Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

CULTURE, THOUGHT AND HUMANITY

I stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

Opis kierunku:

The program Culture, Thought and Humanity will allow you to gain advanced knowledge of philosophical ideas and their influence on the process of cultural formation, as well as the use of these ideas for dialogue between cultures. The program’s motto is „Thinking for a change.”

During your undergraduate studies, you will learn about the various stages of European civilization, and discover the topics from the philosophy of culture (including modern culture) and aesthetics. We will invite you to reflect on ethical issues (such as humanitarian aid), as well as introducing you to axiological and socio-political topics. We will also encourage you to go beyond the realm of philosophy, with courses in Sociology and Psychology.

You can find the detailed program here.

Opportunities after graduation

Studying Culture, Thought and Humanity will prepare you for work in institutions in the areas of education, media and the arts, as well as in non-governmental organizations operating at the intersection of cultures.

Extended description

Do you really think that Freud is needed for us to go further in the investigation? – “It’s hard to say,” muttered Barbarotti, „But trying to understand others is a pretty good idea”

 The purpose of the Culture, Thought and Humanity is to cultivate advanced expertise in humanistic ideas and their influence upon the process of cultural formation, their interrelationships, their presence in different cultures, and their dynamics in the processes of cultural development. The program also seeks to impart knowledge on the use of these ideas for dialogue between cultures. The knowledge should be broad, covering the development of the main ideas, concepts, and currents in the humanities and philosophy and its sub-disciplines, especially philosophy of culture, social, cultural, and philosophical anthropology, and social and political thought – in particular, philosophical and psychological conceptions of humanity, the place of the „person between nature and culture,” ways of understanding and defining culture, and criticism of culture. Students should be able to think critically, engage in thoughtful debate, use interdisciplinary approaches (cultural anthropology, cultural psychology, sociology of culture).

The main advantages of this type of education is the creation, on the basis of the peculiarities of the research characteristic of philosophy, an organized, comprehensive, and interdisciplinary image of the study of culture, sensitive to changes within culture, the problem of intercultural dialogue, the peculiarities of cultural heritage, as well as value conflicts and social processes conditioned by them. The result of this knowledge should be the formation of a competent critical understanding, critical thinking, and critical approach to contemporary civilizational processes, as well as the ability to promote this knowledge in cultural institutions and foster in them constructive skills of co-creation, dialogue, and conflict resolution. This could be used for employment in institutions related to education, media, and the arts, but also in non-governmental organizations working at the intersection of cultures, such as those providing assistance to refugees or resolving conflicts between ethnic and religious minorities.

The programme includes international cooperation, offering a palette of courses taught by teachers from both University of Wrocław and foreign centers (US, Carbondale). The motto is: Thinking for a change”. The idea, then, is to shape a person who understands their cultural and civilizational environment and is oriented towards creating and co- creating processes of dialogue, mutual recognition, and understanding to improve the conditions for communication between people.

Rekrutacja 2023/2024:

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 109/2022.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

– dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

– dla których język angielski jest językiem ojczystym,

– którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym na co najmniej 80%,

– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).


english version:

The admission requirements for this field of study include:

a) possession of a high school certificate to undertake studies,

b) presentation of a certificate of proficiency in English of at least level B2 on the Council of Europe scale. Confirmation of knowledge of the English language shall be provided by the document referred to in Appendix No. 2 to 109/2022 resolution.

Candidates are exempted from the requirement to provide the confirmation of the English language skills:

– for whom English was the language of instruction in a completed secondary school or completed studies,

– for whom English is the mother tongue,

– who have passed the English during the Matura Exam at an extended level with at least 80%,

– who have passed the English language examination at B2 level during studies and this is shown in the diploma supplement,

c) positive formal assessment of the application by the faculty coordinator (applies only to diploma obtained abroad).

