Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

LL.M. INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (PRAWO MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE)

II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

Opis kierunku:

Description

International and European Law – new full-time, with tuition fees, taught entirely in English MA studies are provided at the Faculty of Law, Administration and Economics. Two years’ Master program with specialisations:

 • International Business Law
 • Modern Human Rights Law.

They enable to obtain a diploma recognized in international environment, confirming the acquisition of specialist knowledge and skills that open the way to work in many legal professions.

Career opportunities

Graduates will be prepared to take up work in all national and international institutions and organizations, public and non-public, requiring basic knowledge related to legal sciences. They will also acquire the competences and skills needed to perform the role of arbitrator, mediator and negotiator in resolving disputes under domestic and international law, as well as the skills needed to start a business independently in terms of specialist knowledge related to various branches of law, including international law.

Graduates of the specialization in the field of human rights (Modern Human Rights Law) will get practically insight into national and international systems of protection of broadly understood individual rights. They will be prepared to provide legal assistance to people who are in a special legal situation, for example: refugees, victims of conflicts, national minorities. An important element of the specialisation is also protection of the individual’s rights against threats resulting from civilization changes, progressing scientific and technical development.

Completing the specialty dedicated to economic law (International Business Law) will allow you to navigate efficiently in the regulations governing international trade. A special place is devoted to the competition law of the European Union, the system of the World Trade Organization or important issues related to international arbitration and international investment law.

Curriculum

https://international.uni.wroc.pl/en/master/llm-international-european-law

 

More information in our mobile apps:

App Store Google Play

 

Career opportunities

 

More information and coordination:

University of Wrocław

International Office

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Poland

https://international.uni.wroc.pl/en

Email: international@uni.wroc.pl

https://www.facebook.com/International.Office.University.of.Wroclaw?ref=hl

tel.: +48 71 3752877 +48 71 3752864

 

 

Enrolment of candidates with Polish citizenship

More information and coordination:

Dr. Mariusz Dybał

Assistant Professor of Economics

University of Wroclaw

Faculty of Law, Administration and Economics

Institute of Economic Sciences

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wroclaw, Poland

mariusz.dybal@uwr.edu.pl

https://prawo.uni.wroc.pl/user/12048?language=en

tel.: +48 71 3752610

 

 

If you do not hold Polish citizenship and want to apply for studies in English language please use IRC system www.international-applications.uni.wroc.pl More details here: www.international.uni.wroc.pl/en/study-english

 

Rekrutacja 2019/2020:

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 potwierdzona ważnym certyfikatem językowym  (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr.;                         link:  http://www.spnjo.uni.wroc.pl/sites/default/files/files/cert_zwaln_ang_od2015_20171027.pdf Z obowiązku przedstawienia wyników egzaminu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub na studiach, lub jest językiem ojczystym oraz ci, którzy maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdali co najmniej na 80%,
 • pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).
 • The admission requirements are:

 • Diploma confirming the completion of previous studies entitling the candidate to take up this programme of study
 • Good knowledge of English at least at the B2 level confirmed by a valid language certificate, e.g. FCE, TOEFL – 550, IELTS – 5,5 – 6,0, BEC Vantage or an equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław. The obligation to submit examination results does not apply to candidates who have studied in English in secondary school, college or university, are native speakers of English or have passed the Secondary School Leaving Examination (Matura Examination) at advanced level with the minimum result of 80%;
 • Positive formal assessment of the application by the faculty coordinator (refers to foreign diplomas only).
 •  


   

  Rekrutacja 2018/2019:

  Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 potwierdzona ważnym certyfikatem językowym  (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr. Z obowiązku przedstawienia wyników egzaminu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub na studiach, lub jest językiem ojczystym oraz ci, którzy maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdali co najmniej na 80%,
 • pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu zagranicznego).
 • The admission requirements are:

 • Diploma confirming the completion of previous studies entitling the candidate to take up this programme of study
 • Good knowledge of English at least at the B2 level confirmed by a valid language certificate, e.g. FCE, TOEFL – 550, IELTS – 5,5 – 6,0, BEC Vantage or an equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław. The obligation to submit examination results does not apply to candidates who have studied in English in secondary school, college or university, are native speakers of English or have passed the Secondary School Leaving Examination (Matura Examination) at advanced level with the minimum result of 80%;
 • Positive formal assessment of the application by the faculty coordinator (refers to foreign diplomas only).
 •  


   

  Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 – stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO terminy
  I tura
  1. Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 3 kwietnia 2018
  2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 8 lipca 2018
  3. Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) 13, 16, 17, 18 lipca 2018
  4. Ogłoszenie listy przyjętych na studia 19 lipca 2018
  II tura
  1. Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 9 lipca 2018
  2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 16 września 2018
  3. Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) 19, 20, 21 września 2018
  4. Ogłoszenie listy przyjętych na studia 24 września 2018

  *Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie kompletu złożonych dokumentów.
  **Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię
  )

  *The admission is based on submitting all the required documents.
  ** The documents shall be accepted not according to the date of the post stamp, but according to the date of delivery to the university.

