Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

LL.M. INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (PRAWO MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE)

II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

Opis kierunku:

Description

International and European Law – new full-time, with tuition fees, taught entirely in English MA studies are provided at the Faculty of Law, Administration and Economics. Two years’ Master program with specialisations:

 • International Business Law
 • Modern Human Rights Law.

They enable to obtain a diploma recognized in international environment, confirming the acquisition of specialist knowledge and skills that open the way to work in many legal professions.

Career opportunities

Graduates will be prepared to take up work in all national and international institutions and organizations, public and non-public, requiring basic knowledge related to legal sciences. They will also acquire the competences and skills needed to perform the role of arbitrator, mediator and negotiator in resolving disputes under domestic and international law, as well as the skills needed to start a business independently in terms of specialist knowledge related to various branches of law, including international law.

Graduates of the specialization in the field of human rights (Modern Human Rights Law) will get practically insight into national and international systems of protection of broadly understood individual rights. They will be prepared to provide legal assistance to people who are in a special legal situation, for example: refugees, victims of conflicts, national minorities. An important element of the specialisation is also protection of the individual’s rights against threats resulting from civilization changes, progressing scientific and technical development.

Completing the specialty dedicated to economic law (International Business Law) will allow you to navigate efficiently in the regulations governing international trade. A special place is devoted to the competition law of the European Union, the system of the World Trade Organization or important issues related to international arbitration and international investment law.

Curriculum

https://international.uni.wroc.pl/en/master/llm-international-european-law

 

More information in our mobile apps:

App Store Google Play

 

Career opportunities

 

More information and coordination:

University of Wrocław

International Office

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Poland

https://international.uni.wroc.pl/en

Email: international@uni.wroc.pl

https://www.facebook.com/International.Office.University.of.Wroclaw?ref=hl

tel.: +48 71 3752877 +48 71 3752864

 

 

Enrolment of candidates with Polish citizenship

More information and coordination:

Dr. Mariusz Dybał

Assistant Professor of Economics

University of Wroclaw

Faculty of Law, Administration and Economics

Institute of Economic Sciences

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wroclaw, Poland

mariusz.dybal@uwr.edu.pl

https://prawo.uni.wroc.pl/user/12048?language=en

tel.: +48 71 3752610

 

 

If you do not hold Polish citizenship and want to apply for studies in English language please use IRC system www.international-applications.uni.wroc.pl More details here: www.international.uni.wroc.pl/en/study-english

 

Rekrutacja 2018/2019:

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 potwierdzona ważnym certyfikatem językowym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr. Z obowiązku przedstawienia wyników egzaminu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub na studiach, lub jest językiem ojczystym oraz ci, którzy maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdali co najmniej na 80%,
 • pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu zagranicznego).
 • Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 – stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO terminy
  I tura
  1. Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 3 kwietnia 2018
  2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 8 lipca 2018
  3. Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) 13, 16, 17, 18 lipca 2018
  4. Ogłoszenie listy przyjętych na studia 19 lipca 2018
  II tura
  1. Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 9 lipca 2018
  2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 16 września 2018
  3. Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) 19, 20, 21 września 2018
  4. Ogłoszenie listy przyjętych na studia 24 września 2018

  * Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie kompletu złożonych dokumentów.
  **Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię
  )
  I tura
  13, 16, 17, 18 lipca 2018 r.,  od godz. 10.00 do 16.00
  II tura
  19, 20, 21 września  2018 r., od godz. 10.00 do 16.00
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  budynek B, sala 06
  ul. Kuźnicza 46/47, 50-138 Wrocław

  I. Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do dostarczenia, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów:

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich;
  3. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
  4. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

   

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów: 

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
  3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 1, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;
  4. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

  III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II składają dodatkowo:

  1. zaświadczenie o znajomości języka polskiego, tj: (dotyczy kandydatów podejmujących studia w j. polskim)

  a) potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

  b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

  c) potwierdzenie ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

  2. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopię umowy z NFZ poświadczonej przez Uniwersytet Wrocławski;

  3. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich – dotyczy cudzoziemców o których mowa w art. 43 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

   

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

   

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

   

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  *Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

  1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 400 x 500 pikseli w formacie JPG,
  2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
   Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

  Limit miejsc na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) w rekrutacji na rok 2018/2019

