Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI PRAWNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych
Dyscyplina naukowa Nauki Prawne
ZASADY REKRUTACJI
 

Liczba miejsc

 

§ 1

Limit miejsc na pierwszym roku kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego określają odrębne przepisy.

 

§ 2

Ustala się maksymalnie 5 miejsc na I roku kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, dla kandydatów, o których mowa w § 6.

 

Wymagane dokumenty

 

§ 3

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski:

1)     podanie (według wymaganego wzoru), które powinno zawierać:

a)  wskazanie jednostki dydaktycznej (katedra, zakład, inna jednostka organizacyjna Wydziału uprawniona do przyjmowania doktorantów), w której kandydat chce odbywać kształcenie w ramach szkoły doktorskiej,

b)  propozycję co do osoby promotora;

2)     podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowany z systemu IRK/IRC podpisany przez kandydata;

3)     kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku osób, które uzyskały „Diamentowy Grant”- kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille.

4)     opinię o przydatności do pracy naukowej sporządzoną przez osobę mającą stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych;

5)     zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich ustalonej zgodnie z regulaminem studiów w uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (dla absolwentów studiów drugiego stopnia, także zaświadczenie zawierające średnią z ukończonych studiów pierwszego stopnia). W przypadku osób, które uzyskały „Diamentowy Grant” właściwe zaświadczenie dotyczy studiów pierwszego stopnia lub średniej uzyskanej po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.

6)     wykaz opublikowanych przez kandydata prac naukowych z dyscypliny nauki prawne, wraz z:

a)    kserokopiami glos, artykułów i studiów oraz kserokopiami stron tytułowych opracowań książkowych albo

b)    wydrukiem tekstu pracy wraz z jej recenzją sporządzoną przez osobę mającą, odpowiednio, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych i potwierdzającą naukowy charakter opracowania oraz z zaświadczeniem wydanym przez redaktora czasopisma lub publikacji książkowej potwierdzającym przyjęcie pracy do druku.

c)    z zaznaczeniem każdorazowo rozmiarów opublikowanych prac wyrażonych w formie ilości arkuszy wydawniczych lub ilości zna­ków typo­gra­ficz­nych (wyrazów) ze spa­cjami (1 arkusz wydawniczy odpowiada 40 tys. znaków wraz ze spacjami).

7)     zgodę osoby proponowanej jako promotor na podjęcie się tej funkcji (według wymaganego wzoru)

8)      oświadczenie o realizacji obowiązków w zakresie badań naukowych, praktyk zawodowych oraz prac organizacyjnych (według wymaganego wzoru);

9)     oświadczenie kandydata zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

10)  potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

2. Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów wskazanych powyżej w ust. 1 pkt 1–4 oraz 7-10 uzasadnia niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

3. Niezłożenie jednego z dokumentów wskazanych powyżej w ust. 1 pkt 5 i 6 powoduje, że kandydat nie uzyskuje punktów z tytułu oceny odpowiednich osiągnięć, o której mowa w § 5 lit. a), a także nie będą one brane pod uwagę w sytuacjach opisanych w § 7 ust. 2.

 

Warunki przyjęcia

 

§ 4

Na I rok kształcenia może zostać przyjęty kandydat, który:

a)    posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”;

b)    uzyskał minimum kwalifikacyjne wynoszące 28 punktów, w tym zdał egzamin kwalifikacyjny, to jest uzyskał przynajmniej 6 punktów z części testowej tego egzaminu oraz przynajmniej 6 punktów z części ustnej tego egzaminu,

c)   nie jest jednocześnie doktorantem w innej szkole doktorskiej lub innym kolegium tej samej szkoły doktorskiej.