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy). Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do uchwały nr 171/2023.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

– dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

– dla których język angielski jest językiem ojczystym,

– którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym na co najmniej 80%,

– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

 


 

(English version below)

L.p. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO terminy
1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK

 

1 czerwca 2023

2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)

8 września 2023

 

3 Postępowanie rekrutacyjne /konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/

11 września 2023

 

4 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do złożenia dokumentów
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

12 września 2023

 

5 Przyjmowanie dokumentów  przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
(nie decyduje data stempla pocztowego)

13, 14 września 2023

 

6 Ogłoszenie listy przyjętych na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
15 września 2023

(English version below)
I. Wymagane dokumenty na studia I stopnia i jednolite magisterskie 🔽

Kandydaci na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) znajdujący się na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów są zobowiązani do dostarczenia, w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z dodatkiem jeśli stanowi integralną część świadectwa oraz oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;
 3. w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2022 oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych – zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku;
 4. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 potwierdzona ważnym certyfikatem językowym. Z obowiązku przedstawienia wyników egzaminu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub na studiach, lub jest językiem ojczystym oraz ci, którzy maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdali co najmniej na 80%;
 5. w przypadku kandydatów niepełnoletnich w chwili składania dokumentów  – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku złożenia oświadczenia przez jednego z rodziców, należy dołączyć skan aktu zgonu albo dokumentu o pozbawieniu praw rodzicielskich drugiego rodzica. W przypadku opiekunów należy załączyć również skan orzeczenia sądowego potwierdzającego status opiekuna.

II. Wymagane dokumenty dla kandydatów legitymujących się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia 🔽

Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z dodatkiem jeśli stanowi integralną część świadectwa wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;
 3. tłumaczenia na język polski lub angielski dokumentów, o których mowa w pkt 2,;
 4. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 potwierdzona ważnym certyfikatem językowym . Z obowiązku przedstawienia wyników egzaminu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub na studiach, lub jest językiem ojczystym oraz ci, którzy maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdali co najmniej na 80%;
 5. w przypadku kandydatów niepełnoletnich w chwili składania dokumentów  – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku złożenia oświadczenia przez jednego z rodziców, należy dołączyć skan aktu zgonu albo dokumentu o pozbawieniu praw rodzicielskich drugiego rodzica. W przypadku opiekunów należy załączyć również skan orzeczenia sądowego potwierdzającego status opiekuna.

*Kandydaci na studia legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej wydanym w:

 1. innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa  członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj.: z Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chile, Chin, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Meksyku, Holandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch;
 2. państwach, z którymi Polska nie ma zawartych umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów (lista zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi w pkt II, dodatkowo złożyć decyzję administracyjną, wydaną przez właściwego Kuratora Oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku takiego dokumentu, kandydat składa pisemne zobowiązanie do dostarczenia go w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

Więcej szczegółów dotyczących uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.


III. Wymagane dokumenty dla cudzoziemców 🔽

Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II składają dodatkowo:

1.oświadczenia o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo umowy z NFZ. W przypadku braku wymienionych wyżej dokumentów na etapie rekrutacji dopuszcza się możliwość złożenia przez kandydata zobowiązania do przedłożenia tych dokumentów w terminie późniejszym;

2. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach o których mowa w art. 324 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;


IV. Złożenie dokumentów 🔽

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz złożonych dokumentów ogłasza listy przyjętych.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2  oraz III. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III.

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Kandydaci znajdujący się na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów zobowiązani są do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Miejsce na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów nie gwarantuje miejsca na liście przyjętych na studia.


W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


V. Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej 🔽

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

 1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 pikseli w formacie JPG,
 2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

I. Required documents for the candidates for the studies of the 1st cycle programme or the long-term Master’s degree studies 🔽

Candidates for the studies of the first cycle programme or the long-term Master’s degree studies included on the list of documents qualified for submission are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

 1. the admission application for studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
 2. a copy of the high school graduation certificate [pol.“świadectwo dojrzałosci” –  direct translation – “maturity certificate”] in order to confirm compliance by the Recruitment Commission;
 3. In the case of the candidates with the International Baccalaureate Diploma 2019 and this year’s foreign secondary school graduates – a certificate from the school on taking the secondary school leaving [matura] exam, translated into Polish;
 4. a certificate of English at least at B2 level confirmed with a valid  language certificate. These candidates are exempted from the obligation of presenting the exam results, for whom English was the language of instruction in the secondary school or on studies or [it is] their native language, as well as these, who passed English at extended level with at least 80% on the secondary school final examination [matura],
 5. Consent of parents/legal guardians to take up studies by a minor at the University of Wrocław

