Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

MATEMATYKA

I stopnia stacjonarne

Opis kierunku:

Dlaczego matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim? Zdobędziesz tu wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności, rozwiniesz myślenie analityczne, a jako absolwent naszych studiów będziesz osobą poszukiwaną na rynku pracy. A to wszystko w przyjaznej atmosferze, jaka panuje tylko na Wydziale Informatyki i Matematyki UWr.

Matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim ma bogatą tradycję. Twórcą wrocławskiego ośrodka matematycznego był Hugo Steinhaus, pierwszy powojenny Dziekan Wydziału Matematyki, Chemii i Fizyki naszej uczelni, który kontynuował tradycję lwowskiej szkoły matematycznej. W Instytucie Matematycznym UWr pracowało i wciąż pracuje wielu wybitnych uczonych. Kształcimy na każdym poziomie, potrafimy dostrzec potencjał w studencie i pomóc mu go wykorzystać. Większość studentów wybiera nurt podstawowy, ale najzdolniejszym dajemy możliwość poznania matematyki na głębszym poziomie. Więcej znajdziesz w programie studiów.

W Instytucie Matematycznym panuje świetna atmosfera. Na zajęciach grupy studentów są zazwyczaj niewielkie, co sprawia, że wykładowcy dobrze znają studentów i traktują ich w sposób indywidualny. Studenci nie są zostawiani z pytaniami, ale chętnie udzielane są im dodatkowe wyjaśnienia, również poza zajęciami. Różne poziomy zaawansowania wykładów sprawiają, że nawet słabsi studenci mają szanse nadrobić braki. Przewidziane są dla nich przedmioty o charakterze wyrównawczym. Ponadto w Instytucie działa tzw. tutornia, w ramach której studenci wyższych lat pomagają młodszym rozwiązywać ich problemy. Dowiedz się więcej o tym, co Cię czeka na studiach oraz dlaczego warto wybrać matematykę na UWr.

Nasi studenci mają możliwość studiowania na innych uczelniach – tak za granicą, jak i w Polsce w ramach programów Erasmus i MOST.

Nasz Wydział Matematyki i Informatyki ma kategorię A za działalność naukową, a sam Instytut Matematyczny ma ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz prestiżowy tytuł Najlepszy Kierunek Studiów przyznany przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 r., a najlepszym dowodem na to, że warto studiować matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim są nasi absolwenci.

Dla osób wybitnych, wspólnie z Instytutem Informatyki, otworzyliśmy nowy kierunek Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne.

Specjalności:

Co po studiach

Po studiach świetnie odnajdziesz się na rynku pracy, ponieważ: w trakcie studiów odbędziesz praktyki w firmie, w której być może znajdziesz zatrudnienie; w Instytucie Matematycznym stale dbamy o to, aby nasz program był dostosowany do potrzeb rynku pracy; od wielu lat blisko współpracujemy z firmami; nasi studenci realizują płatne praktyki m.in. w Banku Zachodnim WBK, Credit Agricole, Credit Suisse, Ultimo, KRUK S.A., Halley.pl, EIT+ i Eurobanku.

Nasi absolwenci nie szukają pracy – to praca ich szuka. Sami wybierają pracodawców, bez problemów znajdują ciekawe i dobrze płatne stanowiska w Polsce i za granicą, szybko awansują. Wielu pełni funkcje kierownicze lub zakłada własne przedsiębiorstwa. Po matematyce możesz pracować jako aktuariuszquant, analityk ryzyka, analityk finansowy, statystyk, analityk bankowy, programista, nauczyciel, naukowiec – a to tylko niektóre przykłady.

Koła naukowe

W Instytucie Matematycznym działają trzy koła naukowe: KN Probabilistyki i Statystyki MatematycznejKN Matematyków Teoretyków i SKN Matematyków Specjalności Nauczycielskiej. Jako student UWr możesz rozwijać swoje pasje we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych. Zobacz listę.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Instytutu Matematycznego

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o studiowaniu na naszym kierunku, warto, żebyś zajrzał do przewodnika dla nowo przyjętych.

Rekrutacja 2019/2020:

NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005-2019)

 • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
 • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
 • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze informatyki, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do  postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

informatyka

 0,5

 1

matematyka*

 0,5

 2

Przedmiot (jeden do wyboru)

fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka, informatyka

 0,25

 0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

 0,2

 0,4

* Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 30 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na jednym z poziomów (rozszerzonym lub podstawowym).

