Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI PRAWNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Nauki prawne

Nazwa Wydziału: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych

Kierownik Kolegium Doktorskiego: dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr

Okres kształcenia – 4 lata

Program kształcenia:

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych (KDNP) prowadzone jest w zakresie dyscypliny: Nauki prawne; trwa 4 lata. Obejmuje: (1) realizację indywidualnego planu badawczego, który polega na prowadzeniu badań pod kierunkiem promotora i ma doprowadzić do złożenia rozprawy doktorskiej; (2) program kształcenia w formie zajęć zorganizowanych w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, na który składają się przedmioty przygotowujące do pracy naukowej i formujące ogólny warsztat badawczy naukowca; przedmioty specjalistyczne w danej dyscyplinie; przedmioty pozwalające zdobyć lub poszerzyć wiedzę interdyscyplinarną; przedmiot przygotowujący do pracy dydaktycznej na uczelni wyższej; (3) praktykę zawodową

Więcej informacji

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych (Załącznik do Uchwały):  Uchwała Nr 224_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej dla cykli kształcenia rozp.się w r.a.20212022 i nast.-po zmianach.pdf

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych  (Załącznik do Uchwały)Uchwała Nr 223_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na programy kształcenia rozpoczynające się w r.a. 2024_2025.pdf

Sylwetka absolwenta:

Podczas kształcenia w KDNP doktorant poznaje zaawansowane zagadnienia teoretyczne właściwe dla wybranej dyscypliny, metody przygotowujące do prowadzenia badań naukowych i publikowania ich wyników oraz zdobywa umiejętności niezbędne do funkcjonowania w środowisku akademickim oraz w jego otoczeniu społecznym.

Rekrutacja 2023/2024:

                                                          ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego

 

 
   

egzamin kwalifikacyjny

 

Egzamin kwalifikacyjny złożony jest z dwóch części:

1) części testowej

2) części ustnej

2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego

 

 

 

1.        Egzamin kwalifikacyjny zdaje się z następujących specjalności:

1) kandydaci ubiegający się o przyjęcie w Katedrze Prawa Konstytucyjnego albo w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego zdają egzamin ze specjalności: Prawo konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie,

2) kandydaci ubiegający się o przyjęcie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa albo w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych zdają egzamin ze specjalności: Teoria i filozofia prawa oraz doktryny polityczne i prawne,

3) kandydaci ubiegający się o przyjęcie w Instytucie Nauk Administracyjnych zdają egzamin ze specjalności: Nauka o administracji, prawo administracyjne ustrojowe i materialne, prawo sądowoadministracyjne, prawo administracyjne gospodarcze,

4) kandydaci ubiegający się o przyjęcie w Katedrze Prawa Finansowego zdają egzamin ze specjalności: Prawo finansowe z elementami prawa administracyjnego i prawa cywilnego,

5) kandydaci ubiegający się o przyjęcie w Katedrze Prawa Karnego Materialnego, Katedrze Postępowania Karnego, Zakładzie Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego, Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie, Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego albo w Katedrze Kryminalistyki zdają egzamin ze specjalności: Nauki kryminologiczne (prawo karne materialne i procesowe, prawo o wykroczeniach, prawo karne skarbowe, kryminologia, prawo karne gospodarcze, prawo karne wykonawcze, kryminalistyka),

6) kandydaci ubiegający się o przyjęcie w Instytucie Prawa Cywilnego albo w Centrum Badania Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej zdają egzamin ze specjalności: Prawo cywilne materialne, rodzinne i procesowe, prawo handlowe oraz prawo pracy,

7) kandydaci ubiegający się o przyjęcie w Instytucie Historii Państwa i Prawa zdają egzamin ze specjalności: Historia państwa i prawa oraz prawo rzymskie (historia państwa i prawa polskiego, powszechna historia państwa i prawa, prawo rzymskie),

8) kandydaci ubiegający się o przyjęcie w Instytucie Nauk Ekonomicznych zdają egzamin ze specjalności: Teoria ekonomii, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse i rachunkowość

2.           Zestawy pytań na część ustną egzaminu kwalifikacyjnego będą ogłoszone do dnia 31 maja 2023 r. Pytania na część testową egzaminu kwalifikacyjnego nie są podawane kandydatom przed egzaminem.

