Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

FIZYKA specjalność MASTER'S STUDY OF THEORETICAL PHYSICS

II stopnia stacjonarne

Opis kierunku:

The two year master studies in theoretical physics provide a high-level, internationally competitive training in theoretical physics, guiding to frontiers of modern research in the following main areas:

 • Quantum field theory and  QCD, quark gluon plasma
 • Classical and quantum gravity
 • Conformal field theory and bosonic string
 • Neutrino physics
 • Deformed Field Theory, kappa-Poincare formalism, double special relativity
 • Supersymmetric quantum mechanics, integrable models
 • Modern quantum mechanics, entanglement, nonlinear dynamics
 • Many body physics and statistical mechanics
 • Compact stars
 • Comprehensive and up to date introduction to modern theoretical physics is  provided in connection  to the current research conducted at the Institute of Theoretical Physics.  Students can join one of  the active groups and take part in special projects.

  The studies offer considerable flexibility and choice; you will be able to choose a path reflecting your intellectual tastes or career choices. You may prefer a broad theoretical education across subject areas or if you have already decided about your profile, you may follow a more selective path.

  Currently at the Institute we have international students from the Belarus, Germany, Portugal, Ukraine, USA.

  We will  assess your performance by one or several of the following means:

  • written exams
  • course work marked on a pass/fail basis
  • take-home papers
  • mini-projects.

  The modes of assessment for a given course are decided by the course lecturer and will be published at the beginning of each academic year.

  Graduate destinations

  Research in mathematical and theoretical physics, industry.

  Structure of the course

  Students are expected to have the basic skills in physics,  mathematics and programming obtained during the bachelor courses. The two-years’ program students do not choose defined specializations at the beginning of the studies. After broad formation during compulsory:  Course I and II and Core Courses (compulsory two lectures chosen from wider set) they have opportunity to follow their individual interests by choosing among wide range of the optional courses. During the second semester students are supposed to have chosen a master thesis advisor. At this stage, the role of the advisor is to help student to choose  appropriate set of lectures.

  Semester  1  Assessment

  Lect

  Clas

  Lab

  Sem

  ECTS

  Basic Course I E

  30

  30

  6

  Basic Course II E

  30

  30

  6

  Core Course I E

  30

  30

  6

  Core Course II E

  30

  30

  6

  Core Course III E

  30

   30

  6

  30

  Semester  2  Assessment

  Lect

  Clas

  Lab

  Sem

  ECTS

  Basic Course I E

  30

  30/0

  0/30

  6

  Core Course IV E

  30

  30

  6

  Core Course V E

  30

  30

  6

  Highlights of Modern Physics

  And Astrophysics

  Cr

  30

  4

  Preparatory Polish Language
  Course
  Cr/E

  30

  3

  Optional courses*/ Cr/E

  5

  30

  Semester  3  Assessment

  Lect

  Clas

  Lab

  Sem

  ECTS

  MSc Laboratory Cr

  150

  10

  MSc Seminar Cr

  30

  5

  Optional courses*/ Cr/E

  15

  30

  Semester  4  Assessment

  Lect

  Clas

  Lab

  Sem

  ECTS

  MSc Laboratory Cr

  150

  10

  MSc Seminar Cr

  30

  5

  MSc Project + Exam Cr

  15

  Total:

      30

  hours together

  240

  240

  360

  60

   

  Basic courses

  Core courses are compulsory.

  Basic Course I: Selected Tools of Modern Theoretical Physics.

  Basics Course II: Trends in Modern Theoretical Physics.

   

  Core courses

  Core courses are compulsory, however students may have a choice i.e.
  Core course I (no choice):
  Quantum Mechanics: ‘Mathematical and Conceptual Foundations’

  Core course II (no choice):
  ‘Classical Field Theory’

  Core course III: (choice):

 • ‘Statistical Physics 2’
 • ‘Quantum Electrodynamics’
 • Core course IV: (choice)

 • ‘Introduction to Many Body Theory’
 •  ‘Quantum Field Theory I’
 • Core course V (choice):

 • ‘Contemporary Problems in Condensed Matter Physics’
 •  ‘General Relativity and Gravitation’
 • Optional courses

  Optional courses start if at least three students sign in.

  Autumn semester  Ass.

