Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ASTRONOMIA

I stopnia stacjonarne

Opis kierunku:

Astronomia to niezwykła nauka przybliżająca nam tajemnice Wszechświata. Każdy, kogo interesują procesy zachodzące w gwiazdach i innych ciałach niebieskich, powinien wybrać studia astronomiczne na Uniwersytecie Wrocławskim.

Astronomia należy do nauk ścisłych, dlatego na tych studiach otrzymasz solidne ścisłe wykształcenie. Wiedza, którą zdobędziesz, oparta jest na podstawach nauk matematyczno-fizycznych m.in. znajomości procesów fizycznych, budowy i ewolucji gwiazd, fizyki układów planetarnych, fizyki Słońca. Poznasz sposoby stosowania podstawowych modeli matematycznych i fizycznych do opisu procesów zachodzących w obiektach astronomicznych, a także formułowania problemów naukowych i planowania metod ich rozwiązania. Więcej znajdziesz w programie studiów.

Na tym kierunku zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności. W studiowaniu nie chodzi o to, aby znać jedynie podręcznikowe teorie i dlatego dowiesz się, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce i poznasz nowoczesne technologie związane m.in. z programowaniem w C/C++ i Fortranie.

Cechą charakterystyczną tych studiów jest ich niezwykły, kameralny charakter. Mała liczba studentów sprzyja ich bliskiemu kontaktowi z wykładowcami, co przyczynia się do ciągłego przepływu wiedzy. Studiując astronomię, rozwiniesz także twórcze myślenie rozumiane jako umiejętność nowatorskiego rozwiązywania problemów i logicznego myślenia.

Instytut Astronomiczny znajduje się we wschodniej części Wrocławia w dzielnicy Sępolno, na skraju Parku Szczytnickiego, w bliskim sąsiedztwie ZOO, Hali Ludowej i Stadionu Olimpijskiego. Wyposażony jest on w specjalistyczne przyrządy, które wykorzystywać będziesz podczas studiów. Część pracowni, sala wykładowa, biblioteka instytutowa oraz gabinety pracowników mieszczą się w trzech budynkach od strony ul. Kopernika. Najwyższy, dwupiętrowy budynek wieńczy kopuła mieszcząca 203-mm refraktor Clarka-Repsolda. W głębi terenu znajdują się: budynek nowego warsztatu wraz z przyległym pawilonem dydaktycznym, pawilon małego koronografu oraz pawilon instrumentu przejściowego i koła wertykalnego. Na terenie Instytutu znajduje się też pawilon wrocławskiego oddziału Centrum Badań Kosmicznych PAN, czyli Zakładu Fizyki Słońca.

Co po studiach

Studia przygotują Cię do udanego startu na rynku pracy. Będziesz mógł podjąć pracę na stanowiskach związanych z projektowaniem, produkcją, obsługą i konserwacją nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, obserwacyjnych, pomiarowych, diagnostycznych i teletransmisyjnych. Nasi absolwenci znajdują też zatrudnienie w ośrodkach badawczych, w planetariach, w zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze w Polsce i za granicą. Mogą pracować także jako nauczyciele fizyki i astronomii.

Koła naukowe

Na kierunku działa Koło Naukowe Studentów Astronomii. Jako student UWr możesz rozwijać swoje pasje we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych. Zobacz listę.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu Astronomicznego i  Wydziału Fizyki i Astronomii.

Rekrutacja 2019/2020:

NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005–2019)

·       W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

·       Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

·       Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

·       Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

·       Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 30 punktów.

 

 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

fizyka lub fizyka i astronomia

1,5

matematyka

0,5

1,5

Przedmiot (jeden do wyboru)

biologia, chemia, geografia,  informatyka

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

STARA MATURA (zdawana do 2004 roku włącznie)

Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Wydziału.

Olimpiady i konkursy zwalniające z postępowania rekrutacyjnego

Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów.

Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

 Wykaz centralnych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów ogólnopolskich zwalniających z postępowania rekrutacyjnego.

Matura międzynarodowa

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

Matura dwujęzyczna

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

Matura zagraniczna

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-10 punktów. Na podstawie liczby uzyskanych punktów tworzona jest lista rankingowa kandydatów. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.


POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA SYSTEMEM STUDIÓW


Efekty uczenia się (zasób wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów) mogą zostać potwierdzone:

 • Osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (w przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzania efektów uczenia nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego).
 • Osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • Osobie posiadającej tytuł magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
 • Osoba zainteresowana może wnioskować o potwierdzenie efektów uczenia się na podstawie dokumentów poświadczających wiedzę, umiejętności i kompetencje uzyskane poza systemem studiów, w tym: dyplomów,  świadectw, certyfikatów, zaświadczeń i innych dokumentów. W uzasadnionych przypadkach Uczelnia może zastosować dodatkowe metody ustalenia wnioskowanych do potwierdzenia efektów uczenia się (na przykład egzamin).

  Wykaz przedmiotów i praktyk objętych potwierdzaniem efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów (str. 89 – 154) – otwórz

  Opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się: 2000 zł za jeden przedmiot, 1000 zł za każdy kolejny.

  Termin rejestracji w systemie: 16.04. – 15.06.2018 r.

  Osoba kontaktowa:

  Maciej Kuchowicz tel. 71 3759 480 e-mail: maciej.kuchowicz@uwr.edu.pl

  pl. Maksa Borna 9, sala102, Wrocław

  Jednostka do kontaktu:

  Biuro Karier – Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów ul. Kuźnicza 49A 50-138 Wrocław tel. + 48 71 375 21 31, + 48 71 375 21 34 e-mail: biurokarier@uwr.edu.pl

  Jeśli jesteś zainteresowany POTWIERDZENIEM efektów uczenia się zarejestruj się w systemie – potwierdź

  Kandydat na studia, który uzyskał potwierdzenie efektów uczenia się, może ubiegać się o przyjęcie na określony kierunek studiów w ramach dostępnego limitu.O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów ECTS uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, przypisanych przedmiotom realizowanym na kierunku studiów, na który o przyjęcie ubiega się kandydat na studia. Do ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się uprawnione są osoby, które uzyskały  co najmniej 10 punktów ECTS oraz spełniły kryteria, o których mowa w odrębnych przepisach.

  Jeśli chcesz REKRUTOWAĆ  się na studia na podstawie potwierdzonych już efektów uczenia się zarejestruj się w systemie – rekrutuj

   

   


   

  Rekrutacja 2018/2019:

  NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005–2018)

  ·       W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

  ·       Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

  ·       Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

  ·       Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

  ·       Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 30 punktów.    

                                                                                                                                        

  Przedmiot

  Współczynnik dla poziomu podstawowego

  Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

  fizyka lub fizyka i astronomia

  0,5

  1,5

  matematyka

  0,5

  1,5

  Przedmiot (jeden do wyboru)

  biologia, chemia, geografia,  informatyka

  0,25

  0,5

  Język obcy nowożytny (pisemny)

  dowolny

  0,2

  0,4

  STARA MATURA (zdawana do 2004 roku włącznie)

  Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2018 r. na stronie internetowej Wydziału.

  Olimpiady i konkursy zwalniające z postępowania rekrutacyjnego

  Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów.

  Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

   Wykaz centralnych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów ogólnopolskich zwalniających z postępowania rekrutacyjnego. Matura międzynarodowa

  Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

  Matura dwujęzyczna

  Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

  Matura zagraniczna

  Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-10 punktów. Na podstawie liczby uzyskanych punktów tworzona jest lista rankingowa kandydatów. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.


  POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA SYSTEMEM STUDIÓW


  Efekty uczenia się (zasób wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów) mogą zostać potwierdzone:

 • Osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (w przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzania efektów uczenia nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego).
 • Osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • Osobie posiadającej tytuł magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
 • Osoba zainteresowana może wnioskować o potwierdzenie efektów uczenia się na podstawie dokumentów poświadczających wiedzę, umiejętności i kompetencje uzyskane poza systemem studiów, w tym: dyplomów,  świadectw, certyfikatów, zaświadczeń i innych dokumentów. W uzasadnionych przypadkach Uczelnia może zastosować dodatkowe metody ustalenia wnioskowanych do potwierdzenia efektów uczenia się (na przykład egzamin).  

  Wykaz przedmiotów i praktyk objętych potwierdzaniem efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów (str. 89 – 154) – otwórz

  Opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się: 2000 zł za jeden przedmiot, 1000 zł za każdy kolejny.

  Termin rejestracji w systemie: 16.04. – 15.06.2018 r.