 

3. Zalecana literatura

 

———–
4. Kryteria oceny  
  Szczegółowe kryteria oceny

 

 

 

1. Na I rok kształcenia może zostać przyjęty kandydat, który:

a)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny lub jest beneficjentem programu „Perły nauki”;

b)   uzyskał minimum kwalifikacyjne w zakresie punktów, o którym mowa poniżej;

c)    nie jest jednocześnie doktorantem w innej szkole doktorskiej lub innym kolegium tej samej szkoły doktorskiej.

2.Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursu i składa się z następujących elementów:

1) oceny osiągnięć, w ramach której za poszczególne osiągnięcia uzyskuje się następujące ilości punktów:

a) średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia – przeliczona na punkty według wzoru: LP = [(ŚoS – y)/( X– y)] · 20

(gdzie: LP – średnia przeliczona na punkty, ŚoS – średnia ocen z jednolitych studiów magisterskich lub średnia arytmetyczna średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia, y – minimalna (najgorsza) ocena obowiązująca na uczelni kandydata, X – maksymalna (najlepsza) ocena obowiązująca na uczelni kandydata), ilość punktów liczona jest zgodnie z przedstawionym wzorem, do drugiego miejsca po przecinku.

b) opublikowane prace o charakterze naukowym:

– publikacja (np. glosa, artykuł, fragment dzieła zbiorowego) o rozmiarze od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego – 1 punkt,

– publikacja (np. artykuł, studium, fragment dzieła zbiorowego) o rozmiarze powyżej 1 arkusza wydawniczego do 3 arkuszy wydawniczych – 2 punkty,

– monografia, komentarz lub inne podobne dzieło, którego kandydat jest wyłącznym autorem lub współautorem części mającej rozmiar przekraczający 3 arkusze wydawnicze – 3 punkty,

W przypadku współautorstwa liczba punktów dzielona będzie przez liczbę autorów.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniane będą publikacje naukowe ogłoszone drukiem lub opublikowane w zarejestrowanych periodykach internetowych posiadających własny numer ISBN lub ISSN. Na równi z pracami opublikowanymi traktowane będą prace przyjęte do druku, pod warunkiem spełniania odpowiednio kryterium, o którym mowa w zdaniu poprzednim oraz po złożeniu odpowiednich dokumentów.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w toku postępowania kwalifikacyjnego, z tytułu prac o charakterze naukowym nie może przekroczyć łącznie 6 punktów.

2) egzaminu kwalifikacyjnego zdawanego w języku polskim z wybranej przez kandydata specjalności z zakresu nauk prawnych lub nauk ekonomicznych, złożonego z dwóch części:

a) części testowej składającej się z 50 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z czterema propozycjami odpowiedzi, w ramach której kandydat może otrzymać po 1 punkcie za każde 4 poprawne odpowiedzi;

b) części ustnej polegającej na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania wylosowane przez kandydata z zestawu 100 pytań, w ramach której kandydat może otrzymać od 0 do 5 punktów za każdą odpowiedź.

3.1) Do dnia 31 maja 2023 r. Dziekan może ustalić liczbę miejsc, które będą przypisane do wskazanych przez Dziekana jednostek organizacyjnych Wydziału, kierując się potrzebą zapewnienia długoterminowego rozwoju poszczególnych jednostek oraz znaczeniem prowadzonych w nich badań naukowych dla rozwoju Wydziału. Liczba ta nie może być większa niż 2 miejsca.

2) Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do jednostki wskazanej w zarządzeniu Dziekana o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zostaje przyjęty w razie spełnienia minimum kwalifikacyjnego. Kandydat taki nie jest ujmowany w rankingu, o którym mowa w ust. 4. Jeżeli o przyjęcie do szkoły doktorskiej w tej jednostce ubiega się większa liczba kandydatów niż liczba miejsc ustalona w zarządzeniu Dziekana, przyjęci zostają ci z kandydatów, którzy uzyskali większą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, natomiast pozostali kandydaci zostają ujęci w rankingu. W przypadku równej liczby punktów stosuje się odpowiednio ust. 4 pkt 2.

