Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

DATA SCIENCE

II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

Opis kierunku:

Why study Data Science with us?

UNIQUE INTERPLAY OF MATH AND COMPUTER SCIENCE
Our master program is a unique combination of solid mathematical background and computer science applications. Not only will you learn how to use tools, such as deep neural networks, but you will gain profound understanding why they work.

COMPETENT STAFF
Our staff are specialists from different subfields of data science: statistics, machine learning, optimization, analysis of big data, processing of natural language. We have both solid academic experience but we also advise companies how data science can be used to increase their profits.

INDIVIDUAL APPROACH
We offer small groups (15 people enrolled yearly) and individual approach to each student.

FLEXIBLE CURRICULUM
Only three courses (Machine Learning, Numerical Optimization, Statistical Learning) are obligatory. They will give you the necessary foundations for pursuing knowledge in more advanced courses. As a student of our department you could also broaden your horizons taking supplementary courses, e.g., on algorithms or optimization. Don’t worry: we’ll advise you what courses to study next!

CAREER OPPORTUNITIES
Our graduates find jobs in top companies in Silicon Valley (Google, Microsoft & Facebook), work at top universities (MIT) and found prospective startups.

IT’S ALL ABOUT PROJECTS
Our students participate in data science projects from the very beginning of their studies. You will gain invaluable hands-on experience already before graduating.

More information:
www.datascience.uni.wroc.pl

Rekrutacja 2023/2024:

DYPLOM POLSKI

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł licencjata lub równorzędną kwalifikację pierwszego stopnia w dziedzinie nauk  ścisłych i przyrodniczych lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych   legitymujący się znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punktacja kandydatów zostanie wyliczona według wzoru:

(S-3)*12.5+W

 gdzie S oznacza średnią arytmetyczną z ocen ze studiów pierwszego stopnia, a W jest wynikiem pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego ocenionego w skali od 0 do 75  pkt. Podczas egzaminu sprawdzana będzie wiedza w zakresie trzech, wybranych przez kandydata, z czterech  działów: Statystyka i modele liniowe, Rachunek prawdopodobieństwa, Sztuczna inteligencja, Wstęp do informatyki.

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego nie wcześniej niż 16 miesięcy przed terminem zamknięcia rejestracji na studia oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 4.5 otrzymują maksymalną liczbę 100 punktów rekrutacyjnych. Kandydaci, którzy ukończyli powyższe studia ze średnią niższą niż 4, 5 mogą przed egzaminem wnioskować o przepisanie ocen (odpowiednio je skalując do 0-25 punktów) z zaliczonych w czasie studiów przedmiotów należących do jednego, dwóch lub trzech z wymienionych wyżej działów objętych egzaminem wstępnym jako wynik egzaminu z tego działu.

Przy tym, jako wynik egzaminu z działu ,,Statystyka i modele liniowe” może być uznana średnia ocen z przedmiotów ,,Statystyka” oraz ,,Modele liniowe”, a jako wynik egzaminu z działu ,,Wstęp do informatyki” może być uznana ocena z przedmiotu ,,Algorytmy i struktury danych” (wszystkie oceny przeskalowane odpowiednio).

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej z wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego ocenionego w skali od 0 do 75  pkt. Punktacja zostanie wyliczona według wzoru:

W*4/3

gdzie W to wynik pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego.

Podczas egzaminu sprawdzana będzie wiedza w zakresie trzech, wybranych przez kandydata, z czterech  działów: „Statystyka i modele liniowe”, „Rachunek prawdopodobieństwa”, „Sztuczna inteligencja”, „Wstęp do informatyki”.

 


 

 


 

Dokumenty (English version below):

I. Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do dostarczenia, w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich;
 3. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);
 4. zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:
– dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
– którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,
– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentu, o których mowa w pkt. 2. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2.

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów: 

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 4. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,
– zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,
– certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku.

 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:
– dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
– dla których język angielski jest językiem ojczystym,
– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II, składają dodatkowo:

1. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim;

2. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach o których mowa w art. 324 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III.

