Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI PRAWNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

Rekrutacja 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych
Dyscyplina naukowa Nauki Prawne
ZASADY REKRUTACJI
 

Liczba miejsc

 

§ 1

Limit miejsc na pierwszym roku kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego określają odrębne przepisy.

 

§ 2

Ustala się maksymalnie 5 miejsc na I roku kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, dla kandydatów, o których mowa w § 6.

 

Wymagane dokumenty

 

§ 3

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski:

1)     podanie (według wymaganego wzoru), które powinno zawierać:

a)  wskazanie jednostki dydaktycznej (katedra, zakład, inna jednostka organizacyjna Wydziału uprawniona do przyjmowania doktorantów), w której kandydat chce odbywać kształcenie w ramach szkoły doktorskiej,

b)  propozycję co do osoby promotora;

2)     podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowany z systemu IRK/IRC podpisany przez kandydata;

3)     kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku osób, które uzyskały „Diamentowy Grant”- kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille.

4)     opinię o przydatności do pracy naukowej sporządzoną przez osobę mającą stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych;

5)     zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich ustalonej zgodnie z regulaminem studiów w uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (dla absolwentów studiów drugiego stopnia, także zaświadczenie zawierające średnią z ukończonych studiów pierwszego stopnia). W przypadku osób, które uzyskały „Diamentowy Grant” właściwe zaświadczenie dotyczy studiów pierwszego stopnia lub średniej uzyskanej po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.

6)     wykaz opublikowanych przez kandydata prac naukowych z dyscypliny nauki prawne, wraz z:

a)    kserokopiami glos, artykułów i studiów oraz kserokopiami stron tytułowych opracowań książkowych albo

b)    wydrukiem tekstu pracy wraz z jej recenzją sporządzoną przez osobę mającą, odpowiednio, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych i potwierdzającą naukowy charakter opracowania oraz z zaświadczeniem wydanym przez redaktora czasopisma lub publikacji książkowej potwierdzającym przyjęcie pracy do druku.

c)    z zaznaczeniem każdorazowo rozmiarów opublikowanych prac wyrażonych w formie ilości arkuszy wydawniczych lub ilości zna­ków typo­gra­ficz­nych (wyrazów) ze spa­cjami (1 arkusz wydawniczy odpowiada 40 tys. znaków wraz ze spacjami).

7)     zgodę osoby proponowanej jako promotor na podjęcie się tej funkcji (według wymaganego wzoru)

8)      oświadczenie o realizacji obowiązków w zakresie badań naukowych, praktyk zawodowych oraz prac organizacyjnych (według wymaganego wzoru);

9)     oświadczenie kandydata zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

10)  potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

2. Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów wskazanych powyżej w ust. 1 pkt 1–4 oraz 7-10 uzasadnia niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

3. Niezłożenie jednego z dokumentów wskazanych powyżej w ust. 1 pkt 5 i 6 powoduje, że kandydat nie uzyskuje punktów z tytułu oceny odpowiednich osiągnięć, o której mowa w § 5 lit. a), a także nie będą one brane pod uwagę w sytuacjach opisanych w § 7 ust. 2.

 

Warunki przyjęcia

 

§ 4

Na I rok kształcenia może zostać przyjęty kandydat, który:

a)    posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”;

b)    uzyskał minimum kwalifikacyjne wynoszące 28 punktów, w tym zdał egzamin kwalifikacyjny, to jest uzyskał przynajmniej 6 punktów z części testowej tego egzaminu oraz przynajmniej 6 punktów z części ustnej tego egzaminu,

c)   nie jest jednocześnie doktorantem w innej szkole doktorskiej lub innym kolegium tej samej szkoły doktorskiej.

 

§ 5

1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursu i składa się z następujących elementów:

a)    oceny osiągnięć, w ramach której za poszczególne osiągnięcia uzyskuje się następujące ilości punktów:

1) średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia – przeliczona na punkty według wzoru:

LP = [(ŚoS – y)/( X– y)] · 20

gdzie: LP – średnia przeliczona na punkty,

ŚoS – średnia ocen z jednolitych studiów magisterskich lub średnia arytmetyczna średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia,

y – minimalna (najgorsza) ocena obowiązująca na uczelni kandydata, X – maksymalna (najlepsza) ocena obowiązująca na uczelni kandydata,

ilość punktów liczona jest zgodnie z przedstawionym wzorem, do drugiego miejsca po przecinku.