4.1) Dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie i spełnili warunki określone w ust. 1, tworzy się ranking, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2. Kandydaci zajmujący pierwsze miejsca w rankingu, w liczbie odpowiadającej ustalonemu limitowi miejsc pomniejszonemu o ilość osób przyjętych zgodnie z ust. 3 pkt 2, zostają przyjęci do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

2) W przypadku uzyskania równej liczby punktów o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych w czasie studiów jednolitych magisterskich lub średnia wyciągnięta łącznie z ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego i drugiego stopnia. Przepis ust. 2 pkt 1 lit. a stosuje się odpowiednio w zakresie przeliczenia średniej innej niż obowiązująca w Uniwersytecie Wrocławskim.

5. 1) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” uruchamianego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mogą zostać przyjęci w razie spełnienia wymagań określonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz uzyskania pozytywnej opinii Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Opinia ta zostaje wydana na podstawie przedłożonych przez kandydata dokumentów oraz przeprowadzonej z nim rozmowy kwalifikacyjnej. Opinia ta jest podstawą wpisu na listę osób przyjętych do kolegium doktorskiego Nauk Prawnych.

2) Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w ramach wybranej przez kandydata specjalności, o której mowa w Zakresie tematycznym egzaminu kwalifikacyjnego / rozmowy kwalifikacyjnej, w oparciu o trzy wylosowane przez kandydata pytania spośród 100 pytań przewidzianych dla danej specjalności. Przepisy ust. 2 pkt 2 lit b, a także ust. 2 dotyczącego Zakresu tematycznego egzaminu kwalifikacyjnego / rozmowy kwalifikacyjnej stosuje się odpowiednio.

3) Kandydaci przyjęci w trybie ust. 5 pkt 1 i 2 nie zmniejszają limitów przyjęć. 4) Zasady określone w ust. 5 pkt 1-3 stosuje się odpowiednio do kandydatów realizujących program Umiędzynarodowienia Szkół Doktorskich oraz realizujących programy doktoranckie w ramach zewnętrznych programów grantowych pod warunkiem uzyskania odrębnego finansowania (koszty kształcenia i stypendium).

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego

 

minimum kwalifikacyjne wynosi 28 punktów, w tym zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, to jest uzyskanie przynajmniej 6 punktów z części testowej tego egzaminu oraz przynajmniej 6 punktów z części ustnej tego egzaminu.

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego

 

53 punkty
5. Język postępowania rekrutacyjnego

 

 

 

Język polski. W przypadku określonym w pkt 4 (szczegółowe kryteria oceny) ust. 5 (pkt 5) rozmowa może się odbyć w języku angielskim.

 

6. Wymagane dokumenty

 

 

 

 

1.      Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski:

1) podanie (według wymaganego wzoru), które powinno zawierać:

a) wskazanie jednostki dydaktycznej (katedra, zakład, inna jednostka organizacyjna Wydziału uprawniona do przyjmowania doktorantów), w której kandydat chce odbywać kształcenie w ramach szkoły doktorskiej,

b) propozycję co do osoby promotora;

2) podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydata;

3) kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku osób, które o przyjęcie ubiegają się z programu „Perły nauki”- kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta programu „Perły nauki”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

4) opinię o przydatności do pracy naukowej sporządzoną przez osobę mającą stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, a w przypadku kandydatów do Instytutu Nauk Ekonomicznych doktora habilitowanego nauk prawnych lub doktora habilitowanego nauk ekonomicznych;

5) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich ustalonej zgodnie z regulaminem studiów w uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (dla absolwentów studiów drugiego stopnia, także zaświadczenie zawierające średnią z ukończonych studiów pierwszego stopnia). W przypadku osób, które uzyskały „Perły nauki” właściwe zaświadczenie dotyczy studiów pierwszego stopnia lub średniej uzyskanej po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich;

6) wykaz opublikowanych przez kandydata prac naukowych z dyscypliny nauki prawne, a w przypadku kandydatów do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rekrutujących się do Instytutu Nauk Ekonomicznych z dyscypliny ekonomia i finanse, wraz z:

a) kserokopiami glos, artykułów i studiów oraz kserokopiami stron tytułowych opracowań książkowych albo

b) wydrukiem tekstu pracy wraz z jej recenzją sporządzoną przez osobę mającą, odpowiednio, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych i potwierdzającą naukowy charakter opracowania oraz z zaświadczeniem wydanym przez redaktora czasopisma lub publikacji książkowej potwierdzającym przyjęcie pracy do druku.

