Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

DATA SCIENCE

II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

Opis kierunku:

Why study Data Science with us?

UNIQUE INTERPLAY OF MATH AND COMPUTER SCIENCE
Our master program is a unique combination of solid mathematical background and computer science applications. Not only will you learn how to use tools, such as deep neural networks, but you will gain profound understanding why they work.

COMPETENT STAFF
Our staff are specialists from different subfields of data science: statistics, machine learning, optimization, analysis of big data, processing of natural language. We have both solid academic experience but we also advise companies how data science can be used to increase their profits.

INDIVIDUAL APPROACH
We offer small groups (15 people enrolled yearly) and individual approach to each student.

FLEXIBLE CURRICULUM
Only three courses (Machine Learning, Numerical Optimization, Statistical Learning) are obligatory. They will give you the necessary foundations for pursuing knowledge in more advanced courses. As a student of our department you could also broaden your horizons taking supplementary courses, e.g., on algorithms or optimization. Don’t worry: we’ll advise you what courses to study next!

CAREER OPPORTUNITIES
Our graduates find jobs in top companies in Silicon Valley (Google, Microsoft & Facebook), work at top universities (MIT) and found prospective startups.

IT’S ALL ABOUT PROJECTS
Our students participate in data science projects from the very beginning of their studies. You will gain invaluable hands-on experience already before graduating.

More information:
www.datascience.uni.wroc.pl

Rekrutacja 2023/2024:

DYPLOM POLSKI

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł licencjata lub równorzędną kwalifikację pierwszego stopnia w dziedzinie nauk  ścisłych i przyrodniczych lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych   legitymujący się znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 109/2022.

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punktacja kandydatów zostanie wyliczona według wzoru:

(S-3)*12.5+W

 gdzie S oznacza średnią arytmetyczną z ocen ze studiów pierwszego stopnia, a W jest wynikiem pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego ocenionego w skali od 0 do 75  pkt. Podczas egzaminu sprawdzana będzie wiedza w zakresie trzech, wybranych przez kandydata, z czterech  działów: Statystyka i modele liniowe, Rachunek prawdopodobieństwa, Sztuczna inteligencja, Wstęp do informatyki.

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego nie wcześniej niż 16 miesięcy przed terminem zamknięcia rejestracji na studia oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 4.5 otrzymują maksymalną liczbę 100 punktów rekrutacyjnych. Kandydaci, którzy ukończyli powyższe studia ze średnią niższą niż 4, 5 mogą przed egzaminem wnioskować o przepisanie ocen (odpowiednio je skalując do 0-25 punktów) z zaliczonych w czasie studiów przedmiotów należących do jednego, dwóch lub trzech z wymienionych wyżej działów objętych egzaminem wstępnym jako wynik egzaminu z tego działu.

Przy tym, jako wynik egzaminu z działu ,,Statystyka i modele liniowe” może być uznana średnia ocen z przedmiotów ,,Statystyka” oraz ,,Modele liniowe”, a jako wynik egzaminu z działu ,,Wstęp do informatyki” może być uznana ocena z przedmiotu ,,Algorytmy i struktury danych” (wszystkie oceny przeskalowane odpowiednio). Podanie o zwolnienie z części lub całości egzaminu (wzór)

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej z wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego ocenionego w skali od 0 do 75  pkt. Punktacja zostanie wyliczona według wzoru:

W*4/3

gdzie W to wynik pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego.

Podczas egzaminu sprawdzana będzie wiedza w zakresie trzech, wybranych przez kandydata, z czterech  działów: „Statystyka i modele liniowe”, „Rachunek prawdopodobieństwa”, „Sztuczna inteligencja”, „Wstęp do informatyki”.


english version:

POLISH DIPLOMA

Candidates with at least a bachelor’s degree or an equivalent first-degree qualification in a science or natural science or in engineering and technology with at least a B2 level of English may apply for admission to the second-degree programme. Confirmation of knowledge of the English language shall be provided by the document referred to in Appendix No. 2 to 109/2022 resolution.