  kierunek limit miejsc w 2018 w tym dyplom zagraniczny w tym:PEU limit minimalny
  ADMINISTRACJA 210 (w tym AiO-50) 50 (w tym AiO -10)
  ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU 30 5 2 18
  ARCHEOLOGIA 40 2 1 15
  ASTRONOMIA bez limitu
  BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE 90 2
  BIOLOGIA 90 5 12
  BIOTECHNOLOGIA 60 10
  CHEMIA 120 4 10
  CHEMISTRY (w j. angielskim) 24 8
  CHEMIA MEDYCZNA 32 10
  CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 24 10
  DYPLOMACJA EUROPEJSKA 80 8 1
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 90 7 2 20
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, specjalność JURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION (w j. angielskim) 30 2 11
  EKONOMIA 150 (w tym MME-50) 50 (w tym MME-10)
  ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 50 5 1
  EUROPEISTYKA 80 10 3
  w oryginale: EUROPEAN STUDIESEUROPEISTYKA, specjalność EU REGIONAL POLICY (w j. angielskim) 25 7
  FILOLOGIA POLSKA 180 10 2
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA 70 7 2
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja Empirical and Theoretical Linguistics 16 2 6
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA CZESKA 33 5 2 12
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA FRANCUSKA 34 5 2 18
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA 85 5 2
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA HISZPAŃSKA 34 5 2 18
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA 25 3 5 12
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA 25 3 1 6
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII 25 3 2 9
  FILOLOGIA, specjalność JUDAISTYKA 35 10 5 12
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA 80 7 2 15
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA 33 5 2 10
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA 33 10 2 10
  FILOLOGIA, specjalność UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 33 10 2 10
  FILOLOGIA, specjalność NIDERLANDYSTYKA 40 5 5 10
  FILOZOFIA 45 5
  FIZYKA bez limitu
  FIZYKA specjalność: MASTER’S STUDY OF THEORETICAL PHYSICS (w j. angielskim) bez limitu 3
  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 50 3 12
  GEOGRAFIA 90 3 2
  GEOGRAFIA, specjalność TOURISM AND HOSPITALITY (w j. angielskim) 22 12
  GEOLOGIA 75 5 2
  GEOLOGIA, specjalność APPLIED GEOSCIENCE (w j. angielskim) bez limitu 12
  GOSPODARKA PRZESTRZENNA 30 3 2
  HISTORIA 90 5 1 20
  HISTORIA SZTUKI 40 2 1
  HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 30 5 1 20
  HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, specjalność PUBLIC HISTORY (w j. angielskim) bez limitu 6
  INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE 20 1
  INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 30 3 5
  INFORMATYKA 60
  INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE 30 2
  INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 50 5
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 90 7 2 20
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, specjalność COMMUNICATION MANAGEMENT (w j. angielskim) 30 2 11
  KULTUROZNAWSTWO 50 10 1 20
  LL.M INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (w j. angielskim) 70 10
  MATEMATYKA 150
  MIKROBIOLOGIA 60 3 12
  MUZYKOLOGIA 20 5 10
  OCHRONA ŚRODOWISKA 80 5
  PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków pedagogogicznych i nauczycielskich 120 1 1
  PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków niepedagogogicznych i nienauczycielskich 100 1 1
  POLITOLOGIA 110 5 2
  POLITOLOGIA (w j. angielskim) 15 5
  PRACA SOCJALNA 88 5 5
  PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 60 5 5 20
  SOCJOLOGIA 137 5 5
  SOCJOLOGIA, specjalność INTERCULTURAL MEDIATION (w j. angielskim) 75 2 5
  SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 120 5 5
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 120 2
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność Global Studies (w j. angielskim) 30
  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM 24 2 12
  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA 60 5 2
  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 60 2

  Opłaty za studia w j. angielskim

  Kierunek roczna opłata w PLN dla obywateli UE w tym z Polski roczna opłata w EURO dla obywateli UE w tym z Polski roczna opłata w EURO dla obywateli spoza UE
  Administracja, specjalność Administration in International Organisations 6270 1500 3000
  Chemia, specjalność Advanced Synthesis in Chemistry 3000
  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność Journalism and Social Communication 6270 1500 3000
  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność Journalism and Social Communication (niestacjonarne) 5643 1350 2000
  Ekonomia, specjalność Master Managerial Economics 6270 1500 3000
  Europeistyka, specjalność EU Regional Policy 1400 3000
  Filologia specjalność filologia angielska, specjalizacja Empirical and Theoretical Linguistics 6270 1500 3000
  Fizyka, specjalność Master’s study of theoretical physics 4180 1000 3000
  Geografia, specjalność Tourism and Hospitality 8360 2000 3000
  Geologia, specjalność Applied Geoscience 8360 2000 3000
  Komunikacja wizerunkowa, specjalność Communication Management 6270 1500 3000
  Komunikacja wizerunkowa, specjalność Communication Management (niestacjonarne) 5643 1350 2000
  Politologia specj. Public Policy, Political Communication, Public Administration, Democracy and Development in Europe and Caucasus, Central and East European Studies 6270 1500 3000
  Historia, specjalność Public history 6270 1500 3000
  Socjologia, specjalność Intercultural Mediation 6270 1500 3000
  Stosunki międzynarodowe, specjalność Global Studies 6270 1500 3000
  LL.M International and European Law 8360 2000 3000

  More information and coordination:

  University of Wrocław

  International Office

  Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Poland

  https://international.uni.wroc.pl/en

  Email: international@uni.wroc.pl

  https://www.facebook.com/International.Office.University.of.Wroclaw?ref=hl

  tel.: +48 71 3752877 +48 71 3752864

   

  Enrolment of candidates with Polish citizenship

  More information and coordination:

  Dr. Mariusz Dybał

  Assistant Professor of Economics

  University of Wroclaw

  Faculty of Law, Administration and Economics

  Institute of Economic Sciences

  ul. Uniwersytecka 22/26

  50-145 Wroclaw, Poland

  mariusz.dybal@uwr.edu.pl

  https://prawo.uni.wroc.pl/user/12048?language=en

  tel.: +48 71 3752358