c) z zaznaczeniem każdorazowo rozmiarów opublikowanych prac wyrażonych w formie ilości arkuszy wydawniczych lub ilości znaków typograficznych (wyrazów) ze spacjami (1 arkusz wydawniczy odpowiada 40 tys. znaków wraz ze spacjami);

7) zgodę osoby proponowanej jako promotor na podjęcie się tej funkcji (według wymaganego wzoru);

8) oświadczenie o realizacji obowiązków w zakresie badań naukowych, praktyk zawodowych oraz prac organizacyjnych (według wymaganego wzoru);

9) oświadczenie kandydata zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

10) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

2. Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów wskazanych powyżej w ust. 1 pkt 1–4 oraz 7- 10 uzasadnia niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

3. Niezłożenie jednego z dokumentów wskazanych powyżej w ust. 1 pkt 5 i 6 powoduje, że kandydat nie uzyskuje punktów z tytułu oceny odpowiednich osiągnieć́.

7. Informacje dodatkowe.

Procedura postępowania rekrutacyjnego uwzględniającą obecną sytuację epidemiologiczną

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii jest przygotowany na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zapewniając spełnienie wszelkich norm ochrony Kandydatów – dostępne są pomieszczenia o odpowiedniej powierzchni, mogące pomieścić Kandydatów oraz Komisję rekrutacyjną; dostępna jest również infrastruktura techniczna umożliwiająca przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem aplikacji internetowych.

 

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

                                                          ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego

 

 
   egzamin kwalifikacyjny      Egzamin kwalifikacyjny złożony jest z dwóch części:

1) części testowej

2) części ustnej

2.  Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego 

 

 

 

1. Egzamin kwalifikacyjny zdaje się z następujących specjalności:

1) kandydaci ubiegający się o przyjęcie w Katedrze Prawa Konstytucyjnego albo w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego zdają egzamin ze specjalności: Prawo konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie,

 

2) kandydaci ubiegający się o przyjęcie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa albo w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych zdają egzamin ze specjalności: Teoria i filozofia prawa oraz doktryny polityczne i prawne,

 

3) kandydaci ubiegający się o przyjęcie w Instytucie Nauk Administracyjnych zdają egzamin ze specjalności: Nauka o administracji, prawo administracyjne ustrojowe, materialne i procesowe, prawo sądowo administracyjne, prawo administracyjne gospodarcze,

 

4) kandydaci ubiegający się o przyjęcie w Katedrze Prawa Finansowego zdają egzamin ze specjalności: Prawo finansowe z elementami prawa administracyjnego i prawa cywilnego,

 

5) kandydaci ubiegający się o przyjęcie w Katedrze Prawa Karnego Materialnego, Katedrze Postępowania Karnego, Zakładzie Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego, Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie, Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego albo w Katedrze Kryminalistyki zdają egzamin ze specjalności: Nauki kryminologiczne (prawo karne materialne i procesowe, prawo o wykroczeniach, prawo karne skarbowe, kryminologia, prawo karne gospodarcze, prawo karne wykonawcze, kryminalistyka),

 

6) kandydaci ubiegający się o przyjęcie w Instytucie Prawa Cywilnego albo w Centrum Badania Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej zdają egzamin ze specjalności: Prawo cywilne materialne, rodzinne i procesowe, prawo handlowe oraz prawo pracy,

 

7) kandydaci ubiegający się o przyjęcie w Instytucie Historii Państwa i Prawa zdają egzamin ze specjalności: Historia państwa i prawa oraz prawo rzymskie (historia państwa i prawa polskiego, powszechna historia państwa i prawa, prawo rzymskie),

 

8) kandydaci ubiegający się o przyjęcie w Instytucie Nauk Ekonomicznych zdają egzamin ze specjalności: Teoria ekonomii, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse i rachunkowość

 

2.Zestawy pytań na część ustną egzaminu kwalifikacyjnego będą ogłoszone do dnia 31 maja 2024 r. Pytania na część testową egzaminu kwalifikacyjnego nie są podawane kandydatom przed egzaminem.