Admission is based on a ranking list. Candidates’ scores will be calculated according to the formula:

(S-3)*12.5+W

 where S is the arithmetic mean of the grades of the first-degree programme and W is the score of the written qualifying examination graded on a scale from 0 to 75 points. The examination will test knowledge in three, chosen by the candidate, of the four sections: Statistics and linear models, Probability calculus, Artificial intelligence, Introduction to computer science.

Candidates who have completed their first-degree programme conducted at the Faculty of Mathematics and Computer Science of the University of Wrocław no earlier than 16 months prior to the closing date for enrolment and have obtained a grade point average of at least 4.5 are awarded a maximum of 100 recruitment points. Candidates who have completed the above studies with an average of less than 4, 5 may, prior to the examination, request that the marks (scaled appropriately to 0-25 points) of the subjects taken during the studies belonging to one, two or three of the above-mentioned departments covered by the entrance examination be rewritten as the examination result for that department.

In doing so, the average of the marks from the subjects „Statistics and linear models” may be taken as the examination result from the section „Statistics” and „Linear models”, and the mark from the subject „Algorithms and data structures” may be taken as the examination result from the section „Introduction to computer science” (all marks scaled accordingly).

DIPLOMA OBTAINED ABROAD

Admission is based on a ranking list of the results of the written qualifying examination scored on a scale of 0 to 75 points. The score will be calculated according to the formula:

W*4/3

where W is the result of the written qualifying examination.

The examination will test knowledge in three, chosen by the candidate, of the four sections: „Statistics and linear models”, „Probability calculus”, „Artificial intelligence”, „Introduction to computer science”.

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

DYPLOM POLSKI

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł licencjata lub równorzędną kwalifikację pierwszego stopnia w dziedzinie nauk  ścisłych i przyrodniczych lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych   legitymujący się znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 171/2023.

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punktacja kandydatów zostanie wyliczona według wzoru:

(S-3)*12.5+W

 gdzie S oznacza średnią arytmetyczną z ocen ze studiów pierwszego stopnia, a W jest wynikiem pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego ocenionego w skali od 0 do 75  pkt. Podczas egzaminu sprawdzana będzie wiedza w zakresie trzech, wybranych przez kandydata, z czterech  działów: Statystyka i modele liniowe, Rachunek prawdopodobieństwa, Sztuczna inteligencja, Wstęp do informatyki.

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego nie wcześniej niż 16 miesięcy przed terminem zamknięcia rejestracji na studia oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 4.5 otrzymują maksymalną liczbę 100 punktów rekrutacyjnych. Kandydaci, którzy ukończyli powyższe studia ze średnią niższą niż 4.5 mogą przed egzaminem wnioskować o przepisanie ocen (odpowiednio je skalując od 0 do 25 punktów) z zaliczonych w czasie studiów przedmiotów należących do jednego, dwóch lub trzech z wymienionych wyżej działów objętych egzaminem wstępnym jako wynik egzaminu z tego działu.

Przy tym, jako wynik egzaminu z działu ,,Statystyka i modele liniowe” może być uznana średnia ocen z przedmiotów ,,Statystyka” oraz ,,Modele liniowe”, a jako wynik egzaminu z działu ,,Wstęp do informatyki” może być uznana ocena z przedmiotu ,,Algorytmy i struktury danych” (wszystkie oceny przeskalowane odpowiednio).

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej z wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego ocenionego w skali od 0 do 75  pkt. Punktacja zostanie wyliczona według wzoru: W*4/3, gdzie W to wynik pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego.

Podczas egzaminu sprawdzana będzie wiedza w zakresie trzech, wybranych przez kandydata, z czterech  działów: „Statystyka i modele liniowe”, „Rachunek prawdopodobieństwa”, „Sztuczna inteligencja”, „Wstęp do informatyki”.