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

 1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 pikseli w formacie JPG,
 2. zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

 

Documents:

I. Candidates for 2nd cycle studies (both full-time and part-time) are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

 1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
 2. photocopy of identity card or another identity document − the original should be produced for verification by the Recruitment Board ;
 3. certificate of the grade point average of previous studies (if required);
 4. a certificate proving the knowledge of the English language at least at B2 level according to the Council of Europe’s guidelines. This certificate may take the following forms:
  • certificate on the completion of a preparatory course for taking up studies in English at B2 level issued by the English Language Centre of the University of Wrocław
  • certificate on the knowledge of the English language at B2 level issued by the English Language Centre or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław
  • language certificate (such as FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage) or other equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the UWr Foreign Language Centre, listed at.

The following candidates are exempted from the obligation to present a certificate proving the knowledge of the English language:

   • candidates for whom English was the language of instruction in a secondary school or a higher school they graduated from
   • candidates who passed their secondary school final exam in English at advanced level with at least 80% score
   • candidates who during their studies passed an English exam at B2 level, as confirmed in the diploma supplement

All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

At the request of the person concerned, the Recruitment Board shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of the power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 .

The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

Any documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

II. Candidates who hold diplomas issued abroad or other documents entitling them to apply for admission to the studies and who are entered on the admission list are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

 1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
 2. photocopy of legalised or apostilled diploma or another document entitling them to apply for admission to the studies − the original should be produced for verification by the Recruitment Board;
 3. translation of the documents mentioned in item 2 by a Polish certified translator;
 4. a certificate proving the knowledge of the English language at least at B2 level according to the Council of Europe’s guidelines. This certificate may take the following forms:
  • certificate on the completion of a preparatory course for taking up studies in English at B2 level issued by the English Language Centre of the University of Wrocław
  • certificate on the knowledge of the English language at B2 level issued by the English Language Centre or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław
  • language certificate (such as FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage) or other equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the UWr Foreign Language Centre, listed at.

The following candidates are exempted from the obligation to present a certificate proving the knowledge of the English language:

  • candidates for whom English was the language of instruction in a secondary school or a higher school they graduated from,
  • candidates whose native language is English,
  • candidates who during their studies passed an English exam at B2 level, as confirmed in the diploma suplement.

III. Foreign candidates should submit the following documents in addition to those listed in section II: 

1. photocopy of medical insurance policy for the duration of education in Poland or European Health Insurance Card or photocopy of an agreement with the National Health Fund certified by the University of Wrocław;

2. photocopy of a document confirming that the candidate is able to take up and complete studies according to foreigners mentioned in Art. 324(2) of the Higher Education and Science Act − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board;

All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

At the request of the person concerned, the Recruitment Board shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and section III are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of a power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and section III.

The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

Documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

*Photographs for the Electronic Student Card to be uploaded in the IRK system during the registration procedure should fulfil the following requirements: 

 1. The electronic photographs should be up to date, in colour, with the resolution of 500 x 625 pixels and in JPG format.
 2. The photographs should fulfil the same requirements as photographs for identity cards, i.e. no headgear, no dark glasses, the person’s head should be facing the camera and the light should be evenly distributed on the whole face. Persons with a congenital or acquired eye condition may enclose photographs in dark glasses, and persons wearing headgear due to their religious beliefs may enclose photographs with headgear. Persons who enclose photographs in dark glasses must hold a document confirming their congenital or acquired eye condition issued according to the regulations on certification of disabilities and degrees of disabilities. Persons who enclose photographs with headgear should hold a document confirming their religious affiliation.

Limit miejsc na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) w rekrutacji na rok 2022/2023

kierunek / Study programme limit miejsc w 2022 / total number

w tym Polacy z dyplomem polskim / including Polish students with a Polish diploma

w tym Polacy dyplomem zagranicznym / including Polish students with foreign diploma

w tym

CUDZOZIEMCY

/ including foreign students

limit minimalny

minimum number

ADMINISTRACJA  150 125 15 10  50
ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (studia w j. angielskim) 50 25 25 10
ANGLISTYKA 50 40 5 5 15
ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU 30 25 3 2 18
ARCHEOLOGIA 45 40 3 2 15
ASTRONOMIA 15 10 2 3 3
BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE 80 60 10 10 15
BIOLOGIA 70 65 2 3 12
BIOTECHNOLOGIA 45 38 2 5 20
CHEMIA 144 132 4 4 10
CHEMIA (studia w j. angielskim) 24 4 20 8
CHEMIA MEDYCZNA 30 26 2 2 10
CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 24 20 2 2 10
DATA SCIENCE 15 7 1 7 5
DYPLOMACJA EUROPEJSKA 50 40 5 5 15
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 70 58 6 6 20
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, specjalność JURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION (w j. angielskim) 40 20 5 15 11
EAST EUROPEAN JEWISH STUDIES (w j. angielskim) 20 6 14 6
EKONOMIA  150 120 5 25 50
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 40 35 3 2 15
EUROPEISTYKA 35 28 2 5 10
EUROPEAN STUDIES , specjalność EU REGIONAL POLICY (w j. angielskim) 25 5 20 5
FILOLOGIA GERMAŃSKA 70 60 5 5 15
FILOLOGIA INDYJSKA 16 14 1 1 4
FILOLOGIA POLSKA 110 90 10 10 15
FILOZOFIA 35 25 5 5 8
FIZYKA 25 17 3 5 3
FIZYKA specjalność: MASTER’S STUDY OF THEORETICAL PHYSICS (w j. angielskim) 15 1 1 13 3
GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 35 31 2 2 12
GEOGRAFIA 50 46 2 2 24
GEOGRAFIA, specjalność TOURISM AND HOSPITALITY (w j. angielskim) 22 2 20 12
GEOLOGIA 60 50 5 5 6
GEOLOGIA, specjalność APPLIED GEOSCIENCE (w j. angielskim) 24 4 20 12
GLOBAL COMMUNICATION (w j. angielskim) 30 5 2 23 15
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 22 20 1 1 10
HISTORIA 70 64 3 3 15
HISTORIA CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKICH 25 19 3 3 20
HISTORIA SZTUKI 40 38 1 1 15
HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 25 19 3 3 12
HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (w j. angielskim) 20 10 5 5 12
INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE 20 18 1 1
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 25 21 2 2 18
INFORMATYKA 60 50 5 5 7
INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE 25 20 2 3 12
INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 50 40 5 5 6
JUDAISTYKA 28 15 10 3 6
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 80 69 4 7 20
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, specjalność COMMUNICATION MANAGEMENT (w j. angielskim) 40 20 5 15 11
KULTUROZNAWSTWO 40 35 2 3 20
LL.M INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (w j. angielskim) 70  35 35 10
MATEMATYKA 100 83 9 8 20
MEDICAL BIOTECHNOLOGY (w j. angielskim) 16 2 2 12 7
MIKROBIOLOGIA 30 26 2 2 12
MUZYKOLOGIA 20 18 1 1 10
NIDERLANDYSTYKA 35 28 5 2 10
OCHRONA ŚRODOWISKA 50 46 2 2 8
PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich 100 98 1 1 20
PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich 75 73 1 1 20
POLITOLOGIA 60 57 1 2 10
POLITOLOGIA (w j. angielskim) 30 5 25 5
PRACA SOCJALNA 48 40 4 4 15
PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 55 50 2 3 20
SLAWISTYKA 100 80 10 10 28 (limit min. dla specjalności 8)
SOCJOLOGIA 60 52 4 4 15
SOCJOLOGIA, specjalność INTERCULTURAL MEDIATION (w j. angielskim) 60 8 52 4
SOCJOLOGIA EKONOMICZNA 48 40 4 4 15
SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 48 40 4 4 15
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 90 70 8 12 15
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność Global Studies (w j. angielskim) 30 5 25 5
STUDIA ROMANISTYCZNE 64 50 8 6 24
STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE I KLASYCZNE 16 14 1 1 8
TURYSTYKA 22 19 1 2 10
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA 60 58 1 1 15
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ 45 39 3 3 20
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM 36 33 2 1 12
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 60 58 1 1 15

 

kierunekroczna opłata dla Polaków i obywateli Unii Europejskiejroczna opłata dla pozostałych
data science drugiego stopnia stacjonarne w języku angielskim500 EUR650 EUR

_

AdresDokumenty przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna* - w przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu dokumentów na uczelnię a nie data stempla pocztowego
Instytut Matematyczny
pl. Grunwaldzki 2
50-384 Wrocław
pokój 303
tel.: +48 71 3757494
19, 20 września 2022 r. ; godz. 9:00 - 13:00
Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z polskim dokumentem uprawniającym do podjecia studiów (matura/ dyplom)Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z zagranicznym dokumentem uprawniającym do podjecia studiów (matura/ dyplom)Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla cudzoziemców Forma postępowania rekrutacyjnego

Instytut Informatyki, ul. Joliot-Curie 15, sala 25, 50-383 Wrocław
Data: 15 września 2022 r.
Godzina: 10:00-13:00

Instytut Informatyki, ul. Joliot-Curie 15, sala 25, 50-383 Wrocław
Data: 15 września 2022 r.
Godzina: 10:00-13:00
rekrutację prowadzi Biuro Współpracy Międzynarodowejstacjonarna

Zasady rekrutacji 2023/2024

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Od kandydatów wymagane jest posiadanie wiedzy w zakresie podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz podstaw informatyki.

Procedura rekrutacyjna obejmuje dwa etapy:

Etap 1

Rejestracja i złożenie dokumentów (z wyłączeniem listu rekomendacyjnego) poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

– dokument poświadczający ukończenie studiów wyższych (wraz z tłumaczeniem na język polski albo angielski),

– suplement do dyplomu (albo inny dokument) opisujący zrealizowany program kształcenia, obejmujący wykaz przedmiotów/ kursów oraz uzyskanych ocen (wraz z tłumaczeniem na język polski albo angielski),

– certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.  Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

– podanie/ list motywacyjny zawierający: a) uzasadnienie wyboru kierunku studiów – Data Science, b) plany i zamierzenia edukacyjne/naukowe/zawodowe, c) opis dotychczasowych doświadczeń w zakresie Data Science (w typ.np. informacje o uczestnictwie w realizacji projektów, wygłoszonych prezentacjach na konferencjach, zamieszczonych projektach na GitHub),

– przynajmniej jeden list rekomendacyjny od pracownika naukowego bądź pracodawcy. List musi być nadesłany przez osobę rekomendującą bezpośrednio na adres:   datascience.recruitment@uwr.edu.pl(z tematem: ,,Data Science: a recommendation letter”).

Komisja Rekrutacyjna dokona oceny kandydatów (w skali 0 – 60 punktów) uwzględniając:

– przebieg zrealizowanych studiów (0 – 20 punktów)

– podanie/ list motywacyjny (w tym opis dotychczasowych osiągnięć akademickich/naukowych)

(0 – 20 punktów)

– list rekomendacyjny (0 – 20 punktów)

Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie, 20 kandydatów znajdujących się na najwyższych pozycjach na liście rankingowej. Komisja Rekrutacyjna skontaktuje się z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu procesu rekrutacyjnego w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap 2

Rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli kandydat nie może przybyć na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Uczelni, rozmowa może zostać przeprowadzona zdalnie (np. przez Skype).

W czasie rozmowy kandydaci mogą spodziewać się pytań dotyczących wybranych zagadnień z zakresu matematyki oraz programowania. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej będzie oceniany po jej przeprowadzeniu, w skali 0 – 40 punktów. W oparciu o końcową listę rankingową kandydatów obejmującą sumę punktów z obu etapów procesu rekrutacyjnego (0 – 100 punktów) ustalona zostanie lista przyjętych w ramach limitu miejsc na studia.

Zasady rekrutacji 2022/2023

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Od kandydatów wymagane jest posiadanie wiedzy w zakresie podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz podstaw informatyki.

Procedura rekrutacyjna obejmuje dwa etapy:

Etap 1

Rejestracja i złożenie dokumentów (z wyłączeniem listu rekomendacyjnego) poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

– dokument poświadczający ukończenie studiów wyższych (wraz z tłumaczeniem na język polski albo angielski),

– suplement do dyplomu (albo inny dokument) opisujący zrealizowany program kształcenia, obejmujący wykaz przedmiotów/ kursów oraz uzyskanych ocen (wraz z tłumaczeniem na język polski albo angielski),

– certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 (o ile język angielski nie jest językiem natywnym kandydata),

– podanie/ list motywacyjny zawierający: a) uzasadnienie wyboru kierunku studiów – Data Science, b) plany i zamierzenia edukacyjne/naukowe/zawodowe, c) opis dotychczasowych doświadczeń w zakresie Data Science (w tym np. informacje o uczestnictwie w realizacji projektów, wygłoszonych prezentacjach na konferencjach, zamieszczonych projektach na GitHub),

– przynajmniej jeden list rekomendacyjny od pracownika naukowego bądź pracodawcy. List musi być nadesłany przez osobę rekomendującą bezpośrednio na adres: datascience.recruitment@uwr.edu.pl

(z tematem: ,,Data Science: a recommendation letter”).

Komisja Rekrutacyjna dokona oceny kandydatów (w skali 0 – 60 punktów) uwzględniając:

– przebieg zrealizowanych studiów (0 – 20 punktów)

– podanie/ list motywacyjny (w tym opis dotychczasowych osiągnięć akademickich/naukowych)

(0 – 20 punktów)

– list rekomendacyjny (0 – 20 punktów)

Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie, 10 kandydatów znajdujących się na najwyższych pozycjach na liście rankingowej. Komisja Rekrutacyjna skontaktuje się z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu procesu rekrutacyjnego w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap 2

Rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli kandydat nie może przybyć na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Uczelni, rozmowa może zostać przeprowadzona zdalnie (np. przez Skype).

W czasie rozmowy kandydaci mogą spodziewać się pytań dotyczących wybranych zagadnień z zakresu matematyki oraz programowania. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej będzie oceniany po jej przeprowadzeniu, w skali 0 – 40 punktów. W oparciu o końcową listę rankingową kandydatów obejmującą sumę punktów z obu etapów procesu rekrutacyjnego (0 – 100 punktów) ustalona zostanie lista przyjętych w ramach limitu miejsc na studia.

Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego jest wskazane w zakładce „POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE”

Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) jest wskazane w zakładce „MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW”


This programme is aimed at those who graduated from undergraduate studies in science, life sciences, or engineering disciplines. Candidates are required to be familiar with probability theory, statistics, and basics of IT.

Recruitment procedure has two stages:

Stage 1

Registration and submitting documents (excluding covering letter) via the IRK system. The following documents are required:

 • A document proving fulfilling undergraduate studies (translated into Polish or English)
 • Diploma supplement or other document describing the programme and enlisting all the subjects/courses conducted during studies together with grades
 • English language certificate (at least B2 level), unless English is candidate’s native language
 • Covering letter containing: a. reason for choosing Data Science programme, b. educational/professional/scientific plans, c. description of experience in Data Science so far (f. ex. taking part in projects, conferences, etc.)
 • At least one letter of recommendation from employer or an academic. The letter must be sent by the recommending person directly to datascience.recruitment@uwr.edu.pl  titled ‘Data Science: a recommendation letter’

The Admissions Committee will calculate the number of points (0-60) considering:

 • Academic record (0-20 points)
 • Application/covering letter including academic accomplishments (0-20 points)
 • Letter of recommendation (0-20)

Top 10 candidates from the ranking list will be qualified to the second stage of recruitment. They will be contacted in order to set a date for the interview.

 

Stage 2

Interview – if a candidate cannot pre present at the university, it is possible to conduct it online (f. ex. via Skype).

During the interview, candidates should expect questions regarding mathematics and programming. Assessment will happen after the interview (0-40 points). Decision will be made based on the total number of points from both stages (0-100).

 

Wydział Matematyki i Informatyki / Faculty of Mathematics and Computer Science
ul. F. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław
+48 71 375 78 93, +48 71 375 78 94
fax +48 71 375 74 91

For international candidates:
Katarzyna KRAWCZYK
Marta NOWAK
international@uwr.edu.pl

+48 71 3752877;  +48 71 3752864
Fax: +48 71 3752800

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Faculty Admissions Committee

Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)

informacja zostanie podana w czerwcu 2022


Acceptance of documents by the Faculty Recruitment Committee (the date of delivery decides):

Rekrutacja na ten kierunek studiów odbywa się według zasad opisanych w zakładce: „CUDZOZIEMCY”.
Recruitment for this field of study is carried out according to the rules described in the tab: „FOREIGNERS”.