Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA

jednolite magisterskie stacjonarne

Opis kierunku:

Dlaczego warto studiować na kierunku Medyczna Biotechnologia Molekularna:

 • Jeśli chcesz wiedzieć jak, na poziomie molekularnym, działają komórki i organizmy i jeśli interesujesz się biochemicznymi przemianami zachodzącymi w organizmie ludzkim,
 • jeśli szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące praktycznego, medycznego zastosowania wiedzy w leczeniu chorób genetycznych, metabolicznych i nowotworowych,
 • jeśli interesuje Cię projektowanie nowych leków lub ich nośników, opracowanie nowych terapii i szczepionek, poszukiwanie nowych substancji o cennych aktywnościach biologicznych i udoskonalanie organizmów je produkujących,
 • jeśli chciałbyś/chciałabyś od początku studiów zaangażować się w rozwiązywanie problemów naukowych;
 • jeśli marzysz o uczestniczeniu w realizacji projektów badawczych na światowym poziomie,
 • to Medyczna Biotechnologia Molekularna (MBM) jest kierunkiem dla Ciebie.

 

Medyczna Biotechnologia Molekularna to innowacyjny na skalę kraju jednostopniowy kierunek studiów adresowany do niewielkiej grupy studentów (do 20 osób). Elitarność kierunku przekłada się na spersonalizowaną opiekę nad studentami i doskonały kontakt z prowadzącymi. Studia na tym kierunku rozpoczniesz od nauki biochemii i biologii komórki, mikrobiologii, genetyki i immunologii, a następnie pogłębisz swoje zainteresowania, uczestnicząc w wybranych wykładach i seminariach w języku polskim i angielskim. Już od pierwszego roku będziesz poznawać techniki inżynierii genetycznej i biologii molekularnej, od podstawowych aż do zaawansowanych, tak aby już na drugim roku studiów móc uczestniczyć w realizacji projektów badawczych w różnych obszarach biotechnologii medycznej. Program studiów obejmuje trzy indywidualne projekty wykonane w laboratoriach o różnej tematyce, jeszcze przed rozpoczęciem projektu magisterskiego. Dzięki temu zdobędziesz szerokie doświadczenie praktyczne i poznasz, na czym polega praca naukowca. Seminaria oraz wykłady będą tak zaplanowane, tak aby podczas realizacji projektów badawczych student mógł się w pełni zaangażować w pracę laboratoryjną. Co więcej, poza nabyciem umiejętności pracy w laboratorium, będziesz uczestniczyć w wyspecjalizowanych zajęciach z bioinformatyki, aby nabyć umiejętności programowania kluczowe w analizowaniu danych biologicznych. To jednak nie wszystko, w trakcie studiów będziesz mogła/mógł odbyć staż zagraniczny lub/i praktykę w firmie biotechnologicznej.

 

Studia Medyczna Biotechnologia Molekularna prowadzone są przez Wydział Biotechnologii w nowym i doskonale wyposażonym kompleksie edukacyjno-badawczym. Wydział Biotechnologii uzyskuje najwyższe oceny w klasyfikacji jednostek naukowych dokonywanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Doskonała kadra naukowa oraz nowoczesna, światowej klasy aparatura (np. wysokorozdzielcze mikroskopy fluorescencyjne umożliwiające obserwacje struktur komórkowych a nawet pojedynczych cząsteczek) pozwala na prowadzenie badań i zajęć na najwyższym poziomie.

MBM to studia dla osób ambitnych, dociekliwych i chętnych do podejmowania wyzwań naukowych.

 

Co po studiach?

Absolwenci Medycznej Biotechnologii Molekularnej będą doskonale przygotowani do realizacji projektów badawczych w firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych oraz w laboratoriach naukowych w kraju i za granicą. Dzięki umiejętnościom wykonywania analiz bioinformatycznych, w tym analiz typu “big data” nasi absolwenci będą niezwykle cenionymi pracownikami. Dzięki wszechstronnemu i praktycznemu przygotowaniu, a także stażom i praktykom zawodowym w firmach będą przygotowani, do realizacji własnych pomysłów naukowych, zakładając i prowadząc firmy biotechnologiczne. Absolwenci MBM będą mogli także wybrać dalszy rozwój kariery naukowej i podjąć studia doktoranckie w kraju lub za granicą.