  I tura
  13, 16, 17, 18 lipca 2018 r.,  od godz. 10.00 do 16.00
  II tura
  19, 20, 21 września  2018 r., od godz. 10.00 do 16.00
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  budynek B, sala 06
  ul. Kuźnicza 46/47, 50-138 Wrocław

  Dokumenty (English version below):

  I. Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do dostarczenia, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów:

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich;
  3. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
  4. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów: 

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
  3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 1, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;
  4. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

  III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II, składają dodatkowo:

  1. zaświadczenie o znajomości języka polskiego, tj: (dotyczy kandydatów podejmujących studia w j. polskim)

  a) potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

  b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

  c) potwierdzenie ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

  2. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopię umowy z NFZ poświadczonej przez Uniwersytet Wrocławski;

  3. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich – dotyczy cudzoziemców o których mowa w art. 43 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  *Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

  1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 400 x 500 pikseli w formacie JPG,
  2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
   Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

   

  Documents:

  I. Candidates for 2nd cycle studies (both full-time and part-time) are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

  1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
  2. photocopy of diploma of higher education − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board or by the Dean, or certificate confirming the completion of 1st cycle studies, 2nd cycle studies or uniform Magister studies;
  3. photocopy of identity card or another identity document − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board or by the Dean;
  4. certificate of the grade point average of previous studies (if required).

  All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

  At the request of the person concerned, the Faculty Recruitment Board or the Dean shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

  Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 and 3 are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of the power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 and 3.

  The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

  Any documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

  II. Candidates who hold diplomas issued abroad or other documents entitling them to apply for admission to the studies and who are entered on the admission list are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

  1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
  2. photocopy of legalised or apostilled diploma or another document entitling them to apply for admission to the studies − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board or by the Dean;
  3. translation of the documents mentioned in item 2 by a Polish certified translator;
  4. photocopy of identity card or another identity document − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board or by the Dean;

  III. Foreign candidates should submit the following documents in addition to those listed in section II: 

  1. certificate of knowledge of Polish, i.e.:

  • confirmation of completing a one year’s course preparing for studying in Polish provided by an institution recognised by the Minister of Higher Education, or
  • certificate of knowledge of Polish issued by the State Board of Certification of Knowledge of Polish as a Foreign Language, or
  • confirmation of the School of Polish Language and Culture for Foreigners of the University of Wrocław stating that the candidate’s preparation and level of Polish enable him or her to take up studies in Polish;

  2. photocopy of medical and accident insurance policy for the duration of education in Poland or European Health Insurance Card or photocopy of an agreement with the National Health Fund certified by the University of Wrocław;

  3. photocopy of a document confirming that the candidate is able to take up and complete studies according to the same rules as citizens of Poland − this applies to foreigners mentioned in Art. 43(2) of the Higher Education Act − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board or by the Dean;

  4. medical certificate stating that there are no contraindications for taking up the selected programme of studies in the selected form.

  All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

  At the request of the person concerned, the Faculty Recruitment Board or the Dean shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

  Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2 and 4 and section III items 2 and 3 are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of a power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2 and 4 and section III items 2 and 3.

  The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

  Documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

  *Photographs for the Electronic Student Card to be uploaded in the IRK system during the registration procedure should fulfil the following requirements: 

  1. The electronic photographs should be up to date, in colour, with the resolution of 400 x 500 pixels and in JPG format.
  2. The photographs should fulfil the same requirements as photographs for identity cards, i.e. no headgear, no dark glasses, the person’s head should be facing the camera and the light should be evenly distributed on the whole face. Persons with a congenital or acquired eye condition may enclose photographs in dark glasses, and persons wearing headgear due to their religious beliefs may enclose photographs with headgear. Persons who enclose photographs in dark glasses must hold a document confirming their congenital or acquired eye condition issued according to the regulations on certification of disabilities and degrees of disabilities. Persons who enclose photographs with headgear should hold a document confirming their religious affiliation.

  Limit miejsc na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) w rekrutacji na rok 2018/2019