II. Required documents for the candidates who have the[general]certificate of secondary education issued abroad or another document authorising them to be admitted to studies 🔽

The candidates who have the[general]certificate of secondary education issued abroad or another document authorising them to be admitted to studies, who are on the list of documents qualified for submission are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

 1. the admission application for studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
 2. a copy of the legalised or certified by apostille certificate or another document authorising to be admitted to studies together with the original for [its] review in order to confirm compliance by the Recruitment Commission;
 3. translation of the documents into Polish or English, referred to in the point 1, made by a sworn translator;
 4. a certificate of English at least at B2 level confirmed with a valid language certificate. These candidates are exempted from the obligation of presenting the exam results, for whom English was the language of instruction in the secondary school or on studies or [it is] their native language, as well as these, who passed English at extended level with at least 80% on the secondary school final examination [matura],

*The candidates, who have [general] certificate of secondary education issued in:

 1. the other countries that the member states of the European Union, the member states of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)., the member states of the European Free Trade Association (EFTA) i.e.: from Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Chile, China, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Spain, Ireland, Island, Israel, Japan, Canada, Korea, Lichtenstein, Lithuania, Luxemburg, Latvia, Malta, Mexico, Holland, Germany, Norway, New Zealand, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Sweden, Turkey, USA, Hungary, Great Britain, Italy;
 2. the countries, with which Poland has not concluded the international contracts on mutual recognition of certificates and diplomas (the list of the international contracts concluded by Poland is on the website of the Ministry of Science and Higher Education)

Apart from the documents listed in the point II, they are also obliged to submit an administrative decision, issued by the proper School Superintendent, on recognition of a certificate or another document issued abroad as the document authorising eligibility for higher education. In the absence of such a document, the candidate submits a written obligation to deliver it within the time limit not longer than until the end of the first semester of the studies.

More details on the recognition of foreign education can be found on the website of the Ministry of Education and Science.


III. Required documents for the Foreign candidates 🔽

Apart from the documents referred to in the point II, the foreigners also submit:

 1. a statement on having an insurance policy in the event of illness for the period of education in Poland or the European Health Insurance Card or an agreement with the National Health Fund [pol. NFZ]. In the absence of the above-mentioned documents at the recruitment stage, the candidate may submit an obligation to submit these documents at a later date;
 2. a copy of the document confirming eligibility to start and pursue studies on the principles , referred to in the art. 324 of the Act on Higher Education and Science together with the original  in order to confirm compliance by the Departmental Recruitment Commission;

IV. Submission of documents 🔽

All documents should be submitted (delivered) in a place, date and time indicated in the schedule. Failing to meet this obligation will cause that a candidate will not be admitted to the studies.

The Recruitment Commission, at the request of the person concerned, confirms submission of the set of documents and publishes the lists of admitted [students].

The candidate is not obliged to submit the documents in person. If you submit them by post or courier, it is required to notarially certify the copies of documents, referred to in the points II 2, as well as III. The documents can also be delivered by third persons on the basis of the power of attorney granted by the candidate or by filing notarially certified copies of documents, referred to in the points II 2, as well as III.

The documents must be delivered at the university within the time limit specified in the schedule-the date of delivering the documents serves as proof and not the postmark date or the date of letter shipment. Failing to meet the obligation regarding submission of documents on the aforementioned principles, shall cause that a candidate will not be admitted to the studies.

Candidates on the list of documents qualified for submission are required to submit all required documents within the time limit specified in the recruitment schedule. A place on the list of documents qualified for submission does not guarantee a place on the list of admitted students.


If you resign from studies, the submitted documents will be given in person upon a written request of the candidate (template of waiver) or to a person authorised by him or her or sent back by post with acknowledgement of receipt.


V. A photo to the Electronic Student ID 🔽

A photo to the Electronic Student ID, which is attached in the recruitment process in the IRK system should meet the following requirements:

 1. an electronic photo should be valid, colourful, with the resolution of 500 x 625 pixels in the JPG format,
 2. The photo should meet the requirements regarding the identity document i.e.: bareheaded, without dark-lensed glasses, a head in frontal position with evenly lit face.
  The person with congenital or acquired vision defect can attach a photo presenting a person in dark-lensed glasses and a person wearing the headgear according to the principles of his or her religion – a photo presenting a person wearing the headgear.
  The document certifying the authorisation to the attached photo presenting a dark-lensed person is the certificate on the degree of disability due to congenital or acquired vision defect, issued in compliance with the provisions on determining disability and degree of disability.
  The certificate of religious affiliation is the document certifying entitlement to the attached photo presenting a person wearing the headgear.

