Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

JĘZYKOZNAWSTWO Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Językoznawstwo

Nazwa Wydziału: Wydział Filologiczny

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego

Kierownik Kolegium Doktorskiego: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska

Okres kształcenia – 4 lata

Program kształcenia:

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego (KDWF) prowadzone jest w zakresie dyscyplin w których Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora (Językoznawstwo Literaturoznawstwo Nauki o komunikacji społecznej i mediach); trwa 4 lata. Obejmuje: (1) realizację indywidualnego planu badawczego, który polega na prowadzeniu badań pod kierunkiem promotora i ma doprowadzić do złożenia rozprawy doktorskiej; (2) program kształcenia w formie zajęć zorganizowanych w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, na który składają się przedmioty przygotowujące do pracy naukowej i formujące ogólny warsztat badawczy naukowca; przedmioty specjalistyczne w danej dyscyplinie; przedmioty pozwalające zdobyć lub poszerzyć wiedzę interdyscyplinarną; przedmiot przygotowujący do pracy dydaktycznej na uczelni wyższej; (3) praktykę zawodową

Więcej informacji

Sylwetka absolwenta:

Podczas kształcenia w KDWF doktorant poznaje zaawansowane zagadnienia teoretyczne właściwe dla wybranej dyscypliny, metody przygotowujące do prowadzenia badań naukowych i publikowania ich wyników oraz zdobywa umiejętności niezbędne do funkcjonowania w środowisku akademickim oraz w jego otoczeniu społecznym.

 


 

Rekrutacja 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Filologiczny
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego
Dyscypliny naukowe

 

 

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

ZASADY REKRUTACJI
1.  Kształcenie w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego (KDWF) prowadzone jest w zakresie trzech dyscyplin: językoznawstwa, literaturoznawstwa (dziedzina nauk humanistycznych) oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach (dziedzina nauk społecznych); trwa 4 lata.

2.  Do rekrutacji na program kształcenia prowadzony w KDWF może być dopuszczona osoba, która:

1) zarejestrowała się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) lub Internetowej Rejestracji  Cudzoziemców (IRC);

2) posiada tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub jest absolwentem  studiów pierwszego stopnia lub studentem, który  ukończył  trzeci rok jednolitych studiów magisterskich i wykazuje się osiągnięciami  naukowymi najwyższej jakości; za takie osiągnięcia uznaje się:

– uzyskanie „Diamentowego Grantu ”,

– opublikowanie przynajmniej jednego artykułu z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych w czasopiśmie z części A lub przynajmniej dwóch artykułów w czasopiśmie z części C Wykazu czasopism punktowanych za lata 2013-2016, lub dwóch artykułów w czasopiśmie z Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów opublikowanego w KOMUNIKACIE MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r., za które przysługuje w sumie co najmniej 110 punktów,

– opublikowanie recenzowanej  monografii naukowej z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych w wydawnictwie naukowym ujętym w wykazie wydawnictw ogłoszonym w KOMUNIKACIE MNiSW z 18 stycznia 2019 r.

3.  Kandydaci posiadający zaświadczenie o niepełnosprawności uczestniczą w tym samym postępowaniu rekrutacyjnym, co inni kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej. Kandydatom tym zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do indywidualnych potrzeb, zgłoszonych w pisemnym wniosku złożonym wraz z innymi dokumentami wymaganymi w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.  O przyjęciu na studia decydują wyniki postępowania rekrutacyjnego o charakterze konkursowym. Przyjmowani są wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali w nim pozytywną ocenę; o zakwalifikowaniu do przyjęcia (zgodnie z limitem miejsc) decyduje lista rankingowa ułożona wg poniższych zasad:

·       limit miejsc w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego dzieli się na trzy równe pule przeznaczone dla kandydatów, którzy w obrębie danej dyscypliny uzyskali najwyższe wyniki postępowania kwalifikacyjnego (maksymalnie po 6 miejsc), oraz czwartą pulę wspólną, obejmującą miejsca dla kandydatów, którzy uzyskali najwyższe wyniki postępowania kwalifikacyjnego, niezależnie od dyscypliny, wg wspólnej listy rankingowej;

·       jeśli limit miejsc przewidzianych dla danej dyscypliny nie zostanie wypełniony, miejsce niewypełnione zostaje obsadzone zgodnie z listą rankingową wspólną dla wszystkich dyscyplin;

·       jeśli na ostatnim miejscu rankingu (zarówno w obrębie danej dyscypliny, jak i na liście wspólnej) znajduje się więcej niż jedna osoba, o przyjęciu decyduje liczba punktów za egzamin; następnym kryterium pomocniczym jest liczba punktów za publikacje.

5.  Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna (KR) powołana przez Prorektora ds. nauczania, na wniosek dziekana Wydziału Filologicznego, spośród zatrudnionych na Wydziale nauczycieli akademickich  posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, reprezentujących dyscypliny naukowe, w których prowadzi się kształcenie w KDWF. W pracach KR (w szczególności w egzaminach) mogą brać udział przedstawiciele Rady Doktorantów Wydziału Filologicznego.

