Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

SOCJOLOGIA specjalność INTERCULTURAL MEDIATION

II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

Opis kierunku:

MA in Sociology Intercultural Mediation programme gives you a unique chance to ask and seek answers to the big questions about social changes taking place every day around you (think about migrations, social movements, cultural transformations and many more). What are the reasons for these changes? What are their implications for the individual and for the whole society?

We put great emphasis on the topic of Intercultural Mediation which means we help you understand how culture (in its great variety) informs social change and how it can be facilitated using the knowledge on how people create social groups, how they communicate, what kind of internal and external factors influence how society works.

MA in Sociology Intercultural Mediation programme is a great opportunity to study in an culturally open and intelectually stimulating environment with a guidance by scholars and experts in a diverse range of fields of reseach and social practice of intercultural communication.

To give you a better insight into the practice of intercultural mediation we invite you to take part in workshops run by non-governmental organisations, which are part of the curriculum. Our partners from Nomada Association and Kreisau Foundation will guide you to better comprehend the problems of immigration in Poland and Europe and on the cultural heritage of multiculturalism in Poland and Europe.

As our graduate you acquire knowledge, skills and competences which you can use in the professional work in the areas of intercultural communication (on the local and corporate levels), conflict resolution and actions aimed at social integration. You also have practical skills to carry out various social research projects on the problems of multiculturalism, migration and social changes. The programme prepares you to work as an expert in the state and local administration, non-governmental organisations and private sector companies. We offer you transferable skills in the areas of multiculturalism, diversity management and cultural conflict resolution.

More on the programme: http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Studies/Master-in-Sociology

More on the courses: https://international.uni.wroc.pl/en/master/intercultural-mediation

Related fields of study: International Relations; Image Communication

 

The programme is based on the synergy with the international Master Programme Erasmus Mundus MITRA (Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits) in which the Institute of Sociology is also involved.

EMMC MITRAErasmus Mundus

Find us also on Fac ebook.

If you do not hold Polish citizenship and want to apply for studies in English language please use IRC system www.international-applications.uni.wroc.pl More details here: www.international.uni.wroc.pl/en/study-english

 

Rekrutacja 2019/2020:

(English version below)

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 potwierdzona ważnym certyfikatem językowym  (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr. http://www.spnjo.uni.wroc.pl/sites/default/files/files/cert_zwaln_ang_od2015_20171027.pdf Z obowiązku przedstawienia wyników egzaminu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym  w szkole średniej lub na studiach, lub jest językiem ojczystym oraz ci, którzy maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdali co najmniej na 80%,
 • pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

 • POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA SYSTEMEM STUDIÓW


  Efekty uczenia się (zasób wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów) mogą zostać potwierdzone:

 • Osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (w przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzania efektów uczenia nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego).
 • Osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • Osobie posiadającej tytuł magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
 • Osoba zainteresowana może wnioskować o potwierdzenie efektów uczenia się na podstawie dokumentów poświadczających wiedzę, umiejętności i kompetencje uzyskane poza systemem studiów, w tym: dyplomów,  świadectw, certyfikatów, zaświadczeń i innych dokumentów. W uzasadnionych przypadkach Uczelnia może zastosować dodatkowe metody ustalenia wnioskowanych do potwierdzenia efektów uczenia się (na przykład egzamin).

  Wykaz przedmiotów i praktyk objętych potwierdzaniem efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów (str. 89 – 154) – otwórz

  Opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się: 800 zł za jeden przedmiot.

  Termin rejestracji w systemie: 16.04 – 15.06.2018 r.

  Osoba kontaktowa:

  Agnieszka Wawrzyniak tel. 71 375 52 65 e-mail: agnieszka.wawrzyniak@uwr.edu.pl

  Jednostka do kontaktu:

  Biuro Karier – Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów ul. Kuźnicza 49A 50-138 Wrocław tel. + 48 71 375 21 31, + 48 71 375 21 34 e-mail: biurokarier@uwr.edu.pl

  Jeśli jesteś zainteresowany POTWIERDZENIEM efektów uczenia się zarejestruj się w systemie – potwierdź

  Kandydat na studia, który uzyskał potwierdzenie efektów uczenia się, może ubiegać się o przyjęcie na określony kierunek studiów w ramach dostępnego limitu. O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów ECTS uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, przypisanych przedmiotom realizowanym na kierunku studiów, na który o przyjęcie ubiega się kandydat na studia. Do ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się uprawnione są osoby, które uzyskały  co najmniej 10 punktów ECTS oraz spełniły kryteria, o których mowa w odrębnych przepisach.

  Jeśli chcesz REKRUTOWAĆ  się na studia na podstawie potwierdzonych już efektów uczenia się zarejestruj się w systemie – rekrutuj

  Recruitment 2018/2019

  The admission requirements are:

 • Diploma confirming the completion of previous studies entitling the candidate to take up this programme of study;
 • Good knowledge of English at least at the B2 level confirmed by a valid language certificate, e.g. FCE, TOEFL – 550, IELTS – 5,5 – 6,0, BEC Vantage or an equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław. The obligation to submit examination results does not apply to candidates who have studied in English in secondary school, college or university, are native speakers of English or have passed the Secondary School Leaving Examination (Matura Examination) at advanced level with the minimum result of 80%;
 • Positive formal assessment of the application by the faculty coordinator (refers to foreign diplomas only).
 • CONFIRMATION OF QUALIFICATIONS ACQUIRED OUTSIDE THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

  Qualifications (knowledge, skills, social competences acquired by learning outside the system of higher education) may be confirmed in case of persons who:

 • hold a certificate of Secondary School Leaving Examination (Matura Examination) and have at least 5 years’ work experience if they apply for admission to first cycle studies or uniform Magister studies (the requirement of 5 years’ work experience does not apply to graduates of teachers colleges, teachers language colleges and social services colleges whose qualifications are to be confirmed);
 • hold the professional title of Licencjat or an equivalent title and have at least 3 years’ work experience after completing their first cycle studies if they apply for admission to second cycle studies;
 • hold the title of Magister or an equivalent title and have at least 2 years’ work experience after completing their second cycle studies or uniform Magister studies if they apply for admission to another programme of first or second cycle studies or uniform Magister studies.
 • Applications for confirming qualifications may be filed on the basis of documents confirming the applicants’ knowledge, skills and competences acquired outside the system of higher education, including: diplomas, certificates and other official documents. In justified cases, the University may apply additional methods of confirming qualifications (e.g. an examination).

  List of courses and internships subject to confirmation of qualifications for individual programmes of study (pages 89 – 154) – open

  The fee for confirming qualifications is PLN 800 per each item.

  You may register in the system from 16 April to 15 June 2018.

  Contact person:

  Agnieszka Wawrzyniak tel. 71 375 52 65 e-mail: agnieszka.wawrzyniak@uwr.edu.pl

  Contact unit:

  Biuro Karier – Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów (Career Office − Office of Professional Promotion of Students and Graduates), ul. Kuźnicza 49A 50-138 Wrocław, tel. + 48 71 375 21 31, + 48 71 375 21 34, e-mail: biurokarier@uwr.edu.pl

  If you are interested in CONFIRMING your qualifications, register in the system − confirm

  Candidates whose qualifications have been confirmed may apply for admission to individual programmes of study within the available limits. Their position on the ranking list shall depend on the number of ECTS credits awarded during the process of confirmation of qualifications related to the courses included in the programmes of study they apply for. You may apply for admission to studies as a result of confirmation of your qualifications if you have been awarded at least 10 ECTS credits and fulfil the requirements specified in separate regulations.

  If you wish to BE RECRUITED to studies on the basis of your confirmed qualifications, register in the system − recruitment

   


   

  Rekrutacja 2018/2019:

  (English version below)

  Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 potwierdzona ważnym certyfikatem językowym  (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr. Z obowiązku przedstawienia wyników egzaminu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym  w szkole średniej lub na studiach, lub jest językiem ojczystym oraz ci, którzy maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdali co najmniej na 80%,
 • pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu zagranicznego).

 • POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA SYSTEMEM STUDIÓW


  Efekty uczenia się (zasób wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów) mogą zostać potwierdzone:

 • Osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (w przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzania efektów uczenia nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego).
 • Osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • Osobie posiadającej tytuł magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
 • Osoba zainteresowana może wnioskować o potwierdzenie efektów uczenia się na podstawie dokumentów poświadczających wiedzę, umiejętności i kompetencje uzyskane poza systemem studiów, w tym: dyplomów,  świadectw, certyfikatów, zaświadczeń i innych dokumentów. W uzasadnionych przypadkach Uczelnia może zastosować dodatkowe metody ustalenia wnioskowanych do potwierdzenia efektów uczenia się (na przykład egzamin).

  Wykaz przedmiotów i praktyk objętych potwierdzaniem efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów (str. 89 – 154) – otwórz

  Opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się: 800 zł za jeden przedmiot.

  Termin rejestracji w systemie: 16.04 – 15.06.2018 r.

  Osoba kontaktowa:

  Agnieszka Wawrzyniak tel. 71 375 52 65 e-mail: agnieszka.wawrzyniak@uwr.edu.pl

  Jednostka do kontaktu:

  Biuro Karier – Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów ul. Kuźnicza 49A 50-138 Wrocław tel. + 48 71 375 21 31, + 48 71 375 21 34 e-mail: biurokarier@uwr.edu.pl

  Jeśli jesteś zainteresowany POTWIERDZENIEM efektów uczenia się zarejestruj się w systemie – potwierdź

  Kandydat na studia, który uzyskał potwierdzenie efektów uczenia się, może ubiegać się o przyjęcie na określony kierunek studiów w ramach dostępnego limitu. O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów ECTS uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, przypisanych przedmiotom realizowanym na kierunku studiów, na który o przyjęcie ubiega się kandydat na studia. Do ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się uprawnione są osoby, które uzyskały  co najmniej 10 punktów ECTS oraz spełniły kryteria, o których mowa w odrębnych przepisach.

  Jeśli chcesz REKRUTOWAĆ  się na studia na podstawie potwierdzonych już efektów uczenia się zarejestruj się w systemie – rekrutuj

  Recruitment 2018/2019

  The admission requirements are:

 • Diploma confirming the completion of previous studies entitling the candidate to take up this programme of study;
 • Good knowledge of English at least at the B2 level confirmed by a valid language certificate, e.g. FCE, TOEFL – 550, IELTS – 5,5 – 6,0, BEC Vantage or an equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław. The obligation to submit examination results does not apply to candidates who have studied in English in secondary school, college or university, are native speakers of English or have passed the Secondary School Leaving Examination (Matura Examination) at advanced level with the minimum result of 80%;
 • Positive formal assessment of the application by the faculty coordinator (refers to foreign diplomas only).
 • CONFIRMATION OF QUALIFICATIONS ACQUIRED OUTSIDE THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

  Qualifications (knowledge, skills, social competences acquired by learning outside the system of higher education) may be confirmed in case of persons who:

 • hold a certificate of Secondary School Leaving Examination (Matura Examination) and have at least 5 years’ work experience if they apply for admission to first cycle studies or uniform Magister studies (the requirement of 5 years’ work experience does not apply to graduates of teachers colleges, teachers language colleges and social services colleges whose qualifications are to be confirmed);
 • hold the professional title of Licencjat or an equivalent title and have at least 3 years’ work experience after completing their first cycle studies if they apply for admission to second cycle studies;
 • hold the title of Magister or an equivalent title and have at least 2 years’ work experience after completing their second cycle studies or uniform Magister studies if they apply for admission to another programme of first or second cycle studies or uniform Magister studies.
 • Applications for confirming qualifications may be filed on the basis of documents confirming the applicants’ knowledge, skills and competences acquired outside the system of higher education, including: diplomas, certificates and other official documents. In justified cases, the University may apply additional methods of confirming qualifications (e.g. an examination).

  List of courses and internships subject to confirmation of qualifications for individual programmes of study (pages 89 – 154) – open

  The fee for confirming qualifications is PLN 800 per each item.

  You may register in the system from 16 April to 15 June 2018.

  Contact person:

  Agnieszka Wawrzyniak tel. 71 375 52 65 e-mail: agnieszka.wawrzyniak@uwr.edu.pl

  Contact unit:

  Biuro Karier – Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów (Career Office − Office of Professional Promotion of Students and Graduates), ul. Kuźnicza 49A 50-138 Wrocław, tel. + 48 71 375 21 31, + 48 71 375 21 34, e-mail: biurokarier@uwr.edu.pl

  If you are interested in CONFIRMING your qualifications, register in the system − confirm

  Candidates whose qualifications have been confirmed may apply for admission to individual programmes of study within the available limits. Their position on the ranking list shall depend on the number of ECTS credits awarded during the process of confirmation of qualifications related to the courses included in the programmes of study they apply for. You may apply for admission to studies as a result of confirmation of your qualifications if you have been awarded at least 10 ECTS credits and fulfil the requirements specified in separate regulations.

  If you wish to BE RECRUITED to studies on the basis of your confirmed qualifications, register in the system − recruitment

   


   

  Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 – stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO terminy
  1. Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 3 kwietnia 2018
  2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 16 września 2018
  3. Postępowanie rekrutacyjne (konkurs dyplomów, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne) 17, 18, 19, września 2018
  4. Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) 17, 18, 19, 20 września 2018
  5. Ogłoszenie listy przyjętych na studia 21 września 2018

  *Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie kompletu złożonych dokumentów.
  **Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię
  )

  *The admission is based on submitting all the required documents.
  **The documents shall be accepted not according to the date of the post stamp, but according to the date of delivery to the university.

  17, 18, 19, 20 września 2018 r. od godz. 10.00 do 12.00
  Instytut Socjologii
  ul. Koszarowa 3, bud.20, s.205
  51-149 Wrocław
  tel. 71 375 50 96

  Dokumenty (English version below):

  I. Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do dostarczenia, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów:

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich;
  3. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
  4. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów: 

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
  3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 1, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;
  4. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

  III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II, składają dodatkowo:

  1. zaświadczenie o znajomości języka polskiego, tj: (dotyczy kandydatów podejmujących studia w j. polskim)

  a) potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

  b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

  c) potwierdzenie ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

  2. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopię umowy z NFZ poświadczonej przez Uniwersytet Wrocławski;

  3. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich – dotyczy cudzoziemców o których mowa w art. 43 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  *Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

  1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 400 x 500 pikseli w formacie JPG,
  2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
   Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

   

  Documents:

  I. Candidates for 2nd cycle studies (both full-time and part-time) are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

  1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
  2. photocopy of diploma of higher education − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board or by the Dean, or certificate confirming the completion of 1st cycle studies, 2nd cycle studies or uniform Magister studies;
  3. photocopy of identity card or another identity document − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board or by the Dean;
  4. certificate of the grade point average of previous studies (if required).

  All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

  At the request of the person concerned, the Faculty Recruitment Board or the Dean shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

  Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 and 3 are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of the power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 and 3.

  The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

  Any documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

  II. Candidates who hold diplomas issued abroad or other documents entitling them to apply for admission to the studies and who are entered on the admission list are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

  1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
  2. photocopy of legalised or apostilled diploma or another document entitling them to apply for admission to the studies − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board or by the Dean;
  3. translation of the documents mentioned in item 2 by a Polish certified translator;
  4. photocopy of identity card or another identity document − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board or by the Dean;

  III. Foreign candidates should submit the following documents in addition to those listed in section II: 

  1. certificate of knowledge of Polish, i.e.:

  • confirmation of completing a one year’s course preparing for studying in Polish provided by an institution recognised by the Minister of Higher Education, or
  • certificate of knowledge of Polish issued by the State Board of Certification of Knowledge of Polish as a Foreign Language, or
  • confirmation of the School of Polish Language and Culture for Foreigners of the University of Wrocław stating that the candidate’s preparation and level of Polish enable him or her to take up studies in Polish;

  2. photocopy of medical and accident insurance policy for the duration of education in Poland or European Health Insurance Card or photocopy of an agreement with the National Health Fund certified by the University of Wrocław;

  3. photocopy of a document confirming that the candidate is able to take up and complete studies according to the same rules as citizens of Poland − this applies to foreigners mentioned in Art. 43(2) of the Higher Education Act − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board or by the Dean;

  4. medical certificate stating that there are no contraindications for taking up the selected programme of studies in the selected form.

  All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

  At the request of the person concerned, the Faculty Recruitment Board or the Dean shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

  Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2 and 4 and section III items 2 and 3 are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of a power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2 and 4 and section III items 2 and 3.

  The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

  Documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

  *Photographs for the Electronic Student Card to be uploaded in the IRK system during the registration procedure should fulfil the following requirements: 

  1. The electronic photographs should be up to date, in colour, with the resolution of 400 x 500 pixels and in JPG format.
  2. The photographs should fulfil the same requirements as photographs for identity cards, i.e. no headgear, no dark glasses, the person’s head should be facing the camera and the light should be evenly distributed on the whole face. Persons with a congenital or acquired eye condition may enclose photographs in dark glasses, and persons wearing headgear due to their religious beliefs may enclose photographs with headgear. Persons who enclose photographs in dark glasses must hold a document confirming their congenital or acquired eye condition issued according to the regulations on certification of disabilities and degrees of disabilities. Persons who enclose photographs with headgear should hold a document confirming their religious affiliation.

  Limit miejsc na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) w rekrutacji na rok 2018/2019

  kierunek limit miejsc w 2018 w tym dyplom zagraniczny w tym:PEU limit minimalny
  ADMINISTRACJA 210 (w tym AiO-50) 50 (w tym AiO -10)
  ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU 30 5 2 18
  ARCHEOLOGIA 40 2 1 15
  ASTRONOMIA bez limitu
  BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE 90 2
  BIOLOGIA 90 5 12
  BIOTECHNOLOGIA 60 10
  CHEMIA 120 4 10
  CHEMISTRY (w j. angielskim) 24 8
  CHEMIA MEDYCZNA 32 10
  CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 24 10
  DYPLOMACJA EUROPEJSKA 80 8 1
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 90 7 2 20
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, specjalność JURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION (w j. angielskim) 30 2 11
  EKONOMIA 150 (w tym MME-50) 50 (w tym MME-10)
  ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 50 5 1
  EUROPEISTYKA 80 10 3
  w oryginale: EUROPEAN STUDIESEUROPEISTYKA, specjalność EU REGIONAL POLICY (w j. angielskim) 25 7
  FILOLOGIA POLSKA 180 10 2
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA 70 7 2
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja Empirical and Theoretical Linguistics 16 2 6
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA CZESKA 33 5 2 12
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA FRANCUSKA 34 5 2 18
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA 85 5 2
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA HISZPAŃSKA 34 5 2 18
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA 25 3 5 12
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA 25 3 1 6
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII 25 3 2 9
  FILOLOGIA, specjalność JUDAISTYKA 35 10 5 12
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA 80 7 2 15
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA 33 5 2 10
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA 33 10 2 10
  FILOLOGIA, specjalność UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 33 10 2 10
  FILOLOGIA, specjalność NIDERLANDYSTYKA 40 5 5 10
  FILOZOFIA 45 5
  FIZYKA bez limitu
  FIZYKA specjalność: MASTER’S STUDY OF THEORETICAL PHYSICS (w j. angielskim) bez limitu 3
  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 50 3 12
  GEOGRAFIA 90 3 2
  GEOGRAFIA, specjalność TOURISM AND HOSPITALITY (w j. angielskim) 22 12
  GEOLOGIA 75 5 2
  GEOLOGIA, specjalność APPLIED GEOSCIENCE (w j. angielskim) bez limitu 12
  GOSPODARKA PRZESTRZENNA 30 3 2
  HISTORIA 90 5 1 20
  HISTORIA SZTUKI 40 2 1
  HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 30 5 1 20
  HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, specjalność PUBLIC HISTORY (w j. angielskim) bez limitu 6
  INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE 20 1
  INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 30 3 5
  INFORMATYKA 60
  INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE 30 2
  INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 50 5
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 90 7 2 20
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, specjalność COMMUNICATION MANAGEMENT (w j. angielskim) 30 2 11
  KULTUROZNAWSTWO 50 10 1 20
  LL.M INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (w j. angielskim) 70 10
  MATEMATYKA 150
  MIKROBIOLOGIA 60 3 12
  MUZYKOLOGIA 20 5 10
  OCHRONA ŚRODOWISKA 80 5
  PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków pedagogogicznych i nauczycielskich 120 1 1
  PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków niepedagogogicznych i nienauczycielskich 100 1 1
  POLITOLOGIA 110 5 2
  POLITOLOGIA (w j. angielskim) 15 5
  PRACA SOCJALNA 88 5 5
  PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 60 5 5 20
  SOCJOLOGIA 137 5 5
  SOCJOLOGIA, specjalność INTERCULTURAL MEDIATION (w j. angielskim) 75 2 5
  SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 120 5 5
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 120 2
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność Global Studies (w j. angielskim) 30
  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM 24 2 12
  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA 60 5 2
  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 60 2

  Opłaty za studia w j. angielskim

  Kierunek roczna opłata w PLN dla obywateli UE w tym z Polski roczna opłata w EURO dla obywateli UE w tym z Polski roczna opłata w EURO dla obywateli spoza UE
  Administracja, specjalność Administration in International Organisations 6270 1500 3000
  Chemia, specjalność Advanced Synthesis in Chemistry 3000
  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność Journalism and Social Communication 6270 1500 3000
  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność Journalism and Social Communication (niestacjonarne) 5643 1350 2000
  Ekonomia, specjalność Master Managerial Economics 6270 1500 3000
  Europeistyka, specjalność EU Regional Policy 1400 3000
  Filologia specjalność filologia angielska, specjalizacja Empirical and Theoretical Linguistics 6270 1500 3000
  Fizyka, specjalność Master’s study of theoretical physics 4180 1000 3000
  Geografia, specjalność Tourism and Hospitality 8360 2000 3000
  Geologia, specjalność Applied Geoscience 8360 2000 3000
  Komunikacja wizerunkowa, specjalność Communication Management 6270 1500 3000
  Komunikacja wizerunkowa, specjalność Communication Management (niestacjonarne) 5643 1350 2000
  Politologia specj. Public Policy, Political Communication, Public Administration, Democracy and Development in Europe and Caucasus, Central and East European Studies 6270 1500 3000
  Historia, specjalność Public history 6270 1500 3000
  Socjologia, specjalność Intercultural Mediation 6270 1500 3000
  Stosunki międzynarodowe, specjalność Global Studies 6270 1500 3000
  LL.M International and European Law 8360 2000 3000

  Polish candidates
  Faculty of Social Sciences
  Dean’s Office

  ul. Koszarowa 3/20, pokój 36, 51-149 Wrocław, Poland
  tel. 71 375 50 98
  hours: 9.00–15.00
  dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr
  email: katarzyna.kajdanek@uwr.edu.pl
  phone: +48 660 851 335

  For international candidates:

  Katarzyna KRAWCZYK
  Magdalena SZYMKÓW
  Email: international@uni.wroc.pl
  Phone: +48 71 3752877; +48 71 3752864
  Fax: +48 71 3752800