Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

MEDICAL BIOTECHNOLOGY

II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

Opis kierunku:

Second level studies in Medical Biotechnology at the Faculty of Biotechnology enable students to develop skills in solving problems arising in experimental work. Individual master’s dissertation projects coordinated by the Faculty’s research and teaching staff serve this purpose. The second cycle program reflects the specificity and high quality of scientific research of the Faculty’s 15 research groups.

What can you learn?

A graduate of Medical Biotechnology:

§ possesses comprehensive knowledge of the principles and practices of biological sciences, in particular of biochemistry and medical biotechnology, that is essential to perform professional duties in interdisciplinary manner

§ is proficient in using bioinformatics tools and literature in the English language in his or her professional work;

§ is prepared to discuss scientific issues;

§ knows how to arrange individual and team work in the laboratory in accordance with the principles of bioethics and safety;

§ has knowledge of the implementation of research and application projects,

§ knows the principles for the creation and development of individual entrepreneurship and is well informed in the market of biotech companies;

§ is able to facilitate his or her further learning and career planning;

§ speaks English at B2+ level and uses professional English vocabulary related to biology, biochemistry, biomedicine and biotechnology.

The program lasts 2 years (4 semesters). To obtain a master’s degree, students must write and defend a master thesis.

The course starts if the minimum number of 10 students will enroll.

 


 

Rekrutacja 2022/2023:

DYPLOM POLSKI I DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) na kierunkach: biotechnologia, biochemia, biologia medyczna, biologia molekularna lub pokrewnych, umożliwiających zrealizowanie kierunkowych efektów uczenia w naukach medycznych, biologicznych, chemicznych.

Absolwenci studiów innych niż biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim składają kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu;

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,

– zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,

– certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr, wymienione w linku:

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwalnen.pdf

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

– dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

– dla których język angielski jest językiem ojczystym,

– którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

d) przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę z zagadnień, których lista jest dostępna w dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii (www.biotech.uni.wroc.pl). Rozmowa oceniana jest w skali punktowej od 0 do 50 punktów. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 20 punktów. Podstawą przyjęcia w ramach limitu będzie lista rankingowa kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli rozmowę kwalifikacyjną, sporządzona według ilości uzyskanych punktów.

 


 

(English version below)

 

L.p.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

terminy

I nabór

1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK 1 czerwca 2022
2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 7 lipca 2022
3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs dyplomów, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 11, 12, 13 lipca 2022
4 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 14 lipca 2022
5

Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

(nie decyduje data stempla pocztowego)

15, 18, 19, 20 lipca 2022
6 Ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 21 lipca 2022

II nabór (w ramach limitu wolnych miejsc)

1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK 27 lipca 2022
2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 20 września 2022
3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs dyplomów, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 21 września 2022
4 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 22 września 2022
5

Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

(nie decyduje data stempla pocztowego)

23, 26 września 2022
6 Ogłoszenie listy przyjętych na studia do 27 września 2022

 


 

No.

Recruitment stages

Dates

1st Round

1 Registration starts in the Online Application System – IRK 1 June 2022
2 Deadline for registration and payment 7 July 2022
3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews. 11, 12, 13 July 2022
4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system 14 July 2022
5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee 15, 18, 19, 20 July 2022
6 Decision on acceptance/rejection available after logging on the private account in the IRK system 21 July 2022

2nd Round (within the limit of vacancies)

1 Registration starts in the Online Application System – IRK 27 July 2022
2 Last registration and payment day 20 September 2022
3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews. 21 September 2022
4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system 22 September 2022
5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee 23, 26 September 2022
6 Announcing the list of those accepted to 27 September 2022

Dokumenty (English version below):

I. Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do dostarczenia, w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich;
 3. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);
 4. zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:
– dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
– którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,
– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentu, o których mowa w pkt. 2. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2.

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów: 

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 4. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,
– zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,
– certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku.

 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:
– dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
– dla których język angielski jest językiem ojczystym,
– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II, składają dodatkowo:

1. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim;

2. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach o których mowa w art. 324 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III.