 


 

L.p.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK 3 czerwca 2024
2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
(decyduje data wykonania przelewu)
13 września 2024
3 Postępowanie rekrutacyjne
/konkurs dyplomów, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/
16, 17, 18 września 2024
4 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do złożenia dokumentów
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
19 września 2024
5 Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
(nie decyduje data stempla pocztowego)
20, 23 września 2024
6 Ogłoszenie listy przyjętych na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
24 września 2024
(English version below)
I. Wymagane dokumenty na studia II stopnia 🔽

Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) znajdujący się na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów są zobowiązani do dostarczenia, w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu i podpisanego przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy (jeśli dotyczy) oraz oświadczeniem w sprawie ubezpieczenia,
 2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich (w przypadku wystąpienia różnicy w danych osobowych między dokumentami (np. zmiana nazwiska) wymagane jest dodatkowo, do wglądu, zaświadczenie o zmianie danych osobowych);
 3. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);
 4. zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 (certyfikat językowy).

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:
– dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
– którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,
– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.


II. Wymagane dokumenty dla kandydatów legitymujących się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia 🔽

Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów: 

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu i podpisanego przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy (jeśli dotyczy) oraz oświadczeniem w sprawie ubezpieczenia,
 2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną (w przypadku wystąpienia różnicy w danych osobowych między dokumentami (np. zmiana nazwiska) wymagane jest dodatkowo, do wglądu, zaświadczenie o zmianie danych osobowych);
 3. tłumaczenia na język polski lub angielski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez tłumacza przysięgłego;
 4. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 certyfikat językowy.

  Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:
  – dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
  – dla których język angielski jest językiem ojczystym,
  – którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.


III. Wymagane dokumenty dla cudzoziemców 🔽

Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II, składają dodatkowo:

1. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach o których mowa w art. 324 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną (w przypadku wystąpienia różnicy w danych osobowych między dokumentami (np. zmiana nazwiska) wymagane jest dodatkowo, do wglądu, zaświadczenie o zmianie danych osobowych);


IV. Złożenie dokumentów 🔽

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III.

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Kandydaci znajdujący się na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów zobowiązani są do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Miejsce na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów nie gwarantuje miejsca na liście przyjętych na studia.


W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


V. Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej 🔽

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

 1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 pikseli w formacie JPG, do 2,5 MB.
 2. zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.
 3. Uwaga! Zdjęcie w systemie IRK jest przekazane do akceptacji po zapisie na kierunek!


I. Required documents for second-cycle studies  🔽

Candidates for second-cycle studies (full-time and part-time) included on the list of documents qualified for submission are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

 1. an application for admission to studies printed from the system and signed by the candidate, along with a declaration of having read the content of the contract template (if applicable) and a declaration regarding insurance,
 2. a copy of the graduation diploma together with the original for inspection, in order to confirm compliance by the Admissions Committee or a certificate of completion of first-cycle, second-cycle or uniform master’s studies (in the event of a difference in personal data between the documents (e.g. name change) it is additionally required to inspection, certificate of change of personal data);
 3. certificate of the grade point average of previous studies (if required);
 4. a certificate proving the knowledge of the English language at least at B2 level according to the Council of Europe’s guidelines. This certificate may take the following forms:
  • certificate on the completion of a preparatory course for taking up studies in English at B2 level issued by the English Language Centre of the University of Wrocław
  • certificate on the knowledge of the English language at B2 level issued by the English Language Centre or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław
  • language certificate.

The following candidates are exempted from the obligation to present a certificate proving the knowledge of the English language:

   • candidates for whom English was the language of instruction in a secondary school or a higher school they graduated from
   • candidates who passed their secondary school final exam in English at advanced level with at least 80% score
   • candidates who during their studies passed an English exam at B2 level, as confirmed in the diploma supplement

All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

At the request of the person concerned, the Recruitment Board shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of the power of attorney granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 .

The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

Any documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.


II.Required documents for Candidates who hold diplomas issued abroad or other documents entitling them to apply for admission to the studies 🔽

Candidates who hold diplomas issued abroad or other documents entitling them to apply for admission to the studies and who are entered on the list of documents qualified for submission are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

 1. an application for admission to studies printed from the system and signed by the candidate, along with a declaration of having read the content of the contract template (if applicable) and a declaration regarding insurance,
 2. photocopy of legalised or apostilled diploma or another document entitling them to apply for admission to the studies − the original should be produced for verification by the Recruitment Board (in the event of a difference in personal data between the documents (e.g. change of name), a certificate of change of personal data is additionally required for inspection);
 3. translation of the documents mentioned in item 2 by a Polish or English certified translator;
 4. a certificate proving the knowledge of the English language at least at B2 level(language certificate).