Rekrutacja 2023/2024:

NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005–2023)

 • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
 • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
 • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 • Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

Przedmiot *

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Chemia

0,4

1

Biologia

0,4

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

matematyka lub fizyka

0,4

1

Język angielski (pisemny)

0,1

0,25

*Warunkiem koniecznym jest zdanie co najmniej dwóch przedmiotów spośród 5 przedmiotów wymienionych w tabeli na poziomie rozszerzonym.

Kandydat zobowiązany jest znać język angielski w stopniu umożliwiającym zakończenie kształcenia (po udziale w 240 godzinach lektoratu) na poziomie B2+. Na studiach nie ma możliwości nauki języka angielskiego od poziomu podstawowego.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejno liczba punktów uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z chemii, biologii, fizyki lub matematyki.

STARA MATURA (zdawana do 2004 roku włącznie)

Ranking sumy ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach ustalonego limitu przyjęć. Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne:

Skala 2-5: ocena dostateczna – 3 pkt.; ocena dobra – 4 pkt.; ocena bardzo dobra – 5 pkt.

Skala 1-6: ocena mierna – 2, 6 pkt.; ocena dostateczna – 3,2 pkt.; ocena dobra – 3,8 pkt.; ocena bardzo dobra – 4,4 pkt.; ocena celująca – 5 pkt.

Matura międzynarodowa

kandydaci posiadający dyplom IB (International Baccalaureate ) kwalifikowani są na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem ustalonych mnożników oraz zgodnie z tabelą przeliczającą punkty uzyskane na maturze IB na procenty:

Poziom SL lub HL Punkty procentowe

7                         100

6                          85

5                          70

4                          55

3                          40

2                          30

1                          –

 • Wynik egzaminu z matury międzynarodowej po przeliczeniu na punkty procentowe pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
 • Jeśli egzamin z danego przedmiotu był zdawany na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie poziom korzystniejszy.
 • Pozycja kandydata na liście rankingowej będzie zależna od sumy uzyskanych punktów.
 • W przypadku kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejno liczba punktów uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z chemii, biologii, fizyki lub matematyki.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Chemia lub biologia (jeden do wyboru)

0,7

1,5

Chemia*, fizyka lub matematyka (jeden do wyboru)

0,7

1,5

Język   angielski (pisemny)

0,1

0,25

*do wyboru, jeśli w wierszu pierwszym została wybrana biologia.

Kandydat zobowiązany jest znać język angielski w stopniu umożliwiającym zakończenie kształcenia (po udziale w 240 godzinach lektoratu) na poziomie B2+. Na studiach nie ma możliwości nauki języka angielskiego od poziomu podstawowego.

Matura dwujęzyczna

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

Matura zagraniczna

Kandydaci będą kwalifikowani na studia na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej z przedmiotów: biologia i chemia ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej i chemii organicznej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę z zagadnień, których lista jest dostępna w dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii. Rozmowa punktowana jest w skali 0-300 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 150 punktów. Na podstawie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów. Dodatkowe punkty otrzymują kandydaci w przypadku potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat zgodny z wymienionymi na stronie: https://spnjo.uwr.edu.pl/jezyki-nowozytne-zwolnienia) lub edukacji na poziomie szkoły średniej odbytej w języku angielskim (wymagane pisemne potwierdzenie) – 25 pkt.

 

 


 

 


 

Dokumenty:

I. Wymagane dokumenty dla kandydatów z nową i starą maturą 🔽

Kandydaci na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) znajdujący się na liście do przyjęcia (złóż dokumenty) są zobowiązani do dostarczenia, w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;
 3. kserokopii zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich uprawnionych do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego);
 4. w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2022  – zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do matury międzynarodowej i jej wyniku;
 5. w przypadku kandydatów niepełnoletnich w chwili składania dokumentów  – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych (wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych). W przypadku złożenia oświadczenia przez jednego z rodziców, należy dołączyć skan aktu zgonu albo dokumentu o pozbawieniu praw rodzicielskich drugiego rodzica. W przypadku opiekunów należy załączyć również skan orzeczenia sądowego potwierdzającego status opiekuna.

II. Wymagane dokumenty dla kandydatów legitymujących się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia 🔽

Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną*;
 3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;

*Kandydaci na studia legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej wydanym w:

 1. innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa  członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj.: z Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chile, Chin, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Meksyku, Holandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch;
 2. państwach, z którymi Polska nie ma zawartych umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów (lista zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi w pkt II, dodatkowo złożyć decyzję administracyjną, wydaną przez właściwego Kuratora Oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku takiego dokumentu, kandydat składa pisemne zobowiązanie do dostarczenia go w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.


