Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

DATA SCIENCE

II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

Opis kierunku:

Why study Data Science with us?

UNIQUE INTERPLAY OF MATH AND COMPUTER SCIENCE
Our master program is a unique combination of solid mathematical background and computer science applications. Not only will you learn how to use tools, such as deep neural networks, but you will gain profound understanding why they work.

WE ARE COMPETENT
Our staff are specialists from different subfields of data science: statistics, machine learning, optimization, analysis of big data, processing of natural language. We have both solid academic experience but we also advise companies how data science can be used to increase their profits.

INDIVIDUAL APPROACH
We offer small groups (15 people enrolled yearly) and individual approach to each student.

FLEXIBLE CURRICULUM
Only three courses (Machine Learning, Numerical Optimization, Statistical Learning) are obligatory. They will give you the necessary foundations for pursuing knowledge in more advanced courses. As a student of our department you could also broaden your horizons taking supplementary courses, e.g., on algorithms or optimization. Don’t worry: we’ll advise you what courses to study next!

CAREER OPPORTUNITIES
Our graduates find jobs in top companies in Silicon Valley (Google, Microsoft & Facebook), work at top universities (MIT) and found prospective startups.

IT’S ALL ABOUT PROJECTS
Our students participate in data science projects from the very beginning of their studies. You will gain invaluable hands-on experience already before graduating.

More information:
www.datascience.uni.wroc.pl

 


 

Rekrutacja 2020/2021:

DYPLOM POLSKI I DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł licencjata lub równorzędną kwalifikację pierwszego stopnia w dziedzinie nauk  ścisłych i przyrodniczych lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych   legitymujący się znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 ESOKJ. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punktacja kandydatów zostanie wyliczona według wzoru:

(S-3)*12.5+W

gdzie S oznacza średnią arytmetyczną z ocen ze studiów pierwszego stopnia, a W jest wynikiem pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego ocenionego w skali od 0 do 75  pkt. Podczas egzaminu sprawdzana będzie wiedza w zakresie trzech, wybranych przez kandydata, z czterech  przedmiotów: Statystyka i Modele liniowe, Rachunek Prawdopodobieństwa, – Sztuczna Inteligencja, Wstęp do Informatyki (szczegółowe zagadnienia są zgodne z treściami kształcenia zawartymi w sylabusach powyższych przedmiotów dostępnymi na stronie usosweb.uni.wroc.pl).

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego nie wcześniej niż 16 miesięcy przed terminem zamknięcia rejestracji oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 4.5 otrzymują maksymalną liczbę 100 punktów rekrutacyjnych.


Candidates are entitled to apply for the programme if they have at least Bachelor’s or equivalent degree in science, life science, or engineering disciplines. Decision will be made based on ranking list. Candidates are obliged to prove their English knowledge on at least B2 level.

Candidates’ points will be calculated according to the following formula:

(S-3)*12.5+W

Where S is the arithmetic average of grades from undergraduate studies and W is the result of the written qualifying exam (scale: from 0 to 75 points). The exam checks knowledge within chosen three out of four subjects: statistics and linear models, probability, artificial intelligence, and data science.

Candidates who fulfilled undergraduate studies at the Faculty of Mathematics and Computer Science at the University of Wrocław within 16 months prior to the registration deadline with grade at least 4.5, receive maximum number of points – 100.

 


 

L.p. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

terminy

1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK 15 maja 2020
2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 14 września 2020
3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs dyplomów, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 15, 16, września 2020
4

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

17 września 2020
5

Przyjmowanie dokumentów przez

Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

(nie decyduje data stempla pocztowego)

18, 21 września 2020
6 Ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)  22 września 2020

 


No. Recruitment stages Dates
1 Registration starts in the Online Application System – IRK 15 May 2020
2 Deadline for registration and payment 14 September 2020
3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews. 15-16 September 2020
4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system 17 September 2020
5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee 18-21 September 2020
6 Decision on acceptance/rejection available after logging on the private account in the IRK system 22 September 2020

Dokumenty (English version below):

I. Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do dostarczenia, w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich;
 3. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentu, o których mowa w pkt. 2. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2.

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów: 

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;

III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II, składają dodatkowo:

1. zaświadczenie o znajomości języka polskiego, tj: (dotyczy kandydatów podejmujących studia w j. polskim)

a) potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

c) potwierdzenie ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

2. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim;

3. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach o których mowa w art. 324 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III 3.