The following candidates are exempted from the obligation to present a certificate proving the knowledge of the English language:

  • candidates for whom English was the language of instruction in a secondary school or a higher school they graduated from,
  • candidates whose native language is English,
  • candidates who during their studies passed an English exam at B2 level, as confirmed in the diploma suplement.

III. Required documents for the Foreign candidates 🔽

Foreign candidates should submit the following documents in addition to those listed in section II:

1. photocopy of a document confirming that the candidate is able to take up and complete studies according to foreigners mentioned in Art. 324(2) of the Higher Education and Science Act − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board (in the event of a difference in personal data between the documents (e.g. change of name), a certificate of change of personal data is additionally required for inspection);


IV. Submission of documents 🔽

All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

At the request of the person concerned, the Recruitment Board shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and section III are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of a power of attorney granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and section III.

The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

Candidates on the list of documents qualified for submission are required to submit all required documents within the time limit specified in the recruitment schedule. A place on the list of documents qualified for submission does not guarantee a place on the list of admitted students.


Documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.


V. A photo to the Electronic Student ID 🔽

A photo to the Electronic Student ID, which is attached in the recruitment process in the IRK system should meet the following requirements: 

 1. The electronic photographs should be up to date, in colour, with the resolution of 500 x 625 pixels and in JPG format, up to 2.5 MB.
 2. The photographs should fulfil the same requirements as photographs for identity cards, i.e. no headgear, no dark glasses, the person’s head should be facing the camera and the light should be evenly distributed on the whole face. Persons with a congenital or acquired eye condition may enclose photographs in dark glasses, and persons wearing headgear due to their religious beliefs may enclose photographs with headgear. Persons who enclose photographs in dark glasses must hold a document confirming their congenital or acquired eye condition issued according to the regulations on certification of disabilities and degrees of disabilities. Persons who enclose photographs with headgear should hold a document confirming their religious affiliation.
 3. Please note: The photo in the system is submitted for approval after enrollment in the field of study!!


Limit miejsc na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) w rekrutacji na rok 2024/2025
Limit of places in full-time second-cycle (Master’s) studies in the recruitment for the year 2024/2025

Kierunek studiów
Study programme
Łączny limit
total number
obywatele
polscy
DYPLOM POLSKI
polish citizen
polish diploma
obywatele polscy
DYPLOM ZAGRANICZNY
polish citizens
foreign diploma
 

