Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA specjalność COMMUNICATION MANAGEMENT

II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

Opis kierunku:

Communication Management studies offer a comprehensive approach to external and internal communication of brands, organizations and their image, by means of existing communication systems. Graduates of the program will have acquired theoretical knowledge and practical competences in the areas of specific aspects of communication of organizations and their external and internal image (advertising, public relations, branding). They will also have acquired detailed knowledge about the range of work and competences of different units of organizations and companies from the creative industry. The educational goal of the program is to build competences connected with designing (also graphic), perceived as an important element of organizational and brand image.

The core characteristic of Communication Management studies is the focus on building a wide range of competences in the area of communication, economy, marketing and market processes, as well as knowledge about the media in the graduates. In the near future the highly changeable market and media environment will result in a strong need to be oriented on innovativeness and creativity of communication, as well as goal based management. Therefore, these competences will allow the graduates to build a strong position in the labor market and constantly adapt to its needs.

The educational goal of the Communication Management studies is to teach the students techniques and methods of appropriate, effective and efficient communication and managing companies, organizations and institutions. The graduates will also have acquired the skill of diagnosing disturbances in communication, as well as anticipating crises and managing them.

Communication Management graduates can work in the following professional areas:

 • Cooperation with external customers: counseling, communication management, training (freelancer), opening their own business (advertising, public relations and/or branding agency).
 • Working in a marketing, PR or communication management department in a company or institution
 • Working in enterprises, companies or organizations, managing the customer relations process.
 • Managing communication in a multicultural organization.
 • Designing internal and external communication; designing and implementing visual communication systems.
 • Branding and brand management.
 • Creative industries in a broad sense (advertising and interactive agencies, social media, PR agencies, media houses, production studios, etc.)
 • The graduate will be prepared to hold the following functions:

  • Communication advisor for enterprises and commercial organizations;
  • Image building advisor for public people (politicians, show-business people);
  • Image building advisor for organizations and institutions;
  • Public Relations or image building department employee in various organizations;
  • Image building and efficient communication coach;
  • Designer;
  • Employee in a film or advertising producing group;
  • Interactive agency employee;
  • Developer in a company dealing with computer games and/or software;
  • Self-presentation and negotiations advisor;
  • The graduate of this specialization will also be prepared to start their own company in industries like public relations, advertising, branding, media relations and image building.

  The graduates of this program will have an extensive knowledge on social communication, fundamentals of economy and consumer behaviors, as well as vast project competences comprising the general area of image building and management in reference groups.

  There will be a special emphasis on building communication competences, teamwork and negotiating skills, as well as techniques of effective and efficient communication. Practical skills connected with graphic designing in traditional and new media will also be a very important element of the teaching program.

  CRITERIA FOR GRADUATION WITH A MASTER DEGREE OF A GIVEN PROGRAM / MAJOR

  Positive assessment of the master exam and defense of a project appropriate to the core content of studies and completed beforehand

  OTHER REQUIREMENTS

  Examination in a foreign language, level B2+ of the Common European Framework of Reference for Languages.

  PLAN OF STUDIES FOR: Image Communication (advertising, public relations, branding)

  MAJOR:  Communication Management

  More details here.

  Rekrutacja 2023/2024:

  DYPLOM POLSKI I DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

  Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  a)posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów,

  b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

  Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

  – dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

  – dla których język angielski jest językiem ojczystym,

  – którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

  – którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w

  suplemencie do dyplomu,

  c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

  Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

  Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu:

  Skala ocen 1-6 lub 2-5

   Skala ocen 1-6 Skala ocen 2-5
  Celujący           100 pkt.

  Bardzo dobry   100 pkt.

  Dobry               80 pkt.

  Dostateczny      40 pkt.

  Dopuszczający   20 pkt.

  Bardzo dobry     100 pkt.

  Dobry                 70 pkt.

  Dostateczny        40 pkt.

  Skala punktowa lub wyrażona literowo.

  Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową wg zasady:

   Punkty oceny końcowej Punkty przeliczone
  0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej 0 pkt.
  Maksymalna możliwa liczba punktów przy ocenie końcowej studiów pierwszego lub drugiego stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej 100 pkt

   


   

  Rekrutacja 2022/2023:

  DYPLOM POLSKI I DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

  Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  a)posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów,

  b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:

  – zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,

  – zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,

  – certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr, wymienione w linku:

  https://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en_20210517.pdf

  Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

  – dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

  – dla których język angielski jest językiem ojczystym,

  – którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

  – którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

  c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

  Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

  Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu:

  Skala ocen 1-6 lub 2-5

   Skala ocen 1-6 Skala ocen 2-5
  Celujący           100 pkt.