Limit miejsc na stacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich) oraz jednolitych magisterskich w rekrutacji na rok 2023/2024
Limit of places in part-time first-cycle (bachelor’s) and uniform master’s studies in the recruitment for the year 2023/2024

Kierunek studiów
Study programme
Łączny limit
total number
NOWA MATURA
zdawana w 2002 r. oraz latach 2005-2023
STARA MATURA zdawana do 2004
obywatele polscy MATURA
ZAGRANICZNA
Polish citizens FOREIGN BACCALAUREATE
CUDZOZIEMCY FOREIGNERS
limit minimalny
minimum limit
ADMINISTRACJA 180 168 1 5 6 50
ANGLISTYKA 110 90 5 5 10 15
ARCHEOLOGIA 50 45 2 bez limitu / no limit 3 18
ASTRONOMIA 50 42 1 2 5 15
BB.A. BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION 150 75 75 15
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 100 90 1 1 8 15
BIOLOGIA 80 72 2 3 3 12
BIOLOGIA CZŁOWIEKA 38 33 2 1 2 12
BIOTECHNOLOGIA 70 58 1 1 10 20
BIOTECHNOLOGY (w j. angielskim) 30 2 5 23 12
CHEMIA 140 132 2 4 2 15
CHEMIA MEDYCZNA 120 112 2 4 2 10
CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 48 42 2 2 2 10
CHEMISTRY (w j. angielskim) 24 4 20 10
CRIMINAL JUSTICE (w j. angielskim) 150 75 75 15
CULTURE, THOUGHT, HUMANITY 30 3 1 3 23 15
DYPLOMACJA EUROPEJSKA 80 73 1 1 5 15
DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE 90 84 3 bez limitu / no limit 3 15
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 90 80 3 bez limitu / no limit 7 20
EKONOMIA 150 138 1 5 6 50
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 70 67 1 bez limitu / no limit 2 20
ETYKA 60 54 2 2 2 10
EUROPEAN CULTURES (w j. angielskim) 20 14 6 10
EUROPEISTYKA 60 53 1 1 5 15
FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM 45 40 3 bez limitu / no limit 2 10
FILOLOGIA CZESKA 45 38 3 bez limitu / no limit 4 10
FILOLOGIA FRANCUSKA 70 64 1 bez limitu / no limit 5 40
FILOLOGIA GERMAŃSKA 190 155 5 10 20 50
FILOLOGIA HISZPAŃSKA 60 54 1 bez limitu / no limit 5 40
FILOLOGIA INDYJSKA 18 16 1 bez limitu / no limit 1 10
FILOLOGIA KLASYCZNA 18 16 1 bez limitu / no limit 1 10
FILOLOGIA POLSKA 180 160 10 bez limitu / no limit 10 20
FILOLOGIA ROSYJSKA 95 85 5 bez limitu / no limit 5 15
FILOLOGIA UKRAIŃSKA 45 32 4 bez limitu / no limit 9 10
FILOZOFIA 60 56 1 1 2 12
FIZYKA 80 65 1 4 10 15
GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 60 54 1 2 3 12
GEOGRAFIA 50 42 1 2 5 24
GEOLOGIA 70 61 2 5 2 15
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 50 42 1 2 5 24
HISTORIA 150 145 2 bez limitu / no limit 3 20
HISTORIA SZTUKI 80 77 1 bez limitu / no limit 2 30
INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) 30 27 1 1 1 10
INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYDZIEDZINOWE 30 27 1 1 1
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 40 36 2 bez limitu / no limit 2 20
INFORMATYKA 120 113 1 1 5 20
INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE 50 42 1 2 5 15
INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 60 50 3 5 2 15
ITALIANISTYKA 40 36 1 bez limitu / no limit 3 20
JUDAISTYKA 40 33 3 bez limitu / no limit 4 16
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 80 70 3 bez limitu / no limit 7 20
KOREANISTYKA 18 15 1 1 1 12
KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO 65 55 8 bez limitu / no limit 2 15
KULTUROZNAWSTWO 75 70 1 1 3 20
MATEMATYKA 200 187 3 5 5 20
MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA 20 16 1 1 2 10
MIKROBIOLOGIA 60 54 1 2 3 12
MILITARIOZNAWSTWO 25 20 3 bez limitu / no limit 2 12
MUZYKOLOGIA 40 35 4 bez limitu / no limit 1 20
NIDERLANDYSTYKA 75 70 3 bez limitu / no limit 2 40
OCHRONA ŚRODOWISKA 60 54 2 2 2 12
PEDAGOGIKA 150 148 1 bez limitu / no limit 1 20
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 30 28 1 bez limitu / no limit 1 20
PEDAGOGIKA SPECJALNA 40 38 1 bez limitu / no limit 1 20
POLITOLOGIA 90 84 1 1 4 15
POLITOLOGIA (w j. angielskim) 40 15 25 10
PRACA SOCJALNA 72 68 3 bez limitu / no limit 1 15
PRAWO 200 188 1 5 6 50
PSYCHOLOGIA 100 94 2 1 3 40
PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 70 65 2 bez limitu / no limit 3 20
SINOLOGIA 18 15 1 1 1 12
SOCJOLOGIA 96 88 2 bez limitu / no limit 6 15
SOCJOLOGIA EKONOMICZNA 80 74 2 bez limitu / no limit 4 15
SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 64 60 1 1 2 15
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 100 88 2 bez limitu / no limit 10 15
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE SPECJ. GLOBAL STUDIES (w j. angielskim) 30 2 28 10
STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE 54 52 1 bez limitu / no limit 1 18
TURYSTYKA 50 42 1 2 5 24
ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI 60 53 2 bez limitu / no limit 5 15
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 100 95 1 bez limitu / no limit 4 15
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM 48 43 2 1 2 12
ZIELONA CHEMIA 50 44 2 2 2 15