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

 1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 pikseli w formacie JPG,
 2. zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

 

Documents:

I. Candidates for 2nd cycle studies (both full-time and part-time) are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

 1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
 2. photocopy of identity card or another identity document − the original should be produced for verification by the Recruitment Board ;
 3. certificate of the grade point average of previous studies (if required);
 4. a certificate proving the knowledge of the English language at least at B2 level according to the Council of Europe’s guidelines. This certificate may take the following forms:
  • certificate on the completion of a preparatory course for taking up studies in English at B2 level issued by the English Language Centre of the University of Wrocław
  • certificate on the knowledge of the English language at B2 level issued by the English Language Centre or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław
  • language certificate (such as FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage) or other equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the UWr Foreign Language Centre, listed at.

The following candidates are exempted from the obligation to present a certificate proving the knowledge of the English language:

   • candidates for whom English was the language of instruction in a secondary school or a higher school they graduated from
   • candidates who passed their secondary school final exam in English at advanced level with at least 80% score
   • candidates who during their studies passed an English exam at B2 level, as confirmed in the diploma supplement

All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

At the request of the person concerned, the Recruitment Board shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of the power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 .

The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

Any documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

II. Candidates who hold diplomas issued abroad or other documents entitling them to apply for admission to the studies and who are entered on the admission list are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

 1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
 2. photocopy of legalised or apostilled diploma or another document entitling them to apply for admission to the studies − the original should be produced for verification by the Recruitment Board;
 3. translation of the documents mentioned in item 2 by a Polish certified translator;
 4. a certificate proving the knowledge of the English language at least at B2 level according to the Council of Europe’s guidelines. This certificate may take the following forms:
  • certificate on the completion of a preparatory course for taking up studies in English at B2 level issued by the English Language Centre of the University of Wrocław
  • certificate on the knowledge of the English language at B2 level issued by the English Language Centre or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław
  • language certificate (such as FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage) or other equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the UWr Foreign Language Centre, listed at.

The following candidates are exempted from the obligation to present a certificate proving the knowledge of the English language:

  • candidates for whom English was the language of instruction in a secondary school or a higher school they graduated from,
  • candidates whose native language is English,
  • candidates who during their studies passed an English exam at B2 level, as confirmed in the diploma suplement.

III. Foreign candidates should submit the following documents in addition to those listed in section II: 

1. photocopy of medical insurance policy for the duration of education in Poland or European Health Insurance Card or photocopy of an agreement with the National Health Fund certified by the University of Wrocław;

2. photocopy of a document confirming that the candidate is able to take up and complete studies according to foreigners mentioned in Art. 324(2) of the Higher Education and Science Act − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board;

All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

At the request of the person concerned, the Recruitment Board shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and section III are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of a power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and section III.

The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

Documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

*Photographs for the Electronic Student Card to be uploaded in the IRK system during the registration procedure should fulfil the following requirements: 

 1. The electronic photographs should be up to date, in colour, with the resolution of 500 x 625 pixels and in JPG format.
 2. The photographs should fulfil the same requirements as photographs for identity cards, i.e. no headgear, no dark glasses, the person’s head should be facing the camera and the light should be evenly distributed on the whole face. Persons with a congenital or acquired eye condition may enclose photographs in dark glasses, and persons wearing headgear due to their religious beliefs may enclose photographs with headgear. Persons who enclose photographs in dark glasses must hold a document confirming their congenital or acquired eye condition issued according to the regulations on certification of disabilities and degrees of disabilities. Persons who enclose photographs with headgear should hold a document confirming their religious affiliation.

Limit miejsc na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) w rekrutacji na rok 2022/2023

kierunek / Study programme limit miejsc w 2022 / total number

w tym Polacy z dyplomem polskim / including Polish students with a Polish diploma

w tym Polacy dyplomem zagranicznym / including Polish students with foreign diploma