  Bardzo dobry   100 pkt.

  Dobry               80 pkt.

  Dostateczny      40 pkt.

  Dopuszczający   20 pkt.

  Bardzo dobry     100 pkt.

  Dobry                 70 pkt.

  Dostateczny        40 pkt.

  Skala punktowa lub wyrażona literowo.

  Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową wg zasady:

   Punkty oceny końcowej Punkty przeliczone
  0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej 0 pkt.
  Maksymalna możliwa liczba punktów przy ocenie końcowej studiów pierwszego lub drugiego stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej 100 pkt

   


   

  (English version below)

   

  L.p.

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  terminy

  I nabór

  1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK 1 czerwca 2022
  2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 7 lipca 2022
  3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs dyplomów, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 11, 12, 13 lipca 2022
  4 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 14 lipca 2022
  5

  Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

  (nie decyduje data stempla pocztowego)

  15, 18, 19, 20 lipca 2022
  6 Ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 21 lipca 2022

  II nabór (w ramach limitu wolnych miejsc)

  1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK 27 lipca 2022
  2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 20 września 2022
  3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs dyplomów, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 21 września 2022
  4 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 22 września 2022
  5

  Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

  (nie decyduje data stempla pocztowego)

  23, 26 września 2022
  6 Ogłoszenie listy przyjętych na studia do 27 września 2022

   


   

  No.

  Recruitment stages

  Dates

  1st Round

  1 Registration starts in the Online Application System – IRK 1 June 2022
  2 Deadline for registration and payment 7 July 2022
  3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews. 11, 12, 13 July 2022
  4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system 14 July 2022
  5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee 15, 18, 19, 20 July 2022
  6 Decision on acceptance/rejection available after logging on the private account in the IRK system 21 July 2022

  2nd Round (within the limit of vacancies)

  1 Registration starts in the Online Application System – IRK 27 July 2022
  2 Last registration and payment day 20 September 2022
  3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews. 21 September 2022
  4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system 22 September 2022
  5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee 23, 26 September 2022
  6 Announcing the list of those accepted to 27 September 2022

  Dokumenty (English version below):

  I. Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do dostarczenia, w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich;
  3. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);
  4. zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku.

  Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:
  – dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
  – którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,
  – którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentu, o których mowa w pkt. 2. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów: 

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
  3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;
  4. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:

  – zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,
  – zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,
  – certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku.

   

  Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:
  – dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
  – dla których język angielski jest językiem ojczystym,
  – którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

  III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II, składają dodatkowo:

  1. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim;

  2. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach o których mowa w art. 324 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

  1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 pikseli w formacie JPG,
  2. zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
   Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

   

  Documents:

  I. Candidates for 2nd cycle studies (both full-time and part-time) are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

  1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
  2. photocopy of identity card or another identity document − the original should be produced for verification by the Recruitment Board ;
  3. certificate of the grade point average of previous studies (if required);
  4. a certificate proving the knowledge of the English language at least at B2 level according to the Council of Europe’s guidelines. This certificate may take the following forms:
   • certificate on the completion of a preparatory course for taking up studies in English at B2 level issued by the English Language Centre of the University of Wrocław
   • certificate on the knowledge of the English language at B2 level issued by the English Language Centre or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław
   • language certificate (such as FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage) or other equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the UWr Foreign Language Centre, listed at.

  The following candidates are exempted from the obligation to present a certificate proving the knowledge of the English language:

    • candidates for whom English was the language of instruction in a secondary school or a higher school they graduated from
    • candidates who passed their secondary school final exam in English at advanced level with at least 80% score
    • candidates who during their studies passed an English exam at B2 level, as confirmed in the diploma supplement

  All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

  At the request of the person concerned, the Recruitment Board shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

  Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of the power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 .

  The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

  Any documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

  II. Candidates who hold diplomas issued abroad or other documents entitling them to apply for admission to the studies and who are entered on the admission list are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

  1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
  2. photocopy of legalised or apostilled diploma or another document entitling them to apply for admission to the studies − the original should be produced for verification by the Recruitment Board;
  3. translation of the documents mentioned in item 2 by a Polish certified translator;
  4. a certificate proving the knowledge of the English language at least at B2 level according to the Council of Europe’s guidelines. This certificate may take the following forms:
   • certificate on the completion of a preparatory course for taking up studies in English at B2 level issued by the English Language Centre of the University of Wrocław
   • certificate on the knowledge of the English language at B2 level issued by the English Language Centre or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław
   • language certificate (such as FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage) or other equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the UWr Foreign Language Centre, listed at.

  The following candidates are exempted from the obligation to present a certificate proving the knowledge of the English language:

   • candidates for whom English was the language of instruction in a secondary school or a higher school they graduated from,
   • candidates whose native language is English,
   • candidates who during their studies passed an English exam at B2 level, as confirmed in the diploma suplement.

  III. Foreign candidates should submit the following documents in addition to those listed in section II: 

  1. photocopy of medical insurance policy for the duration of education in Poland or European Health Insurance Card or photocopy of an agreement with the National Health Fund certified by the University of Wrocław;

  2. photocopy of a document confirming that the candidate is able to take up and complete studies according to foreigners mentioned in Art. 324(2) of the Higher Education and Science Act − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board;

  All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

  At the request of the person concerned, the Recruitment Board shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

  Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and section III are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of a power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and section III.

  The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

  Documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

  *Photographs for the Electronic Student Card to be uploaded in the IRK system during the registration procedure should fulfil the following requirements: 

  1. The electronic photographs should be up to date, in colour, with the resolution of 500 x 625 pixels and in JPG format.
  2. The photographs should fulfil the same requirements as photographs for identity cards, i.e. no headgear, no dark glasses, the person’s head should be facing the camera and the light should be evenly distributed on the whole face. Persons with a congenital or acquired eye condition may enclose photographs in dark glasses, and persons wearing headgear due to their religious beliefs may enclose photographs with headgear. Persons who enclose photographs in dark glasses must hold a document confirming their congenital or acquired eye condition issued according to the regulations on certification of disabilities and degrees of disabilities. Persons who enclose photographs with headgear should hold a document confirming their religious affiliation.

  Limit miejsc na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) w rekrutacji na rok 2022/2023

  kierunek / Study programme limit miejsc w 2022 / total number

  w tym Polacy z dyplomem polskim / including Polish students with a Polish diploma

  w tym Polacy dyplomem zagranicznym / including Polish students with foreign diploma

  w tym

  CUDZOZIEMCY

  / including foreign students

  limit minimalny

  minimum number

  ADMINISTRACJA  150 125 15 10  50
  ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (studia w j. angielskim) 50 25 25 10
  ANGLISTYKA 50 40 5 5 15
  ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU 30 25 3 2 18
  ARCHEOLOGIA 45 40 3 2 15
  ASTRONOMIA 15 10 2 3 3
  BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE 80 60 10 10 15
  BIOLOGIA 70 65 2 3 12
  BIOTECHNOLOGIA 45 38 2 5 20
  CHEMIA 144 132 4 4 10
  CHEMIA (studia w j. angielskim) 24 4 20 8
  CHEMIA MEDYCZNA 30 26 2 2 10
  CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 24 20 2 2 10
  DATA SCIENCE 15 7 1 7 5
  DYPLOMACJA EUROPEJSKA 50 40 5 5 15
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 70 58 6 6 20
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, specjalność JURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION (w j. angielskim) 40 20 5 15 11
  EAST EUROPEAN JEWISH STUDIES (w j. angielskim) 20 6 14 6
  EKONOMIA  150 120 5 25 50
  ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 40 35 3 2 15
  EUROPEISTYKA 35 28 2 5 10
  EUROPEAN STUDIES , specjalność EU REGIONAL POLICY (w j. angielskim) 25 5 20 5
  FILOLOGIA GERMAŃSKA 70 60 5 5 15
  FILOLOGIA INDYJSKA 16 14 1 1 4
  FILOLOGIA POLSKA 110 90 10 10 15
  FILOZOFIA 35 25 5 5 8
  FIZYKA 25 17 3 5 3
  FIZYKA specjalność: MASTER’S STUDY OF THEORETICAL PHYSICS (w j. angielskim) 15 1 1 13 3
  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 35 31 2 2 12
  GEOGRAFIA 50 46 2 2 24
  GEOGRAFIA, specjalność TOURISM AND HOSPITALITY (w j. angielskim) 22 2 20 12
  GEOLOGIA 60 50 5 5 6
  GEOLOGIA, specjalność APPLIED GEOSCIENCE (w j. angielskim) 24 4 20 12
  GLOBAL COMMUNICATION (w j. angielskim) 30 5 2 23 15
  GOSPODARKA PRZESTRZENNA 22 20 1 1 10
  HISTORIA 70 64 3 3 15
  HISTORIA CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKICH 25 19 3 3 20
  HISTORIA SZTUKI 40 38 1 1 15
  HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 25 19 3 3 12
  HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (w j. angielskim) 20 10 5 5 12
  INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE 20 18 1 1
  INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 25 21 2 2 18
  INFORMATYKA 60 50 5 5 7
  INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE 25 20 2 3 12
  INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 50 40 5 5 6
  JUDAISTYKA 28 15 10 3 6
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 80 69 4 7 20
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, specjalność COMMUNICATION MANAGEMENT (w j. angielskim) 40 20 5 15 11
  KULTUROZNAWSTWO 40 35 2 3 20
  LL.M INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (w j. angielskim) 70  35 35 10
  MATEMATYKA 100 83 9 8 20
  MEDICAL BIOTECHNOLOGY (w j. angielskim) 16 2 2 12 7
  MIKROBIOLOGIA 30 26 2 2 12
  MUZYKOLOGIA 20 18 1 1 10
  NIDERLANDYSTYKA 35 28 5 2 10
  OCHRONA ŚRODOWISKA 50 46 2 2 8
  PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich 100 98 1 1 20
  PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich 75 73 1 1 20
  POLITOLOGIA 60 57 1 2 10
  POLITOLOGIA (w j. angielskim) 30 5 25 5
  PRACA SOCJALNA 48 40 4 4 15
  PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 55 50 2 3 20
  SLAWISTYKA 100 80 10 10 28 (limit min. dla specjalności 8)
  SOCJOLOGIA 60 52 4 4 15
  SOCJOLOGIA, specjalność INTERCULTURAL MEDIATION (w j. angielskim) 60 8 52 4
  SOCJOLOGIA EKONOMICZNA 48 40 4 4 15
  SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 48 40 4 4 15
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 90 70 8 12 15
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność Global Studies (w j. angielskim) 30 5 25 5
  STUDIA ROMANISTYCZNE 64 50 8 6 24
  STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE I KLASYCZNE 16 14 1 1 8
  TURYSTYKA 22 19 1 2 10
  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA 60 58 1 1 15
  ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ 45 39 3 3 20
  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM 36 33 2 1 12
  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 60 58 1 1 15

   

  kierunekroczna opłata dla Polaków i obywateli Unii Europejskiejroczna opłata dla pozostałych
  Komunikacja wizerunkowa specjalność Communication Management drugiego stopnia stacjonarne w języku angielskim2 200 EUR3650 EUR (w pierwszym roku / first year); 3500 EUR (w kolejnych latach studiów / subsequent years)

  Opłata dla obywatela Polski i Unii Europejskiej dotyczy także:

  1/ obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji  Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2/ cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

  3/ cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);

  4/ cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5/ posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

  6/ cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

  Wysokość opłaty w PLN ustala się według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ogłaszanego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, w roku dokonywania płatności.

   

  Tuition fees for Polish and European Union citizens also apply to:

  1/ foreigners – citizens of EU member states, Switzerland, Norway or Island (EFTA countries) – members of the European Economic Area and their families living in Poland;

  2/ foreigners with resident permit or long-term residents of European Union;

  3/ foreigners with temporary residence permit for family reunification;

  4/ foreigners with refugee status granted in Poland or with temporary or subsidiary protection in Poland

  5/ people with ‘Karta Polaka’ or with a proof of Polish origin;

  6/ foreigner living in Poland and being a spouse, antecedent or descendant of a Polish citizen

  The fee in PLN is determined according to the average PLN/EUR exchange rate, as published in the Regulation of the President of the Council of Ministers on the average PLN/EUR exchange rate for the year in which the payment is made.

  (information about the exchange rate can also be found on the University’s BIP website: https://bip.uni.wroc.pl/516/288/sredni-kurs.html)

  AdresDokumenty przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna* - w przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu dokumentów na uczelnię a nie data stempla pocztowego
  Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
  ul. Joliot-Curie 15
  50-383 Wrocław
  sala / pokój: 8
  tel.: +48 71 375 7927
  I nabór:
  15, 18, 19, 20 lipca 2022 r; godz. 10:00 - 14:00
  II nabór:
  23, 26 września 2022 r; godz. 10:00 - 14:00
  Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z polskim dokumentem uprawniającym do podjecia studiów (matura/ dyplom)Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z zagranicznym dokumentem uprawniającym do podjecia studiów (matura/ dyplom)Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla cudzoziemców Forma postępowania rekrutacyjnego
  postępowanie rekrutacyjne (przyjęcie na studia na podstawie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów, konkurs dyplomów)postępowanie rekrutacyjne (przyjęcie na studia na podstawie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów, konkurs dyplomów, pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego)rekrutację prowadzi Biuro Współpracy Międzynarodowej
  _

  Zasady rekrutacji 2023/2024

  Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  1. posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów,
  2. b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

  Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

  – dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

  – dla których język angielski jest językiem ojczystym,

  – którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

  – którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

  1. c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

  Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

  Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu:

   

  Skala ocen 1-6 lub 2-5

   Skala ocen 1-6 Skala ocen 2-5
  Celujący           100 pkt.

  Bardzo dobry   100 pkt.

  Dobry               80 pkt.

  Dostateczny      40 pkt.

  Dopuszczający   20 pkt.

  Bardzo dobry     100 pkt.

  Dobry                  70 pkt.

  Dostateczny        40 pkt.

   

  Skala punktowa lub wyrażona literowo.

  Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową wg zasady:

   Punkty oceny końcowej Punkty przeliczone
  0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej 0 pkt.
  Maksymalna możliwa liczba punktów przy ocenie końcowej studiów pierwszego lub drugiego stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej 100 pkt

  Zasady rekrutacji 2022/2023

  Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  1. posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów,
  2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:

  – zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,

  – zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,

  – certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku:

  http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf

  Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

  – dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

  – dla których język angielski jest językiem ojczystym,

  – którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

  – którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

  3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu
  uzyskanego za granicą).

  Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

  Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu:

   

  Skala ocen 1-6 lub 2-5

   Skala ocen 1-6 Skala ocen 2-5
  Celujący           100 pkt.

  Bardzo dobry   100 pkt.

  Dobry               80 pkt.

  Dostateczny      40 pkt.

  Dopuszczający   20 pkt.

  Bardzo dobry     100 pkt.

  Dobry                  70 pkt.

  Dostateczny        40 pkt.

   

  Skala punktowa lub wyrażona literowo.

  Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową wg zasady:

   Punkty oceny końcowej Punkty przeliczone
  0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej 0 pkt.
  Maksymalna możliwa liczba punktów przy ocenie końcowej studiów pierwszego lub drugiego stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej 100 pkt

  The following conditions for admission must be fulfilled:

  1. holding a higher education diploma entitling its holder to take up studies
  2. presenting a certificate proving the knowledge of the English language at least at B2 level according to the Council of Europe’s guidelines. This certificate may take the following forms:
   • certificate on the completion of a preparatory course for taking up studies in English

  at B2 level issued by the English Language Centre of the University of Wrocław

  • certificate on the knowledge of the English language at B2 level issued by the English Language Centre or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław
  • language certificate (such as FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage) or other equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the UWr Foreign Language Centre, listed at: http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf

  The following candidates are exempted from the obligation to present a certificate proving the knowledge of the English language:

  • candidates for whom English was the language of instruction in a secondary school or a higher school they graduated from
  • candidates whose native language is English
  • candidates who passed their secondary school final exam in English at advanced level with at least 80% score
  • candidates who during their studies passed an English exam at B2 level, as confirmed in the diploma supplement
  1. positive formal assessment of the application issued by the faculty coordinator (only applies to a diploma issued abroad)

  The decision on acceptance will be based on the position on the ranking list, which is calculated considering grades on the diploma according to the following formula:

  For 1-6 grade scale:

  • A (excellent) – 100 points
  • B (very good) – 100 points
  • C (good) – 80 points
  • D (satisfactory) – 40 points
  • E (poor) – 20 points

  For 2-5 grade scale:

  • B (very good) – 100 points
  • C (good) – 70 points
  • D (satisfactory) – 40 points

   

  Wydział Filologiczny / Faculty of Letters
  pl. Biskupa Nankiera 15, 50-140 Wrocław
  tel. +48 71 375 22 25, +48 71 375 25 13, +48 71 375 28 05, +48 71 375 22 35
  fax +48 71 343 30 29

  Dziekanat Studiów Stacjonarnych / Dean’s Office
  poniedziałek, środa, piątek / Monday, Wednesday, Friday: 10.00–14.00
  czwartek / Thursday: 11.00–15.00

  For international candidates:
  Katarzyna KRAWCZYK
  Marta NOWAK
  Email: international@uwr.edu.pl
  Phone: +48 71 3752877;  +48 71 3752864
  Fax: +48 71 3752800

  Sekretarze Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Faculty Admissions Committee
  Phone: +48 71 375 79 27, +48 71 375 79 00
  rekrutacja.idiks@uwr.edu.pl

  Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)

  informacja zostanie podana w czerwcu 2022

   


  Acceptance of documents by the Faculty Recruitment Committee (the date of delivery decides):

  the information will be announced in June 2022

   

  Rekrutacja na ten kierunek studiów odbywa się według zasad opisanych w zakładce: „CUDZOZIEMCY”.
  Recruitment for this field of study is carried out according to the rules described in the tab: „FOREIGNERS”.