  Osoba kontaktowa:

  Maciej Kuchowicz tel. 71 3759 480 e-mail: maciej.kuchowicz@uwr.edu.pl

  pl. Maksa Borna 9, sala102, Wrocław

  Jednostka do kontaktu:

  Biuro Karier – Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów ul. Kuźnicza 49A 50-138 Wrocław tel. + 48 71 375 21 31, + 48 71 375 21 34 e-mail: biurokarier@uwr.edu.pl

  Jeśli jesteś zainteresowany POTWIERDZENIEM efektów uczenia się zarejestruj się w systemie – potwierdź

  Kandydat na studia, który uzyskał potwierdzenie efektów uczenia się, może ubiegać się o przyjęcie na określony kierunek studiów w ramach dostępnego limitu.O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów ECTS uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, przypisanych przedmiotom realizowanym na kierunku studiów, na który o przyjęcie ubiega się kandydat na studia. Do ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się uprawnione są osoby, które uzyskały  co najmniej 10 punktów ECTS oraz spełniły kryteria, o których mowa w odrębnych przepisach.

  Jeśli chcesz REKRUTOWAĆ  się na studia na podstawie potwierdzonych już efektów uczenia się zarejestruj się w systemie – rekrutuj

   

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA
  limit dostępnych miejsc: 14

  • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK 1.08.2018 r.
  • Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
   17.09.2018 r.
  • Postępowanie rekrutacyjne (dotyczy wyłącznie kandydatów z maturą zagraniczną i starą maturą)
   19.09.2018 r., godz. 10.00, sala 119
   Instytut Fizyki Doświadczalnej
   pl. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław
   tel. 71 375 94 64, 71 375 94 04
  • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia do studia
   19.09.2018 r., godz. 12.00
  • Przyjmowanie dokumentów
   19.09.2018 w godzinach od 12.15 do 15.00
   20 – 21.09.2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00
   Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
   pl. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław
   tel. 71 37593 57,  71 375 94 04, 71 321 76 82
  • Ogłoszenie listy przyjętych na studia
   24.09.2018 r., godz.13.00

  I. Kandydaci na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) znajdujący się na liście do przyjęcia (złóż dokumenty) są zobowiązani do dostarczenia, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów:

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
  3. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
  4. kserokopii zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich uprawnionych do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego);
  5. w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2018 oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych – zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku;

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz złożonych dokumentów ogłasza listy przyjętych.

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów o których mowa w pkt. 2,3 i 4.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów: 

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana*;
  3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;
  4. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

  *Kandydaci na studia legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej wydanym w:

  1. innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa  członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj.: z Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chile, Chin, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Meksyku, Holandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch;
  2. państwach, z którymi Polska nie ma zawartych umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów (lista zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

  zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi w pkt II, dodatkowo złożyć decyzję administracyjną, wydaną przez właściwego Kuratora Oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku takiego dokumentu, kandydat składa pisemne zobowiązanie do dostarczenia go w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

  III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II składają dodatkowo:

  1. zaświadczenie o znajomości języka polskiego, tj:
  1. potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
  2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  3. potwierdzenie ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
  1. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopię umowy z NFZ poświadczonej przez Uniwersytet Wrocławski;
  2. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich – dotyczy cudzoziemców o których mowa w art. 43 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz złożonych dokumentów ogłasza listy przyjętych.

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  **Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

  1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 400 x 500 pikseli w formacie JPG,
  2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
   Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

  Limit miejsc na stacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz jednolitych magisterskich w rekrutacji na rok 2018/2019