CUDZOZIEMCY
FOREIGNERS
limit minimalny
minimum limit
ADMINISTRACJA  130 115 10 5  50
ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (studia w j. angielskim) 50 25 25 10
ANGLISTYKA 60 50 5 5 15
ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU 40 35 3 2 18
ARCHEOLOGIA 45 40 3 2 15
ASTRONOMIA 15 10 2 3 10
ASTROPHYSCIS 25 5 3 17 10
BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE 80 60 10 10 15
BIOLOGIA 70 65 2 3 12
BIOLOGIA, specjalność INTEGRATIVE BIODIVERSITY (w j. angielskim) 15 11 10
BIOTECHNOLOGIA 35 30 2 3 10
CHEMIA 120 112 4 4 10
CHEMIA specjalność: Advanced Synthesis in Chemistry (studia w języku angielskim) 24 4 20 10
CHEMIA MEDYCZNA 30 26 2 2 10
CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 24 20 2 2 10
COMMUNICATION MANAGEMENT (w j. angielskim) 50 30 5 15 11
CULTURE, THOUGHT, HUMANITY 30 4 3 23 10
DATA SCIENCE 15 7 1 7 10
DYPLOMACJA EUROPEJSKA 50 40 5 5 15
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 70 58 6 6 20
EASTERN EUROPEAN JEWISH STUDIES 20 10 10 10
EKONOMIA  150 120 5 25 50
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 40 35 3 2 12
ETYKA 30 20 5 5 10
EUROPEISTYKA, specjalność: EU POLITICS (w j. angielskim) 25 5 20 10
FILOLOGIA GERMAŃSKA 70 60 5 5 15
FILOLOGIA INDYJSKA 18 16 1 1 10
FILOLOGIA POLSKA 125 105 10 10 15
FILOZOFIA 35 25 5 5 10
FIZYKA 25 17 3 5 10
FIZYKA specjalność: MASTER’S STUDY OF THEORETICAL PHYSICS (w j. angielskim) 15 1 1 13 10
GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 34 30 2 2 12
GEOGRAFIA 60 56 2 2 10
GEOGRAFIA, specjalność TOURISM AND HOSPITALITY (w j. angielskim) 22 2 20 10
GEOLOGIA 60 50 5 5 10
GEOLOGIA, specjalność APPLIED GEOSCIENCE (w j. angielskim) 24 4 20 10
GLOBAL COMMUNICATION (w j. angielskim) 30 7 23 15
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 30 28 1 1 10
HISTORIA 70 64 3 3 15
HISTORIA SZTUKI 40 34 1 5 15
HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 25 19 3 3 12
HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (PUBLIC HISTORY w j. angielskim) 20 10 5 5 12
INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYDZIEDZINOWE 20 18 1 1
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 28 24 2 2 18
INFORMATYKA 60 50 5 5 10
INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE 25 20 2 3 12
INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 50 40 5 5 10
JUDAISTYKA 28 15 10 3 10
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 80 69 4 7 20
KULTUROZNAWSTWO 40 35 2 3 20
LL.M INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (w j. angielskim) 70  35 35 10
MASTER OF ECONOMICS AND FINANCE (w j. angielskim) 70 35 35 10
MATEMATYKA 100 83 9 8 20
MEDIA CONTENT CREATION (w j. angielskim) 50 25 5 20 11
MEDICAL BIOTECHNOLOGY (w j. angielskim) 16 2 2 12 10
MIKROBIOLOGIA 30 26 2 2 12
MUZYKOLOGIA 20 18 1 1 10
NIDERLANDYSTYKA 35 28 5 2 10
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SPOŁECZNYMI 60 54 4 2 15
OCHRONA ŚRODOWISKA 50 46 2 2 10
PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich 100 98 1 1 15
PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich 75 73 1 1 15
POLITOLOGIA 60 57 1 2 15
POLITICAL SCIENCE  (w j. angielskim) 40 15 25 10
PROJEKTOWANIE MEDIÓW 50 45 3 2 20
PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 60 55 2 3 20
SLAWISTYKA 100 80 10 10 20
SOCJOLOGIA 60 52 4 4 15
SOCJOLOGIA, specjalność INTERCULTURAL MEDIATION (w j. angielskim) 60 8 52 10
SOCJOLOGIA EKONOMICZNA 55 47 4 4 15
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 90 70 8 12 15
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność Global Studies (w j. angielskim) 40 10 30 10
STUDIA ROMANISTYCZNE 70 64 3 3 24
STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE I KLASYCZNE 26 24 1 1 10
SZTUKA PRZEKŁADU, TWÓRCZE PISANIE I KRYTYKA LITERACKA 50 45 3 2 22
TURYSTYKA 22 19 1 2 10
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA 60 58 1 1 15
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ 60 55 2 3 20
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM 36 33 2 1 12
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 60 58 1 1 15

 

kierunekroczna opłata dla Polaków i obywateli Unii Europejskiejroczna opłata dla pozostałych
data science drugiego stopnia stacjonarne w języku angielskim1000 EUR1650 EUR (w pierwszym roku / first year); 1500 EUR (w kolejnych latach studiów / subsequent years)

Opłata dla obywatela Polski i Unii Europejskiej dotyczy także:

1/ cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2/ cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3/ cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

4/ cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną);

5/ cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6/ posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7/ cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem) obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Obywatele polscy mogą uiszczać opłaty w PLN.

Cudzoziemcy, od drugiego roku studiów, mogą uiszczać opłaty w PLN.

Wysokość opłaty w PLN ustala się według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ogłaszanego Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów – w roku dokonywania płatności (informacja o kursie złotego znajduje się również na stronie BIP Uniwersytetu https://bip.uni.wroc.pl/516/288/sredni-kurs.html).

