Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ZARZĄDZENIE DROGAMI PUBLICZNYMI

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy chcą pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze zarządzania drogami publicznymi.

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów:

 • umiejętność wydawania zezwoleń na zajęcie pasa lub odcinka pasa drogowego,
 • umiejętność sprawowania kontroli zajęć pasa drogowego pod kątem legalności lub zgodności z wydanym zezwoleniem wielkości zajętego terenu, umieszczaniem podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej, kiosków handlowych i usługowych oraz reklam, lokalizacją zjazdów z dróg, przywracaniem pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności,
 • umiejętność zarządzania remontami dróg,
 • znajomość zasad zarządu gruntami w pasie drogowym,
 • umiejętność zawierania umów cywilnoprawnych, związanych z zarządzaniem drogami publicznymi,
 • znajomość zasad wytyczania granic pasa drogowego,
 • umiejętność sporządzania dokumentacji ofertowej dotyczącej infrastruktury drogowej,
 • podstawowa wiedza dotycząca inżynierii drogowej,
 • podstawowa wiedza na temat obiektów infrastruktury drogowej,
 • znajomość pozytywnych i negatywnych skutków realizacji inwestycji drogowych,
 • znajomość norm oraz podstaw prawnych drogownictwa,
 • znajomość zasad finansowania dróg publicznych w Polsce,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego z zakresu budowy, przebudowy i utrzymania pasa drogowego,
 • podstawowa wiedza dotycząca zarządzania ruchem drogowym,
 • znajomość zasad dotyczących bieżącej kontroli stanu technicznego i utrzymania dróg,
 • umiejętność wdrażania oraz zarządzania śródmiejską strefą płatnego parkowania oraz strefą płatnego parkowania,
 • umiejętność realizacji innych kompetencji zarządcy drogi publicznej,
 • znajomość obowiązków organu administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz konsekwencji rozstrzygnięć sądów administracyjnych,
 • posiadanie wiedzy na temat obowiązków publicznoprawnych, w tym gwarancji ich wykonania, dopuszczalności odraczania terminu wykonania, rozkładania należności na raty, umarzania należności, przedawnienia, przechodzenia na następców prawnych,
 • umiejętność inicjowania i prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego w przypadku braku dobrowolnego wykonania obowiązków o charakterze pieniężnym albo niepieniężnym,
 • umiejętność rozpatrywania środków prawnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zarzutu w postępowaniu, w którym dochodzone są wynikające z mocy prawa obowiązki uiszczenia opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania albo w strefie płatnego parkowania oraz obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy o drogach publicznych.

Więcej informacji na stronie – link

Czas trwania studiów: 1 rok (2 semestry)
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Zasady naboru: przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów –  obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia  studiów w razie braku odpowiedniej liczby Kandydatów.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 03.06 – 21.10.2024 r.

Składanie dokumentów:

lipiec – 15.07 – 31.07.2024 Dziekanat pok. 4, 5, 6
pon., wt., śr. godz. 12:00 – 15:00, czw., pt. 9:00 – 12:00

sierpień – 01 – 30.08.2024 Dziekanat pok. 4, 6
pon. – pt. 11:00 – 13:00

wrzesień – październik 02.09.2024 – 28.10.2024 Dziekanat pok. 4, 5, 6
pon., wt., śr., godz. 12:00 – 15:00, czw., pt. 9:00 – 12:00 sob. 9:00 – 13:00

Miejsce składania dokumentów:

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22/26, pok. 4, 5, 6
50-145 Wrocław

Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2024 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem  – notarialnie bądź przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej dokumenty;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli jest wymagane;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli);
 • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, określone przez kierownika studiów w zasadach rekrutacji.

W przypadku wątpliwości, kierownik studiów może zażądać od cudzoziemców i obywateli polskich posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą legalizacji dyplomu lub apostille. Kierownik studiów może także zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dyplomu i zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Zarządzenie Drogami Publicznymi3500 (Specjalna zniżka dla Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego 10%)

Miejsce składania dokumentów:

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22/26, pok. 4, 5, 6
50-145 Wrocław

Kierownik studiów: dr hab. Krzysztof Sobieralski, prof. UWr
Zastępca kierownika studiów: dr Paweł Majczak

Dziekanat
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
tel.: + 48 71 375 23 71
podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22/26, pok. 4, 5, 6
50-145 Wrocław