Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ZAWÓD MEDIATORA

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji formalnych i praktycznych do wykonywania zawodu mediatora, w tym mediatora stałego, w zakresie spraw cywilnych: gospodarczych, rodzinnych, prawa pracy oraz karnych (dla dorosłych i nieletnich), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 716) i Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591).
220-godzinny program przygotowany jest zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (29.10.2007).
Dyplom ukończenia studium, wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów, pozwala na przeprowadzanie postępowań mediacyjnych na zlecenie sądów w sprawach karnych i cywilnych oraz prowadzenie prywatnej praktyki mediacyjnej. W szerszym kontekście, studia służą także poszerzeniu wiedzy i podniesieniu kwalifikacji w zarządzaniu różnymi typami konfliktów, rozwijaniu kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i zwiększeniu skuteczności procesów decyzyjnych przebiegających w różnych typach otoczenia organizacyjnego oraz w zarządzaniu grupą.
Wykaz przedmiotów:
· Obszary zastosowania mediacji
· Konstruowanie ugód mediacyjnych
· Warsztaty mediacji cywilnych
· Warsztaty mediacji karnych
· Warsztaty mediacji prawa pracy i zbiorowych
· Warsztaty mediacji rodzinnych
· Warsztaty mediacji gospodarczych
· Metodyka mediacji
· Psychologia mediacji
· Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora
· Alternatywne metody rozstrzygania sporów – geneza i charakterystyka
· Dynamika konfliktów interpersonalnych i społecznych
· Prawo cywilne procesowe w sprawach rodzinnych dla mediatorów
· Elementy prawa pracy i sporów zbiorowych dla mediatorów
· Elementy prawa gospodarczego dla mediatorów
· Elementy prawa cywilnego dla mediatorów
· Elementy prawa karnego dla mediatorów
· Komunikacja interpersonalna
· Rozwiązywanie problemów
· Negocjacje
· Rola, prawa i obowiązki mediatora oraz stron
· Marketing usług mediacyjnych

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Uzyskane kwalifikacje: Kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora w zakresie spraw cywilnych: gospodarczych, rodzinnych, prawa pracy oraz karnych (dla dorosłych i nieletnich), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 716)  i Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591).

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Wymagania: wymagane jest wykształcenie wyższe magisterskie i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

Zasady naboru: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz kompletność złożonych dokumentów (obowiązuje wcześniejsza rejestracja w systemie IRK).

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 03.06 – 31.10.2024 r.

Termin składania dokumentów: 03.06 – 31.10.2024 r.

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Politologii
ul. Koszarowa 3 (budynek 2/3)
51-149 Wrocław

Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2024 r.

 

 

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem  – notarialnie bądź przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej dokumenty;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli jest wymagane;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli);
 • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, określone przez kierownika studiów w zasadach rekrutacji.

W przypadku wątpliwości, kierownik studiów może zażądać od cudzoziemców i obywateli polskich posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą legalizacji dyplomu lub apostille. Kierownik studiów może także zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dyplomu i zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe ZAWÓD MEDIATORA2500

Instytut Politologii
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
budynek2/3

godz. 8.00 – 15.00

Kierownik studiów: dr Monika Wichłacz

Instytut Politologii
51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3
tel.: 506 064 898
e-mail: monika.wichlacz@uwr.edu.pl

Instytut Politologii
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
budynek2/3

godz. 8.00 – 15.00