 

2) opublikowane prace o charakterze naukowym:

– publikacja (np. glosa, artykuł, fragment dzieła zbiorowego) o rozmiarze od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego – 1 punkt,

– publikacja (np. artykuł, studium, fragment dzieła zbiorowego) o rozmiarze powyżej 1 arkusza wydawniczego do 3 arkuszy wydawniczych – 2 punkty,

– monografia, komentarz lub inne podobne dzieło, którego kandydat jest wyłącznym autorem lub współautorem części mającej rozmiar przekraczający 3 arkusze wydawnicze –  3 punkty,

W przypadku współautorstwa liczba punktów dzielona będzie przez liczbę autorów. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniane będą publikacje naukowe ogłoszone drukiem lub opublikowane w zarejestrowanych periodykach internetowych posiadających własny numer ISBN lub ISSN. Na równi z pracami opublikowanymi traktowane będą prace przyjęte do druku, pod warunkiem spełniania odpowiednio kryterium, o którym mowa w zdaniu poprzednim oraz po złożenia dokumentów wymienionych w §3 ust 1 pkt 6 b. Maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w toku postępowania kwalifikacyjnego, z tytułu prac o charakterze naukowym nie może przekroczyć łącznie 6 punktów.

b) egzaminu kwalifikacyjnego zdawanego w języku polskim z wybranej przez kandydata specjalności z zakresu nauk prawnych, złożonego z dwóch części:

1) części testowej składającej się z 50 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z czterema propozycjami odpowiedzi, w ramach której kandydat może otrzymać po 1 punkcie za każde 4 poprawne odpowiedzi;

2) części ustnej polegającej na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania wylosowane przez kandydata z zestawu 100 pytań, w ramach której kandydat może otrzymać od 0 do 5 punktów za każdą odpowiedź.

2. Egzamin kwalifikacyjny zdaje się z następujących specjalności:

1) kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Katedrze Prawa Konstytucyjnego albo w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego zdają egzamin ze specjalności: Prawo konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie,

2) kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa albo w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych zdają egzamin ze specjalności: Teoria i filozofia prawa oraz doktryny polityczne i prawne,

3) kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Instytucie Nauk Administracyjnych zdają egzamin ze specjalności: Nauka o administracji, prawo administracyjne ustrojowe i materialne, prawo sądowo-administracyjne, prawo administracyjne gospodarcze,

4) kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Katedrze Prawa Finansowego zdają egzamin ze specjalności: Prawo finansowe z elementami prawa administracyjnego i prawa cywilnego,

5) kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Katedrze Prawa Karnego Materialnego, Katedrze Postępowania Karnego, Zakładzie Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego, Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie, Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego albo w Katedrze Kryminalistyki zdają egzamin ze specjalności: Nauki kryminologiczne (prawo karne materialne i procesowe, prawo o wykroczeniach, prawo karne skarbowe, kryminologia, prawo karne gospodarcze, prawo karne wykonawcze, kryminalistyka),

6) kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Instytucie Prawa Cywilnego albo w Centrum Badania Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej zdają egzamin ze specjalności: Prawo cywilne materialne, rodzinne i procesowe, prawo handlowe oraz prawo pracy,

7) kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Instytucie Historii Państwa i Prawa zdają egzamin ze specjalności: Historia państwa i prawa oraz prawo rzymskie (historia państwa i prawa polskiego, powszechna historia państwa i prawa, prawo rzymskie),

3. Zestawy pytań na część ustną egzaminu kwalifikacyjnego będą ogłoszone do dnia 31 maja 2020 r. Pytania na część testową egzaminu kwalifikacyjnego nie są podawane kandydatom przed egzaminem.