STARA MATURA (zdawana do 2004 roku włącznie)

Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Wydziału.

Olimpiady i konkursy zwalniające z postępowania rekrutacyjnego

Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów.

Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

Wykaz centralnych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów ogólnopolskich zwalniających z postępowania rekrutacyjnego.


Matura międzynarodowa

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.


Matura dwujęzyczna

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.


Matura zagraniczna

Kandydaci przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Wydziału.

 


 

Rekrutacja 2018/2019:

NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005-2018)

 • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
 • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
 • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

informatyka

 0,5

 1

matematyka*

 0,5

 2

Przedmiot (jeden do wyboru)

fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka, informatyka

 0,25

 0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

 0,2

 0,4

* Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 30 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na jednym z poziomów (rozszerzonym lub podstawowym).

STARA MATURA (zdawana do 2004 roku włącznie)

Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2018 r. na stronie internetowej Wydziału.

Olimpiady i konkursy zwalniające z postępowania rekrutacyjnego

Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów.

Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

Wykaz centralnych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów ogólnopolskich zwalniających z postępowania rekrutacyjnego.


Matura międzynarodowa

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.


Matura dwujęzyczna

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.


Matura zagraniczna

Kandydaci przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2018 r. na stronie internetowej Wydziału.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
21 grudnia 2018 r.

Ostatni dzień rejestracji  i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
(decyduje data wykonania przelewu)
3 lutego 2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne (konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne)
– dotyczy kandydatów z tzw. starą maturą oraz kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym poza granicami Polski

7.02.2019 r., godz. 10.00 – 13.00, sala 601
Instytut Matematyczny
Pl. Grunwaldzki 2/4, Wrocław

Ogłoszenie listy osób do przyjęcia w systemie IRK
8.02.2019 r., godz. 14.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
11 – 12.02.2019 r., od godz. 8.00-13.30
Instytut Matematyczny
Pl. Grunwaldzki 2/4, pokój 303, Wrocław

Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia w systemie IRK
14.02.2019 r., godz. 14.00

Limit miejsc: 100

I. Kandydaci na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) znajdujący się na liście do przyjęcia (złóż dokumenty) są zobowiązani do dostarczenia, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów:

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 3. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 4. kserokopii zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich uprawnionych do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego);
 5. w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2018 oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych – zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku;

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz złożonych dokumentów ogłasza listy przyjętych.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów o których mowa w pkt. 2,3 i 4.

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów: 

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana*;
 3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 4. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

*Kandydaci na studia legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej wydanym w:

 1. innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa  członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj.: z Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chile, Chin, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Meksyku, Holandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch;
 2. państwach, z którymi Polska nie ma zawartych umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów (lista zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi w pkt II, dodatkowo złożyć decyzję administracyjną, wydaną przez właściwego Kuratora Oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku takiego dokumentu, kandydat składa pisemne zobowiązanie do dostarczenia go w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II składają dodatkowo:

 1. zaświadczenie o znajomości języka polskiego, tj:
 1. potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 3. potwierdzenie ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 1. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopię umowy z NFZ poświadczonej przez Uniwersytet Wrocławski;
 2. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich – dotyczy cudzoziemców o których mowa w art. 43 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz złożonych dokumentów ogłasza listy przyjętych.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3.

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

**Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

 1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 400 x 500 pikseli w formacie JPG,
 2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

Limit miejsc na stacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz jednolitych magisterskich w rekrutacji na rok 2018/2019