 

§ 5

1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursu i składa się z następujących elementów:

a)    oceny osiągnięć, w ramach której za poszczególne osiągnięcia uzyskuje się następujące ilości punktów:

1) średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia – przeliczona na punkty według wzoru:

LP = [(ŚoS – y)/( X– y)] · 20

gdzie: LP – średnia przeliczona na punkty,

ŚoS – średnia ocen z jednolitych studiów magisterskich lub średnia arytmetyczna średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia,

y – minimalna (najgorsza) ocena obowiązująca na uczelni kandydata, X – maksymalna (najlepsza) ocena obowiązująca na uczelni kandydata,

ilość punktów liczona jest zgodnie z przedstawionym wzorem, do drugiego miejsca po przecinku.

 

2) opublikowane prace o charakterze naukowym:

– publikacja (np. glosa, artykuł, fragment dzieła zbiorowego) o rozmiarze od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego – 1 punkt,

– publikacja (np. artykuł, studium, fragment dzieła zbiorowego) o rozmiarze powyżej 1 arkusza wydawniczego do 3 arkuszy wydawniczych – 2 punkty,

– monografia, komentarz lub inne podobne dzieło, którego kandydat jest wyłącznym autorem lub współautorem części mającej rozmiar przekraczający 3 arkusze wydawnicze –  3 punkty,

W przypadku współautorstwa liczba punktów dzielona będzie przez liczbę autorów. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniane będą publikacje naukowe ogłoszone drukiem lub opublikowane w zarejestrowanych periodykach internetowych posiadających własny numer ISBN lub ISSN. Na równi z pracami opublikowanymi traktowane będą prace przyjęte do druku, pod warunkiem spełniania odpowiednio kryterium, o którym mowa w zdaniu poprzednim oraz po złożenia dokumentów wymienionych w §3 ust 1 pkt 6 b. Maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w toku postępowania kwalifikacyjnego, z tytułu prac o charakterze naukowym nie może przekroczyć łącznie 6 punktów.

b) egzaminu kwalifikacyjnego zdawanego w języku polskim z wybranej przez kandydata specjalności z zakresu nauk prawnych, złożonego z dwóch części:

1) części testowej składającej się z 50 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z czterema propozycjami odpowiedzi, w ramach której kandydat może otrzymać po 1 punkcie za każde 4 poprawne odpowiedzi;

2) części ustnej polegającej na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania wylosowane przez kandydata z zestawu 100 pytań, w ramach której kandydat może otrzymać od 0 do 5 punktów za każdą odpowiedź.

2. Egzamin kwalifikacyjny zdaje się z następujących specjalności:

1) kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Katedrze Prawa Konstytucyjnego albo w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego zdają egzamin ze specjalności: Prawo konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie,

2) kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa albo w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych zdają egzamin ze specjalności: Teoria i filozofia prawa oraz doktryny polityczne i prawne,

3) kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Instytucie Nauk Administracyjnych zdają egzamin ze specjalności: Nauka o administracji, prawo administracyjne ustrojowe i materialne, prawo sądowo-administracyjne, prawo administracyjne gospodarcze,

4) kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Katedrze Prawa Finansowego zdają egzamin ze specjalności: Prawo finansowe z elementami prawa administracyjnego i prawa cywilnego,

5) kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Katedrze Prawa Karnego Materialnego, Katedrze Postępowania Karnego, Zakładzie Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego, Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie, Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego albo w Katedrze Kryminalistyki zdają egzamin ze specjalności: Nauki kryminologiczne (prawo karne materialne i procesowe, prawo o wykroczeniach, prawo karne skarbowe, kryminologia, prawo karne gospodarcze, prawo karne wykonawcze, kryminalistyka),

6) kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Instytucie Prawa Cywilnego albo w Centrum Badania Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej zdają egzamin ze specjalności: Prawo cywilne materialne, rodzinne i procesowe, prawo handlowe oraz prawo pracy,

7) kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Instytucie Historii Państwa i Prawa zdają egzamin ze specjalności: Historia państwa i prawa oraz prawo rzymskie (historia państwa i prawa polskiego, powszechna historia państwa i prawa, prawo rzymskie),

3. Zestawy pytań na część ustną egzaminu kwalifikacyjnego będą ogłoszone do dnia 31 maja 2020 r. Pytania na część testową egzaminu kwalifikacyjnego nie są podawane kandydatom przed egzaminem.