 

Tuition fees for Polish and European Union citizens also apply to:

1/ a foreigner – a citizen of a Member State of the European Union, the Swiss Confederation, Member States of the European Free Trade Agreement (EFTA)– a party to the Agreement on the European Economic Area and their family members residing in the territory of the Republic of Poland;  

 2/ a foreigner – a citizen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland referred to in Article 10, section 1, item b or d of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (Official Journal of the EU L 29 of 31.01.2020, item 7, as amended), and members of his/her family, residing in the territory of the Republic of Poland; 

3/ a foreigner who has been granted a permanent residence permit, or a long-term resident of the European Union;  

4/ a foreigner who has been granted a temporary residence permit in connection with the circumstances referred to in Article 159, section 1 or Article 186, section 1, item  3 or 4 of the Foreigners Act of 12 December 2013 (temporary residence for the purpose of family reunification); 

5/ a foreigner who has the status of refugee granted in the Republic of Poland or is granted temporary protection or subsidiary protection on the territory of the Republic of Poland;  

6/ holder of a valid Pole’s Card or a person who has been issued a decision on the determination of Polish origin;  

7/ a foreigner who is a spouse, ascendant or descendant (child, grandchild), of a citizen of the Republic of Poland, residing in the territory of Poland.  

Polish citizens can pay fees in PLN.  

Foreigners, from the second year of study onwards, may pay fees in PLN.  

The amount of the fee in PLN is established according to the average PLN/EUR exchange rate, as announced in the announcement of the President of the Public Procurement Office of 3 December 2023 on the current EU thresholds, their equivalents in PLN, the PLN equivalent of the amounts expressed in EUR and the average PLN/EUR exchange rate constituting the basis for converting the value of public contracts or competitions – in the year of payment (information on the PLN/EUR exchange rate can also be found on the BIP website of the University of https://bip.uni.wroc.pl/516/288/srednikurs.html)

 

 

AdresDokumenty przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - w przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu dokumentów na uczelnię a nie data stempla pocztowego
Instytut Matematyczny
pl. Grunwaldzki 2
50-384 Wrocław
pokój 303
tel.: +48 71 3757494
20, 23 września 2024 r., godz. 9.00-13.00
Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z polskim dokumentem uprawniającym do podjecia studiów Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z zagranicznym dokumentem uprawniającym do podjecia studiówTermin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla cudzoziemców Forma postępowania rekrutacyjnego stacjonarna/ zdalna

Instytut Informatyki, ul. Joliot-Curie 15, sala 25, 50-383 Wrocław
Data: 18 września 2024
godz.: 10.00-13.00

Instytut Informatyki, ul. Joliot-Curie 15, sala 25, 50-383 Wrocław
Data: 18.09.2024
godz.: 10.00-13.00
rekrutację prowadzi Biuro Współpracy Międzynarodowejstacjonarna (obywatele Polski)

International Candidates admission procedure

If you are international candidate (you don’t hold Polish citizenship) you should apply via IRC admission system. To apply for studies please create an online account on: http://international-applications.uni.wroc.pl/

To learn more about our offer, please visit our website: https://international.uni.wroc.pl/en/fulltime


Don’t click the button “Rekrutuj” – it is for Polish Candidates only.

If you have dual citizenship and one of them is Polish citizenship – you are recruiting as a Polish citizen.

Wydział Matematyki i Informatyki / Faculty of Mathematics and Computer Science
ul. F. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław
+48 71 375 78 93, +48 71 375 78 94
fax +48 71 375 74 91

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Faculty Admissions Committee
tel. +48 71 375 74 94 ewa.lamch@uwr.edu.pl

 

For international candidates:
Katarzyna Krawczyk
Marta Nowak
Email: international@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 28 77, +48 71 375 28 64

University of Wrocław International Office
address:
Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław
room 4, 5 and 18 (ground floor)

 

 

Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)

informacja zostanie podana w czerwcu 2022


Acceptance of documents by the Faculty Recruitment Committee (the date of delivery decides):

Rekrutacja na ten kierunek studiów odbywa się według zasad opisanych w zakładce: „CUDZOZIEMCY”.
Recruitment for this field of study is carried out according to the rules described in the tab: „FOREIGNERS”.