Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY

II stopnia zaoczne

Opis kierunku:

Ten kierunek umożliwi Ci pogłębienie dotychczasowej wiedzy oraz zdobycie kwalifikacji w nowej dziedzinie. Dzięki współpracy między Wydziałem Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego a Wydziałem Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uzyskasz nie tylko wiedzę prawną, ale również zdobędziesz umiejętności analityczne i managerskie.

Plan studiów przewiduje proporcjonalne łączenie problematyki prawnej, administracyjnej i cywilnoprawnej z problematyką ekonomiczną, skoncentrowaną na zagadnieniach zarządzania biznesem i finansami czy rachunkowości. Tematyka zostanie dopełniona zestawem przedmiotów do indywidualnego wyboru poszerzających ogólne zagadnienia poruszane w toku studiów. Absolwenci kierunku konsulting prawny i gospodarczy uzyskają wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie doradztwa prawnego i gospodarczego, prowadzenia biur i dokumentacji organizacyjnych, przygotowania regulacji wewnętrznych czy projektowania i wdrażania procedur w organizacji. Więcej znajdziesz w programie studiów.

Co po studiach

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz na tych studiach, będą przydatne nie tylko w prowadzeniu własnej firmy czy działalności konsultingowej, ale także w administracji rządowej i samorządowej, szczególnie w segmentach związanych z działalnością podmiotów gospodarczych, publicznych i prywatnych. Umiejętności te są niezbędne do organizacji procedur zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, a także w organach kontroli państwowej, rządowej i samorządowej.

Koła naukowe

Na wydziale działa 31 kół naukowych. Jako student UWr możesz rozwijać swoje pasje we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych. Zobacz listę.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

Rekrutacja 2019/2020:

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.

 


 

Rekrutacja 2018/2019:

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.

Dyplom zagraniczny

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Wymagana jest znajomość języka polskiego.

REJESTRACJA NA STUDIA BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM.

 

Wykaz wymaganych dokumentów na pierwszy rok studiów  niestacjonarnych drugiego stopnia
 • Wypełniona i podpisana przez Kandydata ankieta osobowa.
 • Wypełnione i podpisane przez Kandydata zgłoszenie kwalifikacyjne.
 • Oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia wraz z suplementem , o ile stanowi integralną część dyplomu (część B) i jego kserokopia.
 • Jedna aktualna fotografia Kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 • 30.04.2018 do 27.09.2018 do godziny 23:59 – termin elektronicznej rejestracji kandydatów. W tym czasie kandydat zobowiązany jest: •    wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne on-line, •    wypełnić ankietę osobową, •    wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. za  kierunek, na który dokona zgłoszenia. Opłatę należy wnieść na indywidualne konto rozliczeniowe, którego numer pojawi się w zgłoszeniu rekrutacyjnym, ·         wgrać zdjęcie elektroniczne w pliku jpg (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).  

  Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.  Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy z powodu zbyt małej liczby kandydatów kierunek nie zostanie uruchomiony.

  D0KUMENTY MOŻNA ZŁOŻYĆ NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM

  Termin składania kompletu dokumentów  02.07.2018 do 28.09.2018 r. do godz. 15:00 Siedziba Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: Budynek Z, pok. 003 (w lipcu), pok. 9 (w sierpniu), pok. 10 (we wrześniu) Godziny urzędowania w okresie od 02.07.2018 do 31.07.2018
  • poniedziałek – piątek: 9:00 – 15:00
  • sobota: 9:00 do 12:00
  • Godziny urzędowania w sierpniu: (pok. 9 bud. Z)
  • poniedziałek – piątek: 9:00 – 15:00
  • Godziny urzędowania we wrześniu: (pok. 10 bud. Z)
  • poniedziałek – piątek: 9:00 – 15:00
  • sobota: 9:00 do 12:00
   DOKUMENTY MOŻNA ZŁOŻYĆ NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM

  Miejsce przyjmowania dokumentów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii –bud. A ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław Biuro Obsługi Studenta –pokój 22-parter

  Termin składania kompletu dokumentów  3 lipca – 28 września 2018 r.  

  Godziny urzędowania

   

  LIPIEC, WRZESIEŃ poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – godz. 09.00–15.00, środa – godz. 12.00–17.00, sobota – godz. 9.00–13.00 SIERPIEŃ poniedziałek – piątek – godz. 11.00 – 13.00

   


   

  Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 – niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie) prowadzone na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO terminy
  UWAGA – Rekrutacja w Uniwersytecie Ekonomicznym www.ue.wroc.pl
  1. Rozpoczęcie rejestracji w IRK 3 kwietnia 2018
  2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 27 września 2018
  3. Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) 2 lipca – 28 września 2018 do godz 12.00
  4. Ogłoszenie listy przyjętych na studia 1 października 2018

  REJESTRACJA NA STUDIA ODBYWA SIĘ NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM

  DOKUMENTY MOŻNA ZŁOŻYĆ NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM
  Termin składania kompletu dokumentów
  02.07.2018 do 28.09.2018 r. do godz. 15:00
  Siedziba Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
  Budynek Z, pok. 003 (w lipcu), pok. 9 (w sierpniu), pok. 10 (we wrześniu)

  Godziny urzędowania w okresie od 02.07.2018 r. do 31.07.2018 r.
  poniedziałek – piątek: 9:00 – 15:00
  sobota: 9:00 do 12:00

  Godziny urzędowania w sierpniu: (pok. 9 bud. Z)
  poniedziałek – piątek: 9:00 – 15:00