  Lec

  Clas

  Lab

  Sem

  ECTS

  Functional Integration in Quantum Field Theory

  and Statistical Physics

  E

  30

  3

  Introduction to Noncommutative Geometry
  and Quantum groups

   

  Cr

  30

  3

  Our Universe Cr

  30

  3

  Neutrino interactions E

  30

  3

  Quantum distributions in practice E

  30

  30

  6

  Introduction to Heavy-Ion Collisions and Matter
  under Extreme Conditions
  Cr

  30

  3

  Selected Problems of Lepton
  Scattering of Nucleons
  E

  Spring Semester

   Ass.

  Lect

  Clas

  Lab

  Sem

  ECTS

   

  Introduction to Theory of Elementary Particles

  E

  30

  30

  6

  Conformal Field Theory E

  30

  3

  Theory of measurement E

  20

  10

  3

  Glauber model and beyond

   

  E

  30

  3

  Statistical data analysis for particle physics Cr

  30

  3

  Neutrino project

   

  E

  15

  15

  3

  Introduction to Heavy-Ion Collisions
  and Matter under Extreme Conditions
  E

  30

   

  If you do not hold Polish citizenship and want to apply for studies in English language please use IRC system www.international-applications.uni.wroc.pl More details here: www.international.uni.wroc.pl/en/study-english

   

   

   

  Rekrutacja 2018/2019:

  Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,

  b) znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 potwierdzona ważnym certyfikatem językowym  (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr. Z obowiązku przedstawienia wyników egzaminu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub na studiach, lub jest językiem ojczystym oraz ci, którzy maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdali co najmniej na 80%,

  c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu zagranicznego).

  Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 – stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO terminy
  1. Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 3 kwietnia 2018
  2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 16 września 2018
  3. Postępowanie rekrutacyjne (konkurs dyplomów, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne) 17, 18, 19, września 2018
  4. Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) 17, 18, 19, 20 września 2018
  5. Ogłoszenie listy przyjętych na studia 21 września 2018

  * Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie kompletu złożonych dokumentów.
  **Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię
  )
  17, 18, 19, 20 września 2018 r. od godz. 9.00 do 15.00
  Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
  pl. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław
  tel. 71 375 94 64, 71 375 94 04

  I. Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do dostarczenia, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów:

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich;
  3. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
  4. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

   

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów: 

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
  3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 1, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;
  4. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

  III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II składają dodatkowo:

  1. zaświadczenie o znajomości języka polskiego, tj: (dotyczy kandydatów podejmujących studia w j. polskim)

  a) potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

  b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

  c) potwierdzenie ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

  2. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopię umowy z NFZ poświadczonej przez Uniwersytet Wrocławski;

  3. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich – dotyczy cudzoziemców o których mowa w art. 43 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

   

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

   

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

   

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  *Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

  1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 400 x 500 pikseli w formacie JPG,
  2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
   Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

  Limit miejsc na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) w rekrutacji na rok 2018/2019

  kierunek limit miejsc w 2018 w tym dyplom zagraniczny w tym:PEU limit minimalny
  ADMINISTRACJA 210 (w tym AiO-50) 50 (w tym AiO -10)
  ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU 30 5 2 18
  ARCHEOLOGIA 40 2 1 15
  ASTRONOMIA bez limitu
  BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE 90 2
  BIOLOGIA 90 5 12
  BIOTECHNOLOGIA 60 10
  CHEMIA 120 4 10
  CHEMISTRY (w j. angielskim) 24 8
  CHEMIA MEDYCZNA 32 10
  CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 24 10
  DYPLOMACJA EUROPEJSKA 80 8 1
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 90 7 2 20
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, specjalność JURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION (w j. angielskim) 30 2 11
  EKONOMIA 150 (w tym MME-50) 50 (w tym MME-10)
  ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 50 5 1
  EUROPEISTYKA 80 10 3
  w oryginale: EUROPEAN STUDIESEUROPEISTYKA, specjalność EU REGIONAL POLICY (w j. angielskim) 25 7
  FILOLOGIA POLSKA 180 10 2
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA 70 7 2
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja Empirical and Theoretical Linguistics 16 2 6
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA CZESKA 33 5 2 12
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA FRANCUSKA 34 5 2 18
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA 85 5 2
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA HISZPAŃSKA 34 5 2 18
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA 25 3 5 12
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA 25 3 1 6
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII 25 3 2 9
  FILOLOGIA, specjalność JUDAISTYKA 35 10 5 12
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA 80 7 2 15
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA 33 5 2 10
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA 33 10 2 10
  FILOLOGIA, specjalność UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 33 10 2 10
  FILOLOGIA, specjalność NIDERLANDYSTYKA 40 5 5 10
  FILOZOFIA 45 5
  FIZYKA bez limitu
  FIZYKA specjalność: MASTER’S STUDY OF THEORETICAL PHYSICS (w j. angielskim) bez limitu 3
  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 50 3 12
  GEOGRAFIA 90 3 2
  GEOGRAFIA, specjalność TOURISM AND HOSPITALITY (w j. angielskim) 22 12
  GEOLOGIA 75 5 2
  GEOLOGIA, specjalność APPLIED GEOSCIENCE (w j. angielskim) bez limitu 12
  GOSPODARKA PRZESTRZENNA 30 3 2
  HISTORIA 90 5 1 20
  HISTORIA SZTUKI 40 2 1
  HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 30 5 1 20
  HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, specjalność PUBLIC HISTORY (w j. angielskim) bez limitu 6
  INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE 20 1
  INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 30 3 5
  INFORMATYKA 60
  INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE 30 2
  INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 50 5
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 90 7 2 20
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, specjalność COMMUNICATION MANAGEMENT (w j. angielskim) 30 2 11
  KULTUROZNAWSTWO 50 10 1 20
  LL.M INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (w j. angielskim) 70 10
  MATEMATYKA 150
  MIKROBIOLOGIA 60 3 12
  MUZYKOLOGIA 20 5 10
  OCHRONA ŚRODOWISKA 80 5
  PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków pedagogogicznych i nauczycielskich 120 1 1
  PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków niepedagogogicznych i nienauczycielskich 100 1 1
  POLITOLOGIA 110 5 2
  POLITOLOGIA (w j. angielskim) 15 5
  PRACA SOCJALNA 88 5 5
  PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 60 5 5 20
  SOCJOLOGIA 137 5 5
  SOCJOLOGIA, specjalność INTERCULTURAL MEDIATION (w j. angielskim) 75 2 5
  SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 120 5 5
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 120 2
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność Global Studies (w j. angielskim) 30
  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM 24 2 12
  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA 60 5 2
  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 60 2

  Opłaty za studia w j. angielskim

  Kierunek roczna opłata w PLN dla obywateli UE w tym z Polski roczna opłata w EURO dla obywateli UE w tym z Polski roczna opłata w EURO dla obywateli spoza UE
  Administracja, specjalność Administration in International Organisations 6270 1500 3000
  Chemia, specjalność Advanced Synthesis in Chemistry 3000
  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność Journalism and Social Communication 6270 1500 3000
  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność Journalism and Social Communication (niestacjonarne) 5643 1350 2000
  Ekonomia, specjalność Master Managerial Economics 6270 1500 3000
  Europeistyka, specjalność EU Regional Policy 1400 3000
  Filologia specjalność filologia angielska, specjalizacja Empirical and Theoretical Linguistics 6270 1500 3000
  Fizyka, specjalność Master’s study of theoretical physics 4180 1000 3000
  Geografia, specjalność Tourism and Hospitality 8360 2000 3000
  Geologia, specjalność Applied Geoscience 8360 2000 3000
  Komunikacja wizerunkowa, specjalność Communication Management 6270 1500 3000
  Komunikacja wizerunkowa, specjalność Communication Management (niestacjonarne) 5643 1350 2000
  Politologia specj. Public Policy, Political Communication, Public Administration, Democracy and Development in Europe and Caucasus, Central and East European Studies 6270 1500 3000
  Historia, specjalność Public history 6270 1500 3000
  Socjologia, specjalność Intercultural Mediation 6270 1500 3000
  Stosunki międzynarodowe, specjalność Global Studies 6270 1500 3000
  LL.M International and European Law 8360 2000 3000

  For international candidates:
  Katarzyna KRAWCZYK
  Magdalena SZYMKÓW
  Email: international@uni.wroc.pl
  Phone: +48 71 3752877;  +48 71 3752864
  Fax: +48 71 3752800

  Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
  71 375 94 66
  maciej.kuchowicz@uwr.edu.pl