 

 

 

3. Zalecana literatura

 

———–
4. Kryteria oceny  
  Szczegółowe kryteria oceny

 

 

 

1.Na I rok kształcenia może zostać przyjęty kandydat, który:

a) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny lub jest beneficjentem programu „Perły nauki”;

b) uzyskał minimum kwalifikacyjne w zakresie punktów, o którym mowa poniżej;

c) nie jest jednocześnie doktorantem w innej szkole doktorskiej lub innym kolegium tej samej szkoły doktorskiej.

 

2.Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursu i składa się z następujących elementów:

 

1) oceny osiągnięć, w ramach której za poszczególne osiągnięcia uzyskuje się następujące ilości punktów:

a) średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia – przeliczona na punkty według wzoru:

LP = [(ŚoS – y)/( X– y)] · 20

(gdzie: LP – średnia przeliczona na punkty, ŚoS – średnia ocen z jednolitych studiów magisterskich lub średnia arytmetyczna średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia, y – minimalna (najgorsza) ocena obowiązująca na uczelni kandydata, X – maksymalna (najlepsza) ocena obowiązująca na uczelni kandydata), ilość punktów liczona jest zgodnie z przedstawionym wzorem, do drugiego miejsca po przecinku.

b) opublikowane prace o charakterze naukowym:

– publikacja (np. glosa, artykuł, fragment dzieła zbiorowego) o rozmiarze od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego – 1 punkt,

– publikacja (np. artykuł, studium, fragment dzieła zbiorowego) o rozmiarze powyżej 1 arkusza wydawniczego do 3 arkuszy wydawniczych – 2 punkty,

– monografia, komentarz lub inne podobne dzieło, którego kandydat jest wyłącznym autorem lub współautorem części mającej rozmiar przekraczający 3 arkusze wydawnicze – 3 punkty,

W przypadku współautorstwa liczba punktów dzielona będzie przez liczbę autorów.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniane będą wyłącznie publikacje naukowe ogłoszone drukiem lub opublikowane w czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych z listy Ministra Edukacji i Nauki oraz w wydawnictwach publikujących recenzowane monografie naukowe z wykazu Ministra Edukacji i Nauki.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w toku postępowania kwalifikacyjnego, z tytułu prac o charakterze naukowym nie może przekroczyć łącznie 6 punktów.

 

2) egzaminu kwalifikacyjnego zdawanego w języku polskim z wybranej przez kandydata specjalności z zakresu nauk prawnych lub nauk ekonomicznych, złożonego z dwóch części:

a) części testowej składającej się z 50 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z czterema propozycjami odpowiedzi, w ramach której kandydat może otrzymać po 1 punkcie za każde 4 poprawne odpowiedzi;

b) części ustnej polegającej na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania wylosowane przez kandydata z zestawu 100 pytań, w ramach której kandydat może otrzymać od 0 do 5 punktów za każdą odpowiedź.

 

3.1) Do dnia 31 maja 2024 r. Dziekan może ustalić liczbę miejsc, które będą przypisane do wskazanych przez Dziekana jednostek organizacyjnych Wydziału, kierując się potrzebą zapewnienia długoterminowego rozwoju poszczególnych jednostek oraz znaczeniem prowadzonych w nich badań naukowych dla rozwoju Wydziału. Liczba ta nie może być większa niż 2 miejsca.

3.2) Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do jednostki wskazanej w zarządzeniu Dziekana o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zostaje przyjęty w razie spełnienia minimum kwalifikacyjnego. Kandydat taki nie jest ujmowany w rankingu, o którym mowa w ust. 4. Jeżeli o przyjęcie do szkoły doktorskiej w tej jednostce ubiega się większa liczba kandydatów niż liczba miejsc ustalona w zarządzeniu Dziekana, przyjęci zostają ci z kandydatów, którzy uzyskali większą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, natomiast pozostali kandydaci zostają ujęci w rankingu. W przypadku równej liczby punktów stosuje się odpowiednio ust. 4 pkt 2.