 

§ 6

1. Do dnia 31 maja 2020 r. Dziekan ustala propozycje liczby miejsc, wydając odpowiednie Zarządzenie, które będą przypisane do wskazanych przez Dziekana jednostek dydaktycznych Wydziału. Liczba ta nie może być większa niż 5 miejsc. Wydając to zarządzenie Dziekan będzie kierował się potrzebą zapewnienia długoterminowego rozwoju poszczególnych jednostek oraz znaczeniem prowadzonych w nich badań naukowych dla rozwoju Wydziału.

2. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do jednostki wskazanej w zarządzeniu Dziekana opisanym w ust. 1, zostaje przyjęty w razie spełnienia minimum kwalifikacyjnego. Kandydat taki nie jest ujmowany w rankingu, o którym mowa w § 7. Jeżeli o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w tej jednostce ubiega się większa liczba kandydatów niż liczba miejsc ustalona w zarządzeniu Dziekana, przyjęci zostają ci z kandydatów, którzy uzyskali większą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, natomiast pozostali kandydaci zostają ujęci w rankingu. W przypadku równej liczby punktów stosuje się odpowiednio § 7 ust. 2.

 

§ 7

1. Dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie i spełnili warunki określone w § 4 tworzy się ranking, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2. Kandydaci zajmujący pierwsze miejsca w rankingu, w liczbie odpowiadającej ustalonemu limitowi miejsc pomniejszonemu o ilość osób przyjętych zgodnie z § 6 ust. 2, zostają przyjęci do Kolegium  Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr.

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych w czasie studiów jednolitych magisterskich lub średnia wyciągnięta łącznie z ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego i drugiego stopnia. Przepis § 5 ust.1 lit. a pkt 1 stosuje się odpowiednio w zakresie przeliczenia średniej innej niż obowiązująca w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

§ 8

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcia do Kolegium  Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” uruchamianego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) mogą zostać przyjęci w razie spełnienia wymagań określonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz uzyskania pozytywnej opinii Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Opinia ta zostaje wydana na podstawie przedłożonych przez kandydata dokumentów oraz przeprowadzonej z nim rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w ramach wybranej przez kandydata specjalności, o której mowa w § 5 ust. 2, w oparciu o trzy wylosowane przez kandydata pytania z pośród 100 pytań przewidzianych dla danej specjalności. Przepisy § 5 ust.1 pkt b2, § 5 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

3. Kandydaci przyjęci w trybie § 8 ust.1 i 2 nie zmniejszają limitów o których mowa w §1 niniejszej uchwały.

4. Kandydaci otrzymują stypendium doktoranckie wyłącznie w ramach środków uzyskanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” uruchamianego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 08.09.2020r.
Termin i miejsce składania dokumentów I tura do 30.06.2020r. do godz. 15:30

II tura od 01.09.2020r. do 09.09.2020r. do godz. 15:30

Sekcja Obsługi Doktorantów i Doskonalenia Kompetencji, pok. 6,
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego nie wcześniej niż w dniu 14.09.2020r. i nie później niż w dniu 21.09.2020r. (godziny oraz miejsce prowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone nie później niż 07.09.2020r.)
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji w systemie IRKa 23.09.2020r.
 • Podanie - Kolegium doktorskie nauk prawnych Pobierz pdf
 • Zgoda promotora - Kolegium doktorskie nauk prawnych Pobierz pdf
 • Oświadczenie - Kolegium doktorskie nauk prawnych Pobierz pdf
 • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

·         literaturoznawstwo

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

24
Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 5
Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 5
Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 10
Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 6
Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 5
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

·         nauki o sztuce

·         nauki o kulturze i religii

9
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 20
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 35
Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

·         geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

10
Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 8
Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 8
Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

·         astronomia

9
Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 15
Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 5
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
 6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Sekretarz  Komisji Rekrutacyjnej

mgr Zofia Tomaszun
e-mail: zofia.tomaszun@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 23 71

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego

nie wcześniej niż w dniu 14.09.2020r. i nie później niż w dniu 21.09.2020r. (godziny oraz miejsce prowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone nie później niż 07.09.2020r.)

I tura do 30.06.2020r. do godz. 15:30

II tura od 01.09.2020r. do 09.09.2020r. do godz. 15:30

Sekcja Obsługi Doktorantów i Doskonalenia Kompetencji, pok. 6,
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław