Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

BIOTECHNOLOGY

I stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

Opis kierunku:

The aim of BSc studies in biotechnology is:

– acquiring basic knowledge of the molecular basis of biological phenomena and processes through learning mathematics, statistics, chemistry, physics, as well as molecular biology, genetics, microbiology, biology of the cell and biotechnology,

– acquisition of deeper knowledge in the biochemistry of proteins, carbohydrates and lipid compounds, their structures and functions, as well as their metabolisms,

– acquisition of the skills to use various experimental techniques required for employment in the biotechnological industry, as well as various types of laboratories (analytical, research or industrial),

– understanding of computer and language tools, their application for collection, analysis and presentation of data during professional work,

– preparing the student to conduct an independent or collaborative research practice, to discuss results, to formulate statements, and write reports.

Upon successful completion of the first degree studies in biotechnology, the graduate will have the basic knowledge in molecular basics of biological phenomena and processes and advanced knowledge in biochemistry, will be able to apply this knowledge in biotechnology, will be prepared to work in laboratory, will apply scientific methods and good experimental designs in scientific experiments, will understand and demonstrate laboratory safety procedures, as well as bioethical standards. The graduate will be aware of the need to constantly improve the professional and personal competences.

More details: http://www.biotech.uni.wroc.pl/bsc-studies/?lang=en

Rekrutacja 2021/2022:

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,

– zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,

– certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku:

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

– dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

– dla których język angielski jest językiem ojczystym,

– którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

c) ocena na poziomie co najmniej 60% oceny maksymalnej z przedmiotów: biologia, chemia oraz matematyka albo fizyka lub przedmiotów pokrewnych w przypadku braku któregokolwiek z powyższych. Kandydaci spełniający ten wymóg przechodzą do następnego etapu – konkursu świadectw maturalnych.

W konkursie świadectw brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: biologia, chemia oraz matematyka lub fizyka (pod uwagę brany będzie przedmiot z wyższym wynikiem) lub z przedmiotów pokrewnych w przypadku braku któregokolwiek z powyższych. Jeśli to konieczne, to skale ocen są przeliczane na skalę procentową według wytycznych  Biura Współpracy Międzynarodowej UWr. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa sporządzona według ilości uzyskanych punktów,

d) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą).

 


 

(English version below)

L.p. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO terminy
I nabór
1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK

 

15 maja 2020

2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)

 

13 sierpnia 2020

3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/

17, 18 sierpnia 2020

 

4

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

 

19 sierpnia 2020

5

Przyjmowanie dokumentów  przez

Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

(nie decyduje data stempla pocztowego)

 

20,21 sierpnia 2020

6

Ogłoszenie listy przyjętych na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

 

 

24 sierpnia 2020
II nabór
1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK

 

14 sierpnia 2020

2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)

 

20 września 2020

3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/

 

21 września 2020

 

4

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

 

22 września 2020

5

Przyjmowanie dokumentów  przez

Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

(nie decyduje data stempla pocztowego)

 

23, 24 września 2020

6

Ogłoszenie listy przyjętych na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

 

 

25 września 2020

 


 

No. Recruitment stages Dates
1st Round
1 Registration starts in the Online Application System – IRK 15th May 2020
2 Deadline for registration and payment 13th August 2020
3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews. 17th-18th August 2020
4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system 19th August 2020
5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee 20th-21st  August 2020
6

Decision on acceptance/rejection available after logging on the private account in the IRK system

 

 

24th August 2020
2nd Round
1 Registration starts in the Online Application System – IRK 14th August 2020
2 Last registration and payment day 20th September 2020
3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews. 21st September 2020
4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system 22nd September 2020
5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee 23rd-24th September 2020
6

Decision on acceptance/rejection available after logging on the private account in the IRK system

 

 

25th September 2020

Dokumenty (English version below):

I. Kandydaci na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) znajdujący się na liście do przyjęcia (złóż dokumenty) są zobowiązani do dostarczenia, w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;
 3. w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2020 oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych – zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku;

Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz złożonych dokumentów ogłasza listy przyjętych.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentu, o którym mowa w pkt. 2. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentu o którym mowa w pkt. 2.

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów: 

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;
 3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;

*Kandydaci na studia legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej wydanym w:

 1. innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa  członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj.: z Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chile, Chin, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Meksyku, Holandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch;
 2. państwach, z którymi Polska nie ma zawartych umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów (lista zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi w pkt II, dodatkowo złożyć decyzję administracyjną, wydaną przez właściwego Kuratora Oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku takiego dokumentu, kandydat składa pisemne zobowiązanie do dostarczenia go w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II składają dodatkowo:

1. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 potwierdzona ważnym certyfikatem językowym  (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr. Z obowiązku przedstawienia wyników egzaminu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub na studiach, lub jest językiem ojczystym oraz ci, którzy maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdali co najmniej na 80%,

2. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim;

3. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach o których mowa w art. 324 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;

Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz złożonych dokumentów ogłasza listy przyjętych.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2  oraz III 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III 2 i 3.

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

 1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 pikseli w formacie JPG,
 2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

Documents:

I. The candidates for the studies of the 1st cycle programme or the long-term Master’s degree studies (full-time and part-time programme), who are on the list for admission (submit documents) are obliged to provide the following documents within the time limits specified in the recruitment schedule:

 1. the admission application for studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
 2. a copy of the high school graduation certificate [pol.“świadectwo dojrzałosci” –  direct translation – “maturity certificate”] in order to confirm compliance by the Recruitment Commission;
 3. In the case of the candidates with the International Baccalaureate Diploma 2019 and this year’s foreign secondary school graduates – a certificate from the school on taking the secondary school leaving [matura] exam, translated into Polish;

The Recruitment Commission, at the request of the person concerned, confirms submission of the set of documents and publishes the lists of admitted [students].

All documents should be submitted (delivered) in a place, date and time indicated in the schedule. Failing to meet this obligation will cause that a candidate will not be admitted to the studies. 

The candidate is not obliged to submit the documents in person. If you submit them by post or courier, it is required to notarially certify the copies of documents, referred to in the points 2. The documents can also be delivered by third persons on the basis of the power of attorney (the template of the power of attorney) granted by the candidate or by filing notarially certified copies of documents, referred to in the points 2.

The documents must be delivered at the university within the time limit specified in the schedule-the date of delivering the documents serves as proof and not the postmark date or the date of letter shipment. Failing to meet the obligation regarding submission of documents on the aforementioned principles, shall cause that a candidate will not be admitted to the studies.

If you resign from studies, the submitted documents will be given in person upon a written request of the candidate (the template of resignation from studies) or to a person authorised by him or her or sent back by post with acknowledgement of receipt.

II. The candidates who have the[general]certificate of secondary education issued abroad or another document authorising them to be admitted to studies, who are on the list for admission are obliged to provide the following documents within the time limits specified in the recruitment schedule:  

 1. the admission application for studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
 2. a copy of the legalised or certified by apostille certificate or another document authorising to be admitted to studies together with the original for [its] review in order to confirm compliance by the Recruitment Commission;
 3. translation of the documents into Polish, referred to in the point 1, made by a Polish sworn translator;

*The candidates, who have [general] certificate of secondary education issued in: 

 1. the other countries that the member states of the European Union, the member states of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)., the member states of the European Free Trade Association (EFTA) i.e.: from Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Chile, China, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Spain, Ireland, Island, Israel, Japan, Canada, Korea, Lichtenstein, Lithuania, Luxemburg, Latvia, Malta, Mexico, Holland, Germany, Norway, New Zealand, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Sweden, Turkey, USA, Hungary, Great Britain, Italy;
 2. the countries, with which Poland has not concluded the international contracts on mutual recognition of certificates and diplomas (the list of the international contracts concluded by Poland is on the website of the Ministry of Science and Higher Education)

Apart from the documents listed in the point II, they are also obliged to submit an administrative decision, issued by the proper School Superintendent, on recognition of a certificate or another document issued abroad as the document authorising eligibility for higher education. In the absence of such a document, the candidate submits a written obligation to deliver it within the time limit not longer than until the end of the first semester of the studies.

III. Apart from the documents referred to in the point II, the foreigners also submit: 

 1. a certificate of English at least at B2 level confirmed with a valid language certificate (FCE, BEC Vantage or other equivalent international certificates respected by the Ministry of Science and Higher Education or the Foreign Language Study Centre of the University of Wrocław [pol.: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr]. These candidates are exempted from the obligation of presenting the exam results, for whom English was the language of instruction in the secondary school or on studies or [it is] their native language, as well as these, who passed English at extended level with at least 80% on the secondary school final examination [matura],
 2. a copy of the insurance policy against illness for the period of education in Poland or the European Health Insurance Card or a copy of the contract with the National Health Fund [pol. NFZ] certified by the University of Wroclaw;
 3. a copy of the document confirming eligibility to start and pursue studies on the principles , referred to in the art. 324 of the Act on Higher Education and Science together with the original  in order to confirm compliance by the Departmental Recruitment Commission;

The Recruitment Commission, at the request of the person concerned, confirms submission of the set of documents and publishes the lists of admitted [students].

All documents should be submitted (delivered) in a place, date and time indicated in the schedule. Failing to meet this obligation will cause that a candidate will not be admitted to the studies. 

The candidate is not obliged to submit the documents in person. If you submit them by post or courier, it is required to notarially certify the copies of documents, referred to in the points II 2, as well as III 2 and 3. The documents can also be delivered by third persons on the basis of the power of attorney (the template of the power of attorney) granted by the candidate or by filing notarially certified copies of documents, referred to in the points II 2, as well as III 2 and 3.

The documents must be delivered at the university within the time limit specified in the schedule-the date of delivering the documents serves as proof and not the postmark date or the date of letter shipment. Failing to meet the obligation regarding submission of documents on the aforementioned principles, shall cause that a candidate will not be admitted to the studies.

If you resign from studies, the submitted documents will be given in person upon a written request of the candidate (the template of resignation from studies) or to a person authorised by him or her or sent back by post with acknowledgement of receipt.

A photo to the Electronic Student ID, which is attached in the recruitment process in the IRK system should meet the following requirements: 

 1. an electronic photo should be valid, colourful, with the resolution of 500 x 625 pixels in the JPG format,
 2. The photo should meet the requirements regarding the identity document i.e.: bareheaded, without dark-lensed glasses, a head in frontal position with evenly lit face.
  The person with congenital or acquired vision defect can attach a photo presenting a person in dark-lensed glasses and a person wearing the headgear according to the principles of his or her religion – a photo presenting a person wearing the headgear.
  The document certifying the authorisation to the attached photo presenting a dark-lensed person is the certificate on the degree of disability due to congenital or acquired vision defect, issued in compliance with the provisions on determining disability and degree of disability.
  The certificate of religious affiliation is the document certifying entitlement to the attached photo presenting a person wearing the headgear.
kierunekroczna opłata dla Polaków i obywateli Unii Europejskiejroczna opłata dla pozostałych
biotechnology pierwszego stopnia stacjonarne w języku angielskim2200 EUR3650 EUR (w pierwszym roku), 3500 EUR (w kolejnych latach studiów / subsequent years)

Opłata dla obywatela Polski i Unii Europejskiej dotyczy także:

1/ obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji  Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2/ cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3/ cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);

4/ cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5/ posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

6/ cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Wysokość opłaty w PLN ustala się według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ogłaszanego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, w roku dokonywania płatności.

 

Tuition fees for Polish and European Union citizens also apply to:

1/ foreigners – citizens of EU member states, Switzerland, Norway or Island (EFTA countries) – members of the European Economic Area and their families living in Poland;

2/ foreigners with resident permit or long-term residents of European Union;

3/ foreigners with temporary residence permit for family reunification;

4/ foreigners with refugee status granted in Poland or with temporary or subsidiary protection in Poland

5/ people with ‘Karta Polaka’ or with a proof of Polish origin;

6/ foreigner living in Poland and being a spouse, antecedent or descendant of a Polish citizen

Polish citizens can pay fees in PLN according to the NBP exchange rate from the day of payment.

International Candidates admission procedure

If you are international candidate (you don’t hold Polish citizenship) you should apply via IRC admission system. To apply for studies please create an online account on: http://international-applications.uni.wroc.pl/

While filling out online application you will have to attach following documents (scanned copies):

All candidates are required to pay the registration fee: €20.
Please note that student should cover all bank charges.
Bank details:

 • Payment should be made on the University’s account number:
 • Beneficiary’s Bank Name and Address : Santander Bank Polska 1 O/W-w Rynek 9/11, 50-950 Wrocław POLAND
 • SWIFT CODE: WBK PPL PP
 • Beneficiary’s Bank A/C No : PL57 1090 2398 0000 0001 0899 3964
 • Beneficiary’s Name and Address : University of Wrocław, Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, POLAND
 • Remarks : tuition fee for Master/Bachelor program in English

Please check our application deadlines on: https://international.uni.wroc.pl/en/admission-full-degree-studies
To learn more about our offer, please visit our website:
https://international.uni.wroc.pl/en/admission-full-degree-studies

 

Don’t click the button “Rekrutuj” as it is for Polish Candidates only.

Warunkiem przyjęcia na studia obywateli polskich jest:

a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,

– zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,

– certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku:

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

– dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

– dla których język angielski jest językiem ojczystym,

– którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą),

d) ocena na poziomie co najmniej 60% oceny maksymalnej z przedmiotów: biologia, chemia oraz matematyka albo fizyka lub z przedmiotów pokrewnych w przypadku braku któregokolwiek z powyższych. Kandydaci spełniający ten wymóg wstępny przechodzą do następnego etapu – konkursu świadectw.

W konkursie świadectw brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: biologia, chemia oraz matematyka lub fizyka (pod uwagę brany będzie przedmiot z wyższym wynikiem) lub z przedmiotów pokrewnych w przypadku braku któregokolwiek z powyższych. Jeśli to konieczne, to skale ocen są przeliczane na skalę procentową według wytycznych  Biura Współpracy Międzynarodowej UWr. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa sporządzona według ilości uzyskanych punktów.

Wydział Biotechnologii / Faculty of Biotechnology
ul. F. Joliot-Curie 14 A, 50-383 Wrocław
tel. +48 71 375 29 95, +48 71 375 29 66
fax +48 71 375 29 95
dziekanat@biotech.uni.wroc.pl
www.biotech.uni.wroc.pl

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Faculty Admissions Committee

Dziekanat / Dean’s Office
poniedziałek / Monday: 10.00–15.00
środa / Wednesday: 10.00–15.00
piątek / Friday: 10.00–15.00

For international candidates:
Katarzyna KRAWCZYK
Marta NOWAK
Email: international@uwr.edu.pl

Phone: +48 71 3752877;  +48 71 3752864
Fax: +48 71 3752800

Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)

 


Acceptance of documents by the Faculty Recruitment Committee (the date of delivery decides):