kierunekroczna opłata dla Polaków i obywateli Unii Europejskiejroczna opłata dla pozostałych
Culture, Thought and Humanity pierwszego stopnia stacjonarne w języku angielskim2300 EUR3550 EUR (w pierwszym roku / first year); 3400 EUR (w kolejnych latach studiów / subsequent years)

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. 
osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
3.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);
4.
osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
5.
osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)
6.
osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);
7.
osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
8.
osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;
9.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
10.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
11.
osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;
12. 
osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

AdresDokumenty przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - w przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu dokumentów na uczelnię a nie data stempla pocztowego
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
ul. Koszarowa 3/20
51-149 Wrocław
sala / pokój: 28
tel.: +48 71 375 52 65
13, 14 września 2023 r.; godz. 9.00 - 13.30
Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z polskim dokumentem uprawniającym do podjecia studiów Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z zagranicznym dokumentem uprawniającym do podjecia studiówTermin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla cudzoziemców Forma postępowania rekrutacyjnego
postępowanie rekrutacyjne (przyjęcie na studia na podstawie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów)postępowanie rekrutacyjne (przyjęcie na studia na podstawie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów, pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego)rekrutację prowadzi Biuro Współpracy Międzynarodowej_

International Candidates admission procedure

If you are international candidate (you don’t hold Polish citizenship) you should apply via IRC admission system. To apply for studies please create an online account on: http://international-applications.uni.wroc.pl/

To learn more about our offer, please visit our website: https://international.uni.wroc.pl/en/fulltime


Don’t click the button “Rekrutuj” – it is for Polish Candidates only.

If you have dual citizenship and one of them is Polish citizenship – you are recruiting as a Polish citizen.

Sekretarze Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej / Secretaries of the Faculty Admissions Committee
tel. +48 71 375 52 65
agnieszka.wawrzyniak@uwr.edu.pl

For international candidates:
Katarzyna KRAWCZYK
Magdalena SZYMKÓW
Email: international@uwr.edu.pl
Phone: +48 71 3752877;  +48 71 3752864
Fax: +48 71 3752800