 

4.1) Dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie i spełnili warunki określone w ust. 1, tworzy się ranking, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2. Kandydaci zajmujący pierwsze miejsca w rankingu, w liczbie odpowiadającej ustalonemu limitowi miejsc pomniejszonemu o ilość osób przyjętych zgodnie z ust. 3 pkt 2, zostają przyjęci do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

4.2) W przypadku uzyskania równej liczby punktów o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych w czasie studiów jednolitych magisterskich lub średnia wyciągnięta łącznie z ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego i drugiego stopnia. Przepis ust. 2 pkt 1 lit. a stosuje się odpowiednio w zakresie przeliczenia średniej innej niż obowiązująca w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

5. 1) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” uruchamianego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023, poz.742, z późn. zm.) mogą zostać przyjęci w razie spełnienia wymagań określonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz uzyskania pozytywnej opinii Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Opinia ta zostaje wydana na podstawie przedłożonych przez kandydata dokumentów oraz przeprowadzonej z nim rozmowy kwalifikacyjnej.

5.2) Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w ramach wybranej przez kandydata specjalności, o której mowa w Zakresie tematycznym egzaminu kwalifikacyjnego / rozmowy kwalifikacyjnej, w oparciu o trzy wylosowane przez kandydata pytania z puli 100 pytań przewidzianych dla danej specjalności. Przepisy ust. 2 pkt 2 lit b, a także ust. 2 dotyczącego Zakresu tematycznego egzaminu kwalifikacyjnego / rozmowy kwalifikacyjnej stosuje się odpowiednio.

5.3) Kandydaci przyjęci w trybie ust. 5 pkt 1 i 2 nie zmniejszają limitów przyjęć.

5.4) Kandydaci otrzymują stypendium doktorskie wyłącznie w ramach środków uzyskanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” uruchamianego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).

5.5) Zasady określone w ust. 5 pkt 1-3 stosuje się odpowiednio do kandydatów realizujących program Umiędzynarodowienia Szkół Doktorskich oraz realizujących programy doktoranckie w ramach zewnętrznych programów grantowych pod warunkiem uzyskania odrębnego finansowania (koszty kształcenia i stypendium).

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego

 

 minimum kwalifikacyjne wynosi 28 punktów, w tym zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, to jest uzyskanie przynajmniej 6 punktów z części testowej tego egzaminu oraz przynajmniej 6 punktów z części ustnej tego egzaminu.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego

 

53 punkty
5. Język postępowania rekrutacyjnego

 

 

 

Język polski. W przypadku określonym w pkt 4 (szczegółowe kryteria oceny) ust. 5 (pkt 5) rozmowa może się odbyć w języku angielskim.
6. Wymagane dokumenty

 

 

 

 

1.Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski:

 

1) podanie (według wymaganego wzoru), które powinno zawierać:

a) wskazanie jednostki dydaktycznej (katedra, zakład, inna jednostka organizacyjna Wydziału uprawniona do przyjmowania doktorantów), w której kandydat chce odbywać kształcenie w ramach szkoły doktorskiej,

b) propozycję co do osoby promotora;

 

2) podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydata;

 

3) kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku osób, które o przyjęcie ubiegają się z programu „Perły Nauki”- kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta programu „Perły nauki”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille.

 

4) opinię o przydatności do pracy naukowej sporządzoną przez osobę mającą stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, a w przypadku kandydatów do Instytutu Nauk Ekonomicznych doktora habilitowanego nauk prawnych lub doktora habilitowanego nauk ekonomicznych;

 

5) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich ustalonej zgodnie z regulaminem studiów w uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (dla absolwentów studiów drugiego stopnia, także zaświadczenie zawierające średnią z ukończonych studiów pierwszego stopnia). W przypadku osób, które uzyskały program „Perły nauki” właściwe zaświadczenie dotyczy studiów pierwszego stopnia lub średniej uzyskanej po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.

 

6) wykaz opublikowanych przez kandydata prac naukowych z dyscypliny nauki prawne, a w przypadku kandydatów do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rekrutujących się do Instytutu Nauk Ekonomicznych z dyscypliny ekonomia i finanse, wraz z:

a) kserokopiami glos, artykułów i studiów oraz kserokopiami stron tytułowych opracowań książkowych.

b) z zaznaczeniem każdorazowo rozmiarów opublikowanych prac wyrażonych w formie ilości arkuszy wydawniczych lub ilości znaków typograficznych (wyrazów) ze spacjami (1 arkusz wydawniczy odpowiada 40 tys. znaków wraz ze spacjami).