III. Wymagane dokumenty dla cudzoziemców 🔽

Wykaz dokumentów dla osób będących cudzoziemcami znajduje się w zakładce „CUDZOZIEMCY”


IV. Złożenie dokumentów 🔽

Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz złożonych dokumentów ogłasza listy przyjętych.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów (za wyjątkiem podania na studia). Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów (za wyjątkiem podania na studia).

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.


W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


V. Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej 🔽

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

 1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 pikseli w formacie JPG,
 2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

Limit miejsc na stacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich) oraz jednolitych magisterskich w rekrutacji na rok 2023/2024
Limit of places in part-time first-cycle (bachelor’s) and uniform master’s studies in the recruitment for the year 2023/2024

Kierunek studiów
Study programme
Łączny limit
total number
NOWA MATURA
zdawana w 2002 r. oraz latach 2005-2023
STARA MATURA zdawana do 2004
obywatele polscy MATURA
ZAGRANICZNA
Polish citizens FOREIGN BACCALAUREATE
CUDZOZIEMCY FOREIGNERS
limit minimalny
minimum limit
ADMINISTRACJA 180 168 1 5 6 50
ANGLISTYKA 110 90 5 5 10 15
ARCHEOLOGIA 50 45 2 bez limitu / no limit 3 18
ASTRONOMIA 50 42 1 2 5 15
BB.A. BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION 150 75 75 15
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 100 90 1 1 8 15
BIOLOGIA 80 72 2 3 3 12
BIOLOGIA CZŁOWIEKA 38 33 2 1 2 12
BIOTECHNOLOGIA 70 58 1 1 10 20
BIOTECHNOLOGY (w j. angielskim) 30 2 5 23 12
CHEMIA 140 132 2 4 2 15
CHEMIA MEDYCZNA 120 112 2 4 2 10
CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 48 42 2 2 2 10
CHEMISTRY (w j. angielskim) 24 4 20 10
CRIMINAL JUSTICE (w j. angielskim) 150 75 75 15
DYPLOMACJA EUROPEJSKA 80 73 1 1 5 15
DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE 90 84 3 bez limitu / no limit 3 15
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 90 80 3 bez limitu / no limit 7 20
EKONOMIA 150 138 1 5 6 50
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 70 67 1 bez limitu / no limit 2 20
EUROPEAN CULTURES (w j. angielskim) 20 14 6 10
EUROPEISTYKA 60 53 1 1 5 15
FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM 45 40 3 bez limitu / no limit 2 10
FILOLOGIA CZESKA 45 38 3 bez limitu / no limit 4 10
FILOLOGIA FRANCUSKA 70 64 1 bez limitu / no limit 5 40
FILOLOGIA GERMAŃSKA 190 155 5 10 20 50
FILOLOGIA HISZPAŃSKA 60 54 1 bez limitu / no limit 5 40
FILOLOGIA INDYJSKA 18 16 1 bez limitu / no limit 1 10
FILOLOGIA KLASYCZNA 18 16 1 bez limitu / no limit 1 10
FILOLOGIA POLSKA 180 160 10 bez limitu / no limit 10 20
FILOLOGIA ROSYJSKA 95 85 5 bez limitu / no limit 5 15
FILOLOGIA UKRAIŃSKA 45 32 4 bez limitu / no limit 9 10
FILOZOFIA 60 56 1 1 2 12
FIZYKA 80 65 1 4 10 15
GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 60 54 1 2 3 12
GEOGRAFIA 50 42 1 2 5 24
GEOLOGIA 70 61 2 5 2 15
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 50 42 1 2 5 24
HISTORIA 150 145 2 bez limitu / no limit 3 20
HISTORIA SZTUKI 80 77 1 bez limitu / no limit 2 30
INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) 30 27 1 1 1 10
INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYDZIEDZINOWE 30 27 1 1 1
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 40 36 2 bez limitu / no limit 2 20
INFORMATYKA 120 113 1 1 5 20
INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE 50 42 1 2 5 15
INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 60 50 3 5 2 15
ITALIANISTYKA 40 36 1 bez limitu / no limit 3 20
JUDAISTYKA 40 33 3 bez limitu / no limit 4 16
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 80 70 3 bez limitu / no limit 7 20
KOREANISTYKA 18 15 1 1 1 12
KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO 65 55 8 bez limitu / no limit 2 15
KULTUROZNAWSTWO 75 70 1 1 3 20
MATEMATYKA 200 187 3 5 5 20
MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA 20 16 1 1 2 10
MIKROBIOLOGIA 60 54 1 2 3 12
MILITARIOZNAWSTWO 25 20 3 bez limitu / no limit 2 12
MUZYKOLOGIA 40 35 4 bez limitu / no limit 1 20
NIDERLANDYSTYKA 75 70 3 bez limitu / no limit 2 40
OCHRONA ŚRODOWISKA 60 54 2 2 2 12
PEDAGOGIKA 150 148 1 bez limitu / no limit 1 20
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 30 28 1 bez limitu / no limit 1 20
PEDAGOGIKA SPECJALNA 40 38 1 bez limitu / no limit 1 20
POLITOLOGIA 90 84 1 1 4 15
POLITOLOGIA (w j. angielskim) 40 15 25 10
PRACA SOCJALNA 72 68 3 bez limitu / no limit 1 15
PRAWO 200 188 1 5 6 50
PSYCHOLOGIA 100 94 2 1 3 40
PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 70 65 2 bez limitu / no limit 3 20
SOCJOLOGIA 96 88 2 bez limitu / no limit 6 15
SOCJOLOGIA EKONOMICZNA 80 74 2 bez limitu / no limit 4 15
SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 64 60 1 1 2 15
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 100 88 2 bez limitu / no limit 10 15
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE SPECJ. GLOBAL STUDIES (w j. angielskim) 30 2 28 10
STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE 54 52 1 bez limitu / no limit 1 18
TURYSTYKA 50 42 1 2 5 24
ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI 60 53 2 bez limitu / no limit 5 15
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 100 95 1 bez limitu / no limit 4 15
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM 48 43 2 1 2 12
ZIELONA CHEMIA 50 44 2 2 2 15
kierunekroczna opłata dla Polaków i obywateli Unii Europejskiejroczna opłata dla pozostałych
medyczna biotechnologia molekularna jednolite magisterskie stacjonarne02750 EUR (w pierwszym roku); 2600 EUR (w kolejnych latach studiów / subsequent years)