  kierunek łączny limit 2018 NOWA MATURA zdawana w 2002 r. oraz latach 2005-2018 STARA MATURA zdawana do 2004 r. MATURA ZAGRANICZNA potwierdzanie efektów uczenia się limit minimalny
  ADMINISTRACJA 210 195 7 8 50
  ARCHEOLOGIA 77 72 2 2 1 18
  ASTRONOMIA 50 45 1 3 1
  BB.A. BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION 100 10
  BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 140 131 2 5 2
  BIOLOGIA 70 63 2 3 2 12
  BIOLOGIA CZŁOWIEKA 45 40 2 2 1 12
  BIOTECHNOLOGIA 130 103 5 20 2
  BIOTECHNOLOGY (w j. angielskim) 30 15
  CHEMIA 160 150 4 5 1 15
  CHEMIA MEDYCZNA 130 123 3 3 1 10
  CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 48 41 3 3 1 10
  CHEMISTRY (w j. angielskim) 24 10 4 10 8
  DYPLOMACJA EUROPEJSKA 130 125 2 2 1
  DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE 75 68 3 3 1 20
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 90 80 3 5 2
  EKONOMIA 180 164 8 8 50
  ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 80 73 3 3 1
  EUROPEAN CULTURES (w j. angielskim) bez limitu 6
  EUROPEISTYKA 112 100 4 5 3
  FILOLOGIA POLSKA 230 203 10 15 2
  FILOLOGIA, specjalność DALEKOWSCHODNIA 45 26 5 12 2 20
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA 100 83 5 10 2
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA CZESKA 50 40 4 4 2 15
  FILOLOGIA, specjalność Classics and European Identity (w j. angielskim) 18 13 5 12
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA FRANCUSKA 80 70 3 5 2 40
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA 180 150 5 23 2
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA HISZPAŃSKA 62 54 3 3 2 40
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII 35 20 5 8 2 18
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA 60 40 6 12 2 18
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA 25 14 5 5 1 10
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA 120 105 6 7 2 15
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA 50 40 4 4 2 15
  FILOLOGIA, specjalność ITALIANISTYKA 25 19 2 2 2 20
  FILOLOGIA, specjalność JUDAISTYKA 35 25 3 5 2 18
  FILOLOGIA, specjalność NIDERLANDYSTYKA 80 72 3 3 2 40
  FILOLOGIA, specjalność UKRAIŃSKA 50 40 4 4 2 15
  FILOLOGIA, specjalność UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 50 40 4 4 2 12
  FILOZOFIA 85 77 5 3
  FIZYKA 150 143 1 5 1
  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 70 64 1 3 2 12
  GEOGRAFIA 90 82 4 2 2
  GEOLOGIA 85 73 5 5 2
  GOSPODARKA PRZESTRZENNA 60 52 4 2 2
  HISTORIA 140 130 6 3 1 20
  HISTORIA SZTUKI 67 59 5 2 1
  INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) 25 23 1 1 7
  INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE 30 w tym: 2 na prawo, 2 na psychologię 25 2 3
  INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 50 42 4 2 2
  INFORMATYKA 180 170 5 5
  INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE 50 45 1 3 1
  INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 85 73 5 5 2 30
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 90 80 3 5 2
  KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO 75 65 3 5 2 18
  KULTUROZNAWSTWO 95 81 3 10 1 20
  MATEMATYKA 220 200 10 10
  MIKROBIOLOGIA 80 74 1 3 2 12
  MILITARIOZNAWSTWO 50 43 3 3 1 20
  MUZYKOLOGIA 30 25 5 20
  OCHRONA ŚRODOWISKA 80 70 5 5
  PEDAGOGIKA 180 177 1 1 1
  PEDAGOGIKA SPECJALNA 28 25 1 1 1
  POLITOLOGIA 120 111 5 2 2
  POLITOLOGIA (w j. angielskim) 30 5
  PRACA SOCJALNA 175 162 3 5 5
  PRAWO 240 223 7 10 50
  PSYCHOLOGIA 110 105 1 3 1
  PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 80 70 4 4 2
  SOCJOLOGIA 192 179 3 5 5
  SOCJOLOGIA EKONOMICZNA 110 98 2 5 5
  SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 182 165 7 5 5
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 120 111 2 5 2
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE SPECJ. GLOBAL STUDIES (w j. angielskim) 30
  TURYSTYKA 60 52 4 2 2 30
  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM 40 35 2 2 1 12
  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 90 81 5 2 2

  *w sumie dla pustych pól

  Opłaty za studia stacjonarne w języku polskim dla cudzoziemców spoza UE

  kierunki na: roczna opłata w EURO
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 2500
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2500
  Wydział Nauk Biologicznych 2500
  Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2500
  Wydział Biotechnologii 2500
  Wydział Matematyki i Informatyki 1500
  Wydział Chemii 1500
  Wydział Fizyki i Astronomii 1200
  Wydział Filologiczny 2200
  Wydział Nauk Społecznych* 2000*
  filozofia 1000
  europeistyka 1050
  Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska 2500
  Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych 2500

  * z wyłączeniem kierunków: filozofia i europeistyka

  Wydział Fizyki i Astronomii
  pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław
  tel. +48 71 375 94 04, +48 71 375 94 64
  fax +48 71 321 76 82
  dziekan@ift.uni.wroc.pl

  Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
  71 375 94 66
  maciej.kuchowicz@uwr.edu.pl