kierunek łączny limit 2018 NOWA MATURA zdawana w 2002 r. oraz latach 2005-2018 STARA MATURA zdawana do 2004 r. MATURA ZAGRANICZNA potwierdzanie efektów uczenia się limit minimalny
ADMINISTRACJA 210 195 7 8 50
ARCHEOLOGIA 77 72 2 2 1 18
ASTRONOMIA 50 45 1 3 1
BB.A. BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION 100 10
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 140 131 2 5 2
BIOLOGIA 70 63 2 3 2 12
BIOLOGIA CZŁOWIEKA 45 40 2 2 1 12
BIOTECHNOLOGIA 130 103 5 20 2
BIOTECHNOLOGY (w j. angielskim) 30 15
CHEMIA 160 150 4 5 1 15
CHEMIA MEDYCZNA 130 123 3 3 1 10
CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 48 41 3 3 1 10
CHEMISTRY (w j. angielskim) 24 10 4 10 8
DYPLOMACJA EUROPEJSKA 130 125 2 2 1
DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE 75 68 3 3 1 20
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 90 80 3 5 2
EKONOMIA 180 164 8 8 50
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 80 73 3 3 1
EUROPEAN CULTURES (w j. angielskim) bez limitu 6
EUROPEISTYKA 112 100 4 5 3
FILOLOGIA POLSKA 230 203 10 15 2
FILOLOGIA, specjalność DALEKOWSCHODNIA 45 26 5 12 2 20
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA 100 83 5 10 2
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA CZESKA 50 40 4 4 2 15
FILOLOGIA, specjalność Classics and European Identity (w j. angielskim) 18 13 5 12
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA FRANCUSKA 80 70 3 5 2 40
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA 180 150 5 23 2
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA HISZPAŃSKA 62 54 3 3 2 40
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII 35 20 5 8 2 18
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA 60 40 6 12 2 18
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA 25 14 5 5 1 10
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA 120 105 6 7 2 15
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA 50 40 4 4 2 15
FILOLOGIA, specjalność ITALIANISTYKA 25 19 2 2 2 20
FILOLOGIA, specjalność JUDAISTYKA 35 25 3 5 2 18
FILOLOGIA, specjalność NIDERLANDYSTYKA 80 72 3 3 2 40
FILOLOGIA, specjalność UKRAIŃSKA 50 40 4 4 2 15
FILOLOGIA, specjalność UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 50 40 4 4 2 12
FILOZOFIA 85 77 5 3
FIZYKA 150 143 1 5 1
GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 70 64 1 3 2 12
GEOGRAFIA 90 82 4 2 2
GEOLOGIA 85 73 5 5 2
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 60 52 4 2 2
HISTORIA 140 130 6 3 1 20
HISTORIA SZTUKI 67 59 5 2 1
INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) 25 23 1 1 7
INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE 30 w tym: 2 na prawo, 2 na psychologię 25 2 3
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 50 42 4 2 2
INFORMATYKA 180 170 5 5
INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE 50 45 1 3 1
INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 85 73 5 5 2 30
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 90 80 3 5 2
KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO 75 65 3 5 2 18
KULTUROZNAWSTWO 95 81 3 10 1 20
MATEMATYKA 220 200 10 10
MIKROBIOLOGIA 80 74 1 3 2 12
MILITARIOZNAWSTWO 50 43 3 3 1 20
MUZYKOLOGIA 30 25 5 20
OCHRONA ŚRODOWISKA 80 70 5 5
PEDAGOGIKA 180 177 1 1 1
PEDAGOGIKA SPECJALNA 28 25 1 1 1
POLITOLOGIA 120 111 5 2 2
POLITOLOGIA (w j. angielskim) 30 5
PRACA SOCJALNA 175 162 3 5 5
PRAWO 240 223 7 10 50
PSYCHOLOGIA 110 105 1 3 1
PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 80 70 4 4 2
SOCJOLOGIA 192 179 3 5 5
SOCJOLOGIA EKONOMICZNA 110 98 2 5 5
SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 182 165 7 5 5
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 120 111 2 5 2
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE SPECJ. GLOBAL STUDIES (w j. angielskim) 30
TURYSTYKA 60 52 4 2 2 30
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM 40 35 2 2 1 12
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 90 81 5 2 2

*w sumie dla pustych pól

Opłaty za studia stacjonarne w języku polskim dla cudzoziemców spoza UE

kierunki na: roczna opłata w EURO
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 2500
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2500
Wydział Nauk Biologicznych 2500
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2500
Wydział Biotechnologii 2500
Wydział Matematyki i Informatyki 1500
Wydział Chemii 1500
Wydział Fizyki i Astronomii 1200
Wydział Filologiczny 2200
Wydział Nauk Społecznych* 2000*
filozofia 1000
europeistyka 1050
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska 2500
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych 2500

* z wyłączeniem kierunków: filozofia i europeistyka

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. F. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław
tel. +48 71 375 78 90, +48 71 375 78 92, +48 71 375 78 93, +48 71 375 78 94
fax +48 71 375 74 91

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Jan Otop 71 375 78 33
 jotop@cs.uni.wroc.pl
Łukasz Jeż 71 375 78 29
lje@cs.uni.wroc.pl
Ewa Lamch 71 375 74 94
ewa.lamch@uwr.edu.pl