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

 1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 pikseli w formacie JPG,
 2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

 

Documents:

I. Candidates for 2nd cycle studies (both full-time and part-time) are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

 1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
 2. photocopy of identity card or another identity document − the original should be produced for verification by the Recruitment Board ;
 3. certificate of the grade point average of previous studies (if required).

All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

At the request of the person concerned, the Recruitment Board shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of the power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 .

The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

Any documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

II. Candidates who hold diplomas issued abroad or other documents entitling them to apply for admission to the studies and who are entered on the admission list are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

 1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
 2. photocopy of legalised or apostilled diploma or another document entitling them to apply for admission to the studies − the original should be produced for verification by the Recruitment Board;
 3. translation of the documents mentioned in item 2 by a Polish certified translator;

III. Foreign candidates should submit the following documents in addition to those listed in section II: 

1. certificate of knowledge of Polish, i.e.:

 • confirmation of completing a one year’s course preparing for studying in Polish provided by an institution recognised by the Minister of Higher Education, or
 • certificate of knowledge of Polish issued by the State Board of Certification of Knowledge of Polish as a Foreign Language, or
 • confirmation of the School of Polish Language and Culture for Foreigners of the University of Wrocław stating that the candidate’s preparation and level of Polish enable him or her to take up studies in Polish;

2. photocopy of medical insurance policy for the duration of education in Poland or European Health Insurance Card or photocopy of an agreement with the National Health Fund certified by the University of Wrocław;

3. photocopy of a document confirming that the candidate is able to take up and complete studies according to foreigners mentioned in Art. 324(2) of the Higher Education and Science Act − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board;

All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

At the request of the person concerned, the Recruitment Board shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and section III items  3 are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of a power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and section III items 3.

The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

Documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

*Photographs for the Electronic Student Card to be uploaded in the IRK system during the registration procedure should fulfil the following requirements: 

 1. The electronic photographs should be up to date, in colour, with the resolution of 500 x 625 pixels and in JPG format.
 2. The photographs should fulfil the same requirements as photographs for identity cards, i.e. no headgear, no dark glasses, the person’s head should be facing the camera and the light should be evenly distributed on the whole face. Persons with a congenital or acquired eye condition may enclose photographs in dark glasses, and persons wearing headgear due to their religious beliefs may enclose photographs with headgear. Persons who enclose photographs in dark glasses must hold a document confirming their congenital or acquired eye condition issued according to the regulations on certification of disabilities and degrees of disabilities. Persons who enclose photographs with headgear should hold a document confirming their religious affiliation.

Limit miejsc na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) w rekrutacji na rok 2020/2021

kierunek / Study programme limit miejsc w 2020 / total number

w tym Polacy z dyplomem polskim / including Polish students with a Polish diploma

w tym Polacy dyplomem zagranicznym / including Polish students with foreign diploma

w tym

CUDZOZIEMCY

/ including foreign students

limit minimalny

minimum number

ADMINISTRACJA  180  155 15 10  50
ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (studia w j. angielskim) 50 25 25 10
ANGLISTYKA 75 63 7 5 15
ANGILISTYKA, specjalność Empirical and Theoretical Linguistics 24 16 8 3
ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU 32 25 5 2 18
ARCHEOLOGIA 50 40 5 5 15
ASTRONOMIA 25 15 5 5 3
BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE 80 60 10 10 15
BIOLOGIA 70 65 2 3 12
BIOTECHNOLOGIA 45 38 2 5 20
CHEMIA 120 112 4 4 10
CHEMIA (studia w j. angielskim) 24 4 20 8
CHEMIA MEDYCZNA 30 26 2 2 10
CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 24 20 2 2 10
DATA SCIENCE 15 9 1 5 5
DYPLOMACJA EUROPEJSKA 50 40 5 5 15
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 90 76 7 7 20
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, specjalność JURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION (w j. angielskim) 40 20 5 15 11
EKONOMIA  120  100 10 10 50
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 50 42 5 3 15
EUROPEISTYKA 35 28 2 5 8
EUROPEAN STUDIES , specjalność EU REGIONAL POLICY (w j. angielskim) 25 5 20 5
FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM 28 22 3 4 10
FILOLOGIA CZESKA 28 21 4 3 10
FILOLOGIA FRANCUSKA 35 27 5 3 12
FILOLOGIA GERMAŃSKA 90 80 5 5 15
FILOLOGIA HISZPAŃSKA 35 27 5 3 12
FILOLOGIA INDYJSKA 18 12 3 3 3
FILOLOGIA KLASYCZNA 18 12 3 3 2
FILOLOGIA POLSKA 130 110 10 10 15
FILOLOGIA ROSYJSKA 50 40 5 5 10
FILOLOGIA UKRAIŃSKA 40 22 9 9 10
FILOZOFIA 35 25 5 5 8
FIZYKA 40 25 5 10 3
FIZYKA specjalność: MASTER’S STUDY OF THEORETICAL PHYSICS (w j. angielskim) 20 2 3 15 3
GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 35 31 2 2 12
GEOGRAFIA 60 56 2 2 30
GEOGRAFIA, specjalność TOURISM AND HOSPITALITY (w j. angielskim) 22 2 20 12
GEOLOGIA 60 50 5 5 12
GEOLOGIA, specjalność APPLIED GEOSCIENCE (w j. angielskim) 24 4 20 12
GLOBAL COMMUNICATION (w j. angielskim) 30 13 2 15 20
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 40 36 2 2 20
HISTORIA 90 84 3 3 20
HISTORIA CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKICH 50 40 5 5 20
HISTORIA SZTUKI 40 38 1 1 10
HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 35 25 5 5 20
HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, specjalność PUBLIC HISTORY (w j. angielskim) 30 20 5 5 20
INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE 20 18 1 1 4
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 30 26 2 2 15
INFORMATYKA 59 49 5 5 7
INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE 30 24 2 4 4
INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 50 40 5 5 12
JUDAISTYKA 28 15 10 3 6
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 90 78 5 7 20
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, specjalność COMMUNICATION MANAGEMENT (w j. angielskim) 40 20 5 15 11
KULTUROZNAWSTWO 50 40 7 3 20
LL.M INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (w j. angielskim) 70  35 35 10
MATEMATYKA 140 121 10 9 12
MEDICAL BIOTECHNOLOGY (w j. angielskim) 15 3 2 10 10
MIKROBIOLOGIA 30 26 2 2 12
MUZYKOLOGIA 20 18 1 1 10
NIDERLANDYSTYKA 42 35 5 2 10
OCHRONA ŚRODOWISKA 50 46 2 2 12
PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich 100 98 1 1 20
PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich 75 73 1 1 20
POLITOLOGIA 60 57 1 2 15
POLITOLOGIA (w j. angielskim) 30 5 25 5
PRACA SOCJALNA 60 50 5 5 15
PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 60 55 2 3 20
SOCJOLOGIA 75 65 5 5 15
SOCJOLOGIA, specjalność INTERCULTURAL MEDIATION (w j. angielskim) 75 10 65 4
SOCJOLOGIA EKONOMICZNA 60 50 5 5 15
SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 60 50 5 5 15
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 90 70 8 12 15
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność Global Studies (w j. angielskim) 30 5 25 5
STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE 28 22 3 3 6
TURYSTYKA 22 18 2 2 12
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM 24 21 2 1 12
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA 60 57 1 2 15
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 60 57 1 2 15

 

kierunekroczna opłata dla Polaków i obywateli Unii Europejskiejroczna opłata dla pozostałych
data science drugiego stopnia stacjonarne w języku angielskim0 EUR0 EUR

_

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Od kandydatów wymagane jest posiadanie wiedzy w zakresie podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz podstaw informatyki.

Procedura rekrutacyjna obejmuje dwa etapy:

Etap 1

Rejestracja i złożenie dokumentów (z wyłączeniem listu rekomendacyjnego) poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

– dokument poświadczający ukończenie studiów wyższych (wraz z tłumaczeniem na język polski albo angielski),

– suplement do dyplomu (albo inny dokument) opisujący zrealizowany program kształcenia, obejmujący wykaz przedmiotów/ kursów oraz uzyskanych ocen (wraz z tłumaczeniem na język polski albo angielski),

– certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 (o ile język angielski nie jest językiem natywnym kandydata),

– podanie/ list motywacyjny zawierający: a) uzasadnienie wyboru kierunku studiów – Data Science, b) plany i zamierzenia edukacyjne/naukowe/zawodowe, c) opis dotychczasowych doświadczeń w zakresie Data Science (w tym np. informacje o uczestnictwie w realizacji projektów, wygłoszonych prezentacjach na konferencjach, zamieszczonych projektach na GitHub),

– przynajmniej jeden list rekomendacyjny od pracownika naukowego bądź pracodawcy. List musi być nadesłany przez osobę rekomendującą bezpośrednio na adres: international@uwr.edu.pl

(z tematem: ,,Data Science: a recommendation letter”).

Komisja Rekrutacyjna dokona oceny kandydatów (w skali 0 – 60 punktów) uwzględniając:

– przebieg zrealizowanych studiów (0 – 20 punktów)

– podanie/ list motywacyjny (w tym opis dotychczasowych osiągnięć akademickich/naukowych)

(0 – 20 punktów)

– list rekomendacyjny (0 – 20 punktów)

Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie, 10 kandydatów znajdujących się na najwyższych pozycjach na liście rankingowej. Komisja Rekrutacyjna skontaktuje się z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu procesu rekrutacyjnego w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap 2

Rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli kandydat nie może przybyć na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Uczelni, rozmowa może zostać przeprowadzona zdalnie (np. przez Skype).

W czasie rozmowy kandydaci mogą spodziewać się pytań dotyczących wybranych zagadnień z zakresu matematyki oraz programowania. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej będzie oceniany po jej przeprowadzeniu, w skali 0 – 40 punktów. W oparciu o końcową listę rankingową kandydatów obejmującą sumę punktów z obu etapów procesu rekrutacyjnego (0 – 100 punktów) ustalona zostanie lista przyjętych w ramach limitu miejsc na studia.

Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego

15.09.2020 r., godz. 10.00 – 14.00, sala 25

Instytut Informatyki
ul. Joliot-Curie 15, 50-384 Wrocław


This programme is aimed at those who graduated from undergraduate studies in science, life sciences, or engineering disciplines. Candidates are required to be familiar with probability theory, statistics, and basics of IT.

Recruitment procedure has two stages:

Stage 1

Registration and submitting documents (excluding covering letter) via the IRK system. The following documents are required:

 • A document proving fulfilling undergraduate studies (translated into Polish or English)
 • Diploma supplement or other document describing the programme and enlisting all the subjects/courses conducted during studies together with grades
 • English language certificate (at least B2 level), unless English is candidate’s native language
 • Covering letter containing: a. reason for choosing Data Science programme, b. educational/professional/scientific plans, c. description of experience in Data Science so far (f. ex. taking part in projects, conferences, etc.)
 • At least one letter of recommendation from employer or an academic. The letter must be sent by the recommending person directly to international@uwr.edu.pl, titled ‘Data Science: a recommendation letter’

The Admissions Committee will calculate the number of points (0-60) considering:

 • Academic record (0-20 points)
 • Application/covering letter including academic accomplishments (0-20 points)
 • Letter of recommendation (0-20)

Top 10 candidates from the ranking list will be qualified to the second stage of recruitment. They will be contacted in order to set a date for the interview.

 

Stage 2

Interview – if a candidate cannot pre present at the university, it is possible to conduct it online (f. ex. via Skype).

During the interview, candidates should expect questions regarding mathematics and programming. Assessment will happen after the interview (0-40 points). Decision will be made based on the total number of points from both stages (0-100).

 

Wydział Matematyki i Informatyki / Faculty of Mathematics and Computer Science
ul. F. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław
+48 71 375 78 93, +48 71 375 78 94
fax +48 71 375 74 91

For international candidates:
Katarzyna KRAWCZYK
Marta NOWAK
international@uwr.edu.pl

+48 71 3752877;  +48 71 3752864
Fax: +48 71 3752800

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Faculty Admissions Committee

ewa.lamch@uwr.edu.pl  71 375 74 94

Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego

15.09.2020 r., godz. 10.00 – 14.00, sala 25

Instytut Informatyki
ul. Joliot-Curie 15, 50-384 Wrocław


Date and place of the recruitment procedure
15 September, 10:00-13:00, room 25
Institute of Computer Science
Joliot-Curie Street 15, 50-384 Wrocław

Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)
18 i 21 września 2020 r.  godz. 9.00 – 13.00

Instytut Matematyczny
pl. Grunwaldzki 2/4 pok. 303,50-384 Wrocław
tel. 71 37 57 494


Acceptance of documents by the Faculty Recruitment Committee (the date of delivery decides):
18-21 September 2020, 9:00-13:00
Institute of Mathematics
pl. Grunwaldzki 2/4 room 303, 50-384 Wrocław
Phone. 71 37 57 494