki chemiczne 12
17 Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych · nauki medyczne
. inżynieria biomedyczna
12
18 Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych · stosunki międzynarodowe 3

 

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

      a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


2. 
osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


3.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


4.
osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


5.
osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


6.
osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


7.
osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


8.
osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


9.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


10.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


11.
osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


12. 
osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów do dnia 29 sierpnia 2024 r. do godziny 13:00

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

ul. Koszarowa 3, pok. 36

51-149 Wrocław

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem
strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

 

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 do dnia 29 sierpnia 2024 r. do godziny 13:00

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 9 września 2024 r. godzina 10:00

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

ul. Koszarowa 3, sala 108 (I piętro)

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 11 września 2024 r. godz. 12:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną egzamin stacjonarny

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Jarosław Jarząbek, prof. UWr

jaroslaw.jarzabek@uwr.edu.pl

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

katarzyna.jedrzejczyk-kuliniak@uwr.edu.pl

tel. +48 71 375 53 19