w tym

CUDZOZIEMCY

/ including foreign students

limit minimalny

minimum number

ADMINISTRACJA  150 125 15 10  50
ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (studia w j. angielskim) 50 25 25 10
ANGLISTYKA 50 40 5 5 15
ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU 30 25 3 2 18
ARCHEOLOGIA 45 40 3 2 15
ASTRONOMIA 15 10 2 3 3
BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE 80 60 10 10 15
BIOLOGIA 70 65 2 3 12
BIOTECHNOLOGIA 45 38 2 5 20
CHEMIA 144 132 4 4 10
CHEMIA (studia w j. angielskim) 24 4 20 8
CHEMIA MEDYCZNA 30 26 2 2 10
CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 24 20 2 2 10
DATA SCIENCE 15 7 1 7 5
DYPLOMACJA EUROPEJSKA 50 40 5 5 15
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 70 58 6 6 20
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, specjalność JURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION (w j. angielskim) 40 20 5 15 11
EAST EUROPEAN JEWISH STUDIES (w j. angielskim) 20 6 14 6
EKONOMIA  150 120 5 25 50
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 40 35 3 2 15
EUROPEISTYKA 35 28 2 5 10
EUROPEAN STUDIES , specjalność EU REGIONAL POLICY (w j. angielskim) 25 5 20 5
FILOLOGIA GERMAŃSKA 70 60 5 5 15
FILOLOGIA INDYJSKA 16 14 1 1 4
FILOLOGIA POLSKA 110 90 10 10 15
FILOZOFIA 35 25 5 5 8
FIZYKA 25 17 3 5 3
FIZYKA specjalność: MASTER’S STUDY OF THEORETICAL PHYSICS (w j. angielskim) 15 1 1 13 3
GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 35 31 2 2 12
GEOGRAFIA 50 46 2 2 24
GEOGRAFIA, specjalność TOURISM AND HOSPITALITY (w j. angielskim) 22 2 20 12
GEOLOGIA 60 50 5 5 6
GEOLOGIA, specjalność APPLIED GEOSCIENCE (w j. angielskim) 24 4 20 12
GLOBAL COMMUNICATION (w j. angielskim) 30 5 2 23 15
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 22 20 1 1 10
HISTORIA 70 64 3 3 15
HISTORIA CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKICH 25 19 3 3 20
HISTORIA SZTUKI 40 38 1 1 15
HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 25 19 3 3 12
HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (w j. angielskim) 20 10 5 5 12
INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE 20 18 1 1
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 25 21 2 2 18
INFORMATYKA 60 50 5 5 7
INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE 25 20 2 3 12
INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 50 40 5 5 6
JUDAISTYKA 28 15 10 3 6
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 80 69 4 7 20
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, specjalność COMMUNICATION MANAGEMENT (w j. angielskim) 40 20 5 15 11
KULTUROZNAWSTWO 40 35 2 3 20
LL.M INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (w j. angielskim) 70  35 35 10
MATEMATYKA 100 83 9 8 20
MEDICAL BIOTECHNOLOGY (w j. angielskim) 16 2 2 12 7
MIKROBIOLOGIA 30 26 2 2 12
MUZYKOLOGIA 20 18 1 1 10
NIDERLANDYSTYKA 35 28 5 2 10
OCHRONA ŚRODOWISKA 50 46 2 2 8
PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich 100 98 1 1 20
PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich 75 73 1 1 20
POLITOLOGIA 60 57 1 2 10
POLITOLOGIA (w j. angielskim) 30 5 25 5
PRACA SOCJALNA 48 40 4 4 15
PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 55 50 2 3 20
SLAWISTYKA 100 80 10 10 28 (limit min. dla specjalności 8)
SOCJOLOGIA 60 52 4 4 15
SOCJOLOGIA, specjalność INTERCULTURAL MEDIATION (w j. angielskim) 60 8 52 4
SOCJOLOGIA EKONOMICZNA 48 40 4 4 15
SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 48 40 4 4 15
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 90 70 8 12 15
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność Global Studies (w j. angielskim) 30 5 25 5
STUDIA ROMANISTYCZNE 64 50 8 6 24
STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE I KLASYCZNE 16 14 1 1 8
TURYSTYKA 22 19 1 2 10
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA 60 58 1 1 15
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ 45 39 3 3 20
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM 36 33 2 1 12
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 60 58 1 1 15

 

kierunekroczna opłata dla Polaków i obywateli Unii Europejskiejroczna opłata dla pozostałych
medical biotechnology drugiego stopnia stacjonarne w języku angielskim2200 EUR3650 EUR (w pierwszym roku / first year); 3500 EUR (w kolejnych latach studiów / subsequent years)

Opłata dla obywatela Polski i Unii Europejskiej dotyczy także:

1/ obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji  Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2/ cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3/ cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);

4/ cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5/ posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

6/ cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Wysokość opłaty w PLN ustala się według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ogłaszanego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, w roku dokonywania płatności.