 

§ 6

1. Do dnia 31 maja 2020 r. Dziekan ustala propozycje liczby miejsc, wydając odpowiednie Zarządzenie, które będą przypisane do wskazanych przez Dziekana jednostek dydaktycznych Wydziału. Liczba ta nie może być większa niż 5 miejsc. Wydając to zarządzenie Dziekan będzie kierował się potrzebą zapewnienia długoterminowego rozwoju poszczególnych jednostek oraz znaczeniem prowadzonych w nich badań naukowych dla rozwoju Wydziału.

2. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do jednostki wskazanej w zarządzeniu Dziekana opisanym w ust. 1, zostaje przyjęty w razie spełnienia minimum kwalifikacyjnego. Kandydat taki nie jest ujmowany w rankingu, o którym mowa w § 7. Jeżeli o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w tej jednostce ubiega się większa liczba kandydatów niż liczba miejsc ustalona w zarządzeniu Dziekana, przyjęci zostają ci z kandydatów, którzy uzyskali większą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, natomiast pozostali kandydaci zostają ujęci w rankingu. W przypadku równej liczby punktów stosuje się odpowiednio § 7 ust. 2.

 

§ 7

1. Dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie i spełnili warunki określone w § 4 tworzy się ranking, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2. Kandydaci zajmujący pierwsze miejsca w rankingu, w liczbie odpowiadającej ustalonemu limitowi miejsc pomniejszonemu o ilość osób przyjętych zgodnie z § 6 ust. 2, zostają przyjęci do Kolegium  Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr.

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych w czasie studiów jednolitych magisterskich lub średnia wyciągnięta łącznie z ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego i drugiego stopnia. Przepis § 5 ust.1 lit. a pkt 1 stosuje się odpowiednio w zakresie przeliczenia średniej innej niż obowiązująca w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

§ 8

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcia do Kolegium  Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” uruchamianego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) mogą zostać przyjęci w razie spełnienia wymagań określonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz uzyskania pozytywnej opinii Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Opinia ta zostaje wydana na podstawie przedłożonych przez kandydata dokumentów oraz przeprowadzonej z nim rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w ramach wybranej przez kandydata specjalności, o której mowa w § 5 ust. 2, w oparciu o trzy wylosowane przez kandydata pytania z pośród 100 pytań przewidzianych dla danej specjalności. Przepisy § 5 ust.1 pkt b2, § 5 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

3. Kandydaci przyjęci w trybie § 8 ust.1 i 2 nie zmniejszają limitów o których mowa w §1 niniejszej uchwały.

4. Kandydaci otrzymują stypendium doktoranckie wyłącznie w ramach środków uzyskanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” uruchamianego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 08.09.2020r.
Termin i miejsce składania dokumentów I tura do 30.06.2020r. do godz. 15:30

II tura od 01.09.2020r. do 09.09.2020r. do godz. 15:30

Sekcja Obsługi Doktorantów i Doskonalenia Kompetencji, pok. 6,
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego nie wcześniej niż w dniu 14.09.2020r. i nie później niż w dniu 21.09.2020r. (godziny oraz miejsce prowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone nie później niż 07.09.2020r.)
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji w systemie IRKa 23.09.2020r.
  • Podanie - Kolegium doktorskie nauk prawnych Pobierz pdf
  • Zgoda promotora - Kolegium doktorskie nauk prawnych Pobierz pdf
  • Oświadczenie - Kolegium doktorskie nauk prawnych Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

·         literaturoznawstwo

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

24
Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 5
Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 5
Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 10
Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 6
Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 5
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

·         nauki o sztuce

·         nauki o kulturze i religii

9
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 20
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 35
Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

·         geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

10
Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 8
Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 8
Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

·         astronomia

9
Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 15
Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 5

Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest bezpłatne.

Sekretarz  Komisji Rekrutacyjnej

mgr Zofia Tomaszun
e-mail: zofia.tomaszun@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 23 71