5.1.    W skład KR wchodzą przewodniczący i zastępca przewodniczącego, egzaminatorzy oraz sekretarze.

5.2.    Egzaminatorzy działają w ramach Zespołów Kwalifikacyjnych właściwych dla danej dyscypliny; Zespół liczy pięć osób, z których jedna pełni funkcję przewodniczącego Zespołu; przewodniczącego  Zespołu wskazuje przewodniczący KR. Zespół Kwalifikacyjny dokonuje oceny kandydatów, którzy wskazali właściwą dla niego dyscyplinę, i  (1) rekomenduje do umieszczenia na  miejscach listy rankingowej, zarezerwowanych dla tej dyscypliny, sześcioro kandydatów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w obrębie danej dyscypliny, oraz (2) wskazuje tych kandydatów, którzy mogliby znaleźć się na jednym z miejsc z puli wspólnej.

5.3.    Członek KR podlega wyłączeniu od oceny kandydata, jeżeli:

1)     planuje podjąć się obowiązków promotora lub promotora pomocniczego kandydata;

2)     był promotorem pracy magisterskiej kandydata;

3)      jest przełożonym kandydata lub znajduje się względem niego w innej relacji zatrudnienia;

4)     Kandydat jest albo był jego małżonkiem bądź jest krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia bądź prowadzi albo prowadził  wspólne gospodarstwo domowe;

5)     zachodzą inne obiektywne okoliczności mogące rodzić uzasadnione obawy co do zachowania bezstronności i obiektywności przy ocenianiu kandydata.

5.4.       Członek KR wyłączony od oceny kandydata nie bierze udziału w ocenie wszystkich składników postępowania;  na czas dokonywania oceny opuszcza pomieszczenie obrad Zespołu Kwalifikacyjnego. Wyłączenie członka komisji od oceny danego kandydata odnotowuje się w dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. Wyłączonego członka Zespołu zastępuje przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

6.  Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących części:

1)     ocena projektu badawczego, związanego z tematyką  planowanej rozprawy doktorskiej (0-35 pkt.); ocenie podlegają:

·         sposób sformułowania podjętego problemu badawczego,

·         uzasadnienie celowości  podjęcia badań,

·         umiejscowienie  projektu w stanie badań,

·         wskazanie metodyki  badań,

·         sposób zestawienia bibliografii i jej funkcjonalność.

W ocenie uwzględnia się konstrukcję wywodu i jego precyzję oraz poprawność językową (także stosowanie adekwatnego języka specjalistycznego). Wymagana minimalna liczba punktów: 20; uzyskanie mniejszej liczby punktów oznacza ocenę negatywną w postępowaniu rekrutacyjnym.

2)     ocena egzaminu  (0-50 pkt.); zakres tematyczny egzaminu:

·       stan badań w zakresie przedstawionego projektu badawczego (tematyki planowanej rozprawy doktorskiej),

·       nowsze tendencje metodologiczne w zakresie dyscypliny wskazanej przez kandydata,

·       metodyka pracy naukowej w zakresie dyscypliny wskazanej  przez kandydata.

Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał  co najmniej 30 punktów;  mniejsza ich liczba oznacza ocenę negatywną w postępowaniu rekrutacyjnym.

3)    ocena predyspozycji do prowadzenia badań naukowych na podstawie dotychczasowej aktywności naukowej: publikacji naukowych  wydanych lub przyjętych do druku, udokumentowanego  uczestnictwa w konferencjach naukowych,  udokumentowanego  uczestnictwa w projektach badawczych, odbytych  naukowych staży krajowych i zagranicznych, uzyskanych stypendiów naukowych  i wyróżnień za osiągnięcia naukowe (0-15 pkt.). Osoby wymienione w  punkcie 2. 2) otrzymują w tej części maksymalną liczbę punktów;

Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 100  pkt. Aby kandydat osiągnął  pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego, musi uzyskać co najmniej 55 punktów, z uwzględnieniem wymogów wskazanych wyżej w  punktach  6.1.) i 6.2).

7.  Egzamin przeprowadzony zostanie w budynku Wydziału Filologicznego (pl. Nankiera 15b) zgodnie z harmonogramem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej; przed rozpoczęciem egzaminu kandydat jest zobowiązany przedstawić dowód tożsamości. Komplet dokumentów (w białej kartonowej teczce, zawierającej spis zawartości)  należy składać osobiście, w sekretariacie Komisji Rekrutacyjnej  prowadzącej rekrutację do Kolegium Doktorskiego  Wydziału Filologicznego,  pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław.

8.  Kandydat zobowiązany  jest do złożenia następujących dokumentów:

a)     kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego (oryginał do wglądu) lub zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia, lub dokument poświadczający uzyskanie „Diamentowego Grantu” lub dyplom ukończenia studiów trzyletnich/zaliczenie trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich i publikacje odpowiadające kryteriom wskazanym w punkcie 2.2); do dokumentów  sporządzonych w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

b)     podanie w sprawie przyjęcia wydrukowane z systemu IRK lub IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

c)     dokumenty potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2;

d)     deklaracja gotowości podjęcia się opieki promotorskiej nad kandydatem  podpisana przez pracownika naukowego posiadającego stopień doktora habilitowanego, zatrudnionego na Wydziale Filologicznym. Jeden pracownik może złożyć maksymalnie cztery takie deklaracje; w przypadku zamiaru wskazania jako przyszłego promotora osoby niezatrudnionej na Wydziale Filologicznym niezbędne jest uzyskanie zgody dziekana w terminie do 10. 07. 2020;

e)     ewentualne dokumenty dotyczące predyspozycji do pracy naukowej:

– w przypadku autorstwa recenzowanej monografii naukowej z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych: kserokopia karty tytułowej i redakcyjnej, zawierającej numer ISBN i nazwiska recenzentów; jeśli publikacja internetowa – także numer DOI,

– w przypadku autorstwa publikacji naukowej z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych  w czasopiśmie lub tomie zbiorowym: kserokopia karty tytułowej i redakcyjnej, zawierającej numer ISSN lub ISBN; spisu treści, pierwszej strony tekstu; ew. link do zasobu internetowego, numer DOI,

– zaświadczenie o przyjęciu do druku po recenzjach publikacji naukowej z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych w czasopiśmie lub tomie zbiorowym, wydane przez redaktora czasopisma lub tomu,

– zaświadczenie o wygłoszeniu referatu na konferencji naukowej wydane przez jej organizatora,

– zaświadczenie o uczestnictwie w projektach badawczych wydane przez ich kierowników (należy wskazać formę i zakres pracy),

– dokument poświadczający odbyte staże naukowe (za takie nie uznaje się pobytów i praktyk w ramach programu ERASMUS) – kserokopia, oryginał do wglądu,

– dokument poświadczający uzyskane wyróżnienia i stypendia za osiągnięcia naukowe (za takie nie uznaje się Stypendium Rektora dla najlepszych studentów) – kserokopia, oryginał do wglądu.

Obowiązek należytego i jednoznacznego udokumentowania osiągnięć, wskazujących na predyspozycje do pracy naukowej, spoczywa na kandydacie. Komisja nie będzie brała pod uwagę osiągnięć, które nie spełniają warunków określonych w poprzednim zdaniu.

Nie jest możliwe uzupełnianie dokumentów po przyjęciu dokumentacji przez sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej.

Złożone dokumenty dotyczące predyspozycji do pracy naukowej nie podlegają zwrotowi.

f)       oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

g)       potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

h)       podpisany przez kandydata projekt badawczy, związany z tematyką planowanej rozprawy doktorskiej  (całość ma liczyć 5-8 stron, w tym  bibliografia co najwyżej 3 strony; wydruk  – TimesNewRoman czcionka 12, interlinia 1,5).

Projekt, opatrzony tytułem, ma zawierać następujące elementy:

1/ sformułowanie problemu badawczego,

2/ uzasadnienie celowości  podjęcia badań (jeśli projektowane badania są powiązane z badaniami prowadzonymi w pracy magisterskiej lub są ich kontynuacją, należy precyzyjnie wskazać, jakie nowe elementy ma zawierać planowana rozprawa doktorska i na czym polegać będzie jej nowość w stosunku do prac i badań poprzednio prowadzonych przez kandydata),

3/ umiejscowienie projektu w stanie badań,

4/ wskazanie metodyki badań,

5/ bibliografia. Projekt należy złożyć  także w wersji elektronicznej, w systemie IRK (krok 1, zakładka dokumenty), w postaci plików tekstowych zapisanych  w formatach rtf i pdf., pod nazwą wg wzoru: KDWF_2020_nazwisko.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 04.09.2020r. do godz. 12:00
Termin i miejsce składania dokumentów 02 – 04.09.2020r. w godz. 10:00 -13:00

osobiście w Sekretariacie Komisji Rekrutacyjnej, pl. Bp. Nankiera15b, 50-140 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 15 -16.09.2020r.,
budynek Wydziału Filologicznego
pl. Bp. Nankiera 15 b
50-140 Wrocław
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji 21.09.2020r.
  • Wzór formularza - Kolegium doktorskie Wydziału Filologicznego Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

·         literaturoznawstwo

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

24
Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 5
Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 5
Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 10
Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 6
Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 5
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

·         nauki o sztuce

·         nauki o kulturze i religii

9
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 20
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 35
Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

·         geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

10
Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 8
Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 8
Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

·         astronomia

9
Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 15
Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 5
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Kaja Gostkowska

tel. 71 3752 752

e-mail: kaja.gostkowska@uwr.edu.pl

 

dr Marta Śleziak

tel. 71 3752 645

e-mail: marta.sleziak@uwr.edu.pl

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego

15 -16.09.2020r.,
budynek Wydziału Filologicznego
pl. Bp. Nankiera 15 b
50-140 Wrocław

02 – 04.09.2020r. w godz. 10:00 -13:00

osobiście w Sekretariacie Komisji Rekrutacyjnej, pl. Bp. Nankiera15b, 50-140 Wrocław