 

Tuition fees for Polish and European Union citizens also apply to:

1/ foreigners – citizens of EU member states, Switzerland, Norway or Island (EFTA countries) – members of the European Economic Area and their families living in Poland;

2/ foreigners with resident permit or long-term residents of European Union;

3/ foreigners with temporary residence permit for family reunification;

4/ foreigners with refugee status granted in Poland or with temporary or subsidiary protection in Poland

5/ people with ‘Karta Polaka’ or with a proof of Polish origin;

6/ foreigner living in Poland and being a spouse, antecedent or descendant of a Polish citizen

The fee in PLN is determined according to the average PLN/EUR exchange rate, as published in the Regulation of the President of the Council of Ministers on the average PLN/EUR exchange rate for the year in which the payment is made.

(information about the exchange rate can also be found on the University’s BIP website: https://bip.uni.wroc.pl/516/288/sredni-kurs.html)

AdresDokumenty przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna* - w przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu dokumentów na uczelnię a nie data stempla pocztowego
Wydział Biotechnologii
ul. F. Joliot-Curie 14 A
50-383 Wrocław
sala / pokój: 0.15
tel.: +48 71375 2995
I nabór
15, 18, 19, 20 lipca 2022 r. godz.10:00 - 14:00
II nabór
23, 26 września 2022 r., godz. 10:00 - 14:00
Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z polskim dokumentem uprawniającym do podjecia studiów (matura/ dyplom)Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z zagranicznym dokumentem uprawniającym do podjecia studiów (matura/ dyplom)Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla cudzoziemców Forma postępowania rekrutacyjnego
Uniwersyte Wrocławski
Wydział Biotechnologii, rozmowy prowadzone online
I nabór:
data: 11, 13 lipca 2022 r.
godzina: 9:00 - 14:00
II nabór:
data: 21.09.2022 r.
godzina: 9:00 - 14:00
Uniwersyte Wrocławski
Wydział Biotechnologii, rozmowy prowadzone online
I nabór:
data: 11, 13 lipca 2022 r.
godzina: 9:00 - 14:00
II nabór:
data: 21.09.2022 r.
godzina: 9:00 - 14:00
rekrutację prowadzi Biuro Współpracy Międzynarodowejzdalna

Zasady rekrutacji 2023/2024

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 1. a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) na kierunkach: biotechnologia, biochemia, biologia medyczna, biologia molekularna lub pokrewnych, umożliwiających zrealizowanie kierunkowych efektów uczenia w naukach medycznych, biologicznych, chemicznych.

Absolwenci studiów innych niż biotechnologia lub BSc Biotechnology na Uniwersytecie Wrocławskim składają kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu;

 1. b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

– dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

– dla których język angielski jest językiem ojczystym,

– którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu;

 1. c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).
 2. d) list motywacyjny zawierający: a) uzasadnienie wyboru kierunków studiów – Medical Biotechnology, b) plany i zamierzenia edukacyjne/naukowe/zawodowe, c) opis dotychczasowych doświadczeń (w tym np. informacje o uczestnictwie w realizacji projektów, wygłoszonych prezentacjach na konferencjach).

Z obowiązku przedstawienia listu motywacyjnego są zwolnieni absolwenci kierunku Biotechnologia lub BSc Biotechnology na Uniwersytecie Wrocławskim.

 1. e) przynajmniej jeden list rekomendacyjny od pracownika naukowego bądź pracodawcy. List (wg udostępnionego na stronie https://rekrutacja.uni.wroc.pl/wzoru) musi być nadesłany przez osobę rekomendującą bezpośrednio na adres: international@uwr.edu.pl(z tematem: ,,Medical Biotechnology: a recommendation letter”).

Z obowiązku przedstawienia listów rekomendacyjnych są zwolnieni absolwenci kierunku Biotechnologia lub BSc Biotechnology na Uniwersytecie Wrocławskim.

Komisja Rekrutacyjna dokona oceny kandydatów (w skali 0-50 punktów) uwzględniając:

– przebieg zrealizowanych studiów (0-30 punktów)

– podanie /list motywacyjny (w tym opis dotychczasowych osiągnięć akademickich/naukowych) (0-10 punktów)

– list rekomendacyjny (0-10 punktów)

Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 25 punktów w pierwszym etapie oraz wszyscy absolwenci Biotechnologia lub BSc Biotechnology na Uniwersytecie Wrocławskim.