  Godziny urzędowania we wrześniu: (pok. 10 bud. Z)
  poniedziałek – piątek: 9:00 – 15:00
  sobota: 9:00 do 12:00

  DOKUMENTY MOŻNA ZŁOŻYĆ NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM

  Miejsce przyjmowania dokumentów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii –bud. A
  ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
  Biuro Obsługi Studenta –pokój 22-parter

  Termin składania kompletu dokumentów
  3 lipca – 28 września 2018 r.
  Godziny urzędowania

  LIPIEC, WRZESIEŃ
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – godz. 09.00–15.00,
  środa – godz. 12.00–17.00,
  sobota – godz. 9.00–13.00
  SIERPIEŃ
  poniedziałek – piątek – godz. 11.00 – 13.00

  I. Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do dostarczenia, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów:

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich;
  3. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
  4. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów: 

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
  3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;
  4. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

  III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II, składają dodatkowo:

  1. zaświadczenie o znajomości języka polskiego, tj: (dotyczy kandydatów podejmujących studia w j. polskim)

  a) potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

  b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

  c) potwierdzenie ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

  2. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopię umowy z NFZ poświadczonej przez Uniwersytet Wrocławski;

  3. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich – dotyczy cudzoziemców o których mowa w art. 43 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  *Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

  1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 400 x 500 pikseli w formacie JPG,
  2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
   Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

  Limit miejsc na zaocznych studiach II stopnia (magisterskich) w rekrutacji na rok 2018/2019

  kierunek limit miejsc w 2017 roku w tym PEU: dyplom zagraniczny limit minimalny
  ADMINISTRACJA bez limitu 50
  BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE bez limitu 12
  DYPLOMACJA EUROPEJSKA bez limitu
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 200 5 7 20
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, specjalność JURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION (w j. angielskim) 30 2 11
  EKONOMIA bez limitu 35
  EUROPEISTYKA bez limitu 8
  FILOLOGIA POLSKA 50 2 10 18
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA 100 2 7
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA 75 2 7 10
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA 50 5 7 15
  FILOZOFIA bez limitu 8
  HISTORIA bez limitu 30
  INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO bez limitu 20
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 200 5 7 20
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, specjalność COMMUNICATION MANAGEMENT (w j. angielskim) 30 2 11
  KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY bez limitu 60
  PEDAGOGIKA bez limitu
  POLITOLOGIA bez limitu
  PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE bez limitu 20
  SOCJOLOGIA bez limitu 2 15
  SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH bez limitu 2 15
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE bez limitu 12
  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA bez limitu 2 12
  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI bez limitu ? 12

  Opłaty za studia niestacjonarne

  wydział kierunek roczna opłata w PLN roczna opłata w EURO dla obywateli spoza UE
  Wydział Filologiczny dziennikarstwo i komunikacja społeczna 5200 1800
  Wydział Filologiczny filologia polska 4000 1800
  Wydział Filologiczny filologia, specjalność filologia angielska 4900 1800
  Wydział Filologiczny filologia, specjalność filologia germańska 5000 1800
  Wydział Filologiczny filologia, specjalność filologia rosyjska 3800 1800
  Wydział Filologiczny informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 3700 1800
  Wydział Filologiczny komunikacja wizerunkowa 5200 1800
  Wydział Filologiczny publikowanie cyfrowe i sieciowe 4200 1800
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych historia 3600 2000
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych historia, specjalizacja nauczycielska 3600 2000
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych pedagogika 4950 2000
  Wydział Nauk Społecznych bezpieczeństwo międzynarodowe 3800 1800
  Wydział Nauk Społecznych dyplomacja europejska 3800 1800
  Wydział Nauk Społecznych europeistyka 3200 950
  Wydział Nauk Społecznych filozofia 3000 900
  Wydział Nauk Społecznych politologia 3800 1800
  Wydział Nauk Społecznych socjologia 3800 1800
  Wydział Nauk Społecznych socjologia grup dyspozycyjnych 3800 1800
  Wydział Nauk Społecznych stosunki międzynarodowe 3800 1800
  Wydział Nauk Społecznych zarządzanie bezpieczeństwem państwa 3800 1800
  Wydział Nauk Społecznych zarządzanie projektami społecznymi 3800 1800
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii administracja 5300 2000
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii ekonomia 5100 2000
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii konsulting prawny i gospodarczy 6000 2000

  Zasady rekrutacji 2019/2020

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.

  Potwierdzenie znajomości języka

  Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

  Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
  • zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz kandydaci posiadający:

  • zezwolenie na pobyt stały;
  • Kartę Polaka;
  • świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.

  Dokumenty wymagane przy rekrutacji

  • podanie wydrukowane z IRK
  • paszport lub dowód tożsamości (dotyczy obywateli Unii Europejskiej) (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • dyplom ukończenia studiów (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
  • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego
  • polisa ubezpieczeniowa
  • skierowanie – w przypadku kandydatów kierowanych na studia np. przez NAWA

  Opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych

  Wysokość czesnego jest różna w zależności od kierunku studiów i można ją sprawdzić na www.rekrutacja.uni.wroc.pl pod wybranym kierunkiem w zakładce „opłaty”.

  REJESTRACJA NA STUDIA ODBYWA SIĘ NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM

  Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego
  ul. Komandorska 118/ 120, bud. Z, pok. 110

  godziny otwarcie biura:
  pn – pt: 9.00 – 15.00
  sob: 9.00 – 12.00

  tel. 71 368 03 74, 71 368 05 18

  rekrutacja@ue.wroc.pl