 

7) zgodę osoby proponowanej jako promotor na podjęcie się tej funkcji (według wymaganego wzoru)

 

8) oświadczenie o realizacji obowiązków w zakresie badań naukowych, praktyk zawodowych oraz prac organizacyjnych (według wymaganego wzoru);

 

9) oświadczenie kandydata zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

10) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

2. Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów wskazanych powyżej w ust. 1 pkt 1–4 oraz 7- 10 uzasadnia niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

3. Niezłożenie jednego z dokumentów wskazanych powyżej w ust. 1 pkt 5 i 6 powoduje, że kandydat nie uzyskuje punktów z tytułu oceny odpowiednich osiągnięć́.

 

7. Informacje dodatkowe.

Procedura postępowania rekrutacyjnego uwzględniającą obecną sytuację epidemiologiczną

 

 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii jest przygotowany na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zapewniając spełnienie wszelkich norm ochrony Kandydatów – dostępne są pomieszczenia o odpowiedniej powierzchni, mogące pomieścić Kandydatów oraz Komisję rekrutacyjną; dostępna jest również infrastruktura techniczna umożliwiająca przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem aplikacji internetowych.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK PRAWNYCH

w dyscyplinie naukowej:

nauki prawne

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 3 czerwca 2024 r.

www.irka.uni.wroc.pl

 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 21 czerwca 2024 r. godz. 9:00
Termin  i miejsce składania dokumentów Od dnia 12 czerwca 2024 r. do dnia 21 czerwca

2024 r. do godziny 12.00, ul. Uniwersytecka

22/26, pok. 22 (Szkoła Doktorska), 50-145

Wrocław

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

 

 Do dnia 21 czerwca 2024 r. godz. 12.00
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego Nie wcześniej niż w dniu 28 czerwca 2024 r. i

nie później niż w dniu 8 lipca 2024 r. (godziny

oraz miejsce prowadzenia egzaminu

kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone nie później

niż 26 czerwca 2024 r.)

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego  Do 15 lipca 2024 r. godz. 12.00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii jest przygotowany na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zapewniając spełnienie wszelkich norm ochrony Kandydatów – dostępne są pomieszczenia o odpowiedniej powierzchni, mogące pomieścić Kandydatów oraz Komisję rekrutacyjną; dostępna jest również infrastruktura techniczna umożliwiająca przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem aplikacji internetowych.

 

  • Podanie - Kolegium doktorskie nauk prawnych Pobierz pdf
  • Zgoda promotora - Kolegium doktorskie nauk prawnych Pobierz pdf
  • Oświadczenie - Kolegium doktorskie nauk prawnych Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf

 

 

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 5
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 6
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii · nauki chemiczne 12
17 Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych · nauki medyczne
. inżynieria biomedyczna
12
18 Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych · stosunki międzynarodowe 3

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

      a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


2. 
osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


3.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


4.
osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


5.
osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


6.
osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


7.
osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


8.
osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


9.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


10.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


11.
osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


12. 
osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Termin  i miejsce składania dokumentów Od dnia 12 czerwca 2024 r. do dnia 21 czerwca

2024 r. do godziny 12.00, ul. Uniwersytecka

22/26, pok. 22 (Szkoła Doktorska), 50-145

Wrocław

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

 

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025  Do dnia 21 czerwca 2024 r. godz. 12.00
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego Nie wcześniej niż w dniu 28 czerwca 2024 r. i

nie później niż w dniu 8 lipca 2024 r. (godziny

oraz miejsce prowadzenia egzaminu

kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone nie później

niż 26 czerwca 2024 r.)

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego  Do 15 lipca 2024 r. godz. 12.00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii jest przygotowany na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zapewniając spełnienie wszelkich norm ochrony Kandydatów – dostępne są pomieszczenia o odpowiedniej powierzchni, mogące pomieścić Kandydatów oraz Komisję rekrutacyjną; dostępna jest również infrastruktura techniczna umożliwiająca przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem aplikacji internetowych.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr

 

Sekretarze  Komisji Rekrutacyjnej

inż. Joanna Bogdańska-Podstawska
e-mail: joanna.bogdanska-podstawska@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 29 25

mgr Justyna Pachlińska
e-mail: justyna.pachlinska@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 29 25