Komisja Rekrutacyjna skontaktuje się z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu procesu rekrutacyjnego w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli kandydat nie może przybyć na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Uczelni, rozmowa kwalifikacyjna może zostać przeprowadzona zdalnie (np. przez Skype).

W czasie rozmowy kandydaci mogą spodziewać się pytań dotyczących wybranych zagadnień z zakresu biochemii, biotechnologii, biologii komórki, mikrobiologii, immunologii, genetyki. Lista zagadnień jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii www.biotech.uni.wroc.pl. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej będzie oceniony po jej przeprowadzeniu, w skali 0 – 50 punktów. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 20 punktów. W oparciu o utworzoną po przeprowadzeniu drugiego etapu rekrutacji listę rankingową kandydatów (0-50 punktów) ustalona zostanie lista przyjętych w ramach limitu miejsc na studia.

Zasady rekrutacji 2022/2023

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) na kierunkach: biotechnologia, biochemia, biologia medyczna, biologia molekularna lub pokrewnych, umożliwiających zrealizowanie kierunkowych efektów uczenia w naukach medycznych, biologicznych, chemicznych.

Absolwenci studiów innych niż bBiotechnologia lub BSc Biotechnology na Uniwersytecie Wrocławskim składają kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu;

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,

– zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,

– certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku:

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwalnen.pdf

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

– dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

– dla których język angielski jest językiem ojczystym,

– którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu;

c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

d) list motywacyjny zawierający: a) uzasadnienie wyboru kierunków studiów – Medical Biotechnology, b) plany i zamierzenia edukacyjne/naukowe/zawodowe, c) opis dotychczasowych doświadczeń (w tym np. informacje o uczestnictwie w realizacji projektów, wygłoszonych prezentacjach na konferencjach).

Z obowiązku przedstawienia listu motywacyjnego są zwolnieni absolwenci kierunku Biotechnologia lub BSc Biotechnology na Uniwersytecie Wrocławskim.

e) przynajmniej jeden list rekomendacyjny od pracownika naukowego bądź pracodawcy. List musi być nadesłany przez osobę rekomendującą bezpośrednio na adres: international@uwr.edu.pl (z tematem: ,,Medical Biotechnology: a recommendation letter”).

Z obowiązku przedstawienia listów rekomendacyjnych są zwolnieni absolwenci kierunku Biotechnologia lub BSc Biotechnology na Uniwersytecie Wrocławskim.

Komisja Rekrutacyjna dokona oceny kandydatów (w skali 0-50 punktów) uwzględniając:

– przebieg zrealizowanych studiów (0-30 punktów)

– podanie /list motywacyjny (w tym opis dotychczasowych osiągnięć akademickich/naukowych) (0-10 punktów)

– list rekomendacyjny (0-10 punktów)

Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 25 punktów w pierwszym etapie oraz wszyscy absolwenci Biotechnologia lub  BSc Biotechnology na Uniwersytecie Wroclawskim.

Komisja Rekrutacyjna skontaktuje się z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu procesu rekrutacyjnego w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli kandydat nie może przybyć na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Uczelni, rozmowa kwalifikacyjna może zostać przeprowadzona zdalnie (np. przez Skype).

W czasie rozmowy kandydaci mogą spodziewać się pytań dotyczących wybranych zagadnień z zakresu biochemii, biotechnologii, biologii komórki, mikrobiologii, immunologii, genetyki. Lista zagadnień jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii www.biotech.uni.wroc.pl. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej będzie oceniony po jej przeprowadzeniu, w skali 0 – 50 punktów. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 20 punktów. W oparciu o utworzoną po przeprowadzeniu drugiego etapu rekrutacji listę rankingową kandydatów (0-50 punktów) ustalona zostanie lista przyjętych w ramach limitu miejsc na studia.


The condition of admission to the studies is as follows:

 1. possession of a diploma of graduation of at least first-cycle studies (bachelor’s or engineer’s degree) in the fields of: biotechnology, biochemistry, medical biology, molecular biology or related disciplines, enabling the fulfilment of the directional effects of learning in medical, biological and chemical sciences.

Graduates of studies other than Biotechnology or BSc Biotechnology at the University of Wrocław submit a study card or diploma supplement;

 1. presentation of a certificate confirming knowledge of the English language at a minimum level B2 on the Council of Europe scale. Confirmation of English language proficiency is:

– a certificate of completion of a preparatory course of study in English issued by the Centre for Intensive English Language Teaching at the University of Wrocław at B2 level,

– a certificate of proficiency in English at B2 level issued by the Centre for Intensive English Language Teaching at the University of Wrocław or the Centre for Foreign Languages at the University of Wrocław,

– a language certificate (e.g. FCE, TOEFL, IELTS 5.5 – 6.5, BEC Vantage) or other equivalent international certificates recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the Centre for Foreign Languages at the University of Warsaw, listed in the link:

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwalnen.pdf

Applications are exempt from the requirement to provide evidence of English language proficiency:

– for whom English was the language of instruction in a completed secondary school or university,

– for whom English is the native language,

– who have passed the English Baccalaureate at extended level with a minimum of 80%,

– who have passed the English language examination at B2 level during the studies and it is indicated in the diploma supplement;

 1. c) positive formal assessment of the application by the faculty coordinator (applies only to diploma obtained abroad).
 2. d) cover letter containing: a) justification of the choice of study – Medical Biotechnology, b) educational/scientific/professional plans and intentions, c) description of previous experience (including g. information on participation in projects, given presentations at conferences).

Graduates of the faculty of Biotechnology or BSc Biotechnology at the University of Wrocław are exempted from the obligation to submit a cover letter.

 1. e) at least one letter of recommendation from an academic employee or employer. The letter must be sent by the recommending person directly to: international@uwr.edu.pl (with the subject: “Medical Biotechnology: a recommendation letter”).

Graduates of Biotechnology or BSc Biotechnology at the University of Wrocław are exempt from the requirement to submit letters of recommendation.

The Recruitment Committee will evaluate candidates (on a scale of 0-50 points) considering:

– course of studies (0-30 points)

– application/cover letter (including a description of academic/scientific achievements to date) (0-10 points)

– letter of recommendation (0-10 points)

Candidates who obtained at least 25 points in the first stage and all graduates of Biotechnology or BSc Biotechnology at the University of Wrocław will be qualified to the second stage of recruitment.

Candidates shortlisted for the second stage of the recruitment process will be contacted by the Recruitment Committee to arrange an interview date.

Interview. If a candidate cannot come to the University for an interview, the interview may be conducted remotely (e.g. via Skype).

During the interview, candidates can expect questions on selected topics in biochemistry, biotechnology, cell biology, microbiology, immunology, genetics. The list of issues is available on the website of the Faculty of Biotechnology www.biotech.uni.wroc.pl. The interview will be evaluated after the interview, on a scale of 0-50 points. A minimum of 20 points is required to pass the interview. Based on the ranking list of candidates (0-50 points) created after the second stage of recruitment, a list of candidates accepted to the studies within the limit of places will be determined.

 

Wydział Biotechnologii / Faculty of Biotechnology
ul. F. Joliot-Curie 14 A, 50-383 Wrocław
tel. +48 71 375 29 95, +48 71 375 29 66
fax +48 71 375 29 95
dziekanat@biotech.uni.wroc.pl
www.biotech.uni.wroc.pl


Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Faculty Admissions Committee
tel. +48 71 37 52 995
katarzyna.kania@uwr.edu.pl

Dziekanat / Dean’s Office
poniedziałek / Monday: 10.00–15.00
środa / Wednesday: 10.00–15.00
piątek / Friday: 10.00–15.00

For international candidates:
Katarzyna KRAWCZYK
Marta NOWAK
Email: international@uwr.edu.pl

Phone: +48 71 3752877;  +48 71 3752864
Fax: +48 71 3752800

Postępowanie rekrutacyjne dla obywateli polskich z dyplomem polskim

informacja zostanie podana w czerwcu 2022

Postępowanie rekrutacyjne dla obywateli polskich z dyplomem uzyskanym za granicą

informacja zostanie podana w czerwcu 2022

 

Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)

informacja zostanie podana w czerwcu 2022


Acceptance of documents by the Faculty Recruitment Committee (the date of delivery decides):

the information will be announced in June 2022
Rekrutacja na ten kierunek studiów odbywa się według zasad opisanych w zakładce: „CUDZOZIEMCY”.
Recruitment for this field of study is carried out according to the rules described in the tab: „FOREIGNERS”.