  kierunek limit miejsc w 2018 w tym dyplom zagraniczny w tym:PEU limit minimalny
  ADMINISTRACJA 210 (w tym AiO-50) 50 (w tym AiO -10)
  ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU 30 5 2 18
  ARCHEOLOGIA 40 2 1 15
  ASTRONOMIA bez limitu
  BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE 90 2
  BIOLOGIA 90 5 12
  BIOTECHNOLOGIA 60 10
  CHEMIA 120 4 10
  CHEMISTRY (w j. angielskim) 24 8
  CHEMIA MEDYCZNA 32 10
  CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 24 10
  DYPLOMACJA EUROPEJSKA 80 8 1
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 90 7 2 20
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, specjalność JURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION (w j. angielskim) 30 2 11
  EKONOMIA 150 (w tym MME-50) 50 (w tym MME-10)
  ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 50 5 1
  EUROPEISTYKA 80 10 3
  w oryginale: EUROPEAN STUDIESEUROPEISTYKA, specjalność EU REGIONAL POLICY (w j. angielskim) 25 7
  FILOLOGIA POLSKA 180 10 2
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA 70 7 2
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja Empirical and Theoretical Linguistics 16 2 6
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA CZESKA 33 5 2 12
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA FRANCUSKA 34 5 2 18
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA 85 5 2
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA HISZPAŃSKA 34 5 2 18
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA 25 3 5 12
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA 25 3 1 6
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII 25 3 2 9
  FILOLOGIA, specjalność JUDAISTYKA 35 10 5 12
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA 80 7 2 15
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA 33 5 2 10
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA 33 10 2 10
  FILOLOGIA, specjalność UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 33 10 2 10
  FILOLOGIA, specjalność NIDERLANDYSTYKA 40 5 5 10
  FILOZOFIA 45 5
  FIZYKA bez limitu
  FIZYKA specjalność: MASTER’S STUDY OF THEORETICAL PHYSICS (w j. angielskim) bez limitu 3
  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 50 3 12
  GEOGRAFIA 90 3 2
  GEOGRAFIA, specjalność TOURISM AND HOSPITALITY (w j. angielskim) 22 12
  GEOLOGIA 75 5 2
  GEOLOGIA, specjalność APPLIED GEOSCIENCE (w j. angielskim) bez limitu 12
  GOSPODARKA PRZESTRZENNA 30 3 2
  HISTORIA 90 5 1 20
  HISTORIA SZTUKI 40 2 1
  HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 30 5 1 20
  HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, specjalność PUBLIC HISTORY (w j. angielskim) bez limitu 6
  INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE 20 1
  INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 30 3 5
  INFORMATYKA 60
  INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE 30 2
  INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 50 5
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 90 7 2 20
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, specjalność COMMUNICATION MANAGEMENT (w j. angielskim) 30 2 11
  KULTUROZNAWSTWO 50 10 1 20
  LL.M INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (w j. angielskim) 70 10
  MATEMATYKA 150
  MIKROBIOLOGIA 60 3 12
  MUZYKOLOGIA 20 5 10
  OCHRONA ŚRODOWISKA 80 5
  PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków pedagogogicznych i nauczycielskich 120 1 1
  PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków niepedagogogicznych i nienauczycielskich 100 1 1
  POLITOLOGIA 110 5 2
  POLITOLOGIA (w j. angielskim) 15 5
  PRACA SOCJALNA 88 5 5
  PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 60 5 5 20
  SOCJOLOGIA 137 5 5
  SOCJOLOGIA, specjalność INTERCULTURAL MEDIATION (w j. angielskim) 75 2 5
  SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 120 5 5
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 120 2
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność Global Studies (w j. angielskim) 30
  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM 24 2 12
  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA 60 5 2
  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 60 2

  Opłaty za studia w j. angielskim

  Kierunek roczna opłata w PLN dla obywateli UE w tym z Polski roczna opłata w EURO dla obywateli UE w tym z Polski roczna opłata w EURO dla obywateli spoza UE
  Administracja, specjalność Administration in International Organisations 6270 1500 3000
  Chemia, specjalność Advanced Synthesis in Chemistry 3000
  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność Journalism and Social Communication 6270 1500 3000
  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność Journalism and Social Communication (niestacjonarne) 5643 1350 2000
  Ekonomia, specjalność Master Managerial Economics 6270 1500 3000
  Europeistyka, specjalność EU Regional Policy 1400 3000
  Filologia specjalność filologia angielska, specjalizacja Empirical and Theoretical Linguistics 6270 1500 3000
  Fizyka, specjalność Master’s study of theoretical physics 4180 1000 3000
  Geografia, specjalność Tourism and Hospitality 8360 2000 3000
  Geologia, specjalność Applied Geoscience 8360 2000 3000
  Komunikacja wizerunkowa, specjalność Communication Management 6270 1500 3000
  Komunikacja wizerunkowa, specjalność Communication Management (niestacjonarne) 5643 1350 2000
  Politologia specj. Public Policy, Political Communication, Public Administration, Democracy and Development in Europe and Caucasus, Central and East European Studies 6270 1500 3000
  Historia, specjalność Public history 6270 1500 3000
  Socjologia, specjalność Intercultural Mediation 6270 1500 3000
  Stosunki międzynarodowe, specjalność Global Studies 6270 1500 3000
  LL.M International and European Law 8360 2000 3000

  More information and coordination:

  University of Wrocław

  International Office

  Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Poland

  https://international.uni.wroc.pl/en

  Email: international@uni.wroc.pl

  https://www.facebook.com/International.Office.University.of.Wroclaw?ref=hl

  tel.: +48 71 3752877 +48 71 3752864

   

  Enrolment of candidates with Polish citizenship

  More information and coordination:

  Dr. Mariusz Dybał

  Assistant Professor of Economics

  University of Wroclaw

  Faculty of Law, Administration and Economics

  Institute of Economic Sciences

  ul. Uniwersytecka 22/26

  50-145 Wroclaw, Poland

  mariusz.dybal@uwr.edu.pl

  https://prawo.uni.wroc.pl/user/12048?language=en

  tel.: +48 71 3752358