Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ZAWÓD MEDIATORA

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji formalnych i praktycznych do wykonywania zawodu mediatora, w tym mediatora stałego, w zakresie spraw cywilnych: gospodarczych, rodzinnych, prawa pracy oraz karnych (dla dorosłych i nieletnich), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 716) i Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591).
220-godzinny program przygotowany jest zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (29.10.2007).
Dyplom ukończenia studium, wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów, pozwala na przeprowadzanie postępowań mediacyjnych na zlecenie sądów w sprawach karnych i cywilnych oraz prowadzenie prywatnej praktyki mediacyjnej. W szerszym kontekście, studia służą także poszerzeniu wiedzy i podniesieniu kwalifikacji w zarządzaniu różnymi typami konfliktów, rozwijaniu kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i zwiększeniu skuteczności procesów decyzyjnych przebiegających w różnych typach otoczenia organizacyjnego oraz w zarządzaniu grupą.
Wykaz przedmiotów:
· Obszary zastosowania mediacji
· Konstruowanie ugód mediacyjnych
· Warsztaty mediacji cywilnych
· Warsztaty mediacji karnych
· Warsztaty mediacji prawa pracy i zbiorowych
· Warsztaty mediacji rodzinnych
· Warsztaty mediacji gospodarczych
· Metodyka mediacji
· Psychologia mediacji
· Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora
· Alternatywne metody rozstrzygania sporów – geneza i charakterystyka
· Dynamika konfliktów interpersonalnych i społecznych
· Prawo cywilne procesowe w sprawach rodzinnych dla mediatorów
· Elementy prawa pracy i sporów zbiorowych dla mediatorów
· Elementy prawa gospodarczego dla mediatorów
· Elementy prawa cywilnego dla mediatorów
· Elementy prawa karnego dla mediatorów
· Komunikacja interpersonalna
· Rozwiązywanie problemów
· Negocjacje
· Rola, prawa i obowiązki mediatora oraz stron
· Marketing usług mediacyjnych

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Uzyskane kwalifikacje: Kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora w zakresie spraw cywilnych: gospodarczych, rodzinnych, prawa pracy oraz karnych (dla dorosłych i nieletnich), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 716)  i Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591).

Rekrutacja 2023/2024:

Wymagania: wymagane jest wykształcenie wyższe magisterskie i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

Zasady naboru: a przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz kompletność złożonych dokumentów (obowiązuje wcześniejsza rejestracja w systemie IRK).

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 1.06–31.10.2023 r.

Termin składania dokumentów: 1.06–31.10.2023 r.
godz. 10.00-13.00

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Politologii
ul. Koszarowa 3 (budynek 2/3)
51-149 Wrocław

Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2023 r.

 

 

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
   3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

   1. zezwolenie na pobyt stały;
   2. Kartę Polaka;
   3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe ZAWÓD MEDIATORA2500

Instytut Politologii
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
budynek2/3

godz. 8.00 – 15.00

Kierownik studiów: dr Monika Wichłacz

Instytut Politologii
51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3
tel.: 506 064 898
e-mail: monika.wichlacz@uwr.edu.pl

Instytut Politologii
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
budynek2/3

godz. 8.00 – 15.00