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. 
osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
3.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);
4.
osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
5.
osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)
6.
osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);
7.
osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
8.
osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;
9.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
10.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
11.
osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;
12. 
osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Zasady rekrutacji 2023/2024

Kandydaci będą kwalifikowani na studia na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej z przedmiotów: biologia i chemia ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej i chemii organicznej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę z zagadnień, których lista jest dostępna w dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii. Rozmowa punktowana jest w skali 0-300 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 150 punktów. Na podstawie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów. Dodatkowe punkty otrzymują kandydaci w przypadku potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat zgodny z wymienionymi na stronie: https://spnjo.uwr.edu.pl/jezyki-nowozytne-zwolnienia) lub edukacji na poziomie szkoły średniej odbytej w języku angielskim (wymagane pisemne potwierdzenie) – 25 pkt.

Wydział Biotechnologii
ul. F. Joliot-Curie 14 A, 50-383 Wrocław
tel. +48 71 375 29 95, +48 71 375 29 66
fax +48 71 375 29 95
dziekanat@biotech.uni.wroc.pl
www.biotech.uni.wroc.pl

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

OLIMPIADY I KONKURSY

Jeśli jesteś laureatem lub finalistą centralnych olimpiad przedmiotowych albo laureatem wybranych konkursów ogólnopolskich, o których mowa w poniższym wykazie – przysługują Ci specjalne uprawnienia. Będziesz zwolniony z postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku studiów i nie będzie Cię obowiązywać opłata rekrutacyjna. Pamiętaj, żeby rejestrując się w systemie IRK, w polu „dokument uprawniający do podjęcia studiów” wybrać opcje „matura” i „tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej” oraz załączyć skan zaświadczenia potwierdzający status laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu. Uwaga! Uprawnienia przyznawane są kandydatowi tylko w roku zdania matury!

 

OlimpiadaStatus
Olimpiada Biologicznalaureaci
Olimpiada Chemicznalaureaci
Olimpiada Fizycznalaureaci
Olimpiada Biologicznafinaliści
Olimpiada Chemicznafinaliści
Olimpiada Fizycznafinaliści

Rekrutacja na ten kierunek studiów odbywa się według zasad opisanych w zakładce